Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu

NN 18/2019 (22.2.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

396

Na temelju odredbi članka 20. stavka 1. alineje 2. i stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12), članka 683. stavaka 5. i 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18), članka 198. stavka 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 93/15, i 64/18 i 115/18), članka 275. stavka 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 29/18 i 115/18), članka 347. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16), članka 233. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18), članka 218. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15 i 112/18), članka 138. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18), članka 33. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine« broj 153/13), članka 80. Zakona o leasingu (»Narodne novine« broj 141/13), članka 74. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« broj 94/14, 85/15 i 41/16), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZRAČUNU, VISINI I NAPLATI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu (»Narodne novine«, broj 112/18), mijenja se članak 2. i sada glasi:

»1) Obveznici plaćanja naknada su:

1. subjekti nadzora Hanfe iz članka 203. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15 i 112/18, dalje u tekstu: ZOS) osim subjekata nadzora iz članka 203. stavka 5. točaka 4., 5., 6., 7., 9.,10. i 11. ZOS-a i subjekti iz članka 66. i članka 17. stavka 1. točki 4. i 5. i stavka 3. točki 3. i 4. ZOS-a,

2. burze iz članka 284. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18, u daljnjem tekstu: ZTK),

3. središnja klirinška depozitarna društva iz članka 628. ZTK-a,

4. središnje druge ugovorne strane iz članka 536. stavka 1. točke 1. ZTK, koje dobiju odobrenje za rad od strane Hanfe,

5. izdavatelji iz članka 459. stavka 1. ZTK,

6. osobe koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti sukladno članku 6. ZTK-a (kreditne institucije, investicijska društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima i tržišni posrednici),

7. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz članka 5. i članka 198. stavka 5. točke 1. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18),

8. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz članka 9. i članka 275. stavka 5. točaka 1, 2. i 4. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 29/18 i 115/18),

9. subjekti nadzora Hanfe iz članka 346. stavka 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16, u daljnjem tekstu: ZOIFJP),

10. subjekti nadzora Hanfe iz članka 232. stavka 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, u daljnjem tekstu: ZAIF),

11. društva za upravljanje fondovima osnovanima posebnim zakonima, nad čijim je poslovanjem Hanfa ovlaštena za provođenje nadzora,

12. leasing-društva iz članka 3. stavka 1. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, broj 141/13, u daljnjem tekstu: ZOL), leasing društva iz treće države i leasing društva države članice iz članka 46. stavka 2. ZOL-a koje obavljaju poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice sukladno članku 48. ZOL-a, kao i leasing društvo države članice iz članka 46. stavka 1. ZOL-a koje obavlja poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice,

13. faktoring-društva iz članka 20. stavka 1. Zakona o faktoringu (»Narodne novine«, broj 94/14, 85/15 i 41/16, dalje u tekstu: ZOF), faktoring-društva iz treće države i faktoring-društva iz druge države članice iz članka 59. stavka 2. ZOF-a koja obavljaju poslove faktoringa na području Republike Hrvatske putem podružnice sukladno članku 61. ZOF-a kao i faktoring-društva iz druge države članice iz članka 59. stavka 1. ZOF-a koja obavljaju poslove faktoringa na području Republike Hrvatske preko podružnice,

14. mirovinska osiguravajuća društva iz članka 5. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14, 29/18 i 115/18),

15. društva za dokup mirovina iz članka 3. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine«, broj 153/13).

2) Obveznici plaćanja naknada Hanfi plaćaju naknade u rokovima kako je uređeno ovim Pravilnikom.«

Članak 2.

Mijenja se naslov i tekst članka 5. i sada glasi:

»Distributeri osiguranja i distributeri reosiguranja: društva za zastupanje u osiguranju, obrtnici zastupnici u osiguranju, obrtnici brokeri u osiguranju i/ili reosiguranju, društva za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju i sve druge pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja

1) Društva za zastupanje u osiguranju, obrtnici zastupnici u osiguranju, obrtnici brokeri u osiguranju i/ili reosiguranju, društva za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, kreditne institucije, investicijska društva i sve druge pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije u osiguranju i/ili reosiguranju iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika dužni su Hanfi platiti naknadu u visini od 0,8 ‰ (tisućinki) računano od ostvarenog prihoda odnosno fakturiranog iznosa provizije osiguranja odnosno reosiguranja, koji prethodno navedene pravne i fizičke osobe zaračunavaju za pružene usluge distribucije osiguranja i/ili reosiguranja.

