Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine

NN 19/2019 (25.2.2019.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine

Hrvatski sabor

405

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst) Hrvatski sabor na sjednici 15. veljače 2019. donio je

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2019. GODINE

UVOD

Na temelju Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 – pročišćeni tekst) Državni zavod za statistiku, u suradnji s drugim nositeljima službene statistike, izrađuje Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Godišnji provedbeni plan).

Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu na koju se odnosi Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske. Tako se Godišnji provedbeni plan 2019. godine odnosi na drugu godinu provedbe novog višegodišnjeg programskog dokumenta kojeg je, također u suradnji s drugim nositeljima službene statistike, izradio Državni zavod za statistiku − Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. − 2020[1](https://www.dzs.hr/Hrv/about_us/Legals/Program%20statistickih%20aktivnosti%202018%20-%202020.pdf). Program se temelji na potrebama korisnika podataka službene statistike, ali i zahtjevima Europske unije koji su navedeni u dokumentu Statistical Requirements Compendium[2](Izdanje 2016.).

Kako bi službena statistika Republike Hrvatske bila potpuno usklađena s europskim zahtjevima, u Godišnjem provedbenom planu 2019. godine navode se statističke aktivnosti koje su harmonizirane sa statističkim modulima navedenim u Compendiumu, a koji su obuhvaćeni Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. – 2020. Radi osiguravanja podataka koji proizlaze iz potreba tijela državne uprave, znanstvene zajednice, šire zainteresirane javnosti i drugih korisnika iz Republike Hrvatske, u Programu se, osim europskih, navode i nacionalni moduli.

Sva istraživanja Državnog zavoda za statistiku provode se na temelju Zakona o službenoj statistici. U skladu s odredbama navedenog Zakona, Godišnjim provedbenim planom propisuje se provođenje triju vrsta statističkih aktivnosti: statistička istraživanja na temelju neposrednog prikupljanja podataka (oznaka I), statistička istraživanja čiji se podaci dobivaju iz administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja (oznaka II) te razvojne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanja (oznaka III).

Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine planirana je provedba ukupno 284 statističke aktivnosti, a od toga 164 na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 82 statistička istraživanja na temelju administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te 38 razvojne aktivnosti. Od ukupno 284 statističke aktivnosti, Državni zavod za statistiku u 2019. provest će 236 aktivnosti, dok će ostale aktivnosti provesti drugi nositelji službene statistike koji se navode u Zakonu o službenoj statistici i Programu statističkih aktivnosti 2018. – 2020. (Hrvatska narodna banka, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike za područje Grada Zagreba).

U skladu s Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (»Narodne novine«, broj 124/17) i Financijskim planom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (»Narodne novine«, broj 124/17), ukupna planirana sredstva potrebna za provedbu Godišnjega provedbenog plana 2019. godine iznose 139.395.202 kune. Od toga, sredstva potrebna Državnom zavodu za statistiku iznose 116.237.218 kuna. U okviru financijskog plana Državnog zavoda za statistiku za 2019. planirani su rashodi financirani iz Općih prihoda i primitaka u iznosu od 107.086.144 kuna, Vlastitih prihoda u iznosu od 234.800 kuna, Ostalih pomoći u iznosu od 190.000 kuna, Pomoći EU u iznosu od 1.007.348 kuna, Ostale refundacije iz sredstava EU u iznosu od 6.712.095 kuna te Europski socijalni fond u iznosu od 1.006.831 kuna.

PREGLED NAJVAŽNIJIH STATISTIČKIH AKTIVNOSTI I RAZVOJNIH PROJEKATA USMJERENIH NA UNAPRJEĐENJE STATISTIČKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019. GODINI

I. DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE

– intenzivan rad na pripremnim aktivnostima za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021. godine i provedba probnog Popisa stanovništva, kućanstava i stanova primjenom moderniziranih metoda prikupljanja podataka uz testiranje korištenja administrativnih izvora podataka

– u području vitalne statistike provedba redovitih istraživanja za praćenje apsolutnih i relativnih pokazatelja za rođene i umrle osobe te sklopljene i razvedene brakove prema geografskim, demografskim, ekonomskim i obrazovnim obilježjima te praćenje opće i specifične stope vitalnih događaja

– u području statistike migracija kontinuirano praćenje statistike vanjske i unutarnje migracije stanovništva, opće stope i specifične stope migracije te podataka o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, nezakonitim migracijama i dozvolama boravka

– uz redovito praćenje statistike raspodjele dohotka i životnih uvjeta, pokazatelja o dohotku, socijalnoj isključenosti i životnim uvjetima privatnih kućanstava dobivenih iz Ankete o dohotku stanovništva (ADS), intenzivniji rad na analizi administrativnih izvora podataka radi smanjenja opterećenja ispitanika i smanjenja troškova istraživanja

– redovita proizvodnja pokazatelja o obilježjima i strukturi potrošnje privatnih kućanstava na temelju Ankete o potrošnji kućanstava (APK)

– daljnji nastavak rada na prilagodbi anketnih istraživanja koja se provode na uzorku kućanstava i osoba zahtjevima propisanima novim zakonodavnim okvirom koji regulira integrirane socijalne statistike (sustav IESS) (Integrated European Social Statistics)

– daljnja modernizacija prikupljanja i obrade statističkih podataka putem mrežne aplikacije i putem koištenja podataka iz administrativnih izvora za istraživanja iz područja statistike tržišta rada

– unaprjeđenje sadržaja podataka rodne statistike iz raznih područja društvenih i demografskih statistika (obrazovanje, tržište rada itd.)

– razvoj i unaprjeđenje u detaljnijem praćenju podataka s područja statistike obrazovanja i kaznenog pravosuđa prema zahtjevima međunarodnih institucija (UNESCO, OECD, EUROSTAT, UNODC)

– godišnji pokazatelji o primicima i izdacima te korisnicima socijalne zaštite prema metodologiji ESSPROS

– kontinuirano unaprjeđivanje i praćenje statistike iz područja zdravstva koja je u nadležnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

– metodološke pripreme za provedbu Ankete o raspolaganju vremenom

– pripreme i provedba pilot Ankete o rodno uvjetovanom nasilju

– redovita provedba istraživanja i rad na poboljšanju obuhvata jedinica istraživanja u području statistika o istraživanju i razvoju te praćenje statistika o ljudskim potencijalima u znanosti i tehnologiji i patentima

– u području statistika o inovacijskim aktivnostima poduzeća rad na usklađivanju s novim metodološkim smjernicama OECD-a.

II. MAKROEKONOMSKE STATISTIKE

– redovita istraživanja u sklopu godišnjih ekonomskih računa obuhvaćaju obračun godišnjeg BDP-a prema proizvodnoj (prema NKD-u 2007.), rashodnoj i dohodovnoj metodi u tekućim i stalnim cijenama za 2017., redoviti obračun regionalnog BDP-a, odnosno obračun BDP-a za Republiku Hrvatsku, NKPJS – 2. razina i županije za 2016., obračun bruto investicija u dugotrajnu imovinu na godišnjoj razini za obračun BDP-a te na regionalnoj razini, Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (INV-P), obračun vrijednosti dugotrajne imovine Republike Hrvatske, izračun svih pokazatelja vrijednosti stambenog fonda i vrijednosti zemljišta ispod stambenih zgrada za potrebe izračuna stambene rente, obračun vrijednosti softvera za vlastiti račun, kontinuirano unaprjeđivanje i usklađivanje sa standardima EU-a u području izrade nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima na godišnjoj i tromjesečnoj razini

– nastavak primjene nove metodologije u sustav nacionalnih računa ESA 2010 pri kompilaciji podataka, izvješćivanju i transmisiji podatka u Eurostat

– intenzivan rad na procesu verifikacije izrađenog opisa metodologije obračuna bruto nacionalnog dohotka i korištenih izvora podataka (GNI Inventory), uključujući procesne tablice, a prema pitanjima koja je dostavio Eurostat u kontinuiranim procesima klarifikacije

– sudjelovanje u višegodišnjem programu darovnice EU-a na području primjene ESA-e 2010 i programa transmisije podataka prema ESA-i 2010 za tromjesečne i godišnje nacionalne račune, ispunjavanje obveza prema derogacijama, potpuna primjena standarda SDMX za nacionalne račune radi uspostavljanja okvira ocjene kvalitete za podatke nacionalnih računa

– nastavak rada na tablicama ponude i uporabe i input/output tablicama prema metodologiji ESA 2010

– razvojne aktivnosti usmjerene na izradu Satelitskog računa turizma za Republiku Hrvatsku

– prva procjena tromjesečnoga bruto domaćeg proizvoda prema proizvodnoj i rashodnoj metodi objavit će se u rokovima t + 60 dana nakon završetka predmetnog tromjesečja, dok će se širi skup podataka objaviti u rokovima t + 63 dana nakon završetka predmetnog tromjesečja

– kompilacija podataka uz kontinuirano unaprjeđenje metodologije u vezi s izračunom statistike javnih financija te izrada Izvješća o prekomjernome proračunskome manjku i razini duga opće države

– nastavak rada na izračunu bruto nacionalnog dohotka prema standardima sustava nacionalnih računa za potrebe vlastitih sredstava EU-a te izrada Izvješća o osnovici za vlastita sredstva od poreza na dodanu vrijednost prema standardima Europske unije za praćenje vlastitih sredstava od poreza na dodanu vrijednost

– nastavak rada na izradi centralne baze podataka nacionalnih računa

– redoviti rad na Europskom programu usporedbe (European Comparison Programme, ECP/PPP) radi izrade svih setova podataka pomoću istraživanja koja je definirao Eurostat s krajnjim ciljem izračuna BDP-a prema paritetu kupovne moći

– redoviti rad na izračunu indeksa potrošačkih cijena (opća mjera inflacije u nacionalnim okvirima) te na izračunu harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (usporediva mjera inflacije sa zemljama Europske unije)

– tromjesečni izračun indeksa cijena stambenih objekata kojim se prati kretanje tržišnih cijena stambenih objekata koje su kupila kućanstva, neovisno o prethodnom vlasniku ili konačnoj uporabi, a prema zadanom konceptu bazira se na transakcijskim cijenama

– redoviti rad na izračunu harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama

– daljnji rad na prikupljanju podataka za potrebe izračuna harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena po administrativnim cijenama

– rad na modernizaciji načina prikupljanja podataka o maloprodajnim cijenama za indeks potrošačkih cijena i harmonizirani indeks potrošačkih cijena

– redoviti rad na izračunu Indeksa cijena stambenih objekata u vlasništvu stanara (Owner Occupied Housing – OOH) u skladu s Eurostatovim zahtjevima

– u području statistike robne razmjene s inozemstvom provode se redovita istraživanja INTRASTAT (statistika robne razmjene između država članica EU-a) i EXTRASTAT (statistika robne razmjene s državama nečlanicama EU-a). Rezultati navedenih istraživanja jesu naturalni i vrijednosni podaci o robnoj razmjeni prema različitim obilježjima (po zemljama partnerima, po proizvodima Kombinirane nomenklature, po proizvodima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK, Rev. 4), prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007. te prema obilježjima poduzeća)

– kontinuirano unaprjeđivanje i usklađivanje sa standardima EU-a u području statistike robne razmjene s inozemstvom i unaprjeđenje kvalitete podataka te nastavak provođenja projekta EU-a čiji su ciljevi pojednostavnjenje INTRASTAT-a i smanjenje opterećenja za izvještajne jedinice

– provođenje aktivnosti na unaprjeđenju obrade i diseminacije te kvalitete podataka statistike robne razmjene RH s inozemstvom.

III. POSLOVNE STATISTIKE

– rad na modernizaciji kompilacije PRODCOM statistike o industrijskoj proizvodnji korištenjem raspoloživih sekundarnih izvora za proizvodnju PRODCOM podataka radi poboljšanja kvalitete i smanjenja opterećenja posebno malih poduzeća/izvještajnih jedinica u okviru darovnica EU-a; usklađivanje PRODCOM statistika za izvještajnu godinu 2018. te izrada Nomenklature industrijskih proizvoda za 2018. u skladu s relevantnom uredbom EU-a

– uz redovitu proizvodnju strukturnih poslovnih statistika nastavit će se rad na implementaciji statističke jedinice »poduzeće« u skladu s metodologijom i obvezama prema EU

– nastavak harmonizacije iFATS statistika (domaća poduzeća pod inozemnom kontrolom) te rad na daljnjoj implementaciji načela zemlje sjedišta KJK-a (krajnje institucionalne jedinice kontrole inozemne podružnice)

– rad na postavljanju (objavljivanju) internetske on-line baze podataka za sve kratkoročne poslovne pokazatelje DZS-a prema Eurostatovu modelu

– integracija on-line prikupljanja podataka DZS-a za poslovna istraživanja u okviru strukturnih fondova EU-a

– u području usluga nastavak razvoja metodologije za nova istraživanja cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI) i unaprjeđenje kvalitete, nastavak razvojnih aktivnosti na proizvodnji novog pokazatelja Indeks obujma uslužnih djelatnosti (ISP)

– rad na daljnjem povećanju i unaprjeđenju korištenja administrativnih podataka u kratkoročnim poslovnim statistikama u skladu s metodologijom i Uredbom EU-a

– rad na poboljšanju kvalitete statističkog procesa obrade i analize administrativnih izvora o ostvarenom prometu poslovnih subjekata

– rad na daljnjem redovitom korištenju administrativnih izvora o ostvarenom prometu poslovnih subjekata radi prikupljanja mjesečnih podataka u djelatnostima industrije te mjesečnih i tromjesečnih podataka u uslužnim djelatnostima

– ažuriranje metapodataka i pokazatelja kvalitete za kratkoročne poslovne pokazatelje u skladu s Eurostatovim zahtjevima

– nastavak rada na modernizaciji načina prikupljanja podataka za istraživanja poslovnih statistika poduzeća uvođenjem internetske aplikacije (CAWI) radi racionalizacije troškova i smanjenja tereta izvješćivanja poduzećima

– u području statistike energije radit će se na kontinuiranom razvoju u sklopu darovnica EU-a, radom na projektu »Disagregacija finalne potrošnje energije u industriji«, koji rezultira dobivanjem podataka o potrošnji energije na razini razreda

– u području statistike transporta provodit će se aktivnosti na unaprjeđenju kvalitete podataka, modernizaciji prikupljanja podataka i na analizi administrativnih izvora podataka radi racionalizacije rada i smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica, razvoju metodologije za kompiliranje statistike putničkog prijevoza na unutarnjim vodnim putovima i statistike nesreća na unutarnjim vodnim putovima. Nastavit će se aktivnosti na razvoju statistike mjerenja obujma cestovnog prometa izraženog u vozilo-kilometrima, razvoju statistike mobilnosti putnika te rad na unaprjeđenju statistike intermodalnog transporta

– u području statistike turizma, uz redovitu proizvodnju, provodit će se aktivnosti na daljnjem unaprjeđenju statistike turizma sa strane ponude, korištenjem administrativnih izvora, unaprjeđenju procesa obrade, kvalitete i diseminacije podataka, analizi mogućnosti korištenja administrativnih izvora podataka za praćenje nautičkog turizma, razvoju metodološke i tehnološke podloge za statističko praćenje kongresnog turizma, modernizaciji prikupljanja podataka uvođenjem elektroničkog prikupljanja podataka (e-obrazac) te sudjelovanje u izradi i reviziji postojećih metodologija koje provodi Eurostat

– provodit će se redovite aktivnosti ažuriranja baze Statističkoga poslovnog registra iz dostupnih administrativnih izvora i na temelju povratnih informacija iz statističkih istraživanja ili kontakata s poslovnim subjektima

– intenzivno će se provoditi aktivnosti na poboljšavanju obuhvata grupa poduzeća te će se uporabom metoda profiliranja testirati stvaranje statističke jedinice »poduzeće«

– nastavit će se razvoj metoda i procesa kompilacije strukturnih poslovnih statistika poslovne demografije i regionalne poslovne demografije u skladu s metodologijom EU-a

– nastavit će se provoditi aktivnosti upisa poslovnih subjekata (pravne osobe, tijela javne vlasti) i dijelova poslovnih subjekata u administrativnome poslovnom registru.

IV. STATISTIKE POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

– daljnji nastavak rada na razvoju i poboljšanju Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava (SRPG); provodit će se ažuriranje i preuzimanje podataka iz dostupnih izvora Ministarstva poljoprivrede – Jedinstvenog registra domaćih životinja te nastaviti ažuriranje navedenog registra podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, Registar voćnjaka, Registar maslinika i Registar vinograda)

– u sklopu projekta »Modernizacija poljoprivrednih statistika« – Eurostatova darovnica 2017. odvijat će se poslovi vezani za pripremu i organizaciju Popisa poljoprivrede 2020.: nadogradnja postojeće aplikacije CAPI i CAWI za prikupljanje podataka, prilagodba i nadopuna upitnika, ažuriranje SRPG kao okvira za izbor uzorka, poboljšanje obrade i validacije podataka, usklađivanje metodologije s novim pravnim okvirom za integriranu statistiku na razini poljoprivrednih gospodarstava

– provođenje probnog Popisa poljoprivrede u 2019. radi testiranja aplikacije za prikupljanje i obradu podataka; prikupljanje podataka za poslovne subjekte i njihove dijelove provest će se izvještajnom metodom putem interneta ili papirnatih obrazaca, za obiteljska poljoprivredna gospodarstva metodom uzorka – anketa (metoda CAPI)

– aktivnosti vezane za prikupljanje i analizu podataka o opskrbnim bilancama za važnije poljoprivredne proizvode

– aktivnosti vezane za daljnji nastavak rada na poboljšanju statistike stočarstva korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede (Jedinstveni registar domaćih životinja, Kontrola ocjenjivanja na liniji klanja životinja, Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka) i ostalim administrativnim izvorima te nastavak modernizacije prikupljanja podataka uvođenjem internetskih upitnika za poslovne subjekte

– nastavak rada na poboljšanju statistike mlijeka i mliječnih proizvoda i statistike aktivnosti valionica korištenjem raspoloživih administrativnih izvora

– unaprjeđenje statistike šumarstva korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim šumama

– aktivnosti vezane za daljnji nastavak rada na modernizaciji prikupljanja i obrade statističkih podataka za statistiku biljne proizvodnje (elektronički obrazac za poslovne subjekte; CATI/CAPI metoda za anketna istraživanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava)

– daljnji rad na uspostavi sustava statistike agrookolišnih pokazatelja (bazni set pokazatelja)

– daljnji razvoj Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN – Farm Accountancy Data Network) koji je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede

– nastavak rada na unaprjeđenju izračuna ekonomskih računa šumarstva korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim šumama

– nastavak rada na unaprjeđenju ekonomskih računa poljoprivrede korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede/Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te korištenjem sekundarnih izvora podataka

– aktivnosti vezane za daljnji nastavak rada na poboljšanju statistike poljoprivrednih cijena i indeksa cijena u skladu s Eurostatovim zahtjevima

– daljnji nastavak rada i poboljšanje istraživanja »Zemljišne cijene i rente« korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Ministarstvom financija – Poreznom upravom.

V. STATISTIKE ZA VIŠE PODRUČJA

– daljnja unaprjeđenja statistike voda i otpada u skladu s Eurostatovim zahtjevima

– nastavak rada na poboljšanju kvalitete podataka i unaprjeđenju suradnje s administrativnim izvorima podataka za prva tri modula europskih ekonomskih računa okoliša koji se odnose na podatke o emisijama u zrak, porezima i naknadama za okoliš te protoku materijala

– nastavak rada na poboljšanju kvalitete podataka i unaprjeđenju suradnje s administrativnim izvorima za izračun sljedeća tri novo uspostavljena modula europskih ekonomskih računa okoliša (fizičkog toka energije, izdataka za zaštitu okoliša te sektorskih računi dobara i usluga okoliša)

– nastavak rada na modernizaciji načina prikupljanja podataka u području statistike okoliša

– kontinuirani rad na usklađivanju metodologije i razvoju elektroničkih upitnika (CATI/CAPI/mreža) statistike informacijskog društva u skladu s legislativom EU-a za potrebe provedbe dvaju istraživanja: Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poduzećima za 2019. godinu i Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i kod pojedinaca za 2019. godinu

– razvoj Geografskoga informacijskog sustava u skladu s Eurostatovim preporukama te nastavak rada na projektu »Povezivanje statistika i geospacijalnih informacija u zemljama članicama EU-a«. Državni zavod za statistiku radi na povezivanju podataka vezanih za turizam tako da planira prikazati smještajne objekte u 2017. prema NKD-u 2007. na mreži ćelija veličine 1 km2. U drugoj fazi projekta planirano je povezivanje smještajnih objekata s brojem dolazaka turista (domaćih i stranih)

– rad na razvoju i uspostavi mrežnog servisa Državnog zavoda za statistiku projektom »Povezivanje statistika i geospacijalnih informacija u zemljama članicama EU-a« čiji je cilj pripremiti i uspostaviti jednostavne, korisnicima usmjerene mrežne servise za demografske podatke diseminirane na portalu GeoSTAT za distribuciju podataka prema osnovnim zahtjevima INSPIRE-a

– nastavak rada na projektu »Subnacionalne statistike za statističke regije razine 3 i gradove« u kojem sudjeluje sedam gradova: Zagreb, Split, Rijeka, Zadar, Pula, Osijek i Slavonski Brod. Podaci se prikupljaju na tri razine (grad i šira urbana zona, mjesni odbori te gradske četvrti)

– projektom »Unaprjeđenje korištenja administrativnih izvora« rad na razvoju i uspostavi Kataloga metapodataka Državnog zavoda za statistiku s osnovnim funkcionalnostima određenim Zakonom o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN, br. 56/13. i 52/18.) kojem bi se pristupalo preko već postojećeg portala GeoSTAT

– kontinuirani rad na publiciranju regionalnih podataka i podataka na mreži ćelija veličine 1 km2 uz upotrebu portala GeoSTAT koji se nalazi na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku

– kontinuirano unaprjeđenje prikupljanja, obrade, interpretacije i objavljivanja statističkih i drugih pokazatelja istraživanja, razvoja i inovacija u skladu s relevantnim nacionalnim i međunarodnim standardima, a posebno u dijelu koji se odnosi na povećanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije u poslovnom sektoru.

VI. PODRŠKA STATISTIČKOM OUTPUTU

– nastavak daljnjeg razvoja i primjene klasifikacijskih standarda službene statistike, uključujući redovito održavanje i ažuriranje klasifikacijske baze podataka i aplikacije za ispravno razvrstavanje poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007.

– koordinacija različitih aktivnosti u području statističke povjerljivosti i pristupa mikro podacima radi unaprjeđenja pristupa mikro podacima i povećanja raspoloživosti baza podataka za znanstvene svrhe.

Poglavlje I.
DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE

Tema 1.01 Stanovništvo

1.01-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika rođenih (DEM-1)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o živorođenoj i mrtvorođenoj djeci prema mjestu rođenja, spolu, datumu rođenja, redu rođenja, mjestu porođaja, dijete je rođeno u braku, izvan braka ili je nađeno. Podaci o majci i ocu prema starosti, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu, mjestu stanovanja i državi rođenja majke
Izvještajne jediniceMatični uredi, Ministarstvo uprave
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: preuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva uprave
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.01 Vitalna statistika, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni podaci: sedam tjedana nakon isteka mjeseca

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93. i 76/13.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 1260/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 205/2014

Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United Nations, New York, 2014 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 3, Ujedinjeni narodi, New York, 2014.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)


1.01-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika umrlih (DEM-2)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o umrlim osobama prema mjestu smrti, spolu, datumu smrti, starosti, bračnom stanju, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu, mjestu stanovanja, državi rođenja umrle osobe, uzroku smrti, obilježjima nasilne smrti te podaci o majci umrlog dojenčeta
Izvještajne jediniceMatični uredi, Ministarstvo uprave
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: preuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva uprave, preuzimanje potvrde o smrti u papirnatom obliku od matičnih ureda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.01 Vitalna statistika, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni podaci: sedam tjedana nakon isteka mjeseca

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93. i 76/13.)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14., 70/16. i 131/17.)

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (NN, br. 46/11., 6/13. i 63/14.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 1260/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 205/2014

Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United Nations, New York, 2014 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 3, Ujedinjeni narodi, New York, 2014.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)

ICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, World Health Organization, 2009 (Međunarodna statistička klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

Službene dopune za MKB-10, SZO, Brasilia, October 2012

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.01-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika sklopljenih brakova (DEM-3)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o sklopljenim brakovima prema mjestu sklapanja braka, datumu sklapanja braka i obliku sklapanja braka. Podaci o ženiku i nevjesti prema starosti, prijašnjemu bračnom stanju, braku po redu, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, mjestu stanovanja prije stupanja u brak, narodnosti, vjeri, državljanstvu i državi rođenja
Izvještajne jediniceMatični uredi, Ministarstvo uprave
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: preuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva uprave
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.01 Vitalna statistika, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni podaci: sedam tjedana nakon isteka mjeseca

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Obiteljski zakon (NN, br. 103/15.)

Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93. i 76/13.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United Nations, New York, 2014 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 3, Ujedinjeni narodi, New York, 2014.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.01-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika razvedenih brakova (RB-1)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o razvedenim brakovima prema načinu prestanka braka (razvodom ili poništenjem), datumu pravomoćnosti presude, datumu sklapanja braka, mjestu zajedničkog stanovanja, broju živorođene djece u braku, broj uzdržavane djece, komu su na čuvanje i odgoj povjerena uzdržavana djeca rođena u braku. Podaci o mužu i ženi prema starosti, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu
Izvještajne jediniceOpćinski sudovi nadležni za razvod braka
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: Statistički izvještaj o razvedenom braku RB-1
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.01 Vitalna statistika, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni podaci: sedam tjedana nakon isteka mjeseca

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Obiteljski zakon (NN, br. 103/15.)

Zakon o sudovima (NN, br. 28/13., 33/15., 82/15. i 82/16.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United Nations, New York, 2014 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 3, Ujedinjeni narodi, New York 2014.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.01-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika unutarnje migracije stanovništva
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o osobama koje su se preselile unutar granica Republike Hrvatske prema mjestu prijave/odjave, datumu prijave/odjave, spolu, starosti, državljanstvu
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo unutarnjih poslova
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva unutarnjih poslova
Rokovi za prijenos podataka

15. listopada za šest mjeseci tekuće godine

15. travnja za proteklu godinu

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaZbirka podataka o prebivalištu i boravištu u skladu s odredbama Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.)
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.01 Vitalna statistika, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultataSrpanj za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.)

Zakon o strancima (NN, br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.)

Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (NN, br. 27/13.)

Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (NN, br. 52/12., 81/13., 38/15. i 100/17.)

Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (NN, br. 126/12., 81/13., 38/15., 85/15. i 132/17.)

Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (NN, br. 120/12., 81/13. i 38/15.)

Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (NN, br. 81/13. i 129/13.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1, Statistical Papers, Series M, No. 58, Rev. 1, UN, New York, 1998 (Preporuke za statistiku međunarodne migracije, revizija 1, Statistički dokumenti, Ujedinjeni narodi, New York, 1998.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)


1.01-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika vanjske migracije stanovništva
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o doseljenim osobama iz inozemstva i odseljenim osobama u inozemstvo prema mjestu prijave/odjave, datumu prijave/odjave, spolu, starosti, državljanstvu, državi rođenja, državi iz koje dolaze odnosno državi u koju odlaze. Podaci o međunarodnoj zaštiti, boravišnim dozvolama i boravištu državljana trećih zemalja, sprječavanju ilegalnog ulaska i boravka te povratku državljana trećih zemalja
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo unutarnjih poslova
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva unutarnjih poslova
Rokovi za prijenos podataka

15. listopada za šest mjeseci tekuće godine

15. travnja za proteklu godinu

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Zbirka podataka o prebivalištu i boravištu u skladu s odredbama Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.)

Zbirka podataka o strancima u skladu s odredbama Zakona o strancima (NN, br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.)

Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 1.01.01 Vitalna statistika, migracije stanovništva i projekcije

Modul 1.01.02 Popis stanovništva, integracija migranata, boravišne dozvole, međunarodna zaštita, provedba nacionalnog zakonodavstva o imigraciji

Rokovi objavljivanja rezultataPrva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o strancima (NN, br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.)

Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN, br. 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 4/94., 130/11. i 110/15.)

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15. i 127/17.)

Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (NN, br. 52/12., 81/13., 38/15. i 100/17.)

Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (NN, br. 126/12., 81/13., 38/15., 85/15. i 132/17.)

Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (NN, br. 120/12., 81/13. i 38/15.)

Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (NN, br. 81/13. i 129/13.)

Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite (NN, br. 85/16.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 351/2010

Uredba Komisije (EU) br. 216/2010

Ostali međunarodni standardi

Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1, Statistical Papers, Series M, No. 58, Rev. 1, UN, New York, 1998 (Preporuke za statistiku međunarodne migracije, revizija 1, Statistički dokumenti, Ujedinjeni narodi, New York, 1998.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)


1.01-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaProjekcije stanovništva
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultataProjekcije stanovništva prema dobi i spolu izrađuju su po analitičkoj ili kohortno-komponentnoj metodi. To znači da se zbog različitih potreba širokoga kruga korisnika objavljuju rezultati u više vjerojatnih varijanti budućega demografskog ponašanja stanovništva, kako s obzirom na suvremene demografske tokove tako i s obzirom na međunarodne perspektive. Hipoteze se postavljaju i usvajaju nakon detaljne analize kratkoročnih i dugoročnih povijesno-demografskih trendova, najnovijih demografskih iskustava drugih razvijenih zemalja i drugih relevantnih informacija

Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih

metodom promatranja i praćenja

Državni zavod za statistiku
Načini prikupljanja podatakaBaze podataka Državnog zavoda za statistiku, baze podataka Eurostat-a
Rokovi za prijenos podatakaPo završetku obrade podataka za određenu kalendarsku godinu i prema zahtjevima Eurostat-a

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih

metodom promatranja i praćenja

Popis stanovništva, kućanstva i stanova, procjene stanovništva, statistika rođenih, statistika umrlih, statistika vanjske migracije stanovništva, statistika unutarnje migracije stanovništva
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.01 Vitalna statistika, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultataPrema nacionalnim potrebama
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

NUTS 2 razina (regije)

Županije

Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

EUROSTAT – European Commission, Work session on demographic projections, EUROSTAT-EC
Collection: Methodologies and working papers

Eurostat – UNECE Work Session on Demographic Projections, Collection: Working papers

Eurostat (2003), Demographic statistics: definitions and methods of collection in 31 European countries, Luxembourg, Eurostat Working Papers, Population and Social Conditions, 3/2003/E/no. 25.

Eurostat (2005), Methodology for the calculation of Eurostat’s demographic indicators. Luxembourg, Eurostat Working Papers and Studies, Population and Social Conditions1.01-II-4


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaProcjena stanovništva
Periodičnost istraživanjaPolugodišnje
Kratak opis rezultataProcjena stanovništva prema starosti, spolu, državljanstvu i državi rođenja

Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih

metodom promatranja i praćenja

Državni zavod za statistiku
Načini prikupljanja podatakaBaze podataka Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaPo završetku obrade podataka za određenu kalendarsku godinu

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih

metodom promatranja i praćenja

Popis stanovništva, kućanstva i stanova, statistika rođenih, statistika umrlih, statistika vanjske migracije stanovništva, statistika unutarnje migracije stanovništva
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.01 Vitalna statistika, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni podaci: u veljači za prethodnu godinu

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za prethodnu godinu

Konačni podaci: u rujnu za prethodnu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 1260/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 205/2014

Ostali međunarodni standardi-1.01-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPripremne aktivnosti za Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. godine
Kratak opis aktivnostiPripreme za Probni popis stanovništva, kućanstava i stanova 2019. (Probni popis) i provođenje Probnog popisa. Ispitivanje i testiranje mogućnosti preuzimanja podataka iz administrativnih izvora, koji bi se koristili u popisne svrhe.
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine

Organizacijska i metodološka priprema Probnog popisa. Provođenje Probnog popisa. Analiza sadržaja i kvalitete podataka iz različitih administrativnih izvora koji se mogu

koristiti kao ulazne ili kontrolne varijable za Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. godine.

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) 2017/712

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/543

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/881

Ostali međunarodni standardi

Conference of European Statisticians Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing, UNECE, UN, New York and Geneva, 2015 (Preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2020. godine, UNECE, Ujedinjeni narodi, New York i Ženeva, 2015.)

Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 3, Statistical papers, Series M No. 67/Rev. 3, UN, New York, 2017 (Načela i preporuke za popise stanovništva i stanova 2020, revizija 3, Statistički dokumenti, Serija M, br. 67/rev. 3, Ujedinjeni narodi, New York, 2017.)

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)


Tema 1.02 Tržište rada

1.02-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiAnketa o radnoj snazi (ARS)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataDemografske i obrazovne obilježja članova kućanstva prema spolu, karakteristike glavnoga i dodatnog posla i posla koji je osoba obavljala u prošlosti, položaj u zaposlenju, sati rada, radno vrijeme, djelatnost, zanimanje, karakteristike nezaposlenih osoba, neaktivne osobe; Ad hoc modul za 2019. o organizaciji rada i odredbama o radnom vremenu
Izvještajne jedinicePrivatna kućanstva
Načini prikupljanja podatakaAnketiranje svih članova privatnoga kućanstva (CAPI i CATI metoda)
Rokovi prikupljanja podatakaKontinuirano tijekom godine
Format prikupljanja podataka-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.02.01 Zaposlenost i nezaposlenost
Rokovi objavljivanja rezultataSrpanj za prvo, listopad za drugo tromjesečje tekuće godine, siječanj za treće i travanj za četvrto tromjesečje protekle godine prema Programu publiciranja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

NUTS 2 razina (regije)

Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 577/98

Uredba Komisije (EZ) br. 377/2008

Uredba Komisije (EU) br. 318/2013

Uredba (EU) br. 545/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardiInternational Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO)
1.02-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o slobodnim radnim mjestima (SRM)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o popunjenim i slobodnim radnim mjestima
Izvještajne jedinicePravne osobe svih oblika vlasništva i tijela javne vlasti
Načini prikupljanja podataka

Preuzimanje podataka s JOPPD obrasca za popunjena radna mjesta

Preuzimanje podataka od HZZ-a za slobodna radna mjesta

Rokovi prikupljanja podataka10. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.02.01 Zaposlenost i nezaposlenost
Rokovi objavljivanja rezultata70 dana od referentnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o radu (NN, br. 93/14. i 127/17.) i Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavca

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1062/2008

Uredba Komisije (EZ) br. 19/2009

Ostali međunarodni standardi-1.02-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o strukturi zarada (SZ)
Periodičnost istraživanjaČetverogodišnje
Kratak opis rezultataZaposlenici prema dobi, spolu, zanimanju, završenoj školi, duljini staža, vrsti radnog odnosa, sati rada, struktura bruto zarada (bruto plaća i obvezna izdvajanja iz plaće)
Izvještajne jedinicePravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrane metodom uzorka.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. lipnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.02.02 Zarade i trošak rada
Rokovi objavljivanja rezultata18 mjeseci od referentnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o radu (NN, br. 93/14. i 127/17.)

Zakon o doprinosima (NN, br. 84/08., 152/08.,94/09.,18/11., 22/12.,144/12.,148/13. i 41/14,143/14. i 115/16.)

Zakon o porezu na dohodak (NN, br. 115/16.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07., 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10.)

Pravilnik o porezu na dohodak (NN, br.10/17. i 128/17.)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (NN, br. 73/17.) i Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavaca

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999

Uredba Komisije (EZ) br. 1916/2000

Uredba Komisije (EZ) br. 1738/2005

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, International Standard Classification of Occupations – ISCO-08

Ostali međunarodni standardi-1.02-N-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnje istraživanje o zaposlenima i plaći (RAD-1G)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj zaposlenih u pravnim osobama prema spolu, djelatnostima, obliku vlasništva pravne osobe, prema vrsti radnog odnosa, prema vrsti radnog vremena, satima rada, starosti, stupnju stručnog obrazovanja, distribucija zaposlenih prema visini bruto i neto plaće, plaće prema stupnju stručne spreme potrebne za rad na radnome mjestu te bruto i neto plaće prema spolu
Izvještajne jedinicePravne osobe svih oblika vlasništva i njezini dijelovi i tijela javne vlasti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda, sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka30. studenoga
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.02.02 Zarade i trošak rada
Rokovi objavljivanja rezultataOžujak za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o radu (NN, br. 93/14. i 127/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (NN, br. 73/17.) i Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavaca

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-


1.02-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o zaposlenima i plaći (RAD-1)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataBroj zaposlenih ukupno i prema spolu, isplaćene neto i bruto plaće, broj zaposlenih koji su primili isplate, broj plaćenih i izvršenih sati rada
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija – Porezna uprava
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka od Porezne uprave s JOPPD obrasca
Rokovi za prijenos podataka10. u mjesecu za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaIzvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD)
Format prikupljanja podataka-
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 1.02.01 Zaposlenost i nezaposlenost

Modul 1.02.02 Zarade i trošak rada

Modul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike

Rokovi objavljivanja rezultata28. u mjesecu za protekli mjesec
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o radu (NN, br. 93/14. i 127/17.)

Zakon o porezu na dohodak (NN, br. 115/16.)

Pravilnik o porezu na dohodak (NN, br. 10/17. i 128/17.)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (NN, br. 73/17.) i Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavaca

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 450/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1216/2003

Uredba Komisije (EZ) br. br. 224/2007

Ostali međunarodni standardi-1.02-N-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o zaposlenima u obrtu i u djelatnostima slobodnih profesija
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataBroj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama prema spolu i po djelatnostima Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007.) do razine područja djelatnosti
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz sekundarnih izvora, prijave i odjave (matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja)
Rokovi za prijenos podatakaSredina mjeseca za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMatične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja
Format prikupljanja podataka-
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeNacionalna klasifikacija djelatnosti, NKD 2007.
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.02.01 Zaposlenost i nezaposlenost
Rokovi objavljivanja rezultataVeljača za X. – XII. protekle godine; svibanj za I. – III.; kolovoz za IV. – VI.; studeni za VII. – IX.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN br. 157/13., 151/14., 33/15.,93/15., 120/16., 18/18. i 62/18.) – (definicije za zaposlene osiguranike vlasnike ili zaposlenike koji obavljaju djelatnost obrta i djelatnost slobodne profesije)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-


Tema 1.03 Obrazovanje

1.03-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj za dječje vrtiće i druge pravne osobe koje ostvaruju programe pred­školskog odgoja za pedagošku godinu (DV-PO)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataDječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja prema osnivaču, vrsti programa, jeziku na kojem se izvodi program predškolskog odgoja; djeca prema spolu i godinama života, duljini dnevnog boravka, djeca strani državljani; djeca u jaslicama, djeca s teškoćama u razvoju, odgojne skupine, predškola, zaposleni prema spolu, stručnosti, stupnju obrazovanja, vrsti i ekvivalentu pune zaposlenosti, odgojitelji i učitelji prema dobnim skupinama; dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, djeca prema dobnim skupinama i zaposleni po županijama
Izvještajne jediniceDječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac Dječji vrtići i druge pravne osobe (DV-PO)): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podatakaStudeni za tekuću pedagošku godinu
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za tekuću pedagošku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07 i 94/13)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07 i 72/07)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj osnovnih škola – kraj školske godine – početak školske godine (Š-O)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Osnovne škole; škole i razredni odjeli s nastavom na jezicima nacionalnih manjina prema statusu, razredni odjeli, nastavni jezik; učenici prema smjenama, učenici prema spolu, uspjehu i razredu, stranim jezicima koje uče, godini rođenja, ponavljači, učenici u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi; učenici strani državljani; integrirani učenici; prehrana u školi, učitelji prema spolu, dobnim skupinama, razini obrazovanja na kojoj predaju, vrsti i ekvivalentu pune zaposlenosti; nastavnici koji predaju strane jezike, stručni suradnici prema spolu

Škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju prema statusu, vrsti smetnje, razredni odjeli prema vrsti; učenici prema spolu, uspjehu i razredu, stranim jezicima koje uče, godini rođenja, ponavljači, učenici strani državljani; prehrana u školi; učitelji prema spolu, dobnim skupinama i razini obrazovanja na kojoj predaju, vrsti zaposlenosti; nastavnici koji predaju strane jezike, stručni suradnici prema spolu, vrsti i ekvivalentu pune zaposlenosti

Umjetničke osnovne škole prema statusu; učenici prema spolu, godini rođenja, odsjecima, uspjehu, privatni učenici; učenici strani državljani; nastavnici prema spolu, dobnim skupinama i vrsti zaposlenosti

Osnovne škole i ustanove za obrazovanje odraslih, kraj školske godine, kraj obrazovnog razdoblja, prema statusu, obrazovne skupine, polaznici prema spolu i razredima, uspjehu i dobnim skupinama; nastavnici prema spolu, dobnim skupinama i vrsti zaposlenosti

Izvještajne jediniceOsnovne škole i ustanove za obrazovanje odraslih
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac Godišnji izvještaj za osnovne škole (Š-O/KP) ): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a za redovite OŠ i OŠ koje imaju nastavu na jezicima nacionalnih manjina. Za OŠ za djecu i mladež s teškoćama u razvoju, umjetničke OŠ i OŠ za odrasle obrasci se šalju e-poštom
Rokovi prikupljanja podatakaListopad za kraj protekle i početak tekuće školske godine
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za kraj protekle i početak tekuće školske godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

Zakon o obrazovanju odraslih (NN, br. 17/07., 107/07. i 24/10.)

Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN, br. 130/11.)

Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN, br. 54/97., 5/98., 109/09. i 139/10.)

Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju (NN, br. 53/93.)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srenjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)


1.03-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj srednjih škola – kraj školske godine – početak školske godine (Š-S)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Gimnazije, strukovne škole, umjetničke škole, škole za mladež s teškoćama u razvoju prema statusu, nastavnom jeziku nacionalnih manjina, razredni odjeli, učenici prema vrsti škola i programima obrazovanja, spolu, godini obrazovanja i godini rođenja, ponavljači, učenici prema uspjehu i završavanju škole, stranom jeziku koji uče, učenici strani državljani, učenici s teškoćama u razvoju prema vrsti smetnje, nastavnici i stručni suradnici prema spolu, dobnim skupinama, vrsti zaposlenosti/angažiranosti i ekvivalentu pune zaposlenosti/angažiranosti

Srednje škole i ustanove za obrazovanje odraslih prema statusu, vrsti škole, polaznici prema programima obrazovanja, spolu, uspjehu, godinama života i stranom jeziku koji uče, nastavnici prema spolu, dobnim skupinama, vrsti zaposlenosti/angažiranosti i ekvivalentu pune zaposlenosti/angažiranosti

Izvještajne jediniceSrednje škole i ustanove za obrazovanje odraslih
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac Godišnji izvještaj za srednje škole – Š-S/KP): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a za redovite SŠ i SŠ koje imaju nastavu na jezicima nacionalnih manjina. Za srednje škole za obrazovanje odraslih i umjetničke SŠ obrasci se šalju mailom
Rokovi prikupljanja podatakaListopad za kraj protekle i početak tekuće školske godine
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za kraj protekle i početak tekuće školske godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN, br. 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18. )

Zakon o obrazovanju odraslih (NN, br. 17/07., 107/07. i 24/10.)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011(Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o strukturi visokih učilišta (ŠV-21)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataVrsta, naziv i mjesto visokog učilišta, vrsta studija, naziv studijskog programa, trajanje studija, način studiranja
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaProsinac za tekuću akademsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataObjavljuju se kao rezultati istraživanja iz visokog obrazovanja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Ostali međunarodni standardiInternational Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011(Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)


1.03-I-5


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStudenti upisani na stručni i sveučilišni studij (ŠV-20)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStudenti upisani na visoka učilišta prema vrstama visokih učilišta, znanstvenim i umjetničkim područjima studija, nazivu i mjestu visokog učilišta, vrsta i programu studija, načinu studiranja, godini studija, spolu, prebivalištu, državljanstvu, studenti I. godine prema prethodno završenoj školi/studiju, ponavljanju godine
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem koji ispunjava svaki upisani student; preuzimanje podataka u elektronskom obliku od visokih učilišta
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za tekuću akademsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataKolovoz za tekuću akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13.,101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011(Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-I-6


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStudenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij (ŠV-50)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStudenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij prema nazivu i mjestu visokog učilišta, skupinama visokih učilišta, pravnom statusu visokih učilišta, vrsti studija, načinu studiranja, spolu, godinama života, prebivalištu
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem koji ispunjava svaki student koji je diplomirao/završio studij, preuzimanje podataka u elektronskom obliku od visokih učilišta
Rokovi prikupljanja podatakaSiječanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataSrpanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13.,101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011(Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-I-7


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStudenti upisani na poslijediplomski specijalistički studij (ŠV-30)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStudenti upisani na poslijediplomski specijalistički studij prema sveučilištima, znanstvenim i umjetničkim područjima studija, prema spolu, godinama života, prebivalištu, državi prebivališta, državi u kojoj su diplomirali, državljanstvu, prema djelatnosti u kojoj obavljaju zanimanje, načinu plaćanja studija
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem koji ispunjava svaki upisani student
Rokovi prikupljanja podatakaListopad za proteklu akademsku godinu
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataSiječanj za proteklu akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13.,101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-I-8


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiSveučilišni specijalisti (ŠV-80)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataSveučilišni specijalisti prema znanstvenom i umjetničkom području i polju magistarskog/specijalističkog rada, prema nazivu i mjestu visokog učilišta na kojem su stekli akademski stupanj/naziv, prema znanstvenome i umjetničkom području, državi u kojoj su diplomirali, godinama života, spolu, prema djelatnosti u kojoj obavljaju zanimanje, načinu plaćanja studija, prebivalištu
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem koji ispunjava svaki sveučilišni specijalist
Rokovi prikupljanja podatakaSiječanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011(Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-I-9


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiDoktori znanosti (ŠV-70)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataDoktori znanosti prema naziv i mjestu visokog učilišta/znanstvene ustanove na kojem su stekli akademski stupanj, znanstvenom i umjetničkom području doktorske disertacije, sveučilištu, postignutom magisteriju i državi u kojoj su magistrirali, spolu, godinama života, pram djelatnosti u kojoj obavljaju zanimanje, načinu plaćanja stjecanja doktorata, prebivalištu
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem koji ispunjava svaki doktor znanosti
Rokovi prikupljanja podatakaSiječanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011(Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-I-10


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o nastavnom osoblju visokih učilišta (ŠV-60)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataNastavnici i suradnici u nastavi prema nazivu i mjestu visokog učilišta, zvanju, akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju, vrsti ugovora, vrsti zaposlenosti/angažiranosti, spolu, dobnim skupinama, statusu ustanove, vrsti radnog vremena
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaStudeni za tekuću akademsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataOžujak za tekuću akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Ostali međunarodni standardiInternational Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)1.03-I-11


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 11
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStudenti upisani na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij (ŠV-40)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStudenti upisani na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij prema sveučilištu, znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima studija, prema spolu, godinama života, državi u kojoj su diplomirali, državljanstvu, prebivalištu, prema djelatnosti u kojoj obavljaju zanimanje, načinu plaćanja studija
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem koji ispunjava svaki doktorand
Rokovi prikupljanja podatakaListopad za proteklu akademsku godinu
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataSiječanj za proteklu akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. 139/13.,101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011(Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)
1.03-N-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj učeničkih i studentskih domova za školsku/akademsku godinu (ŠD)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataUčenički i studentski domovi i njihovi korisnici prema školi/visokom učilištu koje pohađaju i spolu; zaposlenici prema spolu i stručnosti; prema županijama
Izvještajne jediniceUčenički i studentski domovi
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaTravanj za tekuću školsku/akademsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za tekuću školsku/akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 4/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.,46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-
1.03-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiUpitnik UOE-a (UNESCO/OECD/Eurostat) iz područja obrazovanja
Kratak opis aktivnostiGodišnje ispunjavanje upitnika u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i nastavak rada na prilagodbi istraživanja iz područja obrazovanja potrebama ovoga upitnika
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godinePopunjavanje upitnika podatcima iz objavljenih rezultata Državnog zavoda za statistiku i financijskim podatcima koje nam popunjava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, priprema i dostava seta tablica u Eurostat
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN, br. 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18.)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97., 107/07. i 94/13.)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN, br.130/11.)

Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN, br. 54/97., 5/98., 109/09. i 139/10.)

Zakon o obrazovanju odraslih (NN, br. 17/07., 107/07. i 24/10.)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/15.)

Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju (NN, br. 53/93.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011(Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

UOE Data Collection on Education Systems, Volume 1, Manual, Concepts, definitions and classifications; UNESCO, OECD, Eurostat; Montreal, Paris, Luxembourg (Prikupljanje podataka o obrazovnim sustavima UOE-a, Svezak 1, Priručnik, Koncepti, definicije i klasifikacije; UNESCO, OECD, Eurostat; Montreal, Pariz, Luxembourg)

UOE Data Collection on Education Systems, Volume 2, UOE tables and instructions for their completion and submission; UNESCO,OECD, Eurostat; Montreal, Paris, Luxembourg (Prikupljanje podataka o obrazovnim sustavima UOE-a, Svezak 2, tablice UOE-a i upute za njihovo ispunjavanje i dostavu; UNESCO, OECD, Eurostat; Montreal, Pariz, Luxembourg)


Tema 1.04 Kultura

1.04-N-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj umjetničkog stvaralaštva i reproduktivnog izvođenja (KU)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje

Kazališta, predstave, gostovanja, izvedena djela, posjetitelji, zaposleni prema spolu i stručnosti, osobe angažirane na temelju ugovora

Orkestri, ansambli, zborovi, koncerti, gostovanja, posjetitelji, zaposleni prema spolu, stručnosti i vrsti radnog vremena, osobe angažirane na temelju ugovora

Profesionalni ansambl narodnih plesova i pjesama, priredbe, gostovanja, posjetitelji, zaposleni prema spolu, stručnosti i vrsti radnog vremena

Izvještajne jediniceKazališta, orkestri, ansambli, zborovi, profesionalni ansambli narodnih pjesama i plesova
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem, sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podatakaListopad za proteklu sezonu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataProsinac za proteklu sezonu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o kazalištima (NN, br. 71/06., 121/13. i 26/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-1.04-N-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj televizije (TV-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataTelevizijski centri prema području koje pokrivaju, osnovnim tehničkim obilježjima, televizijski program iz matičnog TV centra prema vrsti emisija iskazan u satima, televizijski pretplatnici, prijenosi, proizvedeni televizijski filmovi i zaposleni/angažirani prema spolu, stručnosti i vrsti zaposlenosti/angažiranosti
Izvještajne jediniceOrganizacije/ustanove za televiziju
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN, br. 137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17. i 94/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)
1.04-N-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj radija (RADIO-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataRadiopostaje prema području koje pokrivaju, osnovnim tehničkim obilježjima, radioprogram prema vrsti, radiopretplatnici, zaposleni/angažirani prema spolu, stručnosti i vrsti zaposlenosti/angažiranosti
Izvještajne jediniceRadijske postaje i druge ustanove koje u svom sastavu imaju radiopostaje
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN, br. 137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17. i 94/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)


1.04-N-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj kinematografa (KINO-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataKinematografi prema vrsti, organizacijskom obliku, broju dvorana/ekrana, broju mjeseci u kojima prikazuju predstave, prema prosječnom broju prikazanih predstava u tjednu, broju sjedala, predstava, gledateljima, zaposleni prema spolu i radnom vremenu, stručnosti, volonteri; kinoprojektori prema godini prozvodnje
Izvještajne jediniceKinematografi
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-N-I-5


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o proizvodnji filmova (KINO-2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataProizvodnja filmova prema proizvođaču (poduzeća za proizvodnju filmova, televizijski centri) i vrsti filma
Izvještajne jedinicePravne osobe za proizvodnju filmova
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)


1.04-N-I-6


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o uvozu i izvozu filmova (KINO-4)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataUvezeni i izvezeni filmovi, prema distrubuterima, zemlji podrijetla uvezenih filmova, zemlji u koju su filmovi izvezeni
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti za promet filmova
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-N-I-7


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o prometu dugometražnih filmova (KINO-5)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataFilmovi i videofilmovi u prometu prema zemlji podrijetla filma
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti za promet filmova
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-N-I-8


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o komercijalnoj eksploataciji audiovizualnih djela (NKL-5/1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataAudiovizualna djela prema zemlji podrijetla, broju prodanih kopija, prema izdavaču, zemlji podrijetla, žanru, vrsti nosača slike i tona, vrsti prava na komercijalnu eksploataciju
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti registrirani za stavljanje u promet i komercijalnu ekspolataciju audiovizualnog djela
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaSvibanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataOžujak 2020.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-N-I-9


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o     zvučnim snimkama (NKL-5/2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataZvučne snimke prema vrsti, sadržaju, autorima, izdavačima i nakladi
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti za izdavanje zvučnih snimki
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem, administrativni izvor podataka
Rokovi prikupljanja podatakaSvibanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataOžujak 2020.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-N-I-10


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzvještaj muzeja i muzejskih zbirki, zbirki i galerija (MZ-1,2,3)
Periodičnost istraživanjaTrogodišnje
Kratak opis rezultataMuzeji i muzejske zbirke prema vrsti, predmeti i posjetitelji stalnog postava, povremene izložbe i prostorije, izdavačka djelatnost muzeja, zaposleni/angažirani na temelju ugovora o djelu prema spolu, stručnosti, vrsti zaposlenosti/angažiranosti, ekvivalentu pune zaposlenosti/angažiranosti i volonteri; galerije, izložbe, prostorije, posjetiteljji, zaposleni/angažirani na temelju ugovora o djelu i volonteri; zbirke prema vrsti, predmeti, posjetiteljji, zaposleni/angažirani na temelju ugovora o djelu i volonteri
Izvještajne jediniceMuzeji i muzejske zbirke, zbirke i galerije
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem, sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistiku i upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podatakaSvibanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataRujan za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o muzejima (NN, br. 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiLEG (Leader Group) final report published as a Eurostat Working Paper: Population and Social Conditions 3/2000/E/No. 1, Cultural Statistics in the EU


Tema 1.05 Zdravstvo i sigurnost

1.05-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o ljudskim resursima u zdravstvu
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultata

1. Iz Registra zdravstvenih djelatnika i Registra zdravstvenih ustanova podaci o mreži zdravstvenih ustanova i djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske prema spolu (3-00-60);

2. Istraživanje o resursima ljekarni. Podaci o ljekarnama i djelatnicima zaposlenima u ljekarnama prema spolu (3-00-60);

3. Broj licenciranih doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije, primalja i medicinskih sestara/tehničara na dan 31. prosinca prethodne godine;

4. Broj doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije, primalja i medicinskih sestara koji su završili školovanje;

5. Broj medicinskih sestara u domovima za starije i nemoćne osobe i domovima za psihički bolesne osobe (prema razini obrazovanja)

Izvještajne jediniceZdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstveni radnici privatne prakse podatke o djelatnicima dostavljaju bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om; Ministarstvo zdravstva dostavlja rješenja o početku rada zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstvenih radnika privatne prakse; Sve ljekarne i djelatnici zaposleni u ljekarnama bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om; Hrvatska liječnička komora; Hrvatska komora dentalne medicine; Hrvatska ljekarnička komora; Hrvatska komora primalja; Hrvatska komora medicinskih sestara; Ministarstvo znanosti i obrazovanja; Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Načini prikupljanja podatakaNa temelju izvješća koje sve izvještajne jedinice dostavljaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u pisanome i (ili) elektroničkom obliku
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 31. siječnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka

Papirnati obrazac (rješenje Ministarstva zdravstva o početku rada) za podatke o zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima za obavljanje zdravstvene djelatnosti te jedinicama privatne prakse

