Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme

NN 17/2019 (20.2.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme

HRVATSKI SABOR

359

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. veljače 2019.

Klasa: 011-01/19-01/26

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 13. veljače 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Članak 1.

U Zakonu o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine«, br. 33/02., 173/03. i 146/08.) u članku 2. točki 2. iza riječi: »projektiranje – konstruiranje,« dodaje se riječ »pojedinačnu«.

Točka 4. briše se.

Točke 5. do 8. postaju točke 4. do 7.

Točka 9. briše se.

Točka 10. postaje točka 8.

Članak 2.

U članku 3. stavci 1. i 2. brišu se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 1., riječi: »Zakonom o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava« zamjenjuju se riječima: »zakonom kojim se uređuje nadzor prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 2., riječi: »Zakonom o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava« zamjenjuju se riječima: »zakonom kojim se uređuje nadzor prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Proizvodnja NVO-a za potrebe izvoza obavlja se na temelju ugovora proizvođača iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona i kupca, uz prethodnu suglasnost Agencije iz članka 3. stavka 3. ovoga Zakona.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za potrebe izvoza NVO-a, ugovor s proizvođačem može sklopiti i Agencija iz članka 3. stavka 3. ovoga Zakona.

Agencija uz suglasnost ministarstva nadležnoga za poslove obrane vodi projekte razvoja, proizvodnje i prometa NVO-a.«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»NVO mogu proizvoditi:

– pravne osobe (u daljnjem tekstu: proizvođači) koji imaju odobrenje za proizvodnju NVO-a u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih zakona,

– fizičke osobe – obrtnici (u daljnjem tekstu: proizvođači) koji imaju odobrenje za proizvodnju NVO-a u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih zakona.

Proizvođači proizvode NVO za potrebe ministarstva nadležnoga za poslove obrane na temelju ugovora koji sklapaju s ministarstvom nadležnim za poslove obrane.«.

Članak 5.

Članak 7. briše se.

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Nositelji razvoja NVO-a, nositelji izrade prototipova ili prototipskih dijelova NVO-a te tehnološkog usvajanja proizvodnje i remonta NVO-a su proizvođači, znanstvenoistraživačke institucije koje imaju odobrenje za istraživanje i/ili razvoj prema ovom Zakonu i drugim zakonima te remontni kapaciteti Oružanih snaga.

Ministar nadležan za poslove obrane propisat će pravilnikom posebne uvjete za obavljanje poslova razvoja NVO-a koje moraju ispunjavati proizvođači i znanstvenoistraživačke institucije iz stavka 1. ovoga članka, ako drugim propisima nije drugačije propisano.«.

Članak 7.

U članku 9. iza riječi: »u svojim remontnim kapacitetima« dodaju se riječi: »odnosno pravne osobe i obrti koji imaju odobrenje ministarstva nadležnoga za unutarnje poslove u skladu s posebnim zakonom«.

Članak 8.

Naziv glave III. iznad članka 10. i članci 10., 11., 12., 13. i 14. brišu se.

Članak 9.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Poslovi trgovine odnosno poslovi pružanja usluga iz stavka 1. ovoga članka propisani su zakonom kojim se uređuje nadzor prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te zakonom kojim se uređuje područje vezano za eksplozivne tvari te proizvodnju i promet oružja.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 10.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Promet NVO-a u zemlji mogu obavljati pravne osobe i obrtnici u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih zakona.«.

Članak 11.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo nadležno za poslove obrane vodi evidenciju o izdanim dozvolama za izvoz i uvoz NVO-a namijenjenoga Oružanim snagama.«.

Članak 12.

Članak 21. briše se.

Članak 13.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Osiguranje, zaštita i razvoj proizvodnje, prometa i remonta NVO-a provode se u skladu s odredbama ovoga Zakona, drugih zakona i međunarodnih ugovora.«.

Članak 14.

U članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Opće i posebne mjere koje čine cjelovit sustav osiguranja i zaštite iz stavka 1. ovoga članka propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove obrane, u dijelu koji se odnosi na Oružane snage.«.

Članak 15.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Proizvođači su obvezni organizirati osiguranje kapaciteta od pristupa neovlaštenih osoba odgovarajućom fizičko-tehničkom zaštitom tijekom radnog procesa povezanoga s proizvodnjom, remontom i prometom NVO-a u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih zakona.«.

Članak 16.

