STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE ZADARSKE ŽUPANIJE

NN 17/2019 (20.2.2019.), STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE ZADARSKE ŽUPANIJE

Turistička zajednica Zadarske županije

382

Na temelju članka 12,15. i članka 80. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08), Skupština Turističke zajednice Zadarske županije, po prethodnoj suglasnosti Ministarstva turizma, na sjednici održanoj 1. prosinca 2010. godine, donijela je

STATUT

TURISTIČKE ZAJEDNICE ZADARSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Za područje Zadarske županije osniva se Turistička zajednica Zadarske županije. Osnivači Zajednice su njezini članovi i to: turističke zajednice gradova, općina i mjesta i turističke zajednice područja osnovane na području Županije.

Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

Članak 2.

Turistička zajednica Zadarske županije pravni je slijednik Turističke zajednice Zadarske županije upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma list broj 154, stranica A, upisni broj 124 (klasa: 334-03/94-03/159 urbroj: 529-02/95-0002) od 5. travnja 1995. godine.

Članak 3.

Naziv Zajednice je: TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE.

Sjedište Zajednice je u Zadru.

Članak 4.

Zajednica ima pečat okrugloga oblika, promjera 35 mm, s tekstom naziva i sjedišta: »TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE – ZADAR«

Žig Zajednice je četvrtastog oblika, dužine 70 mm i širine 40 mm, i sadrži tekst naziva i sjedišta Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka podneska.

Ako Zajednica ima više primjeraka pečata i žiga, svaki od njih ima i redni broj.

O broju pečata i žiga, načinu uporabe pečata i žiga te o osobama ovlaštenima i odgovornima za njihovu pravilnu uporabu i čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

Zajednica ima svoj znak, odnosno logotip. Oblik i sadržaj znaka/logotipa utvrđuje Turističko vijeće, a način uporabe uređuje direktor Turističkog ureda.

Članak 5.

Zajednica je osnovana radi promicanja i unapređivanja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost izravno povezanu s turizmom, a na način da upravljaju destinacijom na razini Zadarske županije (u daljnjem tekstu: Županija).

Zajednicom upravljaju njezini članovi, čija se prava utvrđuju prema visini udjela što ih imaju u ukupnim prihodima Zajednice i značenju udjela za ukupni razvitak turizma.

Članak 6.

Zajednica, poštujući načelo racionalnosti, može na području Županije osnivati svoje podružnice, u slučaju kada na području Županije nisu osnovane turističke zajednice općina ili gradova i mjesta.

Podružnica se osniva odlukom Skupštine Zajednice, sukladno ovome Statutu.

Podružnica se upisuje u Upisnik Ministarstva turizma.

Članak 7.

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji su u svezi sa zadaćama Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

Članak 8.

Rad Zajednice je javan, a javnost se rada osigurava i ostvaruje na način uređen ovim Statutom.

Članak 9.

Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti, uz prava obavljati gospodarske djelatnosti u smislu odredaba članka 10. stavka 3 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 10.

Zadaće su Zajednice osobito:

1. promocija turističke destinacije na razini Županije – samostalno i putem udruženog oglašavanja;

2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom koju joj je Županija dala na upravljanje;

3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvitka turizma na razini Županije, a u svezi s politikom planiranja razvitka na nacionalnoj razini;

4. izrada strategije razvitka turizma na razini Županije;

5. promocije turističke ponude Županije u zemlji i inozemstvu, u koordinaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom;

6. obogaćivanje ukupne turističke ponude Županije i kreiranje novih proizvoda turističke regije, poglavito u selektivnim oblicima turizma (seoski, kulturni, zdravstveni turizam i dr.),

7. pružanje stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja Županije u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvitak, te poticanje i pomaganje razvitka turizma na područjima koja nisu turistički razvijena;

8. koordinacija djelovanja i nadzor nad izvršavanjem ciljeva i zadaća turistčkih zajednica općina i gradova s područja Županije.