Podaci o zaposlenim djelatnicima: elektronički medij i papirnati obrazac

Podaci o diplomiranim i licenciranim djelatnicima: elektronički medij

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.01 Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. travnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardiPravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Definitions for common variables related to Healt Employment and Education from OECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Data Collection on Non-Monetary Healt Care Statistics

Definitions for Eurostat additional variables related to Health Employment and Physical Resources from OECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Data Collection on Non-Monetary Health Care Statistics1.05-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o materijalnim resursima u zdravstvu
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultata

Podaci o skupoj opremi: podaci o mreži zdravstvenih ustanova i skupoj medicinskoj opremi u zdravstvu Republike Hrvatske

Domovi za starije i nemoćne te za psihički bolesne odrasle osobe: broj kreveta u domovima za starije i nemoćne te psihički bolesne odrasle osobe prema vrsti (jedinica za pojačanu njegu, stambeni dio) i županiji na dan 31. prosinca prethodne godine

Medicinski postupci i operacijske dvorane: naziv ustanove, OIB ustanove, broj medicinskih postupaka provedenih u prethodnoj godini prema Eurostatovu popisu, broj provedenih CT, MR i PET pregleda u prethodnoj godini – posebno za postupke provedene stacionarno, u dnevnoj bolnici i ambulantno te prema onome tko plaća postupak (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ostali), broj operacijskih dvorana na dan 31. prosinca prethodne godine

Podaci o mreži zdravstvenih ustanova i medicinskim uređajima-opremi u zdravstvu Republike Hrvatske. Broj zdravstvenih ustanova prema vrsti na dan 31. prosinca prethodne godine. Broj medicinskih uređaja u zdravstvenim ustanovama u prethodnoj godini prema Eurostatovu popisu

Izvještajne jedinice

Sve zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici privatne prakse te trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti neovisno o vlasništvu i ugovoru s obveznim

zdravstvenim osiguranjem

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za postupke koje plaća

Načini prikupljanja podatakaNa temelju izvješća koje izvještajne jedinice na propisanom obrascu ili u elektroničkom obliku, prema zadanom slogu, dostavljaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo
Rokovi prikupljanja podataka31. siječnja za proteklu godinu te 30. rujna za proteklu godinu za dio istraživanja o broju kreveta u domovima za starije i nemoćne te domovima za psihički bolesne odrasle osobe
Format prikupljanja podataka

Podaci o zdravstvenim ustanovama: papirnati obrazac

Podaci o domovima za stare i nemoćne te psihički bolesne odrasle osobe: elektronički medij

Podaci o medicinskim postupcima i operacijskim dvoranama: elektronički medij

Podaci o medicinskim uređajima – opremi: elektronički medij

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.01 Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. travnja za proteklu godinu, osim za dio istraživanja o broju kreveta u domovima za starije i nemoćne te domovima za psihički bolesne odrasle osobe za koje je rok 30. rujna za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.),

Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Međunarodna klasifikacija medicinske opreme-GMDN (Global medical device nomenclature); Eurostat

Global medical device nomenclature (GMDN), Eurostat (Međunarodna klasifikacija medicinske opreme, Eurostat)

Definitions for common variables related to Physical and Tecnical Resources fromOECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Data Collection on Non-Monetary Healt Care Statistics

Definitions for common variables related to Health Care Activities from OECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Data Collection on Non-Monetary Health Care Statistics1.05-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiSustav zdravstvenih računa – Izvješće i anketa o strukturi izdataka za zdravstvene usluge
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataNaziv izvještajne jedinice, OIB izvještajne jedinice, izdaci izvještajne jedinice prema kategorijama vrste usluge, pružatelja i financijera iz klasifikacije System of Health Accounts (SHA)
Izvještajne jediniceMinistarstvo zdravstva, Ministarstvo obrane, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo financija, županije i Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (posebno izvješće za izdatke u sklopu obveznog osiguranja, a posebno za izdatke u sklopu dopunskog osiguranja), osiguravajuća društva koja su imala izdatke za zdravstveno osiguranje, zaklade koje su imale izdatke za zdravstvene usluge u protekloj godini prema klasifikaciji System of Health Accounts (SHA)
Načini prikupljanja podataka

Na temelju izvješća i ankete sve izvještajne jedinice dostavljaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na obrascu u elektroničkom obliku

Državni zavod za statistiku dostavlja odgovarajuće podatke iz Ankete o potrošnji kućanstava u elektroničkom obliku

Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 30. lipnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 1.05.01 Javno zdravstvo

Modul 1.06.01 Anketa o potrošnji kućanstava i Anketa o raspolaganju vremenom

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: šest mjeseci nakon uspostave cjelokupne baze zaprimljenih podataka
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i VIjeća

Uredba Komisije (EU) 2015/359

Ostali međunarodni standardiA System of Health Accounts (SHA) 2011-OECD, WHO, Eurostat (Sustav računa zdravstva 2011 OECD, Svjetska zdravstvena organizacija, Eurostat)1.05-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o radu, organizaciji te utvrđenim bolestima i stanjima u stacionarnim zdravstvenim ustanovama i ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti (bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultata

1. Praćenje i organizacija rada bolnica (3-21-60)

Podaci o: stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi – lokaliteti, odjeli, zaposlenici, postelje, dani liječenja i kretanje hospitaliziranih bolesnika prema spolu; dnevnim bolnicama, jednodnevnoj kirurgiji, hemodijalizama u bolnicama i stacionarima domova zdravlja

2. Statistika hospitaliziranih (na temelju prijave hospitalizacije (JZ-BSO).

Podaci o: osobama koje su hospitalizirane zbog liječenja, rehabilitacije, poroda ili pobačaja u stacionarnim ustanovama zdravstva – bolnicama, stacionarima i vanbolničkim rodilištima domova zdravlja – odnosno koje su zaprimljene u dnevnu bolnicu,

jednodnevnu kirurgiju ili na bolničku hemodijalizu: vrsta prijave (redovita prijava, dnevna bolnica)

3. Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om

Podaci o: zdravstvenoj ustanovi i privatnoj ordinaciji, timu, djelatnosti odnosno specijalnosti, broju pregleda prema dobnim skupinama i spolu, broju utvrđenih bolesti i stanja prema dobnim skupinama i spolu

4. Statistika pobačaja

Podaci o: zdravstvenoj ustanovi, podaci o pacijentici, podaci o platitelju usluge, podaci o boravku u ustanovi, anamnestički podaci i status, vrsta sadašnjeg pobačaja, komplikacije i ishod, trudnoća nastala umjetnom oplodnjom, probir na malformacije, razlog namjernog pobačaja. Prikupljeni podaci se koriste za analize i preventivne programe na nacionalnoj razini te izvještavanje prema međunarodnim organizacijama

5. Statistika poroda i perinatalnih smrti

Podaci o porodima: podaci o zdravstvenoj ustanovi, opći podaci o rodilji, naselje prebivališta, država, podaci o boravku rodilje u ustanovi – glavna dijagnoza pri otpustu iz ustanove s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10, prijašnji pobačaji i porodi, antenatalni pregledi; vrijeme prvog antenatalnog pregleda u trudnoći; podaci o porodu-završetak poroda, datum poroda; podaci o novorođenčetu/novorođenčadi – ukupan broj novorođenčadi u ovom porodu, redni broj novorođenčeta, spol, trajanje trudnoće, porodna težina, otpust prema ishodu (živorođenje, mrtvorođenje, smrt novorođenčeta).

Podaci o perinatalnim smrtima: podaci o zdravstvenoj ustanovi, opći podaci o rodilji, naselje prebivališta, država; podaci o uzroku smrti djeteta – uzrok mrtvorođenja s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10, uzrok novorođenačke smrti u dobi 0-6 navršenih dana života s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10

Izvještajne jediniceSve stacionarne zdravstvene ustanove te specijalističko konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om
Načini prikupljanja podataka

1. Praćenje i organizacija rada bolnica

Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju godišnja izvješća u elektroničkom obliku, u obliku tablica navedenim u Uputama, u zavode za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave koji ih nakon obrade i kontrole dostavljaju u Hrvatski zavod za javno zdravstvo

2. Statistika liječenih bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama

Sve stacionarne zdravstvene ustanove bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor sa HZZO-om dostavljaju individualne podatke o osobama koje su hospitalizirane zbog liječenja, rehabilitacije, poroda ili pobačaja u stacionarnim zdravstvenim ustanovama – bolnicama, stacionarima i vanbolničkom rodilištima domova zdravlja – odnosno koje su zaprimljene u dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju odnosno hemodijalizu prema vrsti prijave (redovita prijava, dnevna bolnica), ustanova (šifra HZZO-a, OIB ustanove), odjel šifra djelatnosti (odjela s kojeg je bolesnik otpušten), ime i prezime, spol, datum rođenja, OIB (osobni identifikacijski broj pacijenta), MBO (matični broj osigurane osobe), zamjenski identifikator, broj zamjenskog identifikatora, platitelj, adresa prebivališta, šifra naselja prebivališta, šifra države, radni status, šifra zanimanja, šifra djelatnosti, datum primitka i otpusta iz ustanove, glavna dijagnoza pri otpustu iz ustanove sa šifrom prema MKB-10, dodatne dijagnoze pri otpustu iz ustanove sa šifrom prema MKB-10, vanjski uzrok ozljede za glavnu i za dodatne dijagnoze, osnovni uzrok smrti u slučaju smrtnog ishoda, vanjski uzrok ozljede u slučaju smrtnog ishoda, način otpusta, broj povijesti bolesti, šifre postupaka tijekom hospitalizacije, šifra liječnika otpusne djelatnosti. Podaci se dostavljaju u sustav kojim pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća

3. Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om

Zbirna izvješća dostavljaju zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse te zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave te HZZO u Hrvatski zavod za javno zdravstvo o osobama koje su koristile zdravstvenu zaštitu

4. Statistika pobačaja (Prijava pobačaja: JZ-POB)

Zdravstvene ustanove i zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave dostavljaju individualne podatke o svim pacijenticama kod kojih je izvršen pobačaj, uključujući pobačaje koji su učinjeni ambulantno, bez hospitalizacije žene u sustav kojem pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća

5. Statistika poroda (Prijava poroda: JZ-POR) i perinatalnih smrti (JZ-PER)

Individualne podatke o porodima zdravstvene ustanove trebaju dostavljati u elektroničkom obliku prema zadanom slogu objavljenom u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća. Podaci o porodima: podaci o zdravstvenoj ustanovi – naziv, adresa, OIB ustanove, opći podaci o rodilji – datum rođenja, OIB, MBOO (matični broj osigurane osobe), naselje prebivališta, država, podaci o boravku rodilje u ustanovi – glavna dijagnoza pri otpustu iz ustanove s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10, prijašnji pobačaji i porodi, antenatalni pregledi; vrijeme prvog antenatalnog pregleda u trudnoći; podaci o porodu-završetak poroda, datum poroda; podaci o novorođenčetu/novorođenčadi – ukupan broj novorođenčadi u ovom porodu, broj novorođenčadi u višeplodnim porodima i redni broj novorođenčeta, spol, trajanje trudnoće, porodna težina, otpust prema ishodu (živorođenje, mrtvorođenje, smrt novorođenčeta). Podaci se dostavljaju u sustav kojim pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća. Osim individualnih podataka o porodima, zdravstvene ustanove dužne su svakog mjeseca dostavljati u Hrvatski zavod za javno zdravstvo agregirane izvještaje o rođenima i perinatalno umrlima prema porodnoj težini i trajanju trudnoće radi kontrole obuhvata i kvalitete podataka. Individualne podatke o perinatalnim smrtima (obrasce i kopiju pato histološkog nalaza ploda i posteljice) zdravstvene ustanove trebaju dostavljati u zavode za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Podaci o perinatalnim smrtima: podaci o zdravstvenoj ustanovi – naziv, adresa, OIB ustanove, opći podaci o rodilji – datum rođenja, OIB, MBOO (matični broj osigurane osobe), naselje prebivališta, država; podaci o uzroku smrti djeteta – uzrok mrtvorođenja s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10, uzrok novorođenačke smrti u dobi 0-6 navršenih dana života s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10

Rokovi prikupljanja podataka

1. Praćenje i organizacija rada bolnica

Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju godišnja izvješća u zavode za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave do 15. siječnja za prethodnu godinu. Zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave dostavljaju podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo do 31. siječnja

2. Statistika hospitaliziranih bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama

Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju podatke prema zadanom slogu, navedenome u zadnjim, objavljenim Uputama za protekli mjesec u roku od 30 dana od završetka mjeseca na koji se podaci odnose, a zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave u roku od 30 dana podatke kontroliraju i nadopunjuju

3. Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor sa HZZO-om

Najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 31. siječnja. Zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave dostavljaju podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo do 31. ožujka.

4. Statistika pobačaja

Najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec, a zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave u roku od 30 dana podatke kontroliraju i nadopunjuju

5. Statistika poroda i perinatalnih smrti

Najkasniji datum dostave podataka o porodima za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec, a zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave u roku od 30 dana podatke kontroliraju i nadopunjuju

Za perinatalne smrti tromjesečno: podaci za razdoblje siječanj – ožujak do 1. lipnja, podaci za razdoblje travanj – lipanj do 1. rujna, podaci za razdoblje srpanj – rujan do 1. prosinca te podaci za razdoblje listopad – prosinac do 1. ožujka

Format prikupljanja podataka

1. Praćenje i organizacija rada bolnica: elektronički medij

2. Statistika hospitaliziranih bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama: elektronički medij

3. Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor sa HZZO-om: papirnati obrasci ili elektronički medij

4. Statistika pobačaja: elektronički medij

5. Statistika poroda i perinatalnih smrti: elektronički medij, a za Individualne podatke o perinatalnim smrtima u prijelaznom razdoblju u papirnatom obliku

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.01 Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultataZa sve dijelove istraživanja rok za prve rezultate: 30. travnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije (osim za statistiku pobačaja, poroda i perinatalnih smrti)

Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima prema šifarniku koji objavljuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)
1.05-I-5


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiJavnozdravstvena statistika o umrlima (UT-IV-28)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o umrlim osobama prema mjestu smrti, spolu, datumu smrti, starosti, bračnom stanju, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, državljanstvu, mjestu stanovanja, uzroku smrti, obilježjima nasilne smrti, nazivu bolničke ustanove, porodnoj težini i gastacijskoj dobi umrle novorođenčadi te podaci o majci umrlog dojenčeta
Izvještajne jediniceMatični uredi, Ministarstvo uprave, mrtvozornici, sudski vještaci – specijalisti sudske medicine
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: Potvrda o smrti i Statistički izvještaj o smrti (DEM-2), sudjeluju Državni zavod za statistiku, zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave, bolničke ustanove i zavodi za sudsku medicinu
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec.
Format prikupljanja podatakaPotvrda o smrti u papirnatom obliku, a Statistički izvještaj o smrti u elektroničkome mediju
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.01 Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultata30. rujna za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93. i 76/13.)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 150/08., 71/10.,155/09., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12.,144/12., 82/13., i 159/13., 22/14, 154/14. i 70/16.)

Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (NN, br. 3/00.)

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (NN, br. 46/11., 6/13. i 63/14.)

Pravilnik o obrascu potvrde smrti ( NN, br. 46/11)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 328/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 2, UN, New York, 2001.(Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 2, Ujedinjeni narodi, New York, 2001.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991.(Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F br. 35, Svezak I, Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994 ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994. ISBN 92-826-7125-9)

ISO 3166-1:1997-Codes for the representation of names of countries and their subdivisions-Part 1:Country codes (ISO 3166-1:1997-Šifre s imenimadržava i njihova podjela-Dio 1:Šifre država )

ICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

Službene dopune za MBK-10, SZO, Manchester, October 2015.1.05-I-6


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiStatistika o ozljedama na radu (OR)
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultataBroj ozlijeđenih osoba prema grani djelatnosti, spolu i ishodu
Izvještajne jediniceZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Državni inspektorat
Načini prikupljanja podatakaZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse dostavljaju individualne podatke o osobama ozlijeđenima na radu u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a ovaj dalje u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Podaci o smrtno stradalima prikupljaju se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo dostavom podataka iz Inspekcije rada i javnozdravstvene baze umrlih osoba Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Podatke o danima bolovanja za svaki pojedini slučaj Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec, a za dane bolovanja do 31. svibnja za prethodnu godinu
Format prikupljanja podataka

Elektronični medij, on-line pristup

Papirnati obrazac za smrtno stradale

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.02 Zdravstvo i sigurnost na radu
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 349/2011)

Ostali međunarodni standardi-1.05-I-7


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiStatistika profesionalnih bolesti/Izvješće o profesionalnim bolestima (3-36-86, PB)
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultataPodaci o osobi oboljeloj od profesionalne bolesti, spol, duljina ekspozicije agensu, grana djelatnosti, dijagnoza prema listi profesionalnih bolesti, po granama djelatnosti
Izvještajne jediniceZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse medicine rada, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Načini prikupljanja podatakaZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse dostavljaju individualne podatke o osobama oboljelima od profesionalne bolesti u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a oni prosljeđuju dalje u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Podatke o danima bolovanja za svaki pojedini slučaj Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: kontinuirano, a za dane bolovanja do 31. svibnja za prethodnu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.02 Zdravstvo i sigurnost na radu
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o listi profesionalnih bolesti (NN, br. 162/98. i 107/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.05-I-8


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiEuropska zdravstvena anketa (EHIS)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o zdravstvenom stanju, zdravstvenoj skrbi, odrednicama zdravlja te sociodemografskim karakteristikama osoba u dobi 15 godina i više koje žive u privatnim kućanstvima
Izvještajne jediniceKućanstva uključena u uzorak
Načini prikupljanja podatakaProvedba ankete na reprezentativnom uzorku stanovništva Hrvatske koje živi u privatnim kućanstvima, u dobi 15 i više godina tijekom najmanje tri mjeseca uključujući barem jedan mjesec u razdoblju od rujna do prosinca
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave: 31. siječnja za prethodnu godinu
Format prikupljanja podatakaPapir, elektronički medij, on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.01 Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultataŠest mjeseci od dovršetka validacije EHIS podataka od strane Eurostata
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Metodologija nacionalne standardne klasifikacije obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) 2018/255

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-97, UNESCO, Document BPE 98/WS/1, 1998 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-97, UNESCO, dokument BPE 98/WS/1, 1998.)

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)1.05-N-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o radu, utvrđenim bolestima i stanjima u zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini (bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om) (N-01-01 do N-01-05, N-01-07, N-01-11 do N-01-17, N-01-25 do N-01-27 N-01-18 do N-01-24, N-01-06)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

1. Iz opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite školske djece i studenata, žena, dentalne zdravstvene zaštite, medicine rada, hitne medicine, transfuzije, patronaže, kućne njege, higijensko epidemiološke djelatnosti, djelatnosti zaštite mentalnog zdravlja te javnog zdravstva: izvještaj o radu navedenih djelatnosti (posjeti, pregledi, upućivanje, broj intervencija uključujući: provođenje programa preventivnih i specifičnih mjera zdravstvene zaštite školske djece i studenata te provođenje preventivnih pregleda/panela ostalih osiguranih osoba, ostaloj preventivnoj zdravstvenoj zaštiti itd.)

2. Iz opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite školske djece i studenata, žena, dentalne zdravstvene zaštite, medicine rada, hitne medicine, transfuzije, patronaže, kućne njege: izvještaj o broju utvrđenih bolesti i stanja

Izvještajne jediniceZdravstvene ustanove – privatne ordinacije, timovi, djelatnosti odnosno specijalnosti, zdravstveni radnici privatne prakse; Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Načini prikupljanja podatakaZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse, zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave te Hrvatski zavod za hitnu medicinu prikupljaju podatke i dostavljaju zbirna izvješća u Hrvatski zavod za javno zdravstvo i preko Centralnoga informacijskog sustava zdravstva Republike Hrvatske (CEZIH). Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu dostavljaju zbirna izvješća u Hrvatski zavod za javno zdravstvo o osobama u skrbi i osobama koje su se koristile zdravstvenom zaštitom
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 31. siječnja za zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike privatne prakse, 28. veljače za zavode za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave, 15. travnja za Hrvatski zavod za hitnu medicinu i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
Format prikupljanja podatakaDjelatnost medicine rada – papir za individualna izvješća, elektronički medij za zavode za javno zdravstvo
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.01 Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. travnja za prethodnu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske (NN, br. 82/10.)

Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama u području zdravstva za primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (NN, br. 4/95.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)


1.05-N-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanja s područja zarazne epidemiologije
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultata

Zarazne bolesti

Podaci o oboljelima i umrlima od zaraznih bolesti koji se obvezatno prijavljuju u RH prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Listi zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za RH: prema spolu, dobi, mjesecu oboljenja, epidemiološkom području prijave zarazne bolesti. Podaci se prikupljaju u Registru zaraznih bolesti.

Dodatni epidemiološki podaci o oboljelima i umrlima od tuberkuloze prikupljaju se u Registru tuberkuloze.

Dodatni epidemiološki podaci o oboljelima i umrlima od HIV/AIDS-a prikupljaju se u Registru HIV-a/AIDS-a. Dodatno, prikupljaju se i zbirna izvješća o osobama testiranima na HIV i HIV seropozitivnim osobama: podaci o ukupnom broju testiranih na HIV i postotak HIV pozitivnih rezultata prema demografskim obilježjima i indikacijama (testiranja uzoraka dobrovoljnih davatelja krvi, prema drugim indikacijama i testirani u centrima za dobrovoljno testiranje na HIV).

Podaci o trudnicama testiranim na HBsAg.

Dodatni epidemiološki podaci o oboljelima i umrlima od legionarske bolesti prikupljaju se u Registru oboljelih od legionarske bolesti.

Registar trbušnog tifusa služi za otkrivanje kliconoša.

Podaci o broju oboljelih i umrlih od malarije: o vrsti uzročnika, mjestu zaražavanja, uzimanju lijekova, protuepidemijskim mjerama i dr.

Tjedna zbirna izvješća za sezonsku gripu omogućuju praćenje aktivnosti gripe: agregirani podaci o broju oboljelih i umrlih od gripe, prema dobi, spolu i mjestu

Podaci o obrađenim epidemijama: ukupan broj epidemija, broj epidemija prema uzročniku zarazne bolesti, broj oboljelih i umrlih u epidemijama prema pojedinom uzročniku zarazne bolesti, vrste poduzetih protuepidemijskih mjera.

Cijepljenje

Podaci o izvršenim obveznim imunizacijama protiv zaraznih bolesti: broj cijepljenih osoba po dobi, vrsti izvršenih imunizacija i mjestu.

Registar nuspojava cijepljenja omogućuje izradu izvješća o broju i vrsti nuspojava na određeno cijepljenje, vrsti cjepiva, datumu nastanka nuspojave i dr.

Izvještajne jedinice

Prijave zaraznih bolesti i cijepljenje: svi zdravstveni radnici i sve zdravstvene ustanove koje utvrde zaraznu bolest, izvrše obveznu imunizaciju protiv zaraznih bolesti, odnosno primijete nuspojavu nakon cijepljenja.

Podatke o oboljelima i umrlima od HIV-a/AIDS-a dostavlja primarno Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«.

Podatke o broju uzoraka testiranih na HIV i HIV seropozitivnim rezultatima šalju laboratoriji, jedinice za transfuzijsku djelatnost općih i drugih bolnica, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, zavodi za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«.

Podatke o trudnicama testiranim na HBsAg dostavljaju rodilišta.

Podatke o obrađenim epidemijama šalju epidemiološke službe županijskih zavoda za javno zdravstvo.

Načini prikupljanja podataka

Individualne prijave zaraznih bolesti dostavljaju zdravstveni radnici koji utvrde zaraznu bolest u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti preko nadležnih epidemioloških ispostava županijskih zavoda za javno zdravstvo Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti.

Dodatne epidemiološke podatke o oboljelima od HIV/AIDS-a dostavlja Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«.

Zbirne podatke o osobama testiranim na HIV i rezultati testiranja za prethodnu godinu dostavljaju se Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na upitniku koji šalje HZJZ.

Zbirne podatke o trudnicama testiranim na HBsAg rodilišta dostavljaju Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na temelju upitnika koji šalje HZJZ.

Podaci o oboljelima od malarije dostavljaju se Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na propisanom obrascu (NN, br. 23/94., obrazac br. 3) nakon postavljanja dijagnoze i prikupljanja potrebnih epidemioloških podataka

Zbirna tjedna izvješća o sezonskoj gripi dostavljaju se Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo odmah po isteku izvještajnog tjedna.

Izvješća o izvršenim obveznim imunizacijama protiv zaraznih bolesti dostavljaju zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Pravilnikom o načinu provođenja obvezne imunizacije, kemoprofilakse i seroprofilakse.

Podatke o nuspojavama cijepljenja dostavljaju zdravstveni radnici koji utvrde nuspojavu, odmah nakon postavljanja dijagnoze, na propisanom obrascu NN UT-III/6-114 Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Rokovi prikupljanja podataka

1. Prijavljeni slučajevi i epidemije zaraznih bolesti: kontinuirano, u godišnji izvještaj ulaze prijave pristigle do 31. ožujka za proteklu godinu

2. Izvršene obvezne imunizacije protiv zaraznih bolesti: do 31. ožujka za proteklu godinu

3. Osobe testirane na HIV (virus humane imunodeficijencije) i HIV seropozitivne osobe: do 31. ožujka za proteklu godinu

4. Trudnice testirane na HBsAg do kraja srpnja za prethodnu godinu

5. Nuspojave cijepljenja: kontinuirano

6. Oboljenja/smrti od malarije: kontinuirano

7. Zbirna tjedna izvješća o sezonskoj gripi: kontinuirano od 40. do 20. tjedna

Format prikupljanja podataka

Prijave zaraznih bolesti i ankete za bolesti pod pojačanim praćenjem: papir i elektronički informacijski sustav

Izvješća o provedbi cijepljenja: papir i elektronička pošta

Prijava nuspojave cijepljenja: papir i elektronička pošta

Izvješća o broju i rezultatima testiranja na HIV: papir i elektronička pošta

Izvješća o trudnicama testiranim na HBsAg: papir i elektronička pošta

Izvješća o broju i rezultatima testiranja na HIV: papir i elektronička pošta

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.1 Zdravstvena statistika
Rokovi objavljivanja rezultata

1. Prijavljeni slučajevi i epidemije zaraznih bolesti: Individualna prijava zaraznih bolesti (3-20-60), Prijava/odjava epidemije (3-20-61) do 30. rujna; Sedmodnevno zbirno izvješće (3-20-66 B) početkom tjedna za protekli tjedan

Mjesečno zbirno izvješće (3-20-60 B) do 15. u mjesecu za protekli mjesec; Godišnje zbirno izvješće do 30. rujna za prethodnu godinu

2. Izvršene obvezne imunizacije protiv zaraznih bolesti: do 30. lipnja za prethodnu godinu

3. Osobe testirane na HIV (virus humane imunodeficijencije) i HIV seropozitivne osobe: do 30. travnja za prethodnu godinu

4. Trudnice testirane na HBsAg: do 31. kolovoza za prethodnu godinu

5. Nuspojave cijepljenja: do 30. srpnja za prethodnu godinu

6. Oboljenja/smrti od malarije: do 30. rujna za prethodnu godinu

7. Zbirna tjedna izvješća o gripi: do 30. rujna za prethodnu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Naselja

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN, br. 79/07, 113/08 i 43/09.)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 82/13., 22/14., 154/14. i 70/16.)

Pravilnik o načinu provođenja/imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te osobama koje se podvrgavaju toj obvezi (NN, br. 103/13.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Program obveznih cijepljenja u Republici Hrvatskoj koji donosi ministar nadležan za zdravstvo a na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN, br. 79/07., 113/08. i 43/09.)

Definicije zaraznih bolesti koje se prijavljuju, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, na temelju uloge HZJZ-a kao koordinatora mreže epidemiološkog informacijskog sustava, a na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

ICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

EPI-Expanded program of immunization, WHO, 1974.(Prošireni program imunizacije, Svjetska zdravstvena organizacija, 1974.)

Definitions of vaccation side effects, WHO (Definicije nuspojava cijepljenja, SZO)

Definitions of malaria by location and infection conditions, WHO (Definicije malarije s obzirom na mjesto i uvjete zaražavanja, SZO)

Definitions of infectious diseases reported to the European Commission, WHO (Definicije zaraznih bolesti koje se prijavljuju Europskoj Komisiji, SZO)1.05-N-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanja s područja nezarazne epidemiologije
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

1. Statistika ozljeda: praćenje pokazatelja morbiditeta i mortaliteta o ozljedama uključujući vanjski uzrok

2. Statistika bolesti srca i krvnih žila: praćenje pokazatelja morbiditeta i mortaliteta o bolestima srca i krvnih žila

3. Praćenje izvršenja nacionalnih programa ranog otkrivanja određenih javnozdravstvenih prioriteta (nekih tumora te kroničnih zaraznih i nezaraznih bolesti): praćenje izvršenja nacionalnih zdravstvenih programa s pomoću programskih rješenja; praćenje izvršenja u provedbi programa ranog otkrivanja ambliopije/slabovidnosti

4. Statistika o radu službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika: Podaci o uslugama liječnika, psihijatara, psihologa, defektologa, socijalnih radnika i medicinskih sestara/tehničara; broj osoba u skrbi, broj dolazaka korisnika usluga, broj opijatskih ovisnika na supstitucijskoj terapiji, broj ovisnika na supstituciji Subutexom

5.Statistika o radu Službe za promicanje zdravlja: Podaci o radu tri savjetovališta: Pravilna prehrana i tjelesna aktivnost, Mentalno zdravlje, HIV/spolno zdravlje; broj osoba, broj dolazaka, broj savjetovanja, broj obavljenih antropometrijskih mjerenja, broj izdanih jelovnika, broj izdanih planova vježbanja, broj uzetih uzoraka krvi, broj obavljenih krvnih testova i izdanih nalaza, broj telefonskih i on-line savjetovanja

6. Praćenje izvršenja Nacionalnog programa promicanja zdravlja »Živjeti zdravo«: podaci o implementaciji aktivnosti na županijskoj i nacionalnoj razini po komponantama programa (Zdravstveno obrazovanje; Zdravlje i tjelesna aktivnost, Zdravlje i prehrana; Zdravlje i radno mjesto i Zdravlje i okoliš)

Izvještajne jediniceSve stacionarne zdravstvene ustanove te specijalističko konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om; HZZO; Matični uredi, Ministarstvo uprave, oftalmološke ordinacije; timovi na razini primarne zdravstvene zaštite; timovi u djelatnosti mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave; zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse:obiteljski liječnici, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje; županijski koordinatori Nacionalnog programa promicanja zdravlja »Živjeti zdravo«; zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave
Načini prikupljanja podataka

1. Statistika ozljeda: podaci o osobama koje su bile bolnički liječene zbog ozljeda, iz godišnje baze bolnički liječenih pacijenata te mortalitetne baze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

2. Statistika bolesti srca i krvnih žila: Podaci o osobama koje su bile bolnički liječene zbog bolesti srca i krvnih žila iz godišnje baze bolnički liječenih pacijenata te mortalitetne baze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

3. Praćenje izvršenja nacionalnih programa ranog otkrivanja određenih javnozdravstvenih prioriteta: podaci o pozvanim osobama i rezultati programa ranog otkrivanja raka; podaci o pozvanim osobama i rezultati programa ranog otkrivanja ambliopije/slabovidnosti

4. Statistika o radu službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika: timovi za mentalno zdravlje zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave dostavljaju zbirna izvješća u Hrvatski zavod za javno zdravstvo

5. Savjetovališta – podaci o korisnicima savjetovališta Pravilna prehrana i tjelesna aktivnost, Mentalno zdravlje i HIV/spolno zdravlje prikupljaju se iz baze podataka rada savjetovališta Službe za promicanje zdravlja

6. Praćenje izvršenja Nacionalnog programa promicanja zdravlja »Živjeti zdravo«: podatci o provedenim aktivnostima po komponentama prikupljaju se od županijskih koordinatora Nacionalnog programa promicanja zdravlja »Živjeti zdravo« i županijskih zavoda za javno zdravstvo

Rokovi prikupljanja podatakaU skladu s rokovima navedenim za istraživanja Statistika liječenih bolesnika u službi za stacionarno liječenje i Javnozdravstvena statistika o umrlima; u skladu s ciklusima provedbe programa ranog otkrivanja raka; za programa ranog otkrivanja ambliopije/slabovidnosti do 30. svibnja za prethodnu godinu; za dio istraživanja o radu timova za mentalno zdravlje 30. travnja za prethodnu godinu; za praćenje Nacionalnog programa promicanja zdravlja do 30. svibnja za prethodnu godinu
Format prikupljanja podataka

1. Statistika ozljeda: iz godišnje baze bolnički liječenih pacijenata te mortalitetne baze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo elektroničk medij

2. Statistika bolesti srca i krvnih žila: iz godišnje baze bolnički liječenih pacijenata te mortalitetne baze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo elektronički medij

3. Praćenje izvršenja nacionalnih programa ranog otkrivanja određenih javnozdravstvenih prioriteta: podaci o pozvanim osobama i rezultati programa ranog otkrivanja raka: on-line sa svih radilišta; podaci o pozvanim osobama i rezultati programa ranog otkrivanja ambliopije/slabovidnosti u papirnatom obliku

4. Statistika o radu službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika: elektronički medij

5. Statistika rada Savjetovališta: iz godišnje baze korisnika savjetovališta Službe za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – u papirnatom obliku/unos u on-line bazu podataka

6. Praćenje izvršenja Nacionalnog programa promicanja zdravlja »Živjeti zdravo«: elektroničko i on-line prikupljanje podataka

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.1 Zdravstvena statistika
Rokovi objavljivanja rezultata30. rujna za prethodnu godinu; za programe ranog otkrivanja raka šest mjeseci nakon završetka ciklusa pozivanja za taj ciklus (prijevremeno godišnje služi za praćenje provedbe programa), za podatke o korisnicima savjetovališta do 30. travnja za prethodnu godinu; za praćenje Nacionalnog programa promicanja zdravlja do 30. rujna za prethodnu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima prema šifarniku koji objavljuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardiMeđunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1, Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009. (ICD-10-International Statistical Classification od Diseases and Related Health Problems, Tenth revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009.)1.05-N-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiMikrobiološka istraživanja
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultata

1. Rad mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija: broj i vrsta kliničkih materijala obrađenih u mikrobiološkim laboratorijima u Republici Hrvatskoj. Izravna mikrobiološka dijagnostika: broj i vrsta kliničkih materijala bolesnika (izvanbolnički i bolnički uzorci) kod infekcija probavnoga, dišnoga, spolno-mokraćnoga, središnjega živčanog sustava i sepse u kojima se tražio dokaz mikroorganizama (bakterija, virusa, gljiva, protista) i višestaničnih parazita te dr. materijala (analiza sterilnosti); neizravna mikrobiološka dijagnostika: dokaz infektivne bolesti s pomoću testova za detekciju specifičnih protutijela

2. Rad laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze: vrste i broj kliničkih materijala obrađenih na tuberkulozu u Republici Hrvatskoj; rezultati mikroskopije, kultivacije i testa osjetljivosti M. tuberculosis na antituberkulotike (atl); bakteriološki potvrđeni bolesnici; bolesnici s rezistentnom tuberkulozom; bolesnici s izvanplućnom tuberkulozom; netuberkulozne mikobakterije izolirane u laboratoriju; laboratorijska oboljenja od tuberkuloze

3. Rezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: laboratorijski podaci o izoliranim mikroorganizmima i rezultati ispitivanja njihove osjetljivosti na antimikrobna sredstva

Izvještajne jediniceMikrobiološki i parazitološki laboratoriji; laboratoriji za dijagnostiku tuberkuloze; mikrobiološki laboratoriji uključeni u Odbor za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike pri AMZH-u
Načini prikupljanja podataka

1. Rad mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija: službe za mikrobiologiju zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave te bolnica dostavljaju podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo

2. Rad laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze: TBC laboratoriji dostavljaju podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo

3. Rezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: preko predviđenog obrasca

Rokovi prikupljanja podataka

1. Rad mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija: 15. siječnja za proteklu godinu

2. Rad laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze: 30. travnja za proteklu godinu

3. Rezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: 31. siječnja za prethodnu godinu

Format prikupljanja podatakaRezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: preko predviđenog obrasca
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.1 Zdravstvena statistika
Rokovi objavljivanja rezultata

1. Rad mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija: 30. travnja za prethodnu godinu

2. Rad laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze: 30. lipnja za prethodnu godinu

3. Rezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: 30. rujna za prethodnu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

A mannual of methods and procedures International Union Against Tuberculosis and Lung Disease: Tuberculosis Programs, Review, Planning, Technical Support (Priručnik metoda i postupaka – Međunarodna unija za borbu protiv tuberkuloze i plućnih bolesti: Programi za tuberkulozu, pregled, planiranje i tehnička potpora)

International Union Against Tuberculosis and Lung Disease: Reference Laboratory and the National Laboratory Network, Minimum Requirements, Role and Operation in a Low -Income Country (Međunarodna unija za borbu protiv tuberkuloze i plućnih bolesti: referentni laboratorij i nacionalna mreža laboratorija; minimalni zahtjevi, uloga i funkcioniranje u zemljama s niskim bruto nacionalnim dohotkom)

ICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.05-N-I-5


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanja s područja zdravstvene ekologije
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

1. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica hrane i predmeta opće uporabe: podaci o datumu analize, vrsti hrane, vrsti predmeta opće uporabe, nazivu poduzeća ili imenu i prezimenu vlasnika hrane odnosno predmeta opće uporabe čiji se uzorci analiziraju u skladu sa Zakonom o hrani, vrste obavljenih analiza i rezultati analize

2. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju: podaci o uzorcima i analizama zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju piće, mineralnih, izvorskih i stolnih voda provedenima u laboratorijima zdravstvenih i drugih ustanova u odnosu na pojedine fizikalno-kemijske, mikrobiološke i kemijske parametre zdravstvene ispravnosti u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju

Izvještajne jediniceZavodi za javno zdravstvo i druge institucije ovlaštene za analize hrane i predmeta opće uporabe
Načini prikupljanja podatakaZavodi za javno zdravstvo i druge institucije ovlaštene za analize hrane i predmeta opće uporabe dostavljaju podatke u elektroničkom obliku u Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 31. ožujka
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.1 Zdravstvena statistika
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. travnja
Razina objavljivanja rezultataŽupanije
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN, br. 56/13., 64/15. i 104/17.)

Zakon o hrani (NN, br. 81/13., 14/14. i 30/15.)

Zakon o predmetima opće uporabe (NN, br. 39/13. i 47/14.)

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju (NN, br. 125/13., 141/13. i 128/15.)

Hrvatske norme: HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO 15189

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi-


1.05-N-I-6


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiStatistika o raku s Registrom za rak
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataU godišnjem izvještaju Registra za rak objavljuju se podaci o učestalosti (incidenciji) novih slučajeva raka prema MKB-10 dijagnozi, spolu, dobnim skupinama, ukupne i dobno-specifične stope na 100.000 stanovnika, brojevi slučajeva i stope obolijevanja od raka na 100.000 stanovnika po županijama, kao i dobno-standardizirane stope na stanovništvo Hrvatske prema zadnjem popisu stanovništva. Objavljuju se indikatori kvalitete podataka Registra za rak (omjer mortaliteta i incidencije u toj godini − M/I omjer, postotak registriran samo iz mortalitetnih podataka − %DCO, postotak potvrđen morfološkim metodama − %MV), objavljuju se podaci o distribuciji stadija pri otkrivanju bolesti za pojedina sijela raka. Za potrebe međunarodnih usporedbi objavljuju se dobno-standardizirane stope incidencije za pojedina sijela raka te pripadajuće standardne pogreške, kao i kumulativne stope incidencije za dob 0-64 i 0-74
Izvještajne jediniceStacionarne ustanove zdravstva, primarna zdravstvena zašita, patohistološke jedinice
Načini prikupljanja podatakaPodaci o osobi oboljeloj ili umrloj od maligne neoplazme iz: prijave hospitalizacije zbog maligne bolesti (ONKO-tip) iz stacionarnih ustanova zdravstva, prijave maligne neoplazme ili ONKO+ poruke iz primarne zdravstvene zaštite uključujući privatnu praksu, kopije patohistološkog nalaza i obdukcija iz patoanatomske jedinice bolnice te obrasca Potvrde o smrti uz sudjelovanje Državnog zavoda za statistiku. Zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse dostavljaju individualne podatke u sustav kojim pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća Podaci o osobi oboljeloj od maligne neoplazme koji se vode u Registru za rak: OIB (osobni identifikacijski broj), matični broj osigurane osobe, ime i prezime, datum rođenja, spol, dob, mjesto rođenja, prebivalište, bračno stanje, radni status, zanimanje – posao koji obavlja ili je obavljao prije umirovljenja, djelatnost, je li prije otkriven neki drugi primarni malignom, datum utvrđivanja sadašnjeg malignoma, dijagnostika i šifra anatomske lokalizacije maligne neoplazme, histološki tip i klinički stadij, terapija, je li maligna neoplazma registrirana u vezi sa skriningom Nacionalnog programa i podaci o smrti
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.2 Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata30. prosinca za prethodne godine
Razina objavljivanja rezultataŽupanije
Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.05-N-I-7


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiStatistika osoba s invaliditetom s Hrvatskim registrom o osobama s invaliditetom
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataIme i prezime; spol; datum rođenja i ostatak JMBG-a odnosno od 2009. porezni broj kao jedinstveni identifikator osobe; prebivalište – mjesto/grad, ulica, kućni broj, općina, poštanski broj; boravište – mjesto/grad, ulica, kućni broj, općina, poštanski broj; obrazovanje; zvanje; zaposlenje; bračno stanje; životna dob kada je uočen invaliditet; uzrok koji je doveo do invaliditeta; vrijeme nastanka invaliditeta; dijagnoze i šifre bolesti i srodnih zdravstvenih problema prema reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema (MKB-10) te prema Klasifikaciji uzroka invaliditeta (KUI) i Klasifikaciji funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja (MKF); pravna osnova i invalidsko svojstvo; potreba za pomagalom; potreba za liječenjem; potreba za rehabilitacijom i ostale potrebe
Izvještajne jediniceLiječnik primarne zdravstvene zaštite, liječnik specijalist školske medicine i liječnik specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koji je pregledao i/ili liječio osobu s invaliditetom, nadležni centar za socijalnu skrb, Ministarstvo zdravstva, županijska i gradska upravna tijela nadležna za poslove obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva u suradnji sa županijskim upravnim tijelima nadležim za rad, zdravstvo i socijalnu skrb, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Potvrda o smrti uz sudjelovanje Državnog zavoda za statistiku (podaci o svim umrlima) i Odjel za SKZ i bolničku zdravstvenu zaštitu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Načini prikupljanja podatakaPrema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN, br. 64/01.), podatke za Registar osoba s invaliditetom dostavljaju: liječnik primarne zdravstvene zaštite, liječnik specijalist školske medicine i liječnik specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koji je pregledao i/ili liječio osobu s invaliditetom, nadležni centar za socijalnu skrb, Ministarstvo zdravstva,županijska i gradska upravna tijela nadležna za poslove obrazovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva u suradnji sa županijskim upravnim tijelima nadležnim za rad, zdravstvo i socijalnu skrb, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Potvrda o smrti uz sudjelovanje Državnog zavoda za statistiku (podaci o svim umrlima) i Odjel za SKZ i bolničku zdravstvenu zaštitu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Rokovi prikupljanja podatakaPrema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom
Format prikupljanja podatakaPapirnati oblik/elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.2 Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata30. travnja za prethodnu godinu
Razina objavljivanja rezultataŽupanije
Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

ICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), WHO, 2001.(Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF), Zagreb, 2010.)1.05-N-I-8


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiStatistika o psihozama i izvršenim samoubojstvima s Registrom za psihoze i Registrom izvršenih samoubojstava
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultata

Zdravstveno-statistički pokazatelji za shizofreniju i shizoafektivne poremećaje: podatci o oboljelim osobama liječenim u stacionarnim zdravstvenim ustanovama na temelju prijave hospitalizacije zbog mentalnog poremećaja (JZ-PSH)

Zdravstveno-statističko pokazatelji za izvršena samoubojstva: podatci o osobama koje su izvršile samoubojstvo iz Potvrde o smrti

Izvještajne jediniceStacionarne zdravstvene ustanove bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om, jedinice sudske medicine, mrtvozornici, matični uredi
Načini prikupljanja podataka

Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju individualne podatke u sustav kojim pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća. Podaci o osobi oboljeloj od shizofrenije ili shizoafektivnog poremećaja koji se vode u Registru za psihoze: ime i prezime, rođeno prezime, spol, OIB, MBO, datum rođenja, mjesto rođenja, prebivalište, bračno stanje, obrazovanje, radni status, zanimanje, djelatnost, podaci o hospitalizaciji: zdravstvena ustanova, datum prijema i datum otpusta (redovita prijava, dnevna bolnica), cenzus 31. prosinca, glavna psihijatrijska dijagnoza, druga psihijatrijska dijagnoza, somatska dijagnoza, u slučaju smrti dijagnoza smrti (osnovni uzrok, vanjski uzrok), način otpusta, poslovna sposobnost, odnos prema sudu

U dostavljanju individualnih podataka o osobi koja je izvršila samoubojstvo (Potvrda o smrti) sudjeluje Državni zavod za statistiku. Podaci koji se vode u Registru izvršenih samoubojstava: ime i prezime, rođeno prezime, spol, OIB, datum rođenja, mjesto rođenja, prebivalište, datum smrti, osnovni i vanjski uzrok smrti, psihijatrijska dijagnoza te druga dijagnoza

Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec za stacionarne zdravstvene ustanove; 20. u mjesecu za protekli mjesec za matične urede
Format prikupljanja podatakaPapir, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.2 Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata30. rujna za prethodne godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.05-N-I-9


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiPrijava osoba sa šećernom bolešću s CroDiab registrom osoba sa šećernom bolešću
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBIS (Basic information sheet) podaci o osobi oboljeloj od šećerne bolesti i opći podaci: MBG, OIB (osobni identifikacijski broj), spol, datum rođenja, tip šećerne bolesti i godina oboljenja, početak uzimanja peroralne i inzulinske terapije, trudnoća i ishod trudnoće, faktori rizika – pušenje i alkohol, samokontrola, edukacija, mjerenja i laboratorijski nalazi – TT, TV, ITM, krvni tlak, glikemija natašte, glikemija postprandijalno, HbA1c, kreatinin, albuminurija, proteinurija, ukupni kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, trigliceridi, komplikacije – sljepoća, IM, angioplastika, CVI, terminalna faza bubrežne bolesti, amputacija noge iznad gležnja, amputacija noge ispod gležnja, simptomi – posturalna hipotenzija, anginozni bolovi, periferna neuropatija, kludikacije, pregled očiju – fotokoagulacija, katarakta, retinopatija, makulopatija i stopala – puls, osjetljivost na iglu i vibraciju, ulkus, angioplastika, premosnica, kvaliteta života – hiperglikemije, hipoglikemije, bolovanje, hospitalizacija, terapija osnovne bolesti, razlog dodatnog liječenja
Izvještajne jediniceStacionarne ustanove zdravstva, primarna zdravstvena zaštita
Načini prikupljanja podatakaZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse koje unutar svojih djelatnosti imaju i zaštitu i liječenje osoba sa šećernom bolešću dostavljaju individualne podatke za sve osobe sa šećernom bolešću Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Podaci o osobi oboljeloj od šećerne bolesti i opći podaci: MBG, OIB (osobni identifikacijski broj), spol, datum rođenja, tip šećerne bolesti i godina oboljenja, početak uzimanja peroralne i inzulinske terapije, trudnoća i ishod trudnoće, faktori rizika – pušenje i alkohol, samokontrola, edukacija, mjerenja i laboratorijski nalazi – TT, TV, ITM, krvni tlak, glikemija natašte, glikemija postprandijalno, HbA1c, kreatinin, albuminurija, proteinurija, ukupni kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, trigliceridi, komplikacije – sljepoća, IM, angioplastika, CVI, terminalna faza bubrežne bolesti, amputacija noge iznad gležnja, amputacija noge ispod gležnja, simptomi – posturalna hipotenzija, anginozni bolovi, periferna neuropatija, kludikacije, pregled očiju – fotokoagulacija, katarakta, retinopatija, makulopatija i stopala – puls, osjetljivost na iglu i vibraciju, ulkus, angioplastika, premosnica, kvaliteta života – hiperglikemije, hipoglikemije, bolovanje, hospitalizacija, terapija osnovne bolesti, razlog dodatnog liječenja. Podaci se dostavljaju u obliku CroDiab NET ili odgovarajućih baza podataka, direktnim prijavljivanjem putem interneta (interaktivni BIS obrazac) ili poštom (BIS obrazac)
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. siječnja za prethodnu godinu
Format prikupljanja podatakaPodaci se dostavljaju u obliku CroDiab NET ili odgovarajućih baza podataka, direktnim prijavljivanjem putem interneta (interaktivni BIS obrazac) ili poštom (BIS obrazac).
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.2 Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata30. travnja za prethodnu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiPravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

ICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), WHO, 2001.(Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF), Zagreb, 2010.)1.05-N-I-10


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiRegistar zdravstvenih potreba starijih osoba
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultataIndividualna zdravstvena obilježja, zdravstveni status (vodeća i prateće dijagnoze), negativno zdravstveno ponašanje, funkcionalna sposobnost (pokretnost i samostalnost), potrošnja više od tri lijeka u osoba starijih od 65 godina, dijagnostički i terapeutski postupci te rizični čimbenici bolesnog starenja uz evaluaciju primijenjenih mjera gerontoloških centara i ostali gerontološki javnozdravstveni pokazatelji prema spolu i dobi na temelju Evidencijskih lista PZP-a, br. 1. i 4. gerijatrijskog osiguranika te praćenje i evaluacija kategorijskog postupnika Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege putem sestrinske gerijatrijske dokumentacije u domovima za starije osobe; primjena nutritivne procjene gerijatrijskog bolesnika putem mrežni servisa NRS 2002 (debljina i pothranjenost) panel CEZIH/GeroS za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških i gerijatrijskih osiguranika neodvojivo povezan s CEZIH-om u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije; praćenje pokazatelja kvalitete skrbi u domovima za starije osobe po »Upitniku o praćenju pokazatelja kvalitete u Domovima za starije«
Izvještajne jediniceŽupanijski/regionalni centri za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo po županijama Hrvatske, gerontološki centri i domovi za starije u lokalnoj zajednici
Načini prikupljanja podatakaPodaci se dostavljaju u Referentni Centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaPapir, elektronički medij i on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.2 Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata15. svibnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Vlada Republike Hrvatske, 2012.;

Mreža javne zdravstvene službe (NN, br. 101/12., 31/13. i 113/15.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva na području zdravstvene zaštite gerijatrijskih bolesnika, (NN, br. 82/02.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.05-N-I-11


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 11
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiRegistar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga: ime i prezime, spol, JMBG, OIB (osobni identifikacijski broj), datum rođenja i ostatak JMBG-a, prebivalište – mjesto/grad, ulica, kućni broj, općina, poštanski broj; obrazovanje; zvanje; zaposlenje; bračno stanje; liječenje, sociodemografski podaci, zloporaba, rizično ponašanje, početni ishod liječenja, obiteljski podaci, sudski problemi, protekli tijek bolesti, zdravstveni problemi, etiologija
Izvještajne jediniceSve zdravstvene ustanove te zdravstveni radnici privatne prakse,stacionarni odjeli i dnevne bolnice, službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, nevladine udruge, terapijske zajednice, Uprava za zatvorski sustav
Načini prikupljanja podataka

Sve Službe za zaštitu mentalnog zdravlja te prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti pri Županijskim zavodima za javno zdravstvo, zdravstvene ustanove te zdravstveni radnici privatne prakse, nevladine udruge, terapijske zajednice te Uprava za zatvorski sustav koje imaju program za on-line dostavu podataka će to dostavljati kontinuirano, ustanove koje još nemaju program će dostavljati individualne podatke (elektronski) u

Hrvatski zavod za javno zdravstvo; Odjel za epidemiologiju ovisnosti s Registrom osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga

Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup i elektronski obrazac (privremeno za ustanove kojima još nije ugrađen program)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.1 Zdravstvena statistika
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataŽupanije
Relevantni nacionalni standardiPravilnik o registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)


Tema 1.06 Raspodjela dohotka i životni uvjeti

1.06-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiAnketa o dohotku stanovništva (ADS)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o dohotku, različitim monetarnim i nemonetarnim primanjima kućanstava i članova kućanstava, demografskim obilježjima, ekonomskoj aktivnosti i obrazovnom statusu članova kućanstava, brizi o vlastitom zdravlju i o djeci, financijskim i materijalnim uvjetima u kućanstvima te o ostalim aspektima životnih uvjeta. Ispitivanje i testiranje mogućnosti preuzimanja podataka o dohotku iz administrativnih izvora
Izvještajne jedinicePrivatna kućanstva
Načini prikupljanja podatakaPrikupljanje podataka osobnim anketiranjem izvještajnih jedinica CAPI metodom (Computer Assisted Personal Intervju)
Rokovi prikupljanja podatakaOd početka ožujka do kraja lipnja
Format prikupljanja podataka-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.06.02 Dohodak, socijalna uključenost i životni uvjeti
Rokovi objavljivanja rezultataListopad za podatke prikupljene u prethodnoj godini
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

NUTS 2 razina (regije)

Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Klasifikacija prostornih jedinica za statistiku – NKPJS 2013. (NN, br. 96/12. i 102/12)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 28/2004

Uredba Komisije (EZ) br. 676/2006

Uredba (EZ) br. 1553/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1980/2003

Uredba Komisije (EZ) br. 1981/2003

Uredba Komisije (EZ) br. 1982/2003

Uredba Komisije (EZ) br. 1983/2003

Uredba Komisije (EU) 2015/2256

Uredba Komisije (EU) 2018/174

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

International Standard Classification of Occupation (ISCO 08) (Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja (ISCO 08))

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)
1.06-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiAnketa o potrošnji kućanstava (APK)
Periodičnost istraživanjaDvogodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o visini i strukturi izdataka za osobnu potrošnju kućanstava prema namjeni i prema socioekonomskim obilježjima kućanstava. Podaci o uvjetima stanovanja kućanstava i opremljenosti trajnim dobrima.
Izvještajne jedinicePrivatna kućanstva
Načini prikupljanja podatakaPrikupljanje podataka osobnim anketiranjem izvještajnih jedinica (kombinacija CAPI i PAPI metoda)
Rokovi prikupljanja podatakaOd siječnja 2019. do prosinca 2019.
Format prikupljanja podataka-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.06.01. Istraživanje o potrošnji kućanstava
Rokovi objavljivanja rezultataOžujak 2021.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Classification of Individual Consumption according to Purpose 2013 (Klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni)

International Standard Classification of Occupation (ISCO 08) (Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja (ISCO 08))

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO)


Tema 1.07 Socijalna zaštita

1.07-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiEuropski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS-ov modul za neto davanja u sklopu socijalne zaštite – ograničeni pristup)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataIdentifikacija opsega i strukture utjecaja fiskalnih mjera na učinak naknada socijalne zaštite koje su obuhvaćene Središnjim sustavom ESSPROS
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Središnji registar osiguranika, ministarstva i druga državna tijela, drugi subjekti koji raspolažu administrativnim podacima o socijalnoj zaštiti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi za prijenos podatakaSiječanj tekuće godine za pretprošlu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESSPROS-ova klasifikacija programa socijalne zaštite, ESSPROS-ova klasifikacija primitaka, izdataka i naknada socijalne zaštite
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.07.01 Socijalna zaštita (ESSPROS)
Rokovi objavljivanja rezultataVeljača tekuće godine za podatke iz pretprošle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN, br. 16/17.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15. i 120/16.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 80/13. i 137/13.)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 85/06., 150/08. i 71/10.)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14. i 59/17.)

