Odluka o imenovanju predsjednika i članova Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava i srodnih prava

NN 17/2019 (20.2.2019.), Odluka o imenovanju predsjednika i članova Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava i srodnih prava

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

379

Na temelju članka 164. stavka 1. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18) ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA STRUČNJAKA ZA NAKNADE NA PODRUČJU AUTORSKOG PRAVA I
SRODNIH PRAVA

I.

Ovom Odlukom imenuje se dr. sc. MARKO JURIĆ, mag. iur. predsjednikom Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava i srodnih prava.

II.

Za članove Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava i srodnih prava imenuju se:

– dr. sc. TEREZA ROGIĆ LUGARIĆ, dipl. iur.

– DUNJA KONTIĆ TRIPALO, dipl. iur.

– mr. TAJANA TOMIĆ, dipl. iur. i

– PETRA PALIĆ, mag. oec.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/18-02/00172
Urbroj: 533-08-19-0003
Zagreb, 4. siječnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.