Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad Središnjem klirinškom depozitarnom društvu

NN 18/2019 (22.2.2019.), Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad Središnjem klirinškom depozitarnom društvu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

394

Na temelju članka 662. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. veljače 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu za obavljanje djelatnosti iz članka 629. stavka 1. točke 1., 2., 3., 11. i 12. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18) i proširenja odobrenja za rad, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu i sadržaj te dokumentacije.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (NN br. 65/18),

3. Središnje klirinško depozitarno društvo je društvo koje se osniva i posluje kao dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u skladu s propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, ako Zakonom nije drukčije određeno, odnosno kao Europsko društvo – Societas Europea (SE) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Sva dokumentacija koja se sukladno odredbama ovog Pravilnika dostavlja Hanfi mora biti dostavljena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici, a isprave na stranom jeziku moraju biti propisno ovjerene i prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

II. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja Središnjem klirinškom depozitarnom društvu podnose osnivači Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u skladu s člankom 662. stavkom 1. Zakona odnosno uprava društva u skladu s člankom 662. stavkom 2. Zakona, na obrascu »Zahtjev za izdavanje odobrenja središnjem klirinškom depozitarnom društvu« (Obrazac OSKDD), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnosi uprava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na Obrascu OSKDD sukladno članku 6. Pravilnika.

(3) Obrazac OSKDD mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(4) Obrazac OSKDD potpisuju osnivači Središnjeg klirinškog depozitarnog društva odnosno članovi uprave društva u slučaju iz stavka 1. ovog članka Pravilnika odnosno članovi uprave Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u slučaju iz stavka 2. ovog članka Pravilnika, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni.

(5) U zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad Središnjem klirinškom depozitarnom društvu kao i u zahtjevu za proširenje odobrenja za rad, potrebno je navesti koje djelatnosti iz članka 629. stavka 1. točke 1., 2., 3., 11. i 12. Zakona, Središnje klirinško depozitarno društvo namjerava obavljati te vrstu financijskih instrumenata na koje se navedene djelatnosti odnose.

III. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU

Članak 5.

(1) Uz zahtjev iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Statut s ispravom na temelju koje je usvojen;

2. Potvrda o uplaćenom temeljnom kapitalu sukladno članku 630. Zakona;

3. Detaljan prikaz organizacijske strukture;

4. Podatke o vlasničkoj strukturi;

5. Podatke o imateljima kvalificiranih udjela;

6. Podatke o uskoj povezanosti imatelja kvalificiranih udjela u društvu;

7. Popis članova nadzornog odbora;

8. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti članova uprave temeljem odredbi Zakona i pravilnika donesenog sukladno članku 632. stavkom 9. Zakona.

9. Izjavu o ispunjenju uvjeta i opis načina ispunjavanja uvjeta propisanih člankom 663. stavkom 2. Zakona;

10. Prijedlog Pravila i Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva;

11. Prijedlog Cjenika Središnjeg klirinškog depozitarnog društva;

12. Prijedlog Pravila o načinu uplate doprinosa i upotrebi sredstava Fonda za zaštitu ulagatelja, ako se zahtjev odnosi na izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 629. stavak 1. točka 11. Zakona;

13. Poslovni plan s podacima o planiranim poslovnim aktivnostima (Program rada);

14. Prijedloge akata kojima Središnje klirinško depozitarno društvo propisuje pravila, mjere i postupke iz članaka 651. do 661. Zakona;

15. Podatke o izdvajanju poslovnih procesa sukladno članku 653. Zakona;

16. Za podnositelje zahtjeva pravne osobe financijske izvještaje za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji;

17. Potvrdu o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi;

18. Dodatnu dokumentaciju na zahtjev Hanfe.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i dokumentaciju propisanu odredbama pravilnika Hanfe iz članka 648. stavka 7. Zakona, kojim je propisana dokumentacija potrebna za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.

(3) Ako Hanfa raspolaže ispravama iz stavka1. ovog članka, podnositelj zahtjeva iste nije dužan priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad.