Zakon o doplatku za djecu (NN, br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12. i 82/15.)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, br. 157/13., 152/14, 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.)

Zakon o udomiteljstvu (NN, br. 90/11. i 78/12.)

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 19/14. i 93/15.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14.)

Zakon o doprinosima (NN, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14. i 115/16.)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17.)

Zakon o porezu na dohodak (NN, br. 115/16.)

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 23/16.)

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 26/14., 19/15., 6/16., 16/16. i 23/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1322/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 10/2008

Uredba Komisije (EU) br. 110/2011

Uredba Komisije (EZ) br. 263/2011

Ostali međunarodni standardi-
1.07-N-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiEuropski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (Središnji sustav i Modul o korisnicima mirovina)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o primicima i izdacima socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj, udjelu pojedinih funkcija socijalne zaštite, korisnicima mirovina itd.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Središnji registar osiguranika, ministarstva i druga državna tijela, drugi subjekti koji raspolažu administrativnim podacima o socijalnoj zaštiti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi za prijenos podatakaSiječanj tekuće godine za pretprošlu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESSPROS-ova klasifikacija programa socijalne zaštite, ESSPROS-ova klasifikacija primitaka, izdataka i naknada socijalne zaštite
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.07.01 Socijalna zaštita (ESSPROS)
Rokovi objavljivanja rezultataVeljača tekuće godine za podatke iz pretprošle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN, br. 16/17.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15. i 120/16.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 80/13. i 137/13.)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 85/06., 150/08. i 71/10.)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14. i 59/17.)

Zakon o doplatku za djecu (NN, br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12. i 82/15.)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, br. 157/13., 152/14, 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.)

Zakon o udomiteljstvu (NN, br. 90/11. i 78/12.)

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 19/14. i 93/15.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14.)

Zakon o doprinosima (NN, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14. i 115/16.)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17.)

Zakon o porezu na dohodak (NN, br. 115/16.)

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 23/16.)

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 26/14., 19/15., 6/16., 16/16. i 23/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1322/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 10/2008

Ostali međunarodni standardi-1.07-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiEuropski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS-ov modul za neto davanja u sklopu socijalne zaštite – prošireni pristup)
Kratak opis aktivnostiIdentifikacija opsega i strukture utjecaja fiskalnih i drugih mjera na učinak sustava socijalne zaštite
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineUsklađivanje s razvojem Eurostatove metodologije, identifikacija fiskalnih i drugih mjera od utjecaja na učinak sustava socijalne zaštite
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN, br. 16/17.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15. i 120/16.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 80/13. i 137/13.)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 85/06., 150/08. i 71/10.)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14. i 59/17.)

Zakon o doplatku za djecu (NN, br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12. i 82/15.)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, br. 157/13., 152/14, 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.)

Zakon o udomiteljstvu (NN, br. 90/11. i 78/12.)

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 19/14. i 93/15.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14.)

Zakon o doprinosima (NN, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14. i 115/16.)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17.)

Zakon o porezu na dohodak (NN, br. 115/16.)

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 23/16.)

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 26/14., 19/15., 6/16., 16/16. i 23/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1322/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 10/2008

Uredba Komisije (EU) br. 110/2011

Uredba Komisije (EZ) br. 263/2011

Ostali međunarodni standardi-1.07-N-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTestiranje i uspostava sustava N-1 ESSPROS statistike
Kratak opis aktivnostiTestiranje prikupljanja podataka koji se odnose na razdoblje N-1 i analiza kvalitete statističkih rezultata
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineTestiranje mogućnosti prikupljanja i obrade sveobuhvatnih podataka ESSPROS statistike koji se odnose na kalendarsku godinu koja prethodi godini obrade podataka.
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN, br. 16/17.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16. i 18/18.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 80/13. i 137/13.)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 85/06., 150/08. i 71/10.)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14. i 59/17.)

Zakon o doplatku za djecu (NN, br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12. i 82/15.)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, br. 157/13., 152/14, 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.)

Zakon o udomiteljstvu (NN, br. 90/11. i 78/12.)

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 19/14. i 93/15.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14.)

Zakon o doprinosima (NN, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14. i 115/16.)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17.)

Zakon o porezu na dohodak (NN, br. 115/16.)

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 23/16.)

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 26/14., 19/15., 6/16., 16/16. i 23/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1322/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 10/2008

Uredba Komisije (EU) br. 110/2011

Uredba Komisije (EZ) br. 263/2011

Ostali međunarodni standardi-


Tema 1.10 Statistika kriminala i kaznenog pravosuđa

1.10-N-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za punoljetnu osobu protiv koje je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen (SK-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPrijavljena punoljetna osoba – podaci o počinitelju (spol i starost), kaznenom djelu, istražnom zatvoru, podnositelju kaznene prijave, vrsti i razlozima odluke te trajanju postupka
Izvještajne jediniceDržavna odvjetništva
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec.
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.01 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak i 101/17)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 713, konačna verzija, od 18. siječnja 2012.: Statistički akcijski plan 2011. – 2015. za mjerenje kriminala unutar Europske unije
1.10-N-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za optuženu punoljetnu osobu protiv koje je kazneni postupak pravomoćno završen (SK-2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Optužena i osuđena punoljetna osoba – demografski podaci o počinitelju (spol, starost, zanimanje, državljanstvo, školska sprema)

Podaci o sudioništvu, istražnom zatvoru, kaznenom djelu, pokušaju, stjecaju, vrsti i razlogu odluke, izrečenim kaznama i drugim mjerama i trajanju postupka

Izvještajne jediniceŽupanijski i općinski sudovi u prvostupanjskome kaznenom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.01 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak i 101/17.)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 7131.10-N-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za maloljetnu osobu prema kojoj je postupak po kaznenoj prijavi i pripremni postupak završen (SK-3)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPrijavljena maloljetna osoba – demografski podaci o počinitelju (spol, starost, državljanstvo, školska sprema). Podaci o sudioništvu, istražnom zatvoru, kaznenom djelu, pokušaju, stjecaju, postupku, vrsti odluke, obiteljskim prilikama i trajanju postupka
Izvještajne jediniceDržavna odvjetništva nadležna za maloljetnike
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.01 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o sudovima za mladež (NN, br. 84/11., 143/12., 148/13. i 56/15.)

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak i 101/17.)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 7131.10-N-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za maloljetnu osobu prema kojoj je kazneni postupak pred vijećem pravomoćno završen (SK-4)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataOptužena i osuđena maloljetna osoba – demografski podaci o počinitelju (spol, starost, državljanstvo, školska sprema). Podaci o sudioništvu i istražnom zatvoru, kaznenom djelu, pokušaju, stjecaju, postupku, vrsti odluke, kaznama i drugim mjerama, obiteljskim prilikama i trajanju postupka
Izvještajne jediniceSudovi nadležni za maloljetnike u prvostupanjskome kaznenom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.01 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o sudovima za mladež (NN, br. 84/11., 143/12., 148/13. i 56/15.)

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak i 101/17.)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 7131.10-N-I-5


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za okrivljenu punoljetnu osobu protiv koje je prekršajni postupak pravomoćno završen (SPK-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataOkrivljena punoljetna osoba – demografski podaci o počinitelju prekršaja (spol, starost, državljanstvo). Podaci o ranijem kažnjavanju, vrsti prekršaja, stjecaju, vrsti odluke, vrsti sankcija i trajanju postupka
Izvještajne jedinicePrekršajni sudovi i upravna tijela u prvostupanjskome prekršajnom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.01 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Prekršajni zakon (NN, br. 107/07., 39/13.,157/13., 110/15. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 713
1.10-N-I-6


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za okrivljenu maloljetnu osobu prema kojoj je prekršajni postupak pravomoćno završen (SPK-2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataOkrivljena maloljetna osoba – demografski podaci o počinitelju prekršaja (spol, starost, državljanstvo). Podaci o ranijem kažnjavanju, vrsti prekršaja, stjecaju, vrsti odluke, vrsti sankcija i trajanju postupka
Izvještajne jedinicePrekršajni sudovi i upravna tijela u prvostupanjskome prekršajnom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.01 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Prekršajni zakon (NN, br. 107/07., 39/13.,157/13., 110/15. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 713
1.10-N-I-7


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za pravnu i odgovornu osobu protiv koje je prekršajni postupak pravomoćno završen (SPK-3)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataOkrivljena pravna i odgovorna osoba – podaci o spolu za odgovornu osobu, vrsti prekršaja, stjecaju, vrsti odluke, vrstama sankcija i trajanju postupka
Izvještajne jedinicePrekršajni sudovi i upravna tijela u prvostupanjskome prekršajnom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.01 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Prekršajni zakon (NN, br. 107/07., 39/13.,157/13., 110/15. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 713


1.10-N-I-8


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za pravnu osobu prema kojoj je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen (SP-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPrijavljena pravna osoba – podaci o kaznenom djelu, podnositelju kaznene prijave, vrsti i razlozima odluke te trajanju postupka
Izvještajne jediniceDržavna odvjetništva
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.01 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN, br. 151/03., 110/07., 45/11. i 143/12.)

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak i 101/17.)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 713
1.10-N-I-9


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za pravnu osobu prema kojoj je kazneni postupak pravomoćno završen (SP-2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataOptužena pravna osoba i pravna osoba proglašena odgovornom – podaci o kaznenom djelu, stjecaju, vrsti i razlozima odluke, izrečenim kaznama i drugim mjerama i trajanju postupka
Izvještajne jediniceŽupanijski i općinski sudovi u prvostupanjskome kaznenom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.01 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN, br. 151/03., 110/07., 45/11. i 143/12.)

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak i 101/17.)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 713


1.10-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaAnketa o rodno uvjetovanom nasilju
Kratak opis sadržaja aktivnostiMetodološka priprema, testiranje i pilot provedba Ankete o rodno uvjetovanom nasilju

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom

godine

Metodološka priprema i testiranje standardne europske Ankete o nasilju prouzročenog unaprijed definiranim deliktima
Relevantni nacionalni standardi

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak i 101/17.)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.)

Zakon o sudovima za mladež (NN, br. 84/11., 143/12., 148/13. i 56/15.)

Prekršajni zakon (NN, br. 107/07., 39/13.,157/13., 110/15. i 70/17.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 7131.10-N-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMeđunarodni klasifikacijski sustav delikata
Kratak opis aktivnostiAnaliza Međunarodnog klasifikacijskog sustava delikata, prikupljanje detaljnih podataka od nacionalnih izvještajnih jedinica i analiza pojedinačnih stavki
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineTestirati prikupljanje podataka statistike kriminala od izvještajnih jedinica u skladu sa sadržajem, strukturi i definicijama Međunarodnog klasifikacijskog sustava delikata
Relevantni nacionalni standardi

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak i 101/17)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12. i 148/13.)

Zakon o sudovima za mladež (NN, br. 84/11., 143/12., 148/13. i 56/15.)

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN, br. 151/03., 110/07., 45/11. i 143/12.)

Prekršajni zakon (NN, br. 107/07., 39/13.,157/13. i 110/15.)

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN, br. 128/14.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 713


Poglavlje II.
MAKROEKONOMSKE STATISTIKE

Tema 2.01 Godišnji ekonomski računi

2.01-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (INV-P)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Prema djelatnosti i sjedištu investitora:

Izvori financiranja/stjecanja investicija u dugotrajnu imovinu, investicije u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu, prodaja (dezinvesticije) dugotrajne imovine, prema kategorijama aktive

Prema namjeni ulaganja i području:

Investicije u dugotrajnu imovinu prema djelatnosti namjene investicija i lokaciji

Izvještajne jedinicePravne osobe – namjerni uzorak
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – elektronički ili papirnati obrazac, sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak – lipanj tekuće godine, za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički ili papirnati obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.01.03 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati
Rokovi objavljivanja rezultataProsinac 2019.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 120/16.)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN, br. 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardiSustav nacionalnih računa 2008 – SNA 2008, UN
2.01-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMetodologija i obračun vrijednosti dugotrajne imovine Hrvatske
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci dugotrajne imovine: bruto i neto vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine netržišnih proizvođača, vrijednost stambenog fonda i vrijednost zemljišta ispod stambenih zgrada, obračun vrijednosti softvera za vlastiti račun i drugi pokazatelji
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo financija

Fina

Načini prikupljanja podataka

Preuzimanje podataka iz sljedećih izvora:

Državni zavod za statistiku – Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (INV-P)

Ministarstvo unutarnjih poslova – set podataka Registra cestovnih motornih vozila i odjavljenih vozila (samo vozila u vlasništvu pravnih subjekata) iz Kataloga potraživanja statističkih podataka iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova

Ministarstvo financija – setovi podataka baze poreza na dobit, baze poreza na dohodak i baze poreza na promet nekretnina (kupoprodaja) iz Kataloga međusobnih potraživanja statističkih podataka iz evidencija Porezne uprave i Državnog zavoda za statistiku

Financijska agencija – Godišnji financijski izvještaji poduzetnika

Rokovi za prijenos podatakaRokovi preuzimanja ovise o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Baze podataka:

Baza podataka bruto investicija u dugotrajnu imovinu prema vrsti dugotrajne imovine i djelatnosti investitora u povijesnim cijenama DZS-a

Baza podataka stambenog fonda DZS-a

Registar cestovnih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova

Registra poreznih obveznika poreza na dobit i dohodak Ministarstva financija

Format prikupljanja podataka-
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani su pravilnicima i Odlukom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja. Struktura i sadržaj propisani su Katalogom potraživanja statističkih podataka iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.01.01 Europski sustav računa

Modul 2.01.05 Regionalni računi

Rokovi objavljivanja rezultataPrvi privremeni rezultati – 11 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja, konačni rezultati – 19 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Europskog parlamenta (EU) br. 549/2013

Uredba Vijeća (EZ) br.2223/96

Uredba Komisije (EZ) br. 1722/2005

2002/990/EZ: Odluka Komisije od 17. prosinca 2002.

Ostali međunarodni standardiSustav nacionalnih računa 2008 – SNA 2008, UN2.01-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRegionalne bruto investicije u dugotrajnu imovinu
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci regionalnih bruto investicija u dugotrajnu imovinu prema lokaciji objekta i djelatnosti
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Državni zavod za statistiku

Financijska agencija

Ministarstvo financija

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz statističkog istraživanja Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (INV-P) i podataka Godišnjih financijskih izvještaja
Rokovi za prijenos podatakaRokovi preuzimanja polaznih podataka za obračun ovise o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaBaze podataka: Bruto investicije prema lokaciji objekta i djelatnosti, Registar godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije i baze godišnjih financijskih izvještaja iz neposredne nadležnosti Ministarstva financija
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj baze istraživanja/obrasca INV-P, struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.01.01 Europski sustav računa

Modul 2.01.03 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Modul 2.01.05 Regionalni računi

Rokovi objavljivanja rezultata24 mjeseca nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

NUTS 2 razina (regije)

Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. – NKPJS 2012. (NN, br. 96/12. i 102/12.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik regionalni računi 2013, Eurostat

Sustav nacionalnih računa 2008 – SNA 2008, UN2.01-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzrada godišnjih nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataIzračun nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima. Izračun obuhvaća račun proizvodnje, račun primarne raspodjele dohotka, račun sekundarne raspodjele dohotka, račun uporabe dohotka i kapitalni račun po institucionalnim sektorima. Rezultat izračuna jesu izravnavajuće stavke koje su mjere ekonomskog uspjeha kao što su dodana vrijednost, poslovni višak, raspoloživi dohodak, štednja i neto uzajmljivanje/neto pozajmljivanje
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaFina, Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja klirinška depozitarna agencija
Načini prikupljanja podataka

Preuzimanja podataka iz sljedećih izvora:

Fina – Godišnji financijski izvještaji poduzetnika

Hrvatska narodna banka – Platna bilanca

Ministarstvo financija – Godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika, Godišnji financijski izvještaji neprofitnih institucija

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – kompletna godišnja izvješća o mirovinskim fondovima i osiguravajućim društvima

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Središnja klirinška depozitarna agencija – godišnji podaci o isplaćenim dividendama

Rokovi za prijenos podatakaŠest mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja od Fine, odnosno ovisno o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka kod drugih posjednika administrativnih izvora
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Registar godišnjih financijskih izvještaja Ministarstva financija

Hrvatske narodne banke

Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Središnje klirinške depozitarne agencije

Format prikupljanja podataka
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani su pravilnicima i Odlukom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.01.01 Europski sustav računa

Modul 2.01.03 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Modul 2.01.05 Regionalni računi

Rokovi objavljivanja rezultataPrvi privremeni rezultati – devet mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 120/16.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 1/16. i 93/17.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Svi domaći standardi koji se odnose na Sustav nacionalnih računa i na sva istraživanja iz kojih će se uzimati podaci za sastavljanje tekućih računa po institucionalnim sektorima

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 1392/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 400/2009

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije

Ostali međunarodni standardi2.01-II-4


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji bruto domaći proizvod (BDP)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Godišnji bruto domaći proizvod (BDP):

Prema proizvodnoj metodi u tekućim i stalnim cijenama: bruto vrijednost proizvodnje, intermedijarna potrošnja, dodana vrijednost, agregati raščlanjeni po djelatnostima

Prema rashodnoj metodi u tekućim i stalnim cijenama: izdaci za konačnu potrošnju kućanstava, države i neprofitnih ustanova koja služe kućanstvima (NPUSK), bruto investicije u fiksni kapital, promjena zaliha, izvoz i uvoz roba i usluga

Prema dohodovnoj metodi u tekućim cijenama: sredstva zaposlenih, porezi i subvencije na proizvodnju i uvoz te bruto poslovni višak i mješoviti dohodak

Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Fina

Ministarstvo financija

Hrvatska narodna banka

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Državni zavod za statistiku

Načini prikupljanja podataka

Preuzimanja podataka iz sljedećih izvora:

Fina – Godišnji financijski izvještaji poduzetnika, Godišnji financijski izvještaji financijskih institucija

Ministarstvo financija – podaci o poslovanju obrtnika, Godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija

Hrvatska narodna banka – podaci potrebni za obračun financijskih institucija i Platna bilanca

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – podaci o zaposlenima

Državni zavod za statistiku – podaci granskih statistika

Rokovi za prijenos podatakaRokovi preuzimanja ovise o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Baze podataka:

Registar godišnjih financijskih izvještaja Fine

Baza podataka o poslovanju obrtnika i financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnike te neprofitnih organizacija Ministarstva financija

Platna bilanca Hrvatske narodne banke

Podaci o zaposlenima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Format prikupljanja podatakaElektronički mediji
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikePravilnici i odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, Priručnik za sastavljanje platne bilance, Priručnik o statistici javnih financija, Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2007.
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.01.02 Godišnji sektorski računi

Modul 2.01.03 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Modul 2.01.05 Regionalni računi

Rokovi objavljivanja rezultata21 mjesec nakon izvještajnog razdoblja ili u izvanrednim rokovima ako je riječ o reviziji cijele serije podataka
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 120/16.)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija (NN, br. 30/17., 44/17.)

Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (NN, br. 37/16.)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN, br. 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 548/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003

Odluka Komisije br. 98/715/EC

2002/990/EZ: Odluka Komisije

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010

Ostali međunarodni standardiSustav nacionalnih računa 2008 – SNA 2008, UN2.01-II-5


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRegionalni bruto domaći proizvod (BDP)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataProcjena regionalnog BDP-a za 2016. na razini prostornih jedinica za statistiku 2. razine i županija prema NKD-u 2007. izvršit će se u skladu s metodologijom koju preporučuje Eurostat. Procjena će se temeljiti na raspoloživim administrativnim i ostalim izvorima podataka te godišnjem obračunu BDP-a za Republiku Hrvatsku
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Fina

Ministarstvo financija

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Državni zavod za statistiku

Načini prikupljanja podataka

Preuzimanja podataka iz sljedećih izvora:

Fina – Godišnji financijski izvještaji poduzetnika, Godišnji financijski izvještaji financijskih institucija

Ministarstvo financija – podaci o poslovanju obrtnika, Godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – podaci o zaposlenima

Državni zavod za statistiku – podaci granskih statistika

Rokovi za prijenos podatakaRokovi preuzimanja ovise o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Baze podataka:

Registar godišnjih financijskih izvještaja Fine

Baza podataka o poslovanju obrtnika i financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnike te neprofitnih organizacija Ministarstva financija

Podaci o zaposlenima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Različiti pokazatelji granskih statistika DZS-a

Format prikupljanja podatakaElektronički mediji
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikePravilnici i odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, Priručnik za sastavljanje platne bilance, Priručnik o statistici javnih financija, Nacionalna klasifikacija djelatnosti NKD 2007.
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.01.03 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati
Rokovi objavljivanja rezultata24 mjeseca nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

NUTS 2 razina (regije)

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 120/16.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. I 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. – NKPJS 2012 (NN, br. 96/12.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010

Ostali međunarodni standardi-2.01-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTablice ponude i uporabe i input/output tablice
Kratak opis aktivnostiIzrada tablica ponude i uporabe i simetrične input-output tablice za 2016.
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineUpotreba podataka dobivenih simetričnom input-output tablicom u svrhu probne izrade satelitskog računa turizma radi definiranja postupka izrade, odnosno definiranje postupka projekcija bruto domaćeg proizvoda, kao i njegovih kategorija
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnima) koji se odnose na Sustav nacionalnih računa, ali i svi domaći standardi koji se odnose na poslovne registre i mikrostatistike

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96

Uredba Vijeća (EZ) br. 448/98

98/715/EC: Odluka Komisije

Uredba Komisije (EZ) br. 1889/2002

2002/990/EZ: Odluka Komisije

Uredba (EZ) br. 1392/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 400/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije

Ostali međunarodni standardi

EUROSTAT Priručnik tablice ponude i uporabe i input-output tablice

Europska komisija: Eurostatov priručnik za input/output tablice – Kompilacija i analiza


Tema 2.02 Tromjesečni računi

2.02-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPrva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda za 2019.
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Prva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) po kategorijama izdataka i područjima djelatnosti

Priopćenje za javnost o realnim stopama rasta tromjesečnog (BDP-a) prema originalnim podacima i realne stope rasta BDP-a prema sezonski prilagođenim podacima

Statistika u nizu – datoteke u Excelu

Podaci su dostupni u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine te u stalnim cijenama referentne godine (2010. = 100). Realne stope rasta izvode se iz serije bazičnih ulančanih indeksa, pri čemu je 2010. referentna godina (2010. = 100). Za ulančano povezivanje primijenjena je metoda vezivanja na prosječne cijene prethodne godine.

Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija

Hrvatska narodna banka

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Načini prikupljanja podataka

Preuzimanje podataka iz sljedećih izvora:

Objavljeni preliminarni podaci kratkoročnih poslovnih statistika – Državni zavod za statistiku

Mjesečni i tromjesečni indeksi cijena – Državni zavod za statistiku

Preliminarni tromjesečni podaci statistike javnih financija, tromjesečni podaci o obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost – Ministarstvo financija

Preliminarni tromjesečni podaci platne bilance – Hrvatska narodna banka

Tromjesečni statistički izvještaji, financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika te neprofitnih organizacija – Ministarstvo financija

Mjesečni i tromjesečni indeksi cijena – Eurostat

Rokovi za prijenos podatakaT + 45 dana nakon završetka predmetnog tromjesečja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Baze podataka:

Statistika javnih financija, podaci o obvezi PDV-a Porezne uprave – Ministarstvo financija

Platna bilanca – Hrvatska narodna banka

Tromjesečni podaci o osiguranim osobama – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Kratkoročni indikatori i cijene – Državni zavod za statistiku

Mjesečni i tromjesečni indeksi cijena – Eurostat

Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikePriručnik za sastavljanje platne bilance, Priručnik o statistici javnih financija, Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2007.,Struktura i sadržaj tromjesečnih statističkih izvješća proračunskih korisnika te neprofitnih organizacija propisani relevantnim pravilnicima i odlukama
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.01.01 Europski sustav računa

Modul 2.01.03 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Rokovi objavljivanja rezultata

1. Priopćenje – realne stope rasta (t + 60 dana)

2. Excel datoteke u Statistika u nizu (t + 62 dana)

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiSvi domaći (usklađeni s odgovarajućim međunarodnim) standardi koji se odnose na Sustav nacionalnih računa, ali i svi domaći standardi koji se odnose na kratkoročne pokazatelje poslovnih statistika
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

98/715/EC: Odluka Komisije

2002/990/EZ: Odluka Komisije

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije

Ostali međunarodni standardiPriručnik o tromjesečnim nacionalnim računima, Eurostat, 2013.
2.02-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzrada tromjesečnih nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataIzračun nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima. Izračun obuhvaća račun proizvodnje, račun primarne raspodjele dohotka, račun sekundarne raspodjele dohotka, račun uporabe dohotka i kapitalni račun po svim institucionalnim sektorima nacionalnih računa. Rezultat izračuna jesu izravnavajuće stavke koje predstavljaju mjere ekonomskog uspjeha kao što su dodana vrijednost, poslovni višak, raspoloživi dohodak, štednja i neto uzajmljivanje/neto pozajmljivanje
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Ministarstvo financija

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Hrvatska narodna banka

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Načini prikupljanja podataka

Ministarstvo financija – tromjesečni financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja – godišnja izvješća o poslovanju

Hrvatska narodna banka – platna bilanca

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – izvješća o poslovanju HZZO-a

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Rokovi za prijenos podatakaTromjesečno, odnosno ovisno o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka ili završetku izrade pojedinih izvješća i publikacija
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaBaza tromjesečnih financijskih izvještaja proračunskih korisnika Ministarstva financija, Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, HNB-a, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Format prikupljanja podataka-
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj tromjesečnih financijskih izvješća propisani Pravilnicima i Odlukom o strukturi i sadržaju tromjesečnih financijskih izvješća
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.01.03 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Modul 2.04.02 Statistika javnih financija – podaci

Rokovi objavljivanja rezultataOvi podaci još se ne objavljuju no planira se njihova objava tri mjeseca nakon isteka izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 120/16.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 1/16. i 93/17.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 1221/2002 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 264/2000

Uredba Komisije (EZ) br. 1500/2000

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije

Ostali međunarodni standardi

Priručnik o sastavljanju poreza i socijalnih plaćanja na tromjesečnoj osnovi

Priručnik o tromjesečnim nefinancijskim računima opće države – izdanje 2011

Priručnik o tromjesečnim nefinancijskim računima opće države – izdanje 2013

Priručnik o državnom deficitu i dugu – primjena ESA 2010 – 2016 izdanje

Priručnik o tromjesečnim ne – financijskim računima za opću državu – izdanje 2011


Tema 2.03 Monetarne i financijske statistike

2.03-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiMonetarni i financijski pokazatelji
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o kamatnim stopama, tečajevima, monetarnim agregatima, bilančnim informacijama i sl. Podaci se redovito učitavaju na Eurostatove internetske stranice i koriste se za izradu različitih statističkih Eurostatovih publikacija. U skladu s odredbama Kompendija statističkih zahtjeva Eurostata za 2014., obveznik izvještavanja Eurostata jest ESB. HNB dostavlja ESB-u predmetne podatke u skladu s izvještajnim zahtjevima ESB-a, čime je ujedno ispunjen i izvještajni zahtjev Eurostata
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka, Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora (HNB, HANFA, SKDD)
Rokovi za prijenos podatakaU skladu s izvještajnim zahtjevima ESB-a na području monetarne i financijske statistike
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.03.03 Monetarni i financijski pokazatelji
Rokovi objavljivanja rezultataU skladu s izvještajnim zahtjevima ESB-a na području monetarne i financijske statistike
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05. i 12/12.)