9. sudjelovanje u izradi planova razvitka i strateškoga marketinškog plana hrvatskoga turizma;

10. donošenje strateškoga marketinškog plana za područje Županije, sukladno strateškome marketinškom planu hrvatskog turizma;

11. poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih resursa i potencijala, te turističke ponude Županije;

12. prikupljanje te tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu, kao i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršavanja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirna izvješća općina i gradova);

13. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom;

14. izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarivanja programa rada i financijskog plana Zajednice;

15. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijava i odjave turista i statistička obrada prema turističkim zajednicama nižega ustroja i Hrvatskoj turističkoj zajednici;

16. objedinjavanje zajedničkih razvojnih projekata turističkih zajednica općina i gradova te turističkih zajednica područja od značenja za Županiju;

17. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon);

Zajednica sudjeluje i u provedbi programa i akcija Hrvatske turističke zajednice koje su od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu te za podizanje kvalitete turističke ponude Hrvatske.

Zajednica surađuje i s regionalnim turističkim organizacijama iz drugiih zemalja i može biti član međunarodnih turističkih organizacija.

III. ČLANOVI ZAJEDNICE I NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 11.

Zajednica ima obvezatne i počasne članove.

1. Obvezatni članovi

Članak 12.

Obvezatni članovi Zajednice su turističke zajednice općina i turističke zajednice gradova osnovanih na području županije te turističke zajednice mjesta, ako su osnovane.

Članak 13.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje prestankom rada turističke zajednice općine ili turističke zajednice grada, te turističke zajednice mjesta, ako je zajednica osnovana.

2. Počasni članovi

Članak 14.

Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebice zaslužne za razvitak i promicanje turizma na području Županije.

Odluku o imenovanju počasnog člana donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.

Članak 15.

Počasni članovi Zajednice ne mogu se birati niti biti birani u tijela Zajednice.

Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.

3. Prava, obveze i odgovornosti članova

Članak 16.

U stjecanju i preuzimanju obveza i odgovornosti, obvezatni članovi osobito:

1. biraju predstavnike u tijela Zajednice;

2. upravljaju poslovima Zajednice i putem svojih predstavnika sudjeluju u njezinu radu;

3. daju inicijative kojima je cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice;

4. daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice;

5. podnose prijedloge za razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice, radi zauzimanja stajališta i donošenja mogućih rješenja;

6. usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese, radi postizanja ciljeva Zajednice, sukladno Zakonu i ovome Statutu;

7. predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim manifestacijama (kulturnim, športskim i drugim priredbama i događanjima) značajnim za cijelu Županiju;

8. sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira;

9. potiču suradnju i koordinaciju s pravnim i fizičkim osobama koje su izravno ili neizravno uključene u turistički promet na razini županijskog ustroja radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe plana razvitka turističke i ugostiteljske djelatnosti, kao dijela cjelovitoga gospodarskog razvitka Županije;

10. predlažu pomaganje u razvitku turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena;

11. putem zajednice, ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima izravno povezanih djelatnosti koja su od značenja za područje Županije;

12. razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke;

13. koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz njezina djelokruga;

14. predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata;

15. redovito se obavješćuju o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno – financijskom poslovanju Zajednice;

16. razvijaju međusobnu odgovornost za uspješno izvršavanje zadaća Zajednice;

17. daju podatke i izvješća potrebita za izvršavanje zadaća Zajednice;

18. odgovorno se pridržavaju svih odredaba Statuta i drugih općih akata zajednice, te odluka, zaključaka i drugih akata njezinih tijela.

Počasni članovi Zajednice imaju osobito prava iz stavka 1. podstavaka 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13. i 15. ovog članka.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 17.

Tijela Zajednice su:

1. Skupština,

2. Turističko vijeće,

3. Nadzorni odbor,

4. Predsjednik Zajednice.

Članovi tijela i predsjednik Zajednice osobno su odgovorni za zakonito i savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Mandat članova tijela traje četiri godine, a članovi mogu biti ponovo birani, odnosno imenovani.

U slučaju prestanka mandata člana tijela ili predsjednika prije isteka vremena na koje je član, odnosno predsjednik izabran, novi član, odnosno predsjednik se bira ili delegira na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

1. Skupština

Članak 18.

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu Zajednice čine predstavnici turističkih zajednica općina i turističkih zajednica gradova koji su na području Zajednice, te turističke zajednice mjesta, ako je osnovana (u daljnjem tekstu: članovi Skupštine Zajednice).

Članovi, odnosno predstavnici članova Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

Članak 19.

U Skupštinu Zajednice svaki član Zajednice bira po jednoga predstavnika, a članovi Zajednice koji u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluju s više od 10 posto biraju po jednoga predstavnika na svakih daljnjih 10 posto.