IV. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA PROŠIRENJE ODOBRENJA ZA RAD

Članak 6.

(1) Uz zahtjev za proširenje odobrenja za rad iz članka 4. stavka 2. Pravilnika, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. izmijenjeni odnosno dopunjeni statut s ispravom na temelju koje je usvojen,

2. popis članova uprave te dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave sukladno propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,

3. izjavu podnositelja zahtjeva o ispunjavanju uvjeta vezanih za organizacijske zahtjeve sukladno propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,

4. dokaze o izvoru financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala sukladno propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,

5. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,

6. dodatnu dokumentaciju na traženje Hanfe.

(2) U zahtjevu za proširenje odobrenja za rad, u Obrascu OSKDD, podnositelj zahtjeva je dužan ispuniti podatke pod točkama 1. do 3., 5. i 8.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu (»Narodne novine« br. 117/13) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu (»Narodne novine« br. 32/14).

Klasa: 011-02/19-01/01

Urbroj: 326-01-70-71-19-2

Zagreb, 14. veljače 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

Obrazac [OSKDD]

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU

• Uputa

Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

• Značenje izraza u ovom zahtjevu:

Podnositelj zahtjeva – osnivači odnosno članovi uprave središnjeg klirinško depozitarnog društva sukladno članku 4. stavku 1. Pravilnika ili članovi uprave središnjeg klirinško depozitarnog društva sukladno članku 4. stavku 2. Pravilnika

Hanfa – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Zakon – Zakon o tržištu kapitala

Središnje klirinško depozitarno društvo – osniva se i posluje kao dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u skladu s propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, ako Zakonom nije drukčije određeno odnosno kao Europsko društvo – Societas Europea (SE) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

1) Poslovi iz članka 629. stavka 2. Zakona u odnosu na koje se podnosi zahtjev:

(u početni lijevi stupac unesite znak X pokraj željene točke)

1. Poslovi vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira
2. Poslovi vođenja središnjeg registra financijskih instrumenata
3. Poslovi upravljanja sustavom poravnanja i/ili namire transakcija sklopljenih na uređenom tržištu, MTP-u, OTP-u ili izvan uređenog tržišta, MTP-a i OTP-a
4. Poslovi Operatera Fonda za zaštitu ulagatelja, u skladu s odredbama dijela drugog glave II. Zakona
5. Vođenje službenog registra propisanih informacija, u skladu s odredbama dijela trećeg glave II. poglavlja IV. Zakona


2) Vrsta financijskih instrumenata za koje se podnosi zahtjev:

(u početni lijevi stupac unesite znak X pokraj željene točke)

1. Sve financijske instrumente
2. Pojedine financijske instrumente, i to:
a) prenosive vrijednosne papire
b) instrumente tržišta novca
c) jedinice u subjektima za zajednička ulaganja
d) izvedenice


3) Podaci o Podnositelju zahtjeva:

1.Tvrtka:
2.Adresa sjedišta:
3.Poslovna adresa:
4.Broj telefona:
5.Broj telefaxa:
6.Elektronska pošta:
7.Internet stranice:
8.Broj zaposlenih:
9.Matični broj subjekta (MBS):
10.Osobni identifikacijski broj (OIB):
11.Broj rješenja o registraciji kod nadležnog trgovačkog suda:
12.Iznos temeljnog kapitala (za pravne osobe):
13.Ime i prezime, te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Hanfom:


4) Popis osnivača (ispuniti kod osnivanja novog društva):

Redni brojIme i prezime/TvrtkaAdresa prebivališta/sjedištaOIB
1.
2.
3.


5) Popis članova uprave i nadzornog odbora (uključujući svaku osobu koja, bez obzira na svoje zvanje obavlja izvršne dužnosti ili je zadužena za određivanje politike Podnositelja zahtjeva), njihovo zvanje, broj dionica koje drže u Podnositelju zahtjeva – pravnoj osobi te postotak glasova koji im pripada:

Redni brojIme i prezimeFunkcijaBroj dionica
1.
2.
3.