Odluka o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (NN, br. 35/10., 95/10., 146/10., 68/11., 37/12., 121/13., 41/14.,127/14., 67/15., 119/15., 54/16., 121/16., 76/17. i 115/17.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja statistike vrijednosnih papira (NN, br. 71/13.)

Uputa za sastavljanje izvješća za potrebe statistike vrijednosnih papira (NN, br. 71/13.)

Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (NN, br.147/13. i 16/17.)

Uputa o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (NN, br.147/13. i 16/17.)

Uputa za izradu i dostavljanje datoteke sa statističkim podacima o platnom prometu i elektroničkom novcu (NN, br.147/13. i 16/17.)

Uputa za sastavljanje mjesečnog Statističkog izvješća investicijskog fonda (HANFA, prosinac 2014)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 2533/98

Uredba (EU) br. 1071/2013 Europske središnje banke

Uredba (EU) br. 1375/2014 Europske središnje banke

Uredba (EU) br. 1072/2013 Europske središnje banke

Uredba (EU) 756/2014 Europske središnje banke

Uredba (EU) br. 1073/2013 Europske središnje banke

Uredba (EU) br. 1409/2013 Europske središnje banke

Ostali međunarodni standardi

Priručnik o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija, ESB, 2012 (»Manual on MFI balance sheet statistics«, ECB, 2012)

Priručnik o statistici kamatnih stopa koje primjenjuju monetarne financijske institucije, ESB, 2003 (»Manual on MFI interest rate statistics«, ECB, 2003)

Smjernica ESB-a od 4. travnja 2014. o monetarnoj i financijskoj statistici (preinačena) (ESB/2014/15); (SL L 340, 26. 11. 2014.)

Smjernica (EU) 2015/571 ESB od 6. studenoga 2014. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici (ESB/2014/43); (SL L 93, 9. 4. 2015.)

Smjernica (EU) 2016/450 ESB od 4. prosinca 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici (ESB/2015/44); (SL L 86, 1. 4. 2016.)

Smjernica (EU) 2017/148 ESB od 16. prosinca 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici (ESB/2016/45); (SL L 26, 31. 1. 2017.)

Smjernica ESB od 26. rujna 2012. o okviru za upravljanje kvalitetom podataka u centraliziranoj bazi podataka o vrijednosnim papirima (ESB/2012/21); (SL L 307, 7. 11. 2012.)

Priručnik za monetarnu i financijsku statistiku, MMF, 2000 (»Monetary and Financial Statistics Manual«, IMF, Washington, 2009)
2.03-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 2
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiFinancijski računi – podaci
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o financijskim stanjima i transakcijama po pojedinim financijskim instrumentima i institucionalnim sektorima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka, Državni zavod za statistiku i ostali nositelji službene statistike
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora podataka Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike te statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESA 2010
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.03.02 Financijski računi – podaci

Modul 2.03.03 Monetarni i financijski pokazatelji

Modul 2.04.02 Statistika javnih financija – podaci

Rokovi objavljivanja rezultataT + 9 mjeseci
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnim standardima) koji se odnose na sustav nacionalnih računa, poslovnih registara i mikrostatistika

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 724/2014

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije

Ostali međunarodni standardiPriručnici i drugi zakonski okviri EU-a (Priručnik o izvorima i metodama za sastavljanje financijskih računa, Priručnik o izvorima i metodama za tromjesečne financijske račune opće države, Priručnik o državnom deficitu i dugu 2016.)2.03-N-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni financijski računi svih sektora za ESB – podaci
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o financijskim stanjima i transakcijama po pojedinim financijskim instrumentima i institucionalnim sektorima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka, Državni zavod za statistiku i ostali nositelji službene statistike
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike te statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESA 2010
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.03.02 Financijski računi – podaci
Rokovi objavljivanja rezultataT + 100 dana
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnim standardima) koji se odnose na sustav nacionalnih računa, poslovnih registara i mikrostatistika

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 724/2014

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije

Ostali međunarodni standardi

Priručnici i drugi zakonski okviri EU-a (Priručnik o izvorima i metodama za sastavljanje financijskih računa, Priručnik o izvorima i metodama za tromjesečne financijske račune opće države, Priručnik o državnom deficitu i dugu 2016.)

2014/3/EU: Smjernica Europske središnje banke od 25. srpnja 2013. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa (ESB/2013/24) (SL L 2, 7. 1. 2014.)

Smjernica (EU) 2016/66 Europske središnje banke od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2013/24 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa (ESB/2015/40) (SL L 14, 21. 1. 2016.)2.03-N-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiIzrada eksperimentalnih pokazatelja kretanja plaća obuhvaćenih režimom kolektivnih ugovora
Kratak opis aktivnostiNa temelju promjena u obuhvatu kolektivnih ugovora i promjena jediničnih cijena sata rada (ponderirano s brojem zaposlenih koje obuhvaćaju pojedini kolektivni ugovori) potrebno je izračunati ukupni pokazatelj kretanja plaća obuhvaćenih režimom kolektivnih ugovora na razini Republike Hrvatske
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineIzrada eksperimentalnog pokazatelja kretanja plaća obuhvaćenih režimom kolektivnih ugovora na razini Republike Hrvatske na temelju promjena jedinične cijene sata rada
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPreporuke i radni materijali ESB-a2.03-N-III-2


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 2
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiPrikupljanje i izrada eksperimentalnih strukturnih pokazatelja stanovanja
Kratak opis aktivnostiNa temelju svih dostupnih podataka iz statističkih i administrativnih baza podataka izraditi izvještajni skup strukturnih pokazatelja stanovanja i pokazatelja likvidnosti tržišta nekretnina za Republiku Hrvatsku
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineOsigurati potpun obuhvat izvještajnih varijabli i konzistentne vremenske serije na godišnjoj razini te ih dostaviti u ESB
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPreporuke i radni materijali ESB-a
2.03-N-III-3


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 3
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiIzrada eksperimentalnih pokazatelja promjena cijena poslovnih nekretnina
Kratak opis aktivnostiNa temelju svih dostupnih podataka iz statističkih i administrativnih baza podataka te alternativnih izvora podataka izraditi izvještajni set podataka o promjenama cijena poslovnih nekretnina za Republiku Hrvatsku
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineProvjera kvalitete raspoloživih podataka za potrebe izrade pokazatelja i pokusna izrada pokazatelja indeksa cijena poslovnih nekretnna
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPreporuke i radni materijali ESB-a i ESRB-a
2.03-N-III-4


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 4
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiIzrada ankete o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća
Kratak opis aktivnostiTemeljem svih dostupnih podataka iz statističkih i administrativnih baza podataka te alternativnih izvora podataka kreirati uzorak za provođenje istraživanja o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća te provesti istraživanje na uzorku poduzeća
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godinePriprema trećeg kruga Ankete o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiIstraživanje ESB-a o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća u europodručju (Survey on the access to finance of SMEs in the euro area-SAFE)
2.03-N-III-5


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 5
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiIzrada ankete o financijama i potrošnji kućanstava
Kratak opis aktivnostiNa temelju svih dostupnih podataka iz statističkih i administrativnih baza podataka te alternativnih izvora podataka kreirati uzorak za provođenje istraživanja o financijama i potrošnji kućanstava, kreirati anketni upitnik te provesti istraživanje na uzorku kućanstava
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineMetodološke pripreme za novi val istraživanja sukladno dinamici utvrđenoj od strane ESB-ove Mreže za financije i potrošnju kućanstava (Household Finance and Consumption Network HFCN)
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiIstraživanje ESB-a o financijama i potrošnji kućanstva u državama europodručja (Household Finance and Consumption Survey – HFCS)


Tema 2.04 Statistika javnih financija

2.04-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni podaci velikih jedinica – poduzetnika
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPotrebno je uvođenje novog istraživanja kojim bi se za potrebe kvartalnih obračuna unutar nacionalnih računa (prvenstveno računa države) prikupili potrebni podaci neposredno od izvještajnih jedinica za koje ne postoje kvartalni podaci iz administrativnog izvora.
Izvještajne jedinicePoduzetnici koji sektorski pripadaju u sektor države i ne popunjavaju kvartalne financijske izvještaje (RDG)
Načini prikupljanja podatakaElektroničkim putem
Rokovi prikupljanja podataka70 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.02.01 Tromjesečni sektorski računi

Modul 2.04.02 Statistika javnih financija – podaci

Rokovi objavljivanja rezultata90 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 120/16.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 1/16. i 93/17.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 264/2000

Ostali međunarodni standardi

Priručnik o državnom deficitu i dugu – primjena ESA 2010.-2016. izdanje

Priručnik o izvorima i metodama obračuna COFOG statistika – rashodi opće države prema funkcijskoj klasifikaciji (COFOG) -2011 izdanje)

Priručnik o tromjesečnim nefinancijskim računima opće države – 2011. izdanje

Eurostatova odluka o proračunskom manjku i dugu opće države »Statističko evidentiranje neuravnoteženih prijenosa mirovinskih obveza prema ESA 2010«

Eurostatove upute: Tretiranje odredbi prodaje državne imovine u Nacionalnim računima (ESA 2010)

Eurostatove upute: Sektorska klasifikacija središnjih dioničkih društava u Nacionalnim računima prema ESA 20102.04-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiStatistika javnih financija – tromjesečni podaci o financijskim računima i dugu opće države
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataTromjesečna statistika financijskih računa za sektor opće države, Tromjesečno izvješćivanje o dugu prema kriteriju iz Maastrichta
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Hrvatska narodna banka

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike te statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESA 2010
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.03.02 Financijski računi – podaci

Modul 2.03.03 Monetarni i financijski pokazatelji

Modul 2.04.02 Statistika javnih financija – podaci

Rokovi objavljivanja rezultataT + 3 mjeseca
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnima) koji se odnose na sustav nacionalnih računa, poslovnih registara i mikrostatistika

Sporazum o suradnji na području statistike nacionalnih računa opće države i s njom povezanih statistika (od 31. 7. 2013., potpisnici Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 724/2014

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije

Ostali međunarodni standardiPriručnici i drugi zakonski okviri EU-a (Priručnik o izvorima i metodama za sastavljanje financijskih računa, Priručnik o izvorima i metodama za tromjesečne financijske račune opće države, Priručnik o državnom deficitu i dugu 2016.)2.04-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika javnih financija – podaci
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataIzrada nefinancijskih računa ukupne države (TO200), izračun finalne potrošnje ukupne države prema funkcionalnoj klasifikaciji (COFOG) (T1100) te izrada tablice poreznih prihoda i doprinosa ukupne države (T0900)
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Fina

Ministarstvo financija

Hrvatska narodna banka

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Središnje klirinško depozitarno društvo

Načini prikupljanja podataka

Fina – godišnji financijski izvještaji poduzetnika

Ministarstvo financija – godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija

Ministarstvo financija – godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika

Hrvatska narodna banka – bilanca plaćanja

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – godišnji podaci o investicijskim fondovima i mirovinskim društvima

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – izvješća o poslovanju HZZO-a

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Središnje klirinško depozitarno društvo – godišnji podaci o isplaćenim dividendama

Rokovi za prijenos podatakaPrijenos podataka od Financijske agencije jest šest mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja, a za ostale podatke ovisno o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka ili nakon završetka izrade pojedinih izvješća i publikacija
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaBaze godišnjih financijskih izvještaja primljene od Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnjega klirinškoga depozitarnog društva
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani su pravilnicima i Odlukom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.02.01 Tromjesečni sektorski računi

Modul 2.04.02 Statistika javnih financija – podaci

Rokovi objavljivanja rezultataDeset mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 120/16.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 1/16. i 93/17.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba(EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 264/2000

Uredba (EZ) br. 2516/2000 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) broj 995/2001

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 2558/2001

Uredba Komisije (EZ) br. 113/2002

Uredba Komisije (EZ) br. 1889/2002

Uredba (EZ) br. 400/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

Priručnik o državnom deficitu i dugu – primjena ESA 2010.-2016. izdanje

Priručnik o izvorima i metodama obračuna COFOG statistika – rashodi opće države prema funkcijskoj klasifikaciji (COFOG) -2011 izdanje)

Priručnik o tromjesečnim nefinancijskim računima opće države – 2011. izdanje

Eurostatova odluka o proračunskom manjku i dugu opće države »Statističko evidentiranje neuravnoteženih prijenosa mirovinskih obveza prema ESA 2010«

Eurostatove upute: Tretiranje odredbi prodaje državne imovine u Nacionalnim računima (ESA 2010)

Eurostatove upute: Sektorska klasifikacija središnjih dioničkih društava u Nacionalnim računima prema ESA 20102.04-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 3
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija, Državni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiObjava i dostava podataka u vezi s proračunskim okvirom
Periodičnost istraživanjaMjesečno, tromjesečno, godišnje
Kratak opis rezultataPodaci po novčanom tijeku najmanje o ukupnom rezultatu, ukupnim prihodima i ukupnim rashodima (mjesečno za podsektore središnje države i socijalnih fondova, tromjesečno za podsektor lokalne države) i vezna tablica tih podataka prema standardu ESA – objava na jedinstvenoj mrežnoj stranici; praćenje podataka na godišnjoj razini o potencijalnim obvezama države (državna jamstva, nenaplativi zajmovi),o obvezama iz djelovanja javnih poduzeća i o udjelu države u kapitalu poduzeća, kao i dodatno podataka o javno-privatnim partnerstvima koje zahtijeva Eurostat, na način koji je utvrdio Eurostat i DG ECFIN
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Ministarstvo financija

Državni zavod za statistiku

Hrvatska narodna banka

Načini prikupljanja podatakaZa mjesečne objave – podaci informatičkog sustava Državne riznice, operativni izvještaji izvanproračunskih korisnika te dijela javnih poduzeća i neprofitnih organizacija statistički razvrstanih u sektor države, za tromjesečne objave – financijski izvještaji o poslovanju proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika, kao i financijski izvještaji neprofitnih organizacija i operativni izvještaji dijela javnih poduzeća
Rokovi za prijenos podatakaZa mjesečne operativne izvještaje dostava podataka Ministarstvu financija do 25. u mjesecu za prethodni mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPodaci u vezi s proračunskim okvirom
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup na mrežnim stranicama Ministarstva financija i Državnog zavoda za statistiku
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeSektorski obuhvat izvještaja, kao i definicije za kategorije podataka koji se objavljuju godišnje propisani su metodologijom ESA 2010, definicije kategorija ukupnog rezultata, ukupnih prihoda i ukupnih rashoda za podatke koji se objavljuju mjesečno i tromjesečno primjenjuju se prema nacionalnim računovodstvenim sustavima za pojedine skupine izvještajnih jedinica
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.4 Podaci u vezi s proračunskim okvirom država članica
Rokovi objavljivanja rezultataZa mjesečne podatke, nacionalno – kraj idućeg mjeseca, za tromjesečne podatke, nacionalno – kraj idućeg tromjesečja. Za godišnje podatke: državna jamstva i nenaplativi zajmovi za prethodne četiri godine nacionalna objava do 31. listopada, dostava Eurostatu: do 31. prosinca, objava Eurostata do 31. siječnja; obveze javnih poduzeća za prošlu odnosno za pretprošlu godinu – nacionalna objava i dostava Eurostatu do 31. prosinca, objava Eurostata do 31. siječnja; javno-privatna partnerstva (vanbilančne evidencije) za prethodne četiri godine – nacionalna objava do 31. listopada, dostava Eurostatu do 31. prosinca, objava Eurostata do 31. siječnja; učešće države u kapitalu poduzeća za prethodnu godinu – nacionalna objava do 31. prosinca
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKonačno izvješće Radne grupe o implikacijama Direktive Vijeća 2011/85 o prikupljanju i objavi fiskalnih podataka, Eurostat, Direktorat D: Statistika državnih financija, Jedinica D-1: Statistika državnih financija-metodologija, prikupljanje podataka i objava, ožujak 2013.2.04-II-4


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika javnog deficita i duga
Periodičnost istraživanjaPolugodišnje
Kratak opis rezultataIzvješće o prekomjernom deficitu i dugu
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Ministarstvo financija

Fina

Hrvatska narodna banka

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka (baza podataka proračunskih korisnika, PR RAS, BIL sve razine) u elektroničkom obliku iz Ministarstva financija
Rokovi za prijenos podatakaŠest mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja (samo za Finu)
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaRegistar godišnjih financijskih izvještaja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani Pravilnicima i Odlukom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.04.02 Statistika državnih financija – podaci

Modul 2.02.01 Tromjesečni sektorski računi

Rokovi objavljivanja rezultataPolugodišnje: travanj/listopad
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 120/16.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 1/16. i 93/17.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96

Uredba Komisije (EZ) br. 264/2000

Uredba (EZ) br. 2516/2000 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 995/2001

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 2558/2001

Uredba Komisije (EZ) br. 113/2002

Uredba Komisije (EZ) br. 1889/2002

Uredba(EZ) br. 1392/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 400/2009

Uredba Vijeća (EZ) br. 479/2009

Uredba Vijeća (EZ) br. 679/2010

Ostali međunarodni standardi-
2.04-N-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiGodišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataSadržaj istraživanja obuhvaća podatke o financijskom stanju, imovini, obvezama i izvorima sredstava, o ostvarenim financijskim rezultatima (prihodima i rashodima, primicima i izdacima te konačnome financijskom rezultatu)
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaProračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici podnose izvještaje u elektroničkom obliku uz ispis referentne stranice, u Financijsku agenciju (Fina), koja ih unosi u bazu podataka za račun Ministarstva financija
Rokovi za prijenos podataka

Za nekonsolidirane izvještaje: 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu za proračunske korisnike državnog proračuna i za proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; 15. veljače za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za izvanproračunske korisnike; 28. veljače za državni proračun

Za konsolidirane izvještaje: 28. veljače tekuće godine za proteklu godinu za razdjele državnog proračuna i za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu
Format prikupljanja podatakaBaza podataka koju isporučuje Fina na elektroničkome mediju (CD)
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.1 Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se osim dijela podataka za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva financija
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08., 136/12. i 15/15.)

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 12/13. – pročišćeni tekst)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, br. 3/15., 93/15., 135/15., 2/17. i 28/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiRačunovodstveni standardi za javni sektor (IPSAS)


2.04-N-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 2
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni financijski izvještaji o poslovanju proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika I. – III., I. – VI. i I. – IX. 2019.
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataSadržaj istraživanja obuhvaća podatke o ostvarenim financijskim rezultatima, prihodima i rashodima, primicima i izdacima te o stanju obveza i novčanih sredstava
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaProračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici podnose izvještaje u elektroničkom obliku uz ispis referentne stranice, u Financijsku agenciju (Fina) koja ih unosi u bazu podataka za račun Ministarstva financija
Rokovi za prijenos podataka

Za nekonsolidirane izvještaje: 10 dana po isteku tromjesečja/polugodišta/devetomjesečnog razdoblja za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za proračunske korisnike, 20 dana za državni proračun i za izvanproračunske korisnike

Za konsolidirane izvještaje razdjela državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: 20 dana po isteku polugodišta

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Tromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni financijski izvještaji o poslovanju proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika I. – III.,

I. – VI. i I. – IX. 2019.

Format prikupljanja podatakaBaza podataka koju isporučuje Fina na elektroničkome mediju (CD)
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.1 Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08., 136/12. i 15/15.)

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 12/13. – pročišćeni tekst)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, br. 3/15., 93/15., 135/15., 2/17. i 28/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiRačunovodstveni standardi za javni sektor (IPSAS)2.04-N-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 3
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiIzvještaj o vlastitim prihodima i primicima državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna (P-1) i Izvještaj o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe (P-2)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataNaplata vlastitih prihoda i primitaka državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna (P-1) te uplata i raspored prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe (P-2)
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaFinancijska agencija (Fina) obuhvaća podatke o prihodima pri obavljanju platnog prometa te ih unosi u bazu podataka za račun Ministarstva financija
Rokovi za prijenos podatakaMjesečno
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaIzvještaj o vlastitim prihodima i primicima državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna (P-1) i Izvještaj o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe (P-2)
Format prikupljanja podatakaSkup izvještaja koji isporučuje Fina u elektroničkome obliku
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.2 Izvještaji o vlastitim prihodima i primicima državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna te o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardiNaredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-2.04-N-II-4


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 4
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiPolugodišnji financijski izvještaj u 2019. neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo (PR-RAS-NPF)
Periodičnost istraživanjaPolugodište
Kratak opis rezultataZa tekuće razdoblje i odgovarajuće razdoblje protekle godine: određeni podaci o prihodima, rashodima, ulaganjima, plaćama, zaposlenicima itd.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaNeprofitne organizacije podnose izvještaje u Fina-u u papirnatom obliku ili elektronički uz ispis referentne stranice
Rokovi za prijenos podataka30 dana od isteka izvještajnog razdoblja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPolugodišnji financijski izvještaj u 2019. neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo (PR-RAS-NPF)
Format prikupljanja podatakaBaza podataka koju isporučuje Fina na elektroničkome mediju (CD)
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.3 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14.)

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 12/13. – pročišćeni tekst)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN, br. 31/15. i 67/17.)

Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-2.04-N-II-5


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 5
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiGodišnji financijski izvještaj za 2018. neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo (BIL-NPF i PR-RAS-NPF)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o financijskom stanju (imovini, obvezama i izvorima financiranja), ostvarenim financijskim rezultatima (prihodima i rashodima, višku odnosno manjku prihoda), ulaganjima, zaposlenicima itd.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaNeprofitne organizacije podnose izvještaje u Fina-u u papirnatom obliku ili elektronički uz ispis referentne stranice
Rokovi za prijenos podataka60 dana po isteku godine
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaj za 2018. neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo (BIL-NPF i PR-RAS-NPF)
Format prikupljanja podatakaBaza podataka koju isporučuje Fina na elekroničkome mediju (CD), objava u sklopu Registra neprofitnih organizacija na mrežnoj stranici Ministarstva financija
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.3 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija
Rokovi objavljivanja rezultata15. travnja
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14.)

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 12/13. – pročišćeni tekst)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN, br. 31/15. i 67/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-
2.04-N-II-6


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 6
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiGodišnji financijski izvještaj za 2018. neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo (G-PR-IZ-NPF)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o primicima i izdacima, višku/manjku primitaka, stanju novčanih sredstava, dijelu obveza i potraživanja te zaposlenicima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaNeprofitne organizacije podnose izvještaje u Fina-u u papirnatom obliku ili elektronički uz ispis referentne stranice
Rokovi za prijenos podataka60 dana po isteku godine
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaj za 2018. neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo (G-PR-IZ-NPF)
Format prikupljanja podatakaBaza podataka koju isporučuje Fina na elektroničkome mediju (CD), objava u sklopu Registra neprofitnih organizacija na mrežnoj stranici Ministarstva financija
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.3 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija
Rokovi objavljivanja rezultata15. travnja
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14.)

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 12/13. – pročišćeni tekst)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN, br. 31/15. i 67/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-


2.04-N-II-7


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 7
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiStatistika javnih financija – mjesečni podaci o dugu opće države
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataMjesečna statistika duga konsolidirane opće države prema kriteriju iz Maastrichta
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Hrvatska narodna banka

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike te statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESA 2010
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.03.02 Financijski računi – podaci

Modul 2.03.03 Monetarni i financijski pokazatelji

Modul 2.04.02 Statistika javnih financija – podaci

Rokovi objavljivanja rezultataT + 3 mjeseca
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnima) koji se odnose na sustav nacionalnih računa, poslovnih registara i mikrostatistika

Sporazum o suradnji na području statistike nacionalnih računa opće države i s njom povezanih statistika (od 31. 7. 2013., potpisnici Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 724/2014

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije

Ostali međunarodni standardiPriručnici i drugi zakonski okviri EU-a (Priručnik o izvorima i metodama za sastavljanje financijskih računa, Priručnik o izvorima i metodama za tromjesečne financijske račune opće države, Priručnik o državnom deficitu i dugu 2016.)


Tema 2.05 Određivanje vlastitih sredstava

2.05-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiOdređivanje vlastitih sredstava iz BND-a
Kratak opis aktivnostiSvrha je osigurati analizu usporedivosti, pouzdanosti i obuhvatnosti BND-a zemalja članica radi određivanja vlastitih sredstava EU-a prema Uredbi Vijeća broj 1287/2003. Dostava opisa izvora i metoda primijenjenih pri kompilaciji bruto nacionalnog dohotka i bruto nacionalnog proizvoda, čiji se podaci redovito šalju u Eurostat. Verifikacija opisa Eurostatovih i DG Budgetovih izvora i metoda
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineIzračun bruto nacionalnog dohotka za RH prema ESA 95 za period 2010. – 2013. i prema ESA 2010 za period 2014. -2017. koji zajedno s izračunom ponderirane stope PDV-a čini statističku osnovicu za određivanje iznosa uplate sredstava u proračun EU-a
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnima) koji se odnose na Sustav nacionalnih računa, ali i svi domaći standardi koji se odnose na poslovne registre i mikrostatistike Sustava nacionalnih računa prema ESA 2010

Pravna osnova Europske unije

94/168/EZ, Euratom: Odluka Komisije

98/501/EZ, Euratom: Odluka Komisije

98/527/EZ, Euratom: Odluka Komisije

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 608/2014

2014/335/EU, Euratom: Odluka Vijeća

Uredba Komisije (EZ, Euratom) br. 116/2005

Uredba Komisije (EZ) br. 1722/2005

Ostali međunarodni standardiPriručnik za izračun osnovice vlastitih sredstava države od PDV-a
2.05-III-2


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 2
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija, Državni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzvješće o osnovici za vlastita sredstva od poreza na dodanu vrijednost
Kratak opis aktivnostiTijekom 2019. izradit će se Izvješće o osnovici za vlastita sredstva od poreza na dodanu vrijednost za 2018. godinu
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineIzrada Izvješća o osnovici za vlastita sredstva od poreza na dodanu vrijednost
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14. i 115/16.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2008. – KPD 2008. (NN, br. 108/08.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015.(NN, br. 157/14.)

Svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnima) koji se odnose na Sustav nacionalnih računa, ali i svi domaći standardi koji se odnose na poslovne registre i mikrostatistike

Odluka o određivanju državnih tijela koja će osiguravati ispravno funkcioniranje sustava vlastitih sredstava Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN, br. 12/13.)

