Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec

NN 17/2019 (20.2.2019.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec

Općina Veliki Bukovec

381

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17 ) i članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 18/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na 18. sjednici održanoj 25. siječnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VELIKI BUKOVEC

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec (»Narodne novine« broj 78/17, 125/17 i 110/18 ) i (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 33/17, 65/17 i 77/18) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.«

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Veliki Bukovec objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.

Klasa: 410-01/17-01/03

Urbroj: 2186/028-01-19-5

Veliki Bukovec, 25. siječnja 2019.

Predsjednica
Općinskog vijeća
Jasenka Zdelar, dipl. iur., v. r.