6) Popis svih dioničara s brojem dionica koje drže u Podnositelju zahtjeva:

Redni brojIme i prezime/tvrtkaOIBBroj dionica
1.
2.
3.


7) Popis osoba koje su u smislu članka 3. točke 145. Zakona, povezane s osobama iz točaka 4., 5. i 6. ovog zahtjeva:

Redni brojIme i prezime/tvrtkaOIBBroj dionica
1.
2.
3.


8) Navedite račune koje Podnositelj zahtjeva ima otvorene:

Redni brojIme i prezime/tvrtkaRačun za redovno
(kunsko/devizno) poslovanje
1.
2.
3.


9) Ima li Podnositelj zahtjeva nekretnine u vlasništvu/posjedu?

Redni brojIme i prezime/tvrtkaAdresaOpis i podaci iz Zemljišnih knjiga/Katastra (katastarska općina, čestica, broj uloška)
1.
2.
3.


10) DA/NE pitanja:

Ako je odgovor na bilo koje od sljedećih pitanja »DA«, molimo da iznesete detaljno objašnjenje odgovora na posebnom dodatku te ga priložite ovom zahtjevu.

U desnom stupcu unesite znak »X« u odgovarajućoj koloniDANE
1. Obavlja li Podnositelj zahtjeva, u trenutku popunjavanja ovog zahtjeva, neku djelatnost koja nije vezana uz djelatnosti propisane člankom 629. Zakona?
2. Kontrolira li određena osoba, čije ime nije navedeno pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva, izravno ili neizravno upravljanje Podnositelja zahtjeva?
3. Je li bilo kojoj od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva bila oduzeta ili uskraćena odgovarajuća suglasnost za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Hanfe ili drugog nadležnog tijela?
4. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pravomoćno osuđena odnosno je li protiv iste pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak za kaznena djela propisana člankom 636. stavkom 1. točkom 6. Zakona?
5. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pravomoćno osuđena odnosno protiv iste je pokrenuta istraga odnosno vodi se kazneni postupak za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« 84/02 i 136/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta (»Narodne novine« 152/08) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118703, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15)?
6. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pravomoćno osuđena za neki od prekršaja iz djelatnosti Hanfe, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela?
7. Je li protiv bilo koje od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pokrenut prekršajni postupak iz djelatnosti Hanfe, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela?
8. Je li otvoren stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija nad Podnositeljem zahtjeva?

9. Vodi li se protiv koje od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva prema vašim saznanjima bilo kakav sudski postupak koji bi negativno mogao utjecati na financijsku stabilnost središnjeg klirinškog depozitarnog društva?

(ako »da«, navesti kakav, pred kojim sudom, te oznaku predmeta

10. Ima li Podnositelj zahtjeva izravno ili neizravno udjele ili dionice u drugom trgovačkom društvu?
11. Je li bilo koja osoba navedena pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva po saznanju potpisnika ovog zahtjeva, zaposlena u drugom trgovačkom društvu, ili je član nadzornog odbora ili uprave u drugom trgovačkom društvu?POTPISNA STRANICA

Ovaj zahtjev potpisuju članovi uprave Podnositelja zahtjeva, odnosno osnivači Podnositelja zahtjeva u osnivanju, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni. Potpisnici i Podnositelj zahtjeva izjavljuju da je isti pročitan u cijelosti, a isti su ga potpunosti razumjeli, iznijeli gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolažu te u potpunosti jamče pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost, te da nije zatajena nikakva informacija koja bi mogla utjecati na odluku Hanfe. Također se obvezuju Hanfu neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na davanje suglasnosti, odnosno koje bi predstavljale razloge za oduzimanje suglasnosti.

Potpisnici ovog Upitnika izjavljuju da su upoznati s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čine kazneno djelo.


Naziv društva:Datum:


Zahtjev mora biti potpisan od strane članova uprave (za društvo upisano u sudski registar) odnosno osnivača društva (za društvo u osnivanju).

Ime i prezime:Vlastoručni potpis:
  
Pečat društva: