Odluka o razrješenju predsjednika i članova Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava i srodnih prava

NN 17/2019 (20.2.2019.), Odluka o razrješenju predsjednika i članova Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava i srodnih prava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

378

Na temelju članka 164. stavka 1. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18) ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak donosi

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA STRUČNJAKA ZA NAKNADE NA PODRUČJU AUTORSKOG PRAVA I
SRODNIH PRAVA

I.

Razrješuje se dr. sc. MARKO JURIĆ, mag. iur. dužnosti predsjednika Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava i srodnih prava.

II.

Razrješuju se dužnosti članovi Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava i srodnih prava radi isteka mandata:

– DUNJA TRIPALO KONTIĆ, dipl. iur.

– mr. TAJANA TOMIĆ, dipl. iur.

– MILJENKO JELAČA, dipl. iur.

– dr. sc. MARINA TKALEC, dipl. oec.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/18-02/00172
Urbroj: 533-08-19-0002
Zagreb, 4. siječnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.