Odluka o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport

NN 18/2019 (22.2.2019.), Odluka o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport

Hrvatski sabor

386

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 4. stavka 1. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16. – ispravak) Hrvatski sabor na sjednici 15. veljače 2019. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT

I.

Predsjednicom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, imenuje se DANIRA BILIĆ.

II.

Članovima Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, imenuju se:

– PERICA BUKIĆ, na mandat od četiri godine

– dr. sc. SANDA ČORAK, na mandat od četiri godine

– ŽELJAN KONSUO, na mandat od četiri godine

– ANTE BAKOVIĆ, na mandat od dvije godine

– prof. dr. sc. DRAŽEN ČULAR, na mandat od četiri godine

– PETAR CERONJA, na mandat od četiri godine.

III.

Članovima Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, imenuju se:

– ŽELJKO JERKOV, na mandat od četiri godine

– MARIO MEŠTROVIĆ, na mandat od dvije godine

– TOMISLAV GRAHOVAC, na mandat od dvije godine.

IV.

Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora, imenuje se RATKO KOVAČIĆ, na mandat od dvije godine.

V.

Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih, imenuje se MARIJO LUŠIĆ, na mandat od dvije godine.

VI.

Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, imenuje se prof. dr. sc. TOMISLAV KRISTIČEVIĆ, na mandat od dvije godine.

VII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/18-07/48

Zagreb, 15. veljače 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.