Pravila o sadržaju, obliku i načinu vođenja Očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

NN 16/2019 (15.2.2019.), Pravila o sadržaju, obliku i načinu vođenja Očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

351

Na temelju članka 41. Zakona Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«« broj 67/2018, u daljnjem tekstu: Zakon) na 72. sjednici Državnoodvjetničkog vijeća održanoj 31. siječnja i 1. veljače 2019. donijelo je

PRAVILA

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA DRŽAVNIH ODVJETNIKA I ZAMJENIKA DRŽAVNIH ODVJETNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravila

Članak 1.

Ovim Pravilima propisuje se sadržaj, oblik i način vođenja očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (u daljnjem tekstu: »očevidnik«)

Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Temeljni pojmovi

Članak 2.

Očevidnik je skup svih podataka i isprava, propisanih ovim Pravilima, o jednom državnom odvjetniku/zamjeniku državnog odvjetnika, a vodi se u Državnoodvjetničkom vijeću.

Očevidnik sadrži osobni list s osobnim podacima dužnosnika i podacima o kvalifikacijama dužnosnika, dokumente o kretanju u službi, ocjene obnašanja dužnosti, podatke o stručnom usavršavanju dužnosnika, imovinsku karticu dužnosnika te druge dokumente.

II. OBLIK I SADRŽAJ OSOBNOG OČEVIDNIKA

Članak 3.

Očevidnik se vodi za svakog državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika u pisanom obliku u posebnom omotu u kojem se čuvaju isprave i drugi dokumenti.

Članak 4.

Očevidnik sadrži sljedeće podatke:

1) Osobni list s osobnim podacima državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika

– Osobni identifikacijski broj (OIB)

– Prezime i ime

– Rođeno prezime

– Ime oca i majke

– Spol

– Dan, mjesec i godina rođenja

– Mjesto rođenja

– Država rođenja

– Bračno stanje

– Adresa prebivališta

– Nacionalnost

– Državljanstvo

–     Podaci o kvalifikacijama: završenom studiju, podaci o položenom pravosudnom ispitu i drugim ispitima i dr.

– Podaci o radu prije imenovanja

–     Obiteljski podaci (podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru i djeci)

– Datum otvaranja osobnog lista

– Ime i potpis odgovorne osobe koja je otvorila osobni list

2) Dokumenti o kretanju u službi (podaci o imenovanju, napredovanju i razrješenju)

3) Ocjene obnašanja državnoodvjetničke dužnosti

4) Podaci o stručnom i znanstvenom usavršavanju dužnosnika i objavljenim stručnim ili znanstvenim radovima

5) Imovinska kartica dužnosnika

6) Podaci o stegovnim kaznama

7) Ostali dokumenti.

III. VOĐENJE OSOBNOG OČEVIDNIKA

Način vođenja osobnog očevidnika

Članak 5.

Očevidnike državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika vodi Državnoodvjetničko vijeće.

Članak 6.

Ulaganje odluka, isprava i dokumenata u očevidnike kao i druge poslove vezane uz očevidnike provodi osoba odgovorna za vođenje očevidnika.

Članak 7.

Podaci se u očevidnik unose na način da se odgovarajuće odluke koje donosi Državnoodvjetničko vijeće odnosno odluke, isprave i dokumenti ili njihove preslike koje nadležna državna odvjetništva dostave Državnoodvjetničkom vijeću ulažu u košuljice očevidnika državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika na koga se odnose.

Članak 8.

Podaci u očevidniku ne smiju se brisati niti ispravljati.

U slučaju pogrešnog upisa ispravak se mora provesti na vidljiv način.

Otvaranje osobnog očevidnika

Članak 9.

Očevidnik nakon imenovanja zamjenika državnog odvjetnika otvara odgovorna osoba u Državnoodvjetničkom vijeću po zaprimanju osobnog lista zamjenika državnog odvjetnika od strane nadležnog državnog odvjetništva u kojima zamjenik državnog odvjetnika obavlja svoju dužnost.

Osobni list zamjenika nadležno državno odvjetništvo dužno je dostaviti u roku od 30 dana od dana stupanja zamjenika državnog odvjetnika na dužnost.

Unošenje novih i promjena postojećih podataka

Članak 10.

Odmah po donošenju odluke Državnoodvjetničkog vijeća odnosno zaprimanju odluke, isprave ili dokumenta kojom se mijenjaju podaci državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika odgovorna osoba dužna ih je unijeti u očevidnik državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika.

Razrješenje i prestanak dužnosti

Članak 11.

Odluke o razrješenju dužnosnika i rješenja kojim se utvrđuje prestanak dužnosti obavezno se unose u očevidnik nakon čega se očevidnik arhivira.

Gubitak ili uništenje očevidnika

Članak 12.

U slučaju gubitka ili uništenja očevidnika ili njegovih pojedinih dijelova, odgovorna osoba pristupiti će rekonstrukciji očevidnika pribavljanjem isprava i dokumenata odnosno preslika istih od strane nadležnih državnih odvjetništava u kojima je državni odvjetnik/zamjenik državnog odvjetnika obavljao ili obavlja svoju dužnost.

IV. ČUVANJE OSOBNOG OČEVIDNIKA

Članak 13.

Očevidnici se čuvaju trajno.

Članak 14.

Pristup podacima u očevidniku dozvoljen je samo ovlaštenim osobama.

Članak 15.

Mjere, sredstva i uvjete osiguranja, pohranjivanja i zaštite očevidnika određuje predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća.

Članak 16.

Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća odgovoran je za osiguranje nužnih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta za ažurno unošenje, korištenje, obradu i čuvanje podataka u očevidnicima.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ova Pravila stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: DOV-173/2018
Zagreb, 1. veljače 2019.

Predsjednica
Državnoodvjetničkog vijeća
Snježana Frković, v. r.