Članak 20.

Skupština Zajednice:

1. donosi Statut Zajednice;

2. donosi poslovnik o radu Skupštine;

3. odlučuje o izboru i razrješavanju članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora;

4. donosi godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice i podružnice;

5. donosi godišnje financijsko izvješće Zajednice i podružnica;

6. donosi odluku o osnivanju i ustroju ureda;

7. donosi odluku o izvješćima koja podnose Turističko vijeće i Nadzorni odbor;

8. imenuje i razrješava, na prijedlog Turističkog vijeća, počasne članove Zajednice;

9. bira predstavnike Zajednice u Sabor Hrvatske turističke zajednice;

10. daje nadležnim tijelima inicijativu za donošenje zakona i drugih propisa;

11. razmatra najznačajnija pitanja koja proizlaze iz zadaća Zajednice, zauzima o tome svoja stajališta i poduzima i predlaže poduzimanje mjera za njihovo izvršavanje;

12. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom;

13. delegira jednog člana u Nadzorni odbor turističke zajednice općine i grada.

Članak 21.

Mandat članova Skupštine traje četiri godine.

Članu Skupštine mandat može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane Skupštine,

– prestankom rada kod člana turističke zajednice općine ili grada, odnosno turističke zajednice mjesta,

– na osobni zahtjev.

Skupština Zajednice može opozvati člana Skupštine ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koje je izabran član kojemu je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stvaku 2. ovoga članka.

Članak 22.

Izbore za Skupštinu raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine.

Članak 23.

Skupština odlučuje na sjednicama.

Redovita se sjednica održava najmanje dva puta godišnje.

Izvanredna se sjednica saziva u slučaju:

– izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora, ako se njihov sastav smanji za više od jedne četvrtine,

– na zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, najmanje jedne desetine članova Skupštine, ili direktora Turističkog ureda.

Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine.

Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik zajednice ne sazove Skupštinu, sazvati je mogu Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili dvadeset posto članova Skupštine.

Članak 24.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovice ukupnoga broja članova Skupštine.

Članovi odnosno predstavnici članova Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.

Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine i druga pitanja vezana za održavanje sjednice uređuju se Poslovnikom.

2. Turističko vijeće

Članak 25.

Turističko je vijeće izvršno tijelo Skupštine.

Turističko je vijeće odgovorno Skupštini.

Članak 26.

Turističko vijeće:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice;

2. predlaže Skupštini godišnji program rada i financijski plan Zajednice i podružnice, te godišnje financijsko izvješće;

3. podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje;

4. upravlja imovinom Zajednice, sukladno Zakonu i ovome Statutu te sukladno programu rada i financijskom planu;

5. zahtjeva i razmatra izvješće direktora Turističkog ureda o njegovu radu i radu Ureda i obvezatno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju izvješća;

6. priprema prijedloge i daje mišljenje o pitanjima o kojima odlučuje Skupština;

7. utvrđuje prijedlog Statuta i prijedloge za njegove izmjene;

8. donosi opće akte za rad stručne službe Zajednice i druge opće akte koje ne donosi Skupština;

9. imenuje, na temelju javnog natječaja, direktora Turističkog ureda i voditelja podružnice i razrješava ih;

10. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice;

11. daje ovlaštenja za zastupanje Zajednice u slučajevima spriječenosti za rad direktora Turističkog ureda;

12. potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su izravno i neizravno uključene u turistički promet;

13. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora, sukladno financijskom planu;

14. donosi poslovnik o svom radu;

15. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Članak 27.

Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i deset članova.

Osam članova Vijeća bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i dr.), a po jednoga člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova.

Predsjednik Turističkog vijeća je predsjednik Zajednice.

Članak 28.

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

Članu Turističkog vijeća mandat može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran, odnosno delegiran:

– opozivom od strane Skupštine Zajednice,

– opozivom od strane Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore,

– prestankom rada kod člana turističke zajednice općine ili grada, odnosno turističke zajednice mjesta,

– na osobni zahtjev.

Član Turističkog vijeća može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu i ovome Statutu, ili ne provodi odluke Skupštine i Turističkog vijeća.

Na mjesto člana Turističkog vijeća kojemu je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira, odnosno delegira novoga člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 29.

Turističko vijeće radi na sjednicama.

Sjednice saziva i predsjedava im predsjednik Zajednice.