Sustav nacionalnih računa prema ESA 95, odnosno prema ESA 2010

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1553/89

Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Delegirana uredba Komisije (EU) 1342/2015

Uredba Vijeća (EZ) br. 448/98

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 608/2014

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014

Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804

Uredba (EZ) br. 2516/2000 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 113/2002

Uredba (EZ) br. 359/2002 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1889/2002

2014/335/EU, Euratom: Odluka Vijeća

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 400/2009

2010/196/EU, Euratom: Odluka Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010

Uredba Komisije (EZ) br. 1500/2000

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 282/2011

Ostali međunarodni standardi-


Tema 2.06 Cijene

2.06-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiHarmonizirani indeks potrošačkih cijena
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataHarmonizirani indeks potrošačkih cijena odražava promjene u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili ih plaća referentno stanovništvo radi potrošnje (uključujući potrošnju nerezidentnog stanovništva i institucionalnih kućanstava) te kao takav predstavlja skupinu europskih indeksa potrošačkih cijena izračunanih prema harmoniziranom pristupu i posebnoj skupini definicija koje omogućuju usporedivu mjeru inflacije u eurozoni, Europskoj uniji, Europskome ekonomskom području te za zemlje kandidate
Izvještajne jedinice

Industrijsko-prehrambeni i industrijsko-neprehrambeni proizvodi: odabrani poslovni subjekti koji su prema pretežitoj djelatnosti registrirani u trgovini na malo

Poljoprivredni proizvodi: odabrani poslovni subjekti koji su prema pretežitoj djelatnosti registrirani u trgovini na malo i privatni prodavači na tržnicama

Usluge: odabrana trgovačka društva i obrtnici iz područja usluga

Ugostiteljske usluge: odabrani ugostiteljski objekti

Načini prikupljanja podatakaPodaci o cijenama prikupljaju se na temelju reprezentativne košarice dobara i usluga. Većinu cijena prikupljaju snimatelji cijena Državnog zavoda za statistiku (sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike) na unaprijed definiranom uzorku prodajnih mjesta na devet geografskih lokacija, a centralno se prikupljaju nacionalno homogene cijene. Za proizvode čije se cijene snimaju lokalno, snimatelji od Državnog zavoda za statistiku dobivaju labave specifikacije i u početku samostalno izabiru konkretan proizvod čiju će cijenu snimiti na prodajnome mjestu. Kako bi se osiguralo da snimatelji iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda te kako bi se moglo pratiti koje proizvode izabiru na terenu, snimatelji bilježe i unaprijed definiran skup dodatnih obilježja proizvoda. Većina cijena snima se jedanput na mjesec, radnim danom (cijene se ne snimaju vikendima i praznicima), i to približno istog dana u mjesecu. Dva puta na mjesec snimaju se cijene poljoprivrednih proizvoda koji se prodaju na tržnicama te cijene u zračnome putničkom prijevozu. Cijene goriva za osobne automobile, cijene paket-aranžmana te cijene smještaja u kampovima snimaju se tjedno. Cijene tržišnih najamnina snimaju se tromjesečno, a cijene školskih knjiga i naknada za obrazovanje jedanput na godinu
Rokovi prikupljanja podataka25. u mjesecu za tekući mjesec
Format prikupljanja podataka-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.06.01 Harmonizirani indeksi potrošačkih cijena
Rokovi objavljivanja rezultata15. u mjesecu za protekli mjesec
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) Europskog parlamenta i Vijeća br. 2016/792

Uredba Komisije (EZ) br. 1749/96

Uredba Komisije (EZ) br. 2214/96

Uredba Vijeća (EZ) br. 1687/98

Uredba Vijeća (EZ) br. 1688/98

Uredba Komisije (EZ) br. 2646/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1617/1999

Uredba Komisije (EZ) br. 1749/1999

Uredba Vijeća (EZ) br. 2166/1999

Uredba Komisije (EZ) br. 2601/2000

Uredba Komisije (EZ) br. 2602/2000

Uredba Komisije (EZ) br. 1920/2001

Uredba Komisije (EZ) br. 1921/2001.

Uredba Komisije (EZ) br. 1708/2005

Uredba Komisije (EZ) br. 701/2006

Uredba Komisije (EZ) br. 1334/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 330/2009

Uredba Komisije (EZ) br. 1114/2010

Ostali međunarodni standardi-
2.06-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiHarmonizirani indeks potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataHarmonizirani indeks potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama jest harmonizirani indeks potrošačkih cijena gdje se stope poreza na proizvode zadržavaju konstantnima u tekućem razdoblju u odnosu na referentno razdoblje tj. tijekom vremena
Izvještajne jedinice

Porezne stope, trošarine i posebni porezi: Ministarstvo financija – Porezna uprava, Ministarstvo financija – Carinska uprava

Cijene industrijsko-prehrambenih i industrijsko-neprehrambenih proizvoda: odabrani poslovni subjekti koji su prema pretežitoj djelatnosti registrirani u trgovini na malo

Cijene poljoprivrednih proizvoda: odabrani poslovni subjekti koji su prema pretežitoj djelatnosti registrirani u trgovini na malo i privatni prodavači na tržnicama

Cijene usluga: odabrana trgovačka društva i obrtnici iz područja usluga

Cijene ugostiteljskih usluga: odabrani ugostiteljski objekti

Načini prikupljanja podatakaPodaci o poreznim stopama, trošarinama i posebnim porezima prikupljaju se izravno od izvještajnih jedinica. Podaci o cijenama prikupljaju se na temelju reprezentativne košarice dobara i usluga. Cijene prikupljaju snimatelji cijena Državnog zavoda za statistiku (sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike) na unaprijed definiranom uzorku prodajnih mjesta na devet geografskih lokacija dok se centralno prikupljaju nacionalno homogene cijene. Za proizvode čije se cijene snimaju lokalno, snimatelji od Državnog zavoda za statistiku dobivaju labave specifikacije i u početku samostalno izabiru konkretan proizvod čiju će cijenu snimiti na prodajnome mjestu. Kako bi se osiguralo da snimatelji iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda te kako bi se moglo pratiti koje proizvode izabiru na terenu, snimatelji bilježe i unaprijed definiran skup dodatnih obilježja proizvoda. Većina cijena snima se jedanput na mjesec, radnim danom (cijene se ne snimaju vikendima i praznicima), i to približno istog dana u mjesecu. Dva puta na mjesec snimaju se cijene poljoprivrednih proizvoda koji se prodaju na tržnicama te cijene u zračnome putničkom prijevozu. Cijene goriva za osobne automobile, cijene paket-aranžmana te cijene smještaja u kampovima snimaju se tjedno. Cijene tržišnih najamnina snimaju se tromjesečno, a cijene školskih knjiga i naknada za obrazovanje jedanput na godinu.
Rokovi prikupljanja podataka25. u mjesecu za tekući mjesec
Format prikupljanja podataka-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.06.01 Harmonizirani indeksi potrošačkih cijena
Rokovi objavljivanja rezultata15. u mjesecu za protekli mjesec
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) broj 119/2013

Uredba (EU) br. 2016/792 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

Harmonised Index of Consumer Prices at constant tax rates – Reference Methodology, Eurostat, April 2011

Harmonised Index of Consumer Prices at constant tax rates Manual, Eurostat 2009.2.06-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiHarmonizirani indeks potrošačkih cijena po administrativnim cijenama
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataGodišnje ažuriranje podataka o potpuno i djelomično administrativnim cijenama na temelju kojih Eurostat mjesečno izračunava Harmonizirani indeks potrošačkih cijena po administrativnim cijenama
Izvještajne jediniceTijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe koje imaju javne ovlasti (agencije, zavodi, komore).
Načini prikupljanja podatakaPodaci o potpuno i djelomično administrativnim cijenama prikupljaju se izravno od izvještajnih jedinica
Rokovi prikupljanja podataka31. siječnja
Format prikupljanja podataka-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.06.01 Harmonizirani indeksi potrošačkih cijena
Rokovi objavljivanja rezultataObjava rezultata na Eurostatovoj mrežnoj stranici
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unijeUredba (EU) br. 2016/792 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardiHICP – Administered prices, Definitions and explanations, Eurostat 2010


2.06-N-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeks potrošačkih cijena
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataIndeks potrošačkih cijena odražava promjene u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili ih plaća referentno stanovništvo (privatna kućanstva) radi potrošnje, a osnovna namjena indeksa jest mjerenje inflacije
Izvještajne jedinice

Industrijsko-prehrambeni i industrijsko-neprehrambeni proizvodi: odabrani poslovni subjekti koji su prema pretežitoj djelatnosti registrirani u trgovini na malo

Poljoprivredni proizvodi: odabrani poslovni subjekti koji su prema pretežitoj djelatnosti registrirani u trgovini na malo i privatni prodavači na tržnicama

Usluge: odabrana trgovačka društva i obrtnici iz područja usluga

Ugostiteljske usluge: odabrani ugostiteljski objekti

Načini prikupljanja podatakaPodaci o cijenama prikupljaju se na temelju reprezentativne košarice dobara i usluga. Većinu cijena prikupljaju snimatelji cijena Državnog zavoda za statistiku (sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike) na unaprijed definiranom uzorku prodajnih mjesta na devet geografskih lokacija, a centralno se prikupljaju nacionalno homogene cijene. Za proizvode čije se cijene snimaju lokalno, snimatelji od Državnog zavoda za statistiku dobivaju labave specifikacije i u početku samostalno izabiru konkretan proizvod čiju će cijenu snimiti na prodajnome mjestu. Kako bi se osiguralo da snimatelji iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda te kako bi se moglo pratiti koje proizvode izabiru na terenu, snimatelji bilježe i unaprijed definiran skup dodatnih obilježja proizvoda. Većina cijena snima se jedanput na mjesec, radnim danom (cijene se ne snimaju vikendima i praznicima), i to približno istog dana u mjesecu. Dva puta na mjesec snimaju se cijene poljoprivrednih proizvoda koji se prodaju na tržnicama te cijene u zračnome putničkom prijevozu. Cijene goriva za osobne automobile, cijene paket-aranžmana te cijene smještaja u kampovima snimaju se tjedno. Cijene tržišnih najamnina snimaju se tromjesečno, a cijene školskih knjiga i naknada za obrazovanje jedanput na godinu.
Rokovi prikupljanja podataka25. u mjesecu za tekući mjesec
Format prikupljanja podataka-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.06.N.1 Indeks potrošačkih cijena
Rokovi objavljivanja rezultata15. u mjesecu za protekli mjesec
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 19/14. i 93/15.)

Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN, br. 49/99., 63/00., 103/03., 177/04., 140/05, 71/07., 124/10., 114/11. i 51/13.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15. i 120/16.)

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN, br. 100/15. i 123/16.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 106/99., 63/00., 107/07. i 114/11.)

Zakon o potrošačkom kreditiranju (NN, br. 75/09., 112/12., 143/13., 147/13., 9/15. i 102/15.)

Zakon o minimalnoj plaći (NN, br. 39/13.)

Pravilnik o cestarini (NN, br. 130/13.)

Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavaca

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPriručnik o indeksima potrošačkih cijena: teorija i praksa, ILO, IMF, OECD, Eurostat, UN, The World Bank (2004)2.06-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeks cijena stambenih objekata
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataIndeks cijena stambenih objekata mjeri kretanje tržišnih cijena stambenih objekata koja su kupila kućanstva neovisno o prethodnom vlasniku ili svrsi upotrebe. Vrijednost zemljišta uključena je u tržišnu cijenu.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija − Porezna uprava
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podatka o transakcijama stambenih objekata (kuća i stanova/apartmana) na području Republike Hrvatske dostavljenih od Porezne uprave Ministarstva financija prema unaprijed definiranim rokovima
Rokovi za prijenos podatakaTromjesečno
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaEvidencija prometa nekretnina
Format prikupljanja podataka-
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.06.03 Statistika stanovanja
Rokovi objavljivanja rezultata14 tjedana nakon isteka izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 93/2013

Uredba (EU) 2016/792 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardiPriručnik o indeksima cijena stambenih nekretnina, EUROSTAT, 20132.06-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeks cijena stambenih objekata u vlasništvu stanara
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataIndeks cijena stambenih objekata u vlasništvu stanara mjeri promjene u cijenama transakcija stambenih objekata koji do sada nisu bili na raspolaganju u sektoru kućanstva te ostalih dobara i usluga koja kućanstva stječu u svojstvu vlasnika-stanara
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Ministarstvo financija − Porezna uprava

Državni zavod za statistiku

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje dostavljenih podatka iz administrativnog izvora (Ministarstvo financija − Porezna uprava), iz redovnih statističkih istraživanja Državnog zavoda za statistiku te prikupljanje podataka izvještajnom metodom
Rokovi za prijenos podatakaTromjesečno
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaEvidencija prometa nekretnina (Ministarstvo financija − Porezna uprava)
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (dokumenti u Excel-u)
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.06.03 Statistika stanovanja
Rokovi objavljivanja rezultata14 tjedana nakon isteka izvještajnog tromjesečja na Eurostatovoj mrežnoj stranici
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) 2016/792 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 93/2013

Ostali međunarodni standardiPriručnik o indeksima cijena stambenih nekretnina, EUROSTAT, 20132.06-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiHarmonizirani indeks potrošačkih cijena – unaprjeđenje metodologije
Kratak opis aktivnostiRad na uspostavi sustava prikupljanja skeniranih podataka za skupinu 01 (Hrana i bezalkoholna pića) Europske klasifikacije osobne potrošnje prema namjeni (ECOICOP) od strane poslovnih subjekata koji su prema pretežnoj djelatnosti registrirani u djelatnosti trgovine na malo. Skenirani podaci odnose se na agregirane tjedne podatke (od ponedjeljka do nedjelje) koji sadrže najmanje dvije od tri varijable za svaki artikl i za svako prodajno mjesto: broj prodanih komada artikla tijekom tjedna, jediničnu cijenu artikla za taj tjedan te promet ostvaren prodajom artikla tijekom tjedna. Također dostavljaju se i svi dodatni raspoloživi atributi: EAN (Europski broj artikla ili barkod) kojim se identificira artikl, interni klasifikacijski kod, identifikacijski broj prodajnog mjesta, datum prodaje te opisna oznaka artikla (naziv, proizvođač, zemlja porijekla, količina i mjerna jedinica, vrsta pakiranja, dodatni opis). Svi podaci dostavljaju se u tjednoj periodici, najkasnije drugi radni dan tjedna koji slijedi tjednu na koji se podaci odnose, u šifriranom obliku, a pohranjuju se u sigurnom elektroničkom prostoru DZS-a. Na temelju dostavljenih podataka provodi se analiza metodoloških rješenja vezanih za izradu uzorka i izračun indeksa. U svrhu izrade uzroka proizvoda potrebno je za sve artikle dostaviti i povijesne podatke unatrag najmanje 12 mjeseci. Indeksi izračunati na temelju novog načina prikupljanja podataka uspoređuju se s kretanjem harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena izračunatog tradicionalnim načinom prikupljanja cijena. Svi rezultati prikazuju se u agregiranom obliku prema klasifikaciji ECOICOP čime se osigurava anonimnost izvještajnih jedinica, odnosno statistička povjerljivost.
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineUnaprjeđenje metodologije prikupljanja podataka, modernizacija načina prikupljanja podataka i poboljšanje kvalitete indeksa. Razvoj i kontinuirano unaprjeđivanje izračuna indeksa koji se propisuju Uredbama EU-a vezanima za područje statistike potrošačkih cijena.
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unijeUredba (EU) 2016/792 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardiPractical Guide for Processing Supermaket Scanner Data, Eurostat 2017.2.06-N-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiEuropski program usporedbe (European Comparison Programme, ECP/PPP project)
Kratak opis aktivnosti

Europski program usporedbe temelji se na izračunu posebnog instrumenta, pariteta kupovne moci (PKM), koji se zatim primjenjuje za konverziju različitih nacionalnih valuta. Paritet kupovne moći (PKM) jesu odnosi općih indeksa cijena među državama koji služe za korekciju službenih tečajeva. Organizacija tog programa pod pokroviteljstvom je Eurostata i OECD-a. Kontinuirani rad na programu čine sljedeće faze

a) izrada predistraživanja za definirana područja potrošnih artikala i usluga

b) prikupljanje, unos i kontrola cijena za potrošna dobra i usluge, investicijsku opremu, građevinske projekte te bolničke usluge

c) detaljna kontrola prikupljenih cijena u sklopu tablica Quranta nakon izračunavanja koeficijenata varijacije, PPP-a i Indeksa komparativne razine cijena za zemlje sudionice u sklopu projekta PPP

d) Upitnik o mjesečnim harmoniziranim indeksima za potrebe izračuna vremenskog faktora prilagodbe kako bi se dobile godišnje prosječne cijene i kako bi se extrapolirali pariteti glavnih grupa za godinu u kojoj se ne provodi određeno istraživanje

e) izračun BDP-a prema detaljnim kategorijama potrošnje (transmisijska tablica 24), ispunjavanje upitnika za stambenu rentu, obračun sredstava zaposlenih za definirana zanimanja prema klasifikaciji ISCO, ispunjavanje upitnika za neodbitni dio PDV-a za područje investicijske opreme i građevinarstva, ispunjavanje upitnika za napojnice (dio sive ekonomije), ispunjavanje Metadata upitnika za područje zdravstva (HZZO); dopuna istraživanju o cijenama bolničkih usluga kako bi se dodatno objasnilo funkcioniranje Hrvatskoga zdravstvenog sustava, ispunjavanje upitnika o cijenama hotelskog smještaja (za četiri regije RH) u ljetnome i zimskom razdoblju za potrebe izračuna prostornog faktora prilagodbe

f) pisanje metodologije o izvorima i metodama primijenjenima u sklopu PPP projekta prema Eurostovim smjernicama

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineProizvesti sve setove podataka kroz istraživanja koja je definirao Eurostat s krajnjim ciljem izračuna BDP-a prema paritetu kupovne moći
Relevantni nacionalni standardiSvi nacionalni standardi i klasifikacije (usklađeni s odgovarajućim međunarodnim standardima) koji se odnose na sustav nacionalnih računa
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1445/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardiMetodologija pariteta kupovne moći, izdanje 2012, Eurostat, OECD


Tema 2.07 Statistika robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom

2.07-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIntrastat robna razmjena između država članica EU-a
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataNaturalni i vrijednosni podaci o robnoj razmjeni između država članica EU-a (Intrastat) prema različitim obilježjima (prema zemljama namjene/otpreme, po proizvodima Kombinirane nomenklature, po proizvodima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK, Rev. 4), prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007. i prema obilježjima poduzeća)
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi vrijednost praga uključivanja određenoga za 2019.
Načini prikupljanja podatakaElektronički .xml obrazac Intrastat putem G2B servisa Ministarstva financija − Carinske uprave
Rokovi prikupljanja podatakaRok prikupljanja podataka od izvještajnih jedinica jest 15. u mjesecu za protekli mjesec, ako je 15. dan neradni dan, rok je zadnji radni dan prije 15., a za dostavu iz Ministarstva financija − Carinske uprave u DZS 22. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.07.01 Statistika robne razmjene s inozemstvom
Rokovi objavljivanja rezultata

40 dana od kraja izvještajnog razdoblja (agregirani podaci) i 70 dana od kraja izvještajnog razdoblja (detaljni podaci)

Rezultati godišnje obrade prema obilježjima poduzeća objavljuju se 18 mjeseci nakon izvještajne godine

Rezultati obrade po županijama objavljuju se na godišnjoj razini 70 dana nakon isteka izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09. i 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst)

Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.)

Zakon o Carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14. i 115/16.)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN, br. 73/13., 99/13., 148/13.,153/13., 143/14. i 115/16.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD-u 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.)

Metodologija za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 102/07., 123/08. i 90/13.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) br. 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1982/2004

Uredba Komisije (EU) br. 1093/2013

Uredba Komisije(EZ) br. 1915/2005

Uredba Komisije (EU) br. 91/2010

Uredba Komisije (EU) br. 96/2010

Uredba Komisije (EU) br. 1106/2012

Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 2658/87

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1602

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Harmonizirani sustav nazivlja i brojčanog označavanja robe (HS)

Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija, revizija 4.

International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions 2010 (IMTS 2010), M 52, rev.3, UN, 2012

Legislation on European statistics on International trade in goods, 2017


2.07-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiExtrastat robna razmjena s državama nečlanicama EU-a
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataNaturalni i vrijednosni podaci o robnoj razmjeni s državama nečlanicama EU-a (Extrastat) prema različitim obilježjima (prema zemljama namjene/podrijetla, po proizvodima Kombinirane nomenklature, po proizvodima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK, Rev. 4), prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007. i prema obilježjima poduzeća)
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija – Carinska uprava
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje baze podataka svih Jedinstvenih carinskih deklaracija od Ministarstva financija – Carinske uprave
Rokovi za prijenos podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaJedinstvene carinske deklaracije (JCD)
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura sloga Jedinstvene carinske deklaracije u skladu sa zahtjevom Državnog zavoda za statistiku
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.07.01 Statistika robne razmjene s inozemstvom
Rokovi objavljivanja rezultata

40 dana od kraja izvještajnog razdoblja (agregirani podaci) i 70 dana od kraja izvještajnog razdoblja (detaljni podaci).

Rezultati godišnje obrade prema karakteristikama poduzeća objavljuju se 18 mjeseci nakon izvještajne godine.

Rezultati obrade po županijama objavljuju se na godišnjoj razini 70 dana nakon isteka izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.)

Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 77/13.)

Pravilnik o EORI broju (NN, br. 104/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD-u 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.)

Metodologija za statističku primjenu nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 102/07.,123/08. i 90/13.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) 2016/1724 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 92/2010

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1253

Uredba Komisije (EU) br. 113/2010

Uredba Komisije (EU) 2016/2119

Uredba Komisije (EU) br. 1106/2012

Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 2658/87

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1602

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Harmonizirani sustav nazivlja i brojčanog označavanja robe (HS)

Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija, revizija 4.

International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions 2010 (IMTS 2010), M 52, rev.3, UN, 2012

Legislation on European statistics on international trade in goods, 2017

ISO 4217 slovne kratice i brojčane oznake za novčane jedinice u platnom prometu


2.07-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiProjekt statistika robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom
Kratak opis aktivnosti

Kontinuirano unaprjeđivanje i usklađivanje sa standardima EU-a u području statistike robne razmjene s inozemstvom te unaprjeđenje kvalitete podataka pri tom vodeći računa o smanjenju opterećenja izvještajnih jedinica za Intrastat.

Provođenje EU projekta čiji su ciljevi pojednostavnjenje Intrastata i smanjenje opterećenja za izvještajne jedinice. Za tu svrhu provođenje potrebnih aktivnosti vezanih za prikupljanje novih varijabli kod otpreme u suradnji s Ministarstvom financija, Carinskom upravom, te unaprjeđenje aplikacije za prikupljanje i obradu Intrastat podataka i priprema za buduću razmjenu mikro podataka između država članica. Provođenje aktivnosti na unaprjeđenju obrade i diseminacije, te kvalitete podataka statistike robne razmjene RH s inozemstvom

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine

Modernizacija obrade i diseminacije podataka statistike robne razmjene s inozemstvom

Unaprjeđenje kvalitete podataka

Razvoj i kontinuirano unaprjeđivanje koji se propisuje Uredbama EU-a vezanima za područje Trgovine robama (obuhvaćajući područje Extrastata i Intrastata) te njihovim izmjenama i dopunama

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.)

Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 77/13.)

Zakon o Carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14. i 115/16.)

Pravilnik o EORI broju (NN, br. 104/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD-u 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.)

Metodologija za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 102/07., 123/08. i 90/13.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) 2016/1724 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 92/2010

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1253

Uredba Komisije (EU) br. 113/2010

Uredba Komisije (EU) 2016/2119

Uredba (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) br. 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1982/2004

Uredba Komisije (EU) br. 1093/2013

Uredba Komisije(EZ) br. 1915/2005

Uredba Komisije (EU) br. 91/2010

Uredba Komisije (EU) br. 96/2010

Uredba Komisije (EU) br. 1106/2012

Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 2658/87

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1602

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Harmonizirani sustav nazivlja i brojčanog označavanja robe (HS)

Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija, revizija 4.

International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions 2010 (IMTS 2010), M 52, rev.3, UN, 2012

Legislation on European statistics on international trade in goods, 2017

ISO 4217 slovne kratice i brojčane oznake za novčane jedinice u platnom prometu


Tema 2.08 Međunarodna razmjena usluga i platna bilanca

2.08-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiTromjesečna platna bilanca
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o transakcijama rezidenata Republike Hrvatske s nerezidentima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka i ostali nositelji službene statistike
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike te statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.08.01 Platna bilanca
Rokovi objavljivanja rezultataKalendar objavljivanja statističkih podataka u skladu sa zahtjevima Posebnog standarda statističkog izvješćivanja MMF-a
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (NN, br. 103/12.,10/14, 45/15 i 13/17)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) 2016/1013 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 555/2012

Uredba Komisije (EU) br. 1227/2010

Uredba Komisije (EZ) br. 1055/2008

Uredba (EZ) br. 184/2005

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja, 6. izdanje, MMF, 2009 (»Balance of Payments and International Investment Position Manual«, 6th edition, IMF, Washington, 2009)

»BOP Vademecum«, Eurostat

Smjernica (EU) 2016/231 Europske središnje banke od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2015/39) (SL L 41, 18. 2. 2016.)

2013/458/EU: Smjernica Europske središnje banke od 30. srpnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2013/25) (SL L 247, 18. 9. 2013.)

2012/120/EU: Smjernica Europske središnje banke od 9. prosinca 2011. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2011/23) (SL L 65, 3. 3. 2012.)2.08-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 2
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiMjesečna platna bilanca
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o transakcijama rezidenata Republike Hrvatske s nerezidentima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka i ostali nositelji službene statistike
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike te statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.08.01 Platna bilanca
Rokovi objavljivanja rezultataDo t + 50 dana (Eurostat, ESB)
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (NN, br. 103/12., 10/14., 45/15. i 13/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) 2016/1013 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 555/2012

Uredba Komisije (EU) br. 1227/2010

Uredba Komisije (EZ) br. 1055/2008

Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja, 6. izdanje, MMF, 2009 (»Balance of Payments and International Investment Position Manual«, 6th edition, IMF, Washington, 2009)

»BOP Vademecum«, Eurostat

Smjernica (EU) 2016/231 Europske središnje banke od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2015/39) (SL L 41, 18. 2. 2016.)

2013/458/EU: Smjernica Europske središnje banke od 30. srpnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2013/25) (SL L 247, 18. 9. 2013.)

2012/120/EU: Smjernica Europske središnje banke od 9. prosinca 2011. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2011/23) (SL L 65, 3. 3. 2012.)2.08-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 3
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o inozemnim izravnim i portfeljnim ulaganjima
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o inozemnim izravnim ulaganjima prema komponentama ulaganja (vlasnička ulaganja, zadržana dobit, dužnički instrumenti), zemljama ulagača/ulaganja i djelatnostima rezidenata te podataka o portfeljnim ulaganjima (ulaganja u vlasnički kapital koja se ne mogu klasificirati kao izravna ulaganja i ulaganja u dužničke vrijednosne papire)
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora unutar HNB-a
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.08.02 Statistika inozemnih izravnih ulaganja
Rokovi objavljivanja rezultataKalendar objavljivanja statističkih podataka u skladu sa zahtjevima Posebnog standarda statističkog izvješćivanja MMF-a
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Države

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (NN, br. 103/12., 10/14., 45/15. i 13/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) 2016/1013 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 555/2012

Uredba Komisije (EU) br. 1227/2010

Uredba Komisije (EZ) br. 1055/2008

Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja, 6. izdanje, MMF, 2009 (»Balance of Payments and International Investment Position Manual«, 6th edition, IMF, Washington, 2009)

OECD referentna definicija inozemnih izravnih ulaganja, 4. izdanje, OECD, 2008 (»OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment«, 4th edition, OECD, Paris, 2008),

»BOP Vademecum«, Eurostat

Smjernica (EU) 2016/231 Europske središnje banke od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2015/39) (SL L 41, 18. 2. 2016.)

2013/458/EU: Smjernica Europske središnje banke od 30. srpnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2013/25) (SL L 247, 18. 9. 2013.)

2012/120/EU: Smjernica Europske središnje banke od 9. prosinca 2011. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2011/23) (SL L 65, 3. 3. 2012.)2.08-II-4


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 4
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o međunarodnim transakcijama povezanima s uslugama za potrebe sastavljanja platne bilance
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o prihodima i rashodima ostvarenih u razmjeni usluga između rezidenata Republike Hrvatske i nerezidenata
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora unutar HNB-a
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.08.03 Međunarodna trgovina uslugama
Rokovi objavljivanja rezultataKalendar objavljivanja statističkih podataka u skladu sa zahtjevima Posebnog standarda statističkog izvješćivanja MMF-a
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (NN, br. 103/12., 10/14., 45/15. i 13/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) 2016/1013 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 555/2012

Uredba Komisije (EU) br. 1227/2010

Uredba Komisije (EZ) br. 1055/2008

Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja, 6. izdanje, MMF, 2009 (»Balance of Payments and International Investment Position Manual«, 6th edition, IMF, Washington, 2009)

Priručnik o statistici međunarodne trgovine uslugama 2010, UN statistička Komisija (»Manual on Statistics of International Trade in Services 2010«, UN Statistical Commission, New York, 2010)

»BOP Vademecum«, Eurostat

Smjernica (EU) 2016/231 Europske središnje banke od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2015/39) (SL L 41, 18. 2. 2016.)

