Pravila o obliku, sadržaju i postupku izdavanja službene iskaznice članovima Državnoodvjetničkog vijeća

NN 16/2019 (15.2.2019.), Pravila o obliku, sadržaju i postupku izdavanja službene iskaznice članovima Državnoodvjetničkog vijeća

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

350

Na temelju članka 34. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«« broj 67/2018, u daljnjem tekstu: Zakon) na 72. sjednici Državnoodvjetničkog vijeća održanoj 31. siječnja i 1. veljače 2019. donijelo je

PRAVILA

O OBLIKU, SADRŽAJU I POSTUPKU IZDAVANJA SLUŽBENE ISKAZNICE ČLANOVIMA DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA

Članak 1.

Ovim Pravilima propisuje se postupak izdavanja, oblik i sadržaj službene iskaznice člana Državnoodvjetničkog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) i postupak njenog izdavanja.

Članak 2.

Službena iskaznica iz članka 1. ovih Pravila pravokutnog je oblika veličine 8,5×5×5 cm, a sačinjena od kartonske podloge ili pergamenta (bijele boje s utisnutim ornamentom u obliku krugova unutar kojih su stilizirana slova »DOV« blijedo-crvene boje).

Na službenoj iskaznici nalazi se fotografija člana Vijeća veličine 28x32 mm.

Grb Republike Hrvatske otisnut je na službenoj iskaznici u izvornim bojama.

Službena iskaznica izrađuje se tehnikom zaštitnog tiska.

Članak 3.

Službenu iskaznicu članu Vijeća izdaje predsjednik, a predsjedniku njegov zamjenik.

Članak 4.

O izdanim službenim iskaznicama vodi se evidencija.

Evidencija službenih iskaznica sadrži redni broj, prezime i ime člana Vijeća kojem je izdana službena iskaznica, osobni identifikacijski broj (OIB) člana Vijeća, datum izdavanja, datum zadnjeg dana dužnosti članu Vijeća, datum i razlog privremenog oduzimanja službene iskaznice, te rubriku za napomene.

Članak 5.

Službena iskaznica oduzima se članu Vijeća ako ga se udalji od obavljanja dužnosti, a poništava se s danom prestanka dužnosti člana u Vijeću.

Članak 6.

Ako član Vijeća izgubi službenu iskaznicu ili je zbog drugog razloga ne posjeduje, dužan je o tome odmah izvijestiti Vijeće radi pokretanja postupka za brisanje iz evidencije nestale službene iskaznice i izdavanja nove.

Član Vijeća koji je izgubio službenu iskaznicu ili je zbog drugog razloga ne posjeduje, dužan je oglasiti je nevažećom u »Narodnim novinama« i podnijeti zahtjev za izdavanje nove službene iskaznice pod drugim brojem.

Nova službena iskaznica može se izdati nakon što je izgubljena ili nestala službena iskaznica oglašena nevažećom.

Članak 7.

Službena iskaznica izdaje se članovima Vijeća u roku od 30 dana nakon izbora za članove Vijeća.

Članovima Vijeća koji su izabrani do stupanja na snagu ovog Pravilnika, službena iskaznica će se izdati u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovih Pravila.

Članak 8.

Obrazac službene iskaznice predsjednika i člana Vijeća s odgovarajućim sadržajem otisnuti su uz ova Pravila i čine njihov sastavni dio.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila o službenoj iskaznici članova Državnoodvjetničkog vijeća od 26. ožujka 2002. godine.

Članak 10.

Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: DOV-172/2018
Zagreb, 1. veljače 2019.

Predsjednica
Državnoodvjetničkog vijeća
Snježana Frković, v. r.