U slučaju odsutnosti, ili spriječenosti predsjednika, sjednici skupštine predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik turističke zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku turističke zajednice.

Članak 30.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici nazočno više od polovice članova Vijeća, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 31.

Turističko vijeće odluke donosi, u pravilu, javnim glasovanjem, a može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

Način saziva i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice uređuje se Poslovnikom o radu Vijeća.

3. Nadzorni odbor

Članak 32.

Nadzorni odbor ima tri člana, a čine ga:

– dva člana koje bira Skupština Zajednice i

– član kojeg delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice.

Član Nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela Zajednice.

Nadzorni odbor bira predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora iz reda svojih članova.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Članak 33.

Nadzorni odbor nadzire:

1. vođenje poslova Zajednice;

2. materijalno i finacijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice i podružnice;

3. izvršavanje i provedbu programa rada i financijskog plana zajednice.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje podnosi pisano izvješće Skupštini i Turističkom vijeću Zajednice.

Članak 34.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i njezinim radom rukovodi predsjednik Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti za rad zamjenik predsjednika.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova, a odluke donosi većinom glasova ukupnoga broja članova.

Članak 35.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno imenovalo,

– na osobni zahtjev.

Član Nadzornog odbora može biti opozvan ako svoju dužnost ne obavlja sukladno zakonu, Statutu i aktima tijela Zajednice.

Na mjesto člana Nadzornog odbora kojemu je mandat prestao na temelju stavka 2. ovoga članka nadležno tijelo bira novoga člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

4. Predsjednik Zajednice

Članak 36.

Zajednica ima predsjednika Zajednice.

Dužnost predsjednika Zajednice obnaša župan.

Predsjednik Zajednice je i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.

Ako se, prema propisima kojima se uređuje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, razriješi župan, u trenutku razrješenja prestaje mu i dužnost predsjednika Zajednice. U tom slučaju, dužnost predsjednika Zajednice obnaša, sukladno propisima o imenovanju župana, imenovani povjerenik.

Članak 37.

Predsjednik Zajednice saziva sjednice Skupštine i Turistčkog vijeća i predsjedava im.

U slučaju odsutnosti, ili spriječenosti predsjednika, sjednici skupštine predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik turističke zajednice i koji za svoj rad odgovora predsjedniku turističke zajednice.

Članak 38.

Predsjednik Zajednice:

1. predstavlja Zajednicu;

2. organizira i koordinira rad i aktivnosti Zajednice, sukladno zakonu, ovome Statutu, drugim općim aktima i programu rada Zajednice;

3. brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice;

4. pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom;

5. brine se o pripremi sjednice Skupštine i Turističkog vijeća;

6. potpisuje odluke i druge akte koje donose Skupština i Turističko vijeće;

7. obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine i Turističkog vijeća.

5. Radna tijela

Članak 39.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati povremena radna i savjetodavna tijela (radne skupine, komisiju i sl.) radi razmatranja određenih pitanja i davanja mišljenja i prijedloga za njihovo rješavanje.

Skupština i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnoga stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad tog tijela.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 40.

Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa je direktor Turstičkog ureda.

Direktor Turističkog ureda može dati pisanu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje je punomoći potrebita suglasnost Turističkog vijeća. Takva se punomoć daje sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

VI. TURISTIČKI URED

Članak 41.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice, osniva se Turistički ured.

Sjedište Turističkog ureda je u Zadru.

Članak 42.

Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice.

Djelokrug, unutarnji ustroj, organizaciju rada i sistematizaciju radnih mjeta turističkog ureda uređuje Turističko vijeće odgovarajućim općim aktom, na prijedlog direktora Ureda.

Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnostima za stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.

Članak 43.

Turistički ured osobito:

1. izvršava zadatke utvrđene programom rada Zajednice;

2. obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s pripremanjem sjednice tijela Zajednice;

3. obavlja pravne, financijske, knjogovodstvene, kadrovske i opće poslove i vodi evidencije i statističke podatke, sukladno propisima i aktima Zajednice;

4. izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice;

5. daje tijelima Zajednice i drugima zaintersiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga zajednice;

6. obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Članak 44.

Glede pravnog statusa radnika u Turističkom uredu, uvjeta za sklapanje ugovora o radu i ostalih pitanja u svezi s njihovim radom, odgovarajuće se primjenjuju propisi o radu.

Radnici u Turističkom uredu moraju ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Članak 45.

Turistički ured ima direktora.

Direktora, na temelju javnog natječaja, imenuje Turističko vijeće.

Za direktora se može imenovati osoba koja ispunjava i posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Članak 46.

Ako se na natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do izbora direktora, Zajednicu zastupa predsjednik Zajednice.

Članak 47.

Direktora Turističkog ureda, u slučaju njegove odsutnosti ili za rad spriječenosti iz drugih razloga, zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće iz redova Vijeća. Osoba koja zamjenjuje direktora ima prava i dužnosti direktora.

Članak 48.

Direktor Turističkog ureda:

1. organizira rad i poslovanje Turističkog ureda, te je u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran za poslovanje Zajednice;

2. provodi odluke Turističkog vijeća;

3. organizira izvršavanje zadaća Zajednice;

4. zastupa Zajednicu i poduzima pravne radnje u ime i za račun Zajednice;

5. zastupa Zajednicu u postupcima pred sudovima, upravnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima;

6. odgovoran je za namjensko korištenje sredstvima koja se vode u Zajednici;

7. usklađuje materijalne i druge uvjete Turističkog ureda i brine se da se poslovi i zadaci na vrijeme i kvalitetno obavljaju – sukladno odlukama i zaključcima tijela zajednice i program njezina rada;

8. odlučuje o zapošljavanju radnika u Uredu i njihovu raspoređivanju na odgovarajuća radna njesta te prestanka ugovora o radu – sukladno općem aktu o ustroju i organiazaciji rada u Uredu;

9. upozorava radnike Ureda i tijela Zajednice na zakonitost njihovih odluka i poduzima radnje za osiguranje zakonitog postupanja;

10. odlučuje o službenim putovanjima radnika zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe, korištenja sredstava reprezentacije izdacima u svezi s radom;

11. predlaže ustrojstvo i sistematizaciju radnih mjesta Ureda;

12. odlučuje o povjeravanju pojedinih stručnih poslova trećim osobama, ako ocijeni da je to potrebito i svrishodno, a u cilju izvršavanja zadaća Zajdenice;

13. potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice;

14. priprema zajedno s predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice;

15. podnosi, najmanje jednom godišnje, Turističkom vijeću izvješće o svom radu i radu Turističkog ureda, te predlaže mjere za unapređivanje organizacije rada Ureda;

16. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i drugim propisima, aktima Zajednice i odlukama njezinih tijela.

Članak 49.

Direktor Turističkog ureda može biti razrješen dužnosti:

1. na osobni zahtjev;

2. ako zbog neizvršavanja ili nemarnog obavljanja poslova Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadaće ili je izvršavanje tih zadaća bilo otežano;

3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada, ili zbog prekoračenja ovlaštenja, nastala ili mogla nastati šteta;

4. ako bez opravdanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluku tijela Zajednice ili postupa protivno toj odluci;

5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu i radu Turističkog ureda;

6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o njegovu radu i radu Turističkog ureda.

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora, predsjednik Zajednice, Skupština ili Nadzorni odbor moraju podnijeti u slučaju iz stavka 1. t. 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka.

Prije donošenja odluke o razrješenju, direktoru se mora omogućiti da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Odluku o razrješenju direktora donosi Turističko vijeće glasovanjem.

U slučaju razrješenja direktora, Turističko vijeće raspisat će natječaj za izbor direktora, najkasnije u roku od 30 dana od dana razrješenja.

VII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 50.

Svaki je član Zajednice osobno odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine odgovorni su članu Zajednice koju predstavljaju.

Direktor Turističkog ureda osobno je odgovoran za zakonito, savjesno i stručno obnašanje dužnosti i izvršavanje zadataka koje ima prema zakonu, ovome Statutu i drugim općim aktima Zajednice i odlukama njezinih tijela.

VIII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 51.

Zajednica nastupa u pravnome prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.

Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 52.

Zajednica je obvezna financijskim se sredstvima koristiti sukladno Zakonu i svome programu rada i financijskom planu.

Članak 53.

Godišnji program rada i financijski plan donose se za svaku poslovnu godinu.

Članak 54.

Prijedlog programa rada i financijski plan za narednu godinu sastavlja Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice do 31. listopada tekuće godine.

Članak 55.