2) Naknada iz stavka 1. ovog članka za društva za zastupanje u osiguranju i društva za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju obračunava se na temelju podataka o ostvarenom prihodu od pruženih usluga distribucije osiguranja i/ili reosiguranja, po godišnjem financijskom izvješću za prethodnu godinu prikazanom u Računu dobiti i gubitka društva za zastupanje odnosno društva za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, opis pozicije POSLOVNI PRIHODI, pod rednim brojem 002, oznaka pozicije I.1.

3) Naknada iz stavka 1. ovog članka za obrtnike zastupnike u osiguranju, obrtnike brokere u osiguranju, kreditne institucije, investicijska društva i za sve pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije u osiguranju i/ili reosiguranju, osim društava za zastupanje u osiguranju i društava za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju iz stavka 2. ovoga članka, obračunava se na temelju ostvarenoga fakturiranog iznosa provizije po ugovorima o osiguranju, po godišnjem statističkom izvješću za prethodnu godinu prikazanom u obrascu SP-1 Statističko izvješće o fakturiranom iznosu provizije / naknade u stupcu 5 Sveukupni iznos fakturirane provizije osiguranja odnosno reosiguranja.

4) Obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka naknadu izračunavaju primjenom sljedećeg izračuna:

Ostvaren godišnji prihod s osnova provizije iz stavka 2. odnosno stavka 3. ovog članka pomnožiti sa 0,8 ‰ (tisućinki)

5) Izračunata naknada iz stavka 4. ovoga članka godišnji je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

6) Obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka, naknadu Hanfi uplaćuju u roku od 15 dana od roka za dostavu godišnjeg financijskog odnosno statističkog izvješća.

7) Iznimno, obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka oslobađaju se plaćanja naknade Hanfi ukoliko ista iznosi manje od 10 kuna.«

Članak 3.

Mijenja se članak 8. i sada glasi:

»1) Kreditne institucije iz članka 6. stavka 1. točke 4. ZTK-a, dužne su Hanfi platiti naknadu od 0,3‰ (tisućinki) računano od prihoda od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihoda od izvršavanja naloga za račun klijenta; naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te trgovanja za vlastiti račun; naknadu od 0,014‰ (tisućinki) računano od iznosa vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun kreditne institucije te 0,005‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja do 10 milijardi kuna, a na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna, obračunava se naknada od 0,001‰ (tisućinki).

2) Kreditna institucija iz druge države članice koja pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj preko podružnice, dužna je Hanfi platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,7‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

3) Kreditna institucija sa sjedištem u trećoj državi koja pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj preko podružnice, dužna je Hanfi platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,7‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

4) Investicijska društva iz članka 6. stavka 1. točke 1. ZTK-a dužna su Hanfi platiti naknadu od 0,3‰ (tisućinki) računano od prihoda od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihoda od izvršavanja naloga za račun klijenta; naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te trgovanja za vlastiti račun; naknadu od 0,014‰ (tisućinki) računano od iznosa vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun investicijskog društva te 0,005‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja do 10 milijardi kuna, a na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna, obračunava se naknada od 0,001‰ (tisućinki).

5) Investicijsko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici koje pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj preko podružnice, dužno je Hanfi platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,3‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

6) Investicijsko društvo sa sjedištem u trećoj državi koje pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj, preko podružnice, dužno je Hanfi platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,3‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

7) Društva za upravljanje investicijskim fondovima iz članka 6. stavka 2. točke 2. ZTK-a dužna su Hanfi platiti naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od ostvarenih prihoda od investicijskog savjetovanja, te 0,005 ‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja na datum izvještaja do 10 milijardi kuna, a na iznos vrijednosti portfelja koji je na datum izvještaja veći od 10 milijardi kuna, obračunava se naknada od 0,001 ‰ (tisućinki).