2013/458/EU: Smjernica Europske središnje banke od 30. srpnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2013/25) (SL L 247, 18. 9. 2013.)

2012/120/EU: Smjernica Europske središnje banke od 9. prosinca 2011. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2011/23) (SL L 65, 3. 3. 2012.)


Poglavlje III.
POSLOVNE STATISTIKE

Tema 3.01 Godišnje poslovne statistike

3.01-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM/G) za 2018.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataUkupna godišnja industrijska proizvodnja (za vlastiti račun i prema ugovoru s naručiteljem), interna potrošnja u izvještajnoj godini u količinama te prodaja industrijskih proizvoda u količinama i vrijednosno – ukupno i od toga za izvoz, sve prema Nomenklaturi industrijskih proizvoda – NIP 2018. – koja se temelji na PRODCOM Listi 2018. za područja djelatnosti B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007.
Izvještajne jediniceIndustrijska poduzeća i obrtnici za LU (lokalne jedinice), a neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za PRODCOM istraživanje industrije za 2018.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrasci e_IND-21/PRODCOM/G i e_IND-21/PRODCOM/G/30.1 za brodogradnju): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a; za mala poduzeća kombinacija s administrativnim i drugim sekundarnim izvorima
Rokovi prikupljanja podatakaRok prikupljanja: od 15. ožujka do 15. svibnja 2019. za proteklu godinu – otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izvještajne jedinice
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.01.02 PRODCOM

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 2.01.04 Tablice ponude i uporabe i input-output tablice

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: listopad 2019.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 120/16.)

Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji, dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2018., dostupna na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. – NKPJS 2012. (NN, br. 96/12. i 102/12.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91

Uredba Komisije (EU) br. 912/2004

Uredba Komisije (EU) br. 2016/1872

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1754

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1602
3.01-N-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o građevinskim radovima (GRAĐ-12)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataProsječan broj radnika i odrađeni sati rada na gradilištima, vrijednost izvršenih radova (ukupno, s vlastitim radnicima i s podizvođačima), utrošena električna energija i goriva te vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima prema vrsti građevina, radova i lokaciji građevine
Izvještajne jedinicePravne osobe i njihovi dijelovi koji obavljaju građevinsku djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a ili klasični način putem papirnatog obrasca (obrazac GRAĐ-12); sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka5. ožujka za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup i papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.N.1 Godišnje statistike građevinarstva za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataListopad 2019.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Zakon o gradnji (NN, br. 153/13. i 20/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region (No. 43, ISBN 92-1-116584-9) – Program statistike stanovanja i izgradnje zgrada na području UN/ECE

Classification of Types of Constructions – CC, Eurostat, final version/97 (Klasifikacija vrsta građevina – CC, Eurostat, konačna verzija/97.)3.01-N-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o srušenoj zgradi sa stanovima i prenamjeni stambenog prostora (GRAĐ-71)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj i površina srušenih stanova prema broju soba, opremljenosti instalacijama i pomoćnim prostorijama te razlogu rušenja
Izvještajne jediniceNadležna upravna tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija te Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja – Uprava za inspekcijske poslove
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (papirnati obrazac GRAĐ-71); sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podatakaTri tjedna po isteku izvještajne godine
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.N.1 Godišnje statistike građevinarstva za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj 2019.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o gradnji (NN, br. 153/13. i 20/17.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region (No. 43, ISBN 92-1-116584-9) – Program statistike stanovanja i izgradnje zgrada na području UN/ECE

Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing, UNECE/Eurostat, UN, New York and Geneva, 2006 (Preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2010. godine, UNECE/Eurostat, Ujedinjeni narodi, New York i Ženeva, 2006.)

Classification of Types of Constructions – CC, Eurostat, final version/97 (Klasifikacija vrsta građevina – CC, Eurostat, konačna verzija/97.)3.01-N-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (GRAĐ-10)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj i površina završenih zgrada prema vrsti zgrade i vrsti radova; broj i površina završenih stanova prema vrsti zgrade, vrsti građenja i broju soba; opremljenost stanova instalacijama i pomoćnim prostorijama
Izvještajne jediniceUpravna tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija nadležna za upravne poslove graditeljstva, koja izdaju akte na temelju kojih se može graditi
Načini prikupljanja podatakaPopis zgrada i stanova završenih u izvještajnoj godini (papirnati obrazac GRAĐ-10); sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka31. siječnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.N.1 Godišnje statistike građevinarstva za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataListopad 2019.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o gradnji (NN, br. 153/13. i 20/17.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region (No. 43, ISBN 92-1-116584-9) – Program statistike stanovanja i izgradnje zgrada na području UN/ECE

Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing, UNECE/Eurostat, UN, New York and Geneva, 2006 (Preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2010. godine, UNECE/Eurostat, Ujedinjeni narodi, New York i Ženeva, 2006.)

Classification of Types of Constructions – CC, Eurostat, final version/97 (Klasifikacija vrsta građevina – CC, Eurostat, konačna verzija/97.)3.01-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStrukturne poslovne statistike poduzeća (SPSPod)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStrukturni pokazatelji o poslovanju poduzeća: ukupan promet, promet prema djelatnostima, vrijednost proizvodnje, dodana vrijednost, ukupne nabave, promjene zaliha, plaće i troškovi osoblja, troškovi energije, troškovi zaštite okoliša, investicije, zaposlenost i drugi pokazatelji
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaFina
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz Financijske agencije (Godišnji financijski izvještaji poduzetnika), Ministarstva financija − Porezne uprave (JOPPD obrazac) i ostalih administrativnih izvora, te korištenje podacima iz Statističkoga poslovnog registra i statističkih istraživanja (INV-P, IDU-OK)
Rokovi za prijenos podatakaSvibanj za proteklu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaRegistar godišnjih financijskih izvještaja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani pravilnicima i odlukama o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.01.01 Proizvodnja strukturnih poslovnih statistika

Modul 3.01.03 Statistika stranih podružnica (FATS)

Modul 5.04.01 Regionalne statistike i njihova koordinacija

Rokovi objavljivanja rezultata

Prvi privremeni rezultati – 11 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja

Konačni rezultati – 19 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 120/16.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009

Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009

Uredba Komisije (EU) br. 275/2010

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93

Eurostatov priručnik za izradu strukturnih poslovnih statistika3.01-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStrukturne poslovne statistike financijskih institucija (SPSFin)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStrukturni pokazatelji o poslovanju financijskih institucija (središnje banke i kreditne institucije, osiguranja i autonomni mirovinski fondovi): promet, vrijednost proizvodnje, dodana vrijednost, ukupne nabave, plaće i troškovi osoblja, zaposlenost i drugi pokazatelji
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka (HNB) i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz Statističkoga poslovnog registra i administrativnih izvora, HNB-a (za središnju banku i kreditne institucije) i HANFA-e (za osiguranja i autonomne mirovinske fondove)
Rokovi za prijenos podataka

HNB (SPS tablica 1D) – do 15. listopada za proteklu godinu

HANFA (SPS tablica 1G) – 14 mjeseci nakon izvještajne godine

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj transmisijskih SPS tablica 1D i 1G
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.01 Proizvodnja strukturnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata19 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 120/16.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009

Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009

Uredba Komisije (EU) br. 275/2010

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93

Eurostatov priručnik za izradu strukturnih poslovnih statistika
3.01-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPoslovne usluge (SPS-PU)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataDetaljna raščlamba prometa za odabrane dijelove uslužnog sektora prema vrstama proizvoda i usluga te prema rezidentnosti kupaca
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Fina

Ministarstvo financija − Porezna uprava

Državni zavod za statistiku

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora (Financijska agencija − Godišnji financijski izvještaji poduzetnika; Porezna uprava − podaci o obvezi PDV-a) te korištenje podatak iz statističkih istraživanja (SPSPod, SPPI)
Rokovi za prijenos podatakaSvibanj za proteklu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Registar godišnjih financijskih izvještaja,

podaci o obvezi PDV-a Porezne uprave − Ministarstvo financija

Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani pravilnicima i odlukama o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.01 Proizvodnja strukturnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuje se na nacionalnoj razini, dostava Eurostatu − 18 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 120/16.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti − NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009

Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009

Uredba Komisije (EU) br. 275/2010

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93

Eurostatov priručnik za izradu statistika poslovnih usluga

Eurostatov priručnik za izradu strukturnih poslovnih statistika


3.01-II-4


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 4
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiInozemne FATS statistike
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPrikaz skupa godišnjih pokazatelja o poslovanju i strukturi inozemnih podružnica domaćih poduzeća koja posluju u inozemstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora unutar HNB-a
Rokovi za prijenos podataka16 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.03 Statistika stranih podružnica (FATS)
Rokovi objavljivanja rezultataPrvi privremeni rezultati: 20 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (NN, br. 103/12., 10/14., 45/15. i 13/17.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Eurostatov priručnik s preporukama za FATS za 2011. godinu

»BOP Vademecum«, Eurostat3.01-II-5


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiDomaća poduzeća pod inozemnom kontrolom (iFATS)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPokazatelji o poslovanju i strukturi domaćih poduzeća pod inozemnom kontrolom, njihovu prometu, vrijednosti proizvodnje, dodanoj vrijednosti, ukupnoj kupnji robe i usluga, kupnji robe i usluga radi preprodaje u nepromijenjenom stanju, troškovima osoblja, bruto ulaganjima u materijalnu imovinu te broju zaposlenih osoba; sve po skupovima podataka koji su propisani Eurostatovom metodologijom godišnjih pokazatelja o poslovanju i strukturi
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Hrvatska narodna banka

Državni zavod za statistiku

Eurostat

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz statističkog istraživanja Strukturno-poslovne statistike poduzeća (SPSPod), Hrvatske narodne banke (adresar domaćih poduzeća pod inozemnom kontrolom) i iz Europskog registra grupa poduzeća (EGR)
Rokovi za prijenos podataka16 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Adresar domaćih poduzeća pod inozemnom kontrolom

Europski registar grupa poduzeća

Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj Adresara domaćih poduzeća pod inozemnom kontrolom u skladu sa zahtjevom Državnog zavoda za statistiku
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.03 Statistika stranih podružnica (FATS)
Rokovi objavljivanja rezultata21 mjesec nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 120/16.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti − NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 716/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ-a) br. 364/2008

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93

Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 192/2009

Priručnik s preporukama za FATS, Eurostat, 2012.

Priručnik s preporukama za poslovne registre, Eurostat, 2010.3.01-II-6


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPoslovna demografija
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o demografskim promjenama poduzeća − nastanak, prestanak, preživljavanje i druge promjene
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaDržavni zavod za statistiku
Načini prikupljanja podatakaAnaliza podataka Statističkog poslovnog registra
Rokovi za prijenos podatakaLipanj za podatke prethodne godine
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaStatistički poslovni registar
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka definirani propisima EU-a
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.06.01 Poslovni registri i statističke jedinice

Modul 3.01.01 Proizvodnja strukturnih poslovnih statistika

Rokovi objavljivanja rezultata

Prvi privremeni podaci − 11 mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja

Konačni podaci − 19 mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009

Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009

Uredba Komisije (EU) br. 275/2010

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93

Eurostat-OECD Manual on Business Demography Statistics 2007(Eurostat-OECD Priručnik za proizvodnju statistike poslovne demografije 2007.)

Business Register Recommendations Manual, Eurostat, 2010 (Priručnik s preporukama za poslovne registre, Eurostat, 2010.)3.01-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj strukturnih poslovnih statistika prema smjernicama EU-a
Kratak opis aktivnosti

Razvoj integralnog sustava strukturnih poslovnih statistika prema relevantnim propisima EU-a:

1) Kontinuirani razvoj i unaprjeđenje tehnološke i metodološke podloge za kompilaciju strukturno-poslovnih statistika poduzeća (Aneksi 1-4 Propisa o strukturnim poslovnim statistikama) s orijentacijom na detekciju, analizu i korištenje podataka iz dostupnih administrativnih i statističkih izvora; a) praćenje i analiza promjena u strukturi i sadržaju izvora, njihova prilagodba statističkoj metodologiji te optimalna primjena; b) analiza i unaprejđenje kvalitete rezultata;

2) Definiranje i razvoj tehnološke i metodološke podloge za kompilaciju statistika Poslovnih usluga te proširenje obuhvata istraživanja (Aneks 8 Propisa o strukturnim poslovnim statistikama); a) analiza mogućih administrativnih i statističkih izvora za proširenje obuhvata; b) razvoj modela i procedura za kompilaciju podataka; c) provedba pilot istraživanja;

3) Daljnji razvoj i unaprjeđenje kvalitete Poslovne demografije (Aneks 9 Propisa o strukturnim poslovnim statistikama); a) analiza relevantne metodologije; b) razvoj modela i informatičkih procedura za kompilaciju podataka; c) analiza kvalitete rezultata;

4) Implementacija statističke jedinice »poduzeće« u području strukturno-poslovnih statistika poduzeća prema Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama; a) razvoj relevantne metodologije i operativnih pravila; b) razvoj i implementacija modela i procedura za profiliranje i kompilaciju strukturnih pokazatelja poslovanja; c) kalibriranje produkcijske aplikacije; d) analiza kvalitete rezultata

5) Kontinuirana harmonizacija godišnjih podataka iFATS statistika (Propis o statistikama stranih podružnica), kako bi se u potpunosti uskladili i dopunili postojeći podaci te detektirala i implementirala zemlja sjedišta KJK (»krajnje institucionalne jedinice kontrole inozemne podružnice«) i unaprijedila kvaliteta proizvedenih podataka

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine

Kalibrirana produkcijska aplikacija za kompilaciju strukturno-poslovnih statistika poduzeća, implementirana statistička jedinica »poduzeće« u području strukturno-poslovnih statistika, implementirala zemlja sjedišta KJK u području iFATS statistika, povećan broj

statističkih proizvoda, unaprjeđena kvaliteta rezultata i stupanj usklađenosti strukturno-poslovnih statistika

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 120/16.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009

Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009

Uredba Komisije (EU) br. 275/2010

Uredba (EZ) br 716/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ-a) br. 364/2008

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93

Uredba Komisije (EZ) br. 192/2009

Eurostatov priručnik za izradu strukturnih poslovnih statistika

Eurostatov priručnik za izradu statistika poslovnih usluga

Eurostat-OECD Priručnik za proizvodnju statistike poslovne demografije

Priručnik s preporukama za FATS, Eurostat, 2012.

Priručnik s preporukama za poslovne registre, Eurostat, 2010.3.01-III-2


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPRODCOM istraživanje industrije za 2019. prema Eurostatovim smjernicama
Kratak opis aktivnosti1) izrada novih statističkih standarda za PRODCOM istraživanje radi usklađivanja statističkih standarda radi stupanja na snagu nove Uredbe Komisije o primjeni revidirane verzije CPA ver.2.1 (=KPD 2015) koja čini strukturu PRODCOM Liste za 2018. i sljedećih godina do donošenja nove verzije CPA (=KPD)., 2) izrada nove verzije NIP-a 2018. na temelju verzije PRODCOM Liste 2018.; 3) izrada relevantnih traka veza PRODCOM 2018. – NIP 2017., NIP 2018. – NIP 2017. te NIP 2018. – NIPUM 2018. te postavljanje na server; 4) razvoj PC softvera za korištenje administrativnih podataka i sekundarnih izvora za procjenu/imputaciju PRODCOM podataka za mala poduzeća radi rasterećenja odgovaratelja; 5) usklađivanje metodologije PRODCOM istraživanja prema zahtjevima FRIBS paketa za PRODCOM; 6) selektiranje KET proizvoda i izrada tablica; 7) rad na Darovnici za unaprjeđenje PRODCOM statistika Eurostata; 8) aktivno sudjelovanje u Eurostatovim PRODCOM radnim sastancima, Task-Force za PRODCOM, radionicama, konferencijama; raspoloživost resursa preduvjet je realizacije ovih projektnih zadataka
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine

Izrada revidiranih statističkih standarda za PRODCOM istraživanje industrije radi ažuriranja metodologije istraživanja u skladu sa zaključcima FRIBS paketa za PRODCOM EU-a i izrada nove verzije Nomenklature industrijskih proizvoda − NIP 2018. i odgovarajućih korespondentnih tablica veza. Izrada nove strategije prikupljanja PRODCOM podataka radi povećanog korištenja administrativnih podataka i drugih sekundarnih izvora, radi rasterećenja malih poduzeća

Izvršavanje projektnih zadataka Eurostatove darovnice za unaprjeđenje PRODCOM statistika

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 120/16.)

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji, dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2017., dostupna na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. – NKPJS 2012. (NN, br. 96/12. i 102/12.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91

Uredba Komisije (EU) br. 2016/1872

Ostali međunarodni standardi

Uredba Komisije (EZ) br. 1209/2014

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1754

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1602


Tema 3.02 Kratkoročne-poslovne statistike

3.02-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) u 2019.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataKoličine: a) ukupnog broja zaposlenih osoba u industriji i na razini industrijskih skupina djelatnosti NKD-a 2007. (JVD-i) i ukupno za neindustriju, b) ukupne industrijske proizvodnje u naturalnom obliku, c) zaliha na kraju izvještajnog mjeseca, prema revidiranoj Nomenklaturi industrijskih proizvoda za mjesečno istraživanje industrije – NIPUM 2018., za područja djelatnosti industrije B, C i D (osim skupine 35.3) prema NKD-u 2007.
Izvještajne jediniceIndustrijska poduzeća i obrtnici za lokalne jedinice (LU) i neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za mjesečno istraživanje industrije IND-1/KPS/M za 2019.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac e_IND-1/KPS/M): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podatakaOd 1. do 14. u mjesecu za protekli mjesec (osim za siječanj 2019.) – otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izvještajne jedinice
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 3.01.02 PRODCOM

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: a) – c) 29. u mjesecu za protekli mjesec (osim za siječanj 2019.)
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) ) uključujući Nomenklaturu industrijskih proizvoda – NIPUM 2018. dostupna na internetskim stranicama DZS-a

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2018., dostupna na internetskim stranicama DZS-a

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Uredba Komisije (EZ) br. 656/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 472/2008

Uredba Komisije (EZ) br. 329/2009

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 696/93

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 2016/1872

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1602

Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europske zajednice, Luxembourg, 2006.

Međunarodne preporuke za indeks industrijske proizvodnje, UN, New York, siječanj 2009.

Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, siječanj 2009.

ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2009.

Komunikacija Komisije prema Europskom parlamentu i vijeću o statistikama Eurozone »Prema poboljšanim metodologijama za statistike Eurozone i za indikatore«, Europska komisija, 2002. – PEEI – Glavni europski ekonomski indikatori, COM(2002)661 konačno, Brussels, 2002.

3.02-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o prometu industrije (IND-2/KPS/M) u 2019.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataa) vrijednost prometa u industriji na razini industrijskih skupina djelatnosti NKD-a 2007. i ukupno za neindustriju s raščlambom na promet ostvaren od prodaje: a1) na domaćem tržištu i a2) na stranom tržištu s daljnjom raščlambom: u eurozoni/izvan eurozone, za područja djelatnosti industrije B i C prema NKD-u 2007.
Izvještajne jediniceIndustrijska poduzeća i obrtnici za lokalne jedinice (LU) i neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za mjesečno istraživanje industrije IND-2/KPS/M za 2019.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac e_IND-2/KPS/M): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a za izabran skup poduzeća; ostala poduzeća kompilacija iz administrativnih izvora
Rokovi prikupljanja podataka1. do 15. u mjesecu za protekli mjesec (osim za siječanj 2019.) – otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izabrane izvještajne jedinice; kompilacija iz administrativnih izvora (PDV) 45 dana nakon izvještajnog razdoblja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 3.01.02 PRODCOM

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 27. – 30. u sljedećemu mjesecu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14. i 115/16.)

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) dostupni na internetskim stranicama DZS-a

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 656/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 472/2008

Uredba Komisije (EZ) br. 329/2009

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 696/93

Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europske zajednice, Luxembourg, 2006.

Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, siječanj 2009.

ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2009.

Komunikacija Komisije prema Europskom parlamentu i vijeću o statistikama Eurozone »Prema poboljšanim metodologijama za statistike Eurozone i za indikatore«, Europska komisija, 2002. – PEEI – Glavni europski ekonomski indikatori, COM(2002)661 konačno, Brussels, 2002.
3.02-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o cijenama industrijskih proizvođača (IND-3/KPS/M) u 2019.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataCijene industrijskih proizvođača sa stanjem na dan 15. u tekućemu mjesecu: a) stvarne prodajne cijene u prošlome, b) tekućemu mjesecu, c) obje prodajne cijene pod a) i b) iskazane posebno za domaće tržište (tablica 1) i posebno za strano tržište – prodaja u inozemstvo (tablica 2), te za d) poznatoga kupca/naručitelja, iskazuju se i e) razlozi promjene cijena prema modalitetima promjene i/ili opisno. Cijene se bilježe vrijednosno u kunama i lipama, prema specifikaciji izabranih artikala iz grupe proizvoda definiranih Nomenklaturom industrijskih proizvoda – NIP 2018. – iz područja djelatnosti B, C, D i E (samo odjeljak 36) NKD-a 2007., i to specificirano za poznatoga kupca/naručitelja. Prodajne cijene industrijskih proizvoda cijene su po kojima proizvođači prodaju svoje proizvode na domaćemu i stranom tržištu u najvećim količinama (franko utovareno u vagon/kamion u mjestu proizvođača). U prodajnu cijenu uključuju se subvencije ili regres koji dobije proizvođač, a isključuju se rabat i popusti koje proizvođač daje kupcu, posebni porezi na promet i PDV
Izvještajne jediniceIzabrana industrijska poduzeća i obrtnici za lokalne jedinice (LU) i neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za Mjesečno istraživanje o cijenama industrijskih proizvođača – IND-3/KPS/M za 2019.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac e_IND-3/KPS/M): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka16. do 26. u tekućem mjesecu (osim za siječanj 2019.) – otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izvještajne jedinice
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Katkoročne poslovne statistike

Modul 3.01.02 PRODCOM

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 8. u mjesecu za protekli mjesec – indeksi proizvođačkih cijena industrije; 13. u mjesecu za protekli mjesec – indeksi proizvođačkih cijena građevnog materijala (osim za siječanj 2019.).
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o cijenama prodaje industrijskih proizvoda (IND-3/KPS/M) dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2017., dostupna na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Uredba Komisije (EZ) br. 656/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 472/2008

Uredba Komisije (EZ) br. 329/2009

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 696/93

Uredba Komisije (EU) br. 2016/1872

Priručnik za indekse proizvođačkih cijena industrije, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2012.

Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europske zajednice, Luxembourg, 2006.

Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, siječanj 2009.

Komunikacija Komisije prema Europskom parlamentu i vijeću o statistikama Eurozone »Prema poboljšanim metodologijama za statistike Eurozone i za indikatore«, Europska komisija, 2002. – PEEI – Glavni europski ekonomski indikatori, COM(2002)661 konačno, Brussels, 2002.3.02-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/M)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataIndeks obujma građevinskih radova koji se izračunava na temelju podataka o odrađenim satima rada na gradilištima u Republici hrvatskoj
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju građevinsku djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a ili klasični način putem papirnatog obrasca (obrazac GRAĐ-21/M); sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka20 dana nakon isteka mjeseca
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup i papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 3.02.N.1 Kratkoročne poslovne statistike građevinarstva za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultataSedam tjedana nakon isteka mjeseca
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Zakon o gradnji (NN, br. 153/13. i 20/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodology of short-term business statistics, Eurostat, 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, 2006.)

Classification of Types of Constructions – CC, Eurostat, final version/97 (Klasifikacija vrsta građevina – CC, Eurostat, konačna verzija/97.)3.02-I-5


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (GRAĐ-44a)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataBroj izdanih građevinskih dozvola i predviđena vrijednost radova prema vrsti građevine i vrsti radova, broj i površina zgrada i stanova, stanovi prema vrsti zgrade, vrsti građenja i broju soba
Izvještajne jediniceNadležna upravna tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija te Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (papirnati obrazac GRAĐ-44a); sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 3.02.N.1 Kratkoročne poslovne statistike građevinarstva za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultata40 dana nakon isteka mjeseca
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o gradnji (NN, br. 153/13. i 20/17.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Methodology of short-term business statistics, Eurostat, 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, 2006.)

Classification of Types of Constructions – CC, Eurostat, final version/97 (Klasifikacija vrsta građevina – CC, Eurostat, konačna verzija/97.)
3.02-I-6


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/3M)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataIndeks obujma građevinskih radova koji se izračunava na temelju podataka o odrađenim satima rada na gradilištima u Republici hrvatskoj, vrijednost narudžaba i vrijednost izvršenih radova
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju građevinsku djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a ili klasični način putem papirnatog obrasca (obrazac GRAĐ-21/3M); sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka20 dana nakon isteka tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup i papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 3.02.N.1 Kratkoročne poslovne statistike građevinarstva za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultataDevet tjedana nakon isteka tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o gradnji (NN, br. 153/13. i 20/17.)

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodology of short-term business statistics, Eurostat, 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, 2006.)

Classification of Types of Constructions – CC, Eurostat, final version/97 (Klasifikacija vrsta građevina – CC, Eurostat, konačna verzija/97.)


3.02-I-7


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova (GRAĐ-41)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataCijene novih stanova po 1 m2 stambene površine, struktura cijene stana (građevinsko zemljište, troškovi gradnje te ostali troškovi)
Izvještajne jedinicePravne osobe razvrstane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. – u razred 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada i u razrede 41.10 Organizacija izvedbe projekata za zgrade i 71.11 Arhitektonske djelatnosti te druge pravne osobe koje prodaju nove stanove
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a ili klasični način putem papirnatog obrasca (obrazac GRAĐ-41); sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podatakaDva tjedna nakon isteka tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup i papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 3.02.N.1 Kratkoročne poslovne statistike građevinarstva za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultata

Rujan 2019. za I. polugodište 2019.

Ožujak 2020. za II. polugodište 2019. (podaci se prikupljaju tromjesečno, ali se objavljuju dva puta na godinu)

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region (Program statistike stanovanja i izgradnje zgrada na području UN/ECE)
3.02-I-8


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečni izvještaj trgovine na malo (TRG-1)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPromet (poslovni prihod) od trgovine na malo i od ostalih djelatnosti izvještajne jedinice u izvještajnom mjesecu i u prosincu prethodne godine, vrijednost zaliha u djelatnosti trgovine na malo; broj prodavaonica u prethodnoj godini; trgovačke struke
Izvještajne jedinicePravne osobe, obrtnici i slobodne profesije
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a; sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata35 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (NN br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodology for short term business statistics, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, Luxembourg 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, Luxembourg, 2006.).

Recommendations for Publishing of STS data, Eurostat, 2009 (Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, 2009.)
3.02-I-9


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečni izvještaj distributivne trgovine i ostalih usluga (USL-M)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultata

Promet (poslovni prihod) ostvaren u izvještajnom mjesecu i u istom mjesecu prethodne godine prema pretežnoj djelatnosti poslovnog subjekta. Ukupan promet obuhvaća promet od svih djelatnosti poslovnog subjekta uključujući sekundarne djelatnosti ako ih poslovni subjekt obavlja.

Obuhvaćaju se svi poslovni subjekti kojima je pretežna djelatnost neka od sljedećih djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla (G 45), Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (G 46), Kopneni prijevoz i cjevovodni transport (H 49), Vodeni prijevoz (H 50), Zračni prijevoz (H 51), Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu (H 52), Poštanske i kurirske djelatnosti (H 53), Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića (I 55 i I56 ), Izdavačke djelatnosti (J 58), Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (J 59), Emitiranje programa (J 60), Elektroničke komunikacije (J 61), Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (J 62), Informacijske uslužne djelatnosti (J 63), Poslovanje nekretninama (L 68), Pravne i računovodstvene djelatnosti (M 69), Savjetovanje u vezi s upravljanjