Uredba o izmjeni Uredbe o tarifi upravnih pristojbi

NN 18/2019 (22.2.2019.), Uredba o izmjeni Uredbe o tarifi upravnih pristojbi

Vlada Republike Hrvatske

388

Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. veljače 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI

Članak 1.

U Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 8/17, 37/17 i 129/17), u Prilogu I. Tarifni broj 63. mijenja se i glasi:

»Na zahtjeve za izdavanje odobrenja privremenog boravka, dozvole za boravak i rad i dozvole boravka koje izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. za odobrenje privremenog boravka420,00
2. za izdavanje dozvole za boravak i rad630,00
3. za izdavanje dozvole boravka310,00.«.


Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/08

Urbroj: 50301-23/21-19-2

Zagreb, 21. veljače 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.