8) Tržišni posrednici iz članka 6. stavka 2. točke 3. ZTK-a dužni su Hanfi platiti naknadu od 0,3‰ (tisućinki) računano od prihoda od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od ostvarenih prihoda od investicijskog savjetovanja.

9) Pod ostvarenim prihodima iz stavaka 1., 4., 7. i 8. ovog članka podrazumijevaju se prihodi od obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti sukladno odredbama članka 5. ZTK-a ostvareni za svako tromjesečje tekuće godine (prikazani u obrascu PR_Izvještaj o prihodima i rashodima s osnove pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti, koji je sastavni dio Nadzornog izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti).

10) Pod vrijednošću skrbništva i portfelja iz stavaka 1., 4. i 7. ovog članka podrazumijevaju se sredstva klijenata koja su vezana uz ugovor o upravljanju portfeljem i sredstva klijenata kojima pravna osoba može upravljati po nalogu klijenta, a vezano uz ugovor za pomoćne usluge iz članka 5. stavka 2. točke 1. ZTK-a na datum izvještaja (prikazana u obrascu US_Izvještaj o upravljanju sredstvima klijenata koji je sastavni dio Nadzornog izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti).

11) Pod iznosom vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun kreditne institucije iz stavka 1. i investicijskog društva iz stavka 4. podrazumijeva se knjigovodstvena vrijednost pozicija financijskih instrumenata (članak 3. točka 24. ZTK-a) u vlastitom portfelju društva, klasificirano prema MSFI 9 vrednovana na izvještajni datum sukladno primijenjenim računovodstvenim politikama (prikazana u obrascu VP_Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju Društva koji je sastavni dio Nadzornog izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti).

12) Naknada iz stavka 1. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihode od izvršavanja naloga za račun klijenta pomnožiti sa 0,3‰ (tisućinki), dodati iznos svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te prihoda od trgovanja za vlastiti račun pomnoženih sa 0,7‰ (tisućinki); dodati iznos vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun pomnoženih sa 0,014‰ (tisućinki) te dodati iznos vrijednosti portfelja i skrbništva do 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,005‰ (tisućinki) i iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,001‰ (tisućinki).

13) Naknada iz stavaka 2. i 3. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Ostvarene ukupne prihode od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj pomnožiti sa 0,7‰ (tisućinki).

14) Naknada iz stavka 4. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihode od izvršavanja naloga za račun pomnožiti sa 0,3‰ (tisućinki), dodati iznos svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te prihoda od trgovanja za vlastiti račun pomnoženih sa 0,7‰; dodati iznos vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun pomnoženih sa 0,014‰ (tisućinki); te dodati iznos vrijednosti portfelja i skrbništva do 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,005 ‰ (tisućinki) i iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,001‰ (tisućinki).

15) Naknada iz stavaka 5. i 6. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Ostvarene ukupne prihode od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj pomnožiti sa 0,3‰ (tisućinki).

16) Naknada iz stavka 7. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od investicijskog savjetovanja pomnožiti sa 0,7 ‰ (tisućinki), te dodati iznos vrijednosti portfelja do 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,005‰ (tisućinki) i iznos vrijednosti portfelja koji je na datum izvještaja veći od 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,001‰ (tisućinki)

17) Naknada iz stavka 8. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata pomnožiti sa 0,3‰ (tisućinki) te dodati prihode od investicijskog savjetovanja pomnožene sa 0,7‰ (tisućinki).

18) Izračunata naknada iz stavaka 1. do 8. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

19) Osobe iz stavaka 1., 4., 7. i 8. ovog članka koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti naknadu Hanfi uplaćuju u roku od 15 dana od proteka zakonskog roka za dostavu Nadzornih izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti za razdoblje za koje se naknada izračunava.

20) Osobe iz stavaka 2., 3., 5. i 6. ovog članka naknade Hanfi plaćaju kvartalno u roku od mjesec dana od završetka kvartala za koji se naknada obračunava.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-08/04
Urbroj: 326-01-30-31-19-2
Zagreb, 14. veljače 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.