Prijedlog programa rada i financijskog plana obvezno se dostavlja na razmatranje članovima Skupštine Zajednice, osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se program i plan donose.

Članak 56.

Skupština Zajednice je dužna program rada i financijski plan donijeti do kraja tekuće godine.

Program rada i financijski plan Zajednica obvezno se dostavlja Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Članak 57.

Godišnji program rada i financijski plan obvezno sadrže sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebita financijska sredstva za njihovo izvršavanje, te posebno planirane zadatke i financijske planove podružnica.

Zajednica može tijekom godine mijenjati i dopunjavati program rada i godišnji financijski plan, a obvezna je to učiniti ako je odstupanje od programa i financijskog plana u obujmu veće od pet posto. Izmjene se obavljaju na način i u postupku kojim se program rada i financijski plan donose.

Članak 58.

Skupština je dužna svake godine, do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu. Prijedlog izvješća Tursitičko vijeće podnosi Skupštini i Nadzornom odboru do kraja veljače tekuće godine.

Godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu Zajednica je dužna dostaviti Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Godišnje financijsko izvješće obvezatno sadrži podatke o izvršenju programa rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima učinjenim za njihovo izvršenje, izdacima za poslovanje Turističkog ureda i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegova ostvarenja, s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvitak turizma.

Prijedlog godišnjeg financijskog plana mora se staviti na uvid članovima Zajednice osam dana prije razmatranja na sjednici Skupštine Zajednice.

Članak 59.

Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

1. boravišne pristojbe, sukladno posebnom zakonu;

2. članarine, sukladno posebnom zakonu;

3. obavljanje godpodarskih djelatnosti iz članka 10. stavka 3. Zakona.

Osim prihoda iz prethodnog stavka, Zajednica može ostvarivati i prihode iz:

– proračuna jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave, te državnog proračuna;

– dragovoljnih priloga i darova;

– imovine u vlasništvu i sl.

Zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća, financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i finacijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50 posto financijskim planom predviđenih prihoda.

Članak 60.

Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu Zajednici sukladno posebnom zakonu.

Članak 61.

U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice.

Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće.

Članak 62.

Sredstva se Zajednice vode na jedinstvenom žiro-računu.

Članak 63.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja Zajednice.

Članak 64.

Turističko vijeće upravlja imovinom Zajednice s pozornošću dobroga i savjesnog gospodarstvenika.

Za nabavu i otuđenje nekretnine Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine.

IX. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 65.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednice tijela Zajednice za članove, objavom na oglasnoj ploči Zajednice putem sredstava javnog priopćavanja ili na druge prikladne načine.

X. POSLOVNA TAJNA

Članak 66.

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

Predsjednik Zajednice određuje koje su isprave i podaci poslovne tajne, kao i ostala pitanja u svezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu su tajnu dužni čuvati svi radnici u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredaba ovog Statuta koje se odnose na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XI. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 67.

Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoje zadaće na način kojim se osigurava zaštita prirode i poboljšanje kvalitete čovjekova okoliša, sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 68.

Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici i dr.).

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta, a Statut mora biti u suglasnosti sa Zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom, primjenjivat će se odredbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština svojom odlukom ukida ili poništava taj akt, odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 69.

Statut donosi, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini.

Poslovnik o svome radu Skupština donosi na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova.

Ostale opće akte donosi Turisičko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Ureda.

Članak 70.

Opći akti Turističkog ureda su akti:

– o ustrojstvu,

– o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta,

– o radu i disciplinskoj odgovornosti radnika,

– o obračunu i isplati plaće, naknada plaće i o ostalim materijalnim pravima radnika,

– drugi akti utvrđeni ovim Statutom ili odlukom Turističkog vijeća.

Članak 71.

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine Zajednice.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine radi davanja primjedbi i prijedloga.

Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu turizma na suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

Članak 72.

Statut Zajednice objavljuje se u službenom glasilu Županije.

Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a opći akti Turističkog ureda – na oglasnoj ploči Ureda.

Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom donošenja.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.

Članak 74.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Zadarske županije upisane u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma, list broj 154, stranica A, upisni broj 124 (klasa: 334-03/94-03/159 urbroj: 529-02/95-0002) od 5. travnja 1995. godine.

Članak 75.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u službenom glasilu Županije.

Predsjednik
Stipe Zrilić, mag. iur., v. r.