Naziv glave VI. iznad članka 26. mijenja se i glasi: »Glava VI. OSIGURANJE KVALITETE I KONTROLA KVALITETE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME«.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Tijekom procesa proizvodnje i remonta, zbog utvrđivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima za NVO namijenjen za potrebe Oružanih snaga, ministar nadležan za poslove obrane ovlašten je proizvođačima uputiti i osobe koje nisu na službi u ministarstvu nadležnom za poslove obrane i Oružanim snagama.

Proizvođači NVO-a obvezni su ministarstvu nadležnom za poslove obrane omogućiti pristup procesu proizvodnje, tehničko-tehnološkoj dokumentaciji te osigurati uvjete za provedbu procesa kontrole kvalitete.«.

Članak 17.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Postupak osiguranja kvalitete i kontrole kvalitete NVO-a provodi se u skladu sa STANAG normom 4107, koja je usvojena kao hrvatska vojna norma.

Osiguranje kvalitete i kontrola kvalitete s ugovornim zahtjevima za NVO obavlja se na temelju propisa o kakvoći proizvoda kojim se utvrđuju:

1. tehnički podaci o sredstvima ili sustavima NVO-a,

2. sadržaj sredstava ili sustava NVO-a,

3. pripadajuća tehnička dokumentacija,

4. zahtjevi kakvoće sredstava ili sustava NVO-a,

5. metode ispitivanja i provjere propisanih karakteristika kakvoće,

6. kriteriji za utvrđivanje i ocjenu kakvoće sredstava ili sustava NVO-a.

Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka provode se za potrebe Oružanih snaga ili na zahtjev kupca u skladu s odredbama ovoga Zakona i ugovora sklopljenih između proizvođača i kupca.

Pravilnik o utvrđivanju kvalitete i kontrole kvalitete za NVO donosi ministar nadležan za poslove obrane.«

Članak 18.

Iza »članka 27. dodaju se naziv glave VI.a i članci 27.a i 27.b koji glase:

GLAVA VI.a
KODIFIKACIJA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Članak 27.a

Postupak kodifikacije koji se odnosi na kodifikacijsku klauzulu NVO-a provodi se u skladu sa STANAG normom 4177, koja je usvojena kao hrvatska vojna norma.

Članak 27.b

Postupak kodifikacije koji se odnosi na identifikaciju i kodifikaciju prema NATO sustavu kodifikacije NVO-a provodi se u skladu sa STANAG normama 3150 i 3151, koje su usvojene kao hrvatske vojne norme.

Pravilnik o kodifikaciji koji se odnosi na identifikaciju i kodifikaciju prema NATO sustavu kodifikacije te na implementaciju kodifikacijske klauzule NVO-a donosi ministar nadležan za poslove obrane.«.

Članak 19.

U članku 33. stavku 4. riječi: »u roku od 90 dana« zamjenjuju se riječima: »u roku od 60 dana«.

Članak 20.

Naziv glave IX. iznad članka 39. mijenja se i glasi: »Glava IX. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 21.

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 20.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako, protivno odredbama ovoga Zakona:

1. obavlja poslove uvoza i izvoza NVO-a (članak 3. stavak 1.),

2. pokrene proizvodnju NVO-a za potrebe izvoza (članak 5. stavak 1.),

3. obavlja poslove remonta NVO-a (članak 9.).«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba – obrtnik ako, protivno odredbama ovoga Zakona:

1. obavlja poslove uvoza i izvoza NVO-a (članak 3. stavak 1.),

2. pokrene proizvodnju NVO-a za potrebe izvoza (članak 5. stavak 1.),

3. obavlja poslove remonta NVO-a (članak 9.).«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Naputak o načinu i uvjetima primjene »offset programa« (»Narodne novine«, br. 78/16.).

Članak 23.

Ugovori o nabavi naoružanja i vojne opreme (NVO) s inozemnim dobavljačem sklopljeni u skladu s člankom 21. Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine«, br. 33/02., 173/03. i 146/08.) ostaju na snazi za razdoblje za koje su sklopljeni.

Članak 24.

(1) Provedbeni propisi na temelju ovlasti iz članaka 6., 14., 17. i 18. ovoga Zakona donijet će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Provedbeni propisi doneseni na temelju ovlasti iz Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine«, br. 33/02., 173/03. i 146/08.) uskladit će se s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/153

Zagreb, 8. veljače 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.