Ispravak Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta

NN 17/2019 (20.2.2019.), Ispravak Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

385

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta, koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 3 od 9. siječnja 2019. utvrđen je niz tiskarskih pogrešaka, te se daje cjeloviti sljedeći

ISPRAVAK ODLUKE

O REDOSLIJEDU I DINAMICI ZATVARANJA ODLAGALIŠTA

»Na temelju članka 21.a Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (»Narodne novine« broj 114/15, 103/18), donosim

ODLUKU

O REDOSLIJEDU I DINAMICI ZATVARANJA ODLAGALIŠTA

I.

Ovom se odlukom u cilju provedbe mjere 4.1 – izrada plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada definirane u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017. – 2022. godine (»Narodne novine«, broj 3/17), a sukladno dokumentu: Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske, određuje redoslijed i dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada po županijama, odabir odlagališta neopasnog otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do popunjena kapaciteta za odlaganje i odlagališta neopasnog otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do izgradnje i početka rada centara za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj.

II.

Odlagališta neopasnog otpada po županijama koja se zatvaraju do 31. prosinca 2018. godine:

Zagrebačka županija

»Cerovka«, Grad Sv. Ivan Zelina

Karlovačka županija

»Glavica«, Općina Cetingrad

»Jezero«, Općina Plaški

»Pavlovac«, Grad Slunj

Sisačko-moslavačka županija

»Vladića jama«, Općina Hrvatska Dubica

»Barutana«, Općina Jasenovac

»Ćore«, Općina Dvor

»Blatuša«, Općina Gvozd

Bjelovarsko-bilogorska županija

»Bukovina«, Grad Čazma

Krapinsko-zagorska županija

»Gubaševo«, Grad Zabok

»Lesičak«, Općina Bedekovčina

Ličko-senjska županija

»Razbojište«, Općina Perušić

»Bare«, Općina Donji Lapac

»Vrpile«, Općina Plitvička Jezera

»Vidovac» Općina Karlobag

Zadarska županija

»Vulina Draga«, Općina Povljana

»Baštijunski brig«, Grad Biograd na Moru

»Stražbenica«, Općina Gračac

Šibensko-kninska županija

»Moseć«, Grad Drniš

»Macure-Jelenik«, Općina Kistanje

Splitsko-dalmatinska županija

»Dolci«, Grad Stari Grad

»Prapatna«, Općina Sućuraj

»Šćeće«, Grad Komiža

»Košer«, Općina Pučišća

»Ajdanovac«, Grad Vrgorac

Dubrovačko-neretvanska županija

»Ugrinovica«, Općina Smokvica.

III.

Odlagališta neopasnog otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do popunjena kapaciteta za odlaganje i odlagališta neopasnog otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do početka rada centara za gospodarenje otpadom navedena su u dokumentu: Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske i čine njegov sastavni dio.

Odlagališta na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do popunjena kapaciteta za odlaganje i odlagališta neopasnog otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do početka rada centara za gospodarenje otpadom obvezna su na temelju snimke raspoloživih kapaciteta svake godine dostaviti podatke Ministarstvu zaštite okoliša i energetike o preostalom kapacitetu odlaganja.

IV.

Zadužuje se Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da sa svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s kojima ima sklopljene ugovore za neposredno sudjelovanje u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada sklopi dodatke ugovora sukladno ovoj Odluci.

V.

Ova će se Odluka objaviti u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 351-01/18-01/531

Urbroj: 517-03-2-2-18-1

Zagreb, 21. prosinca 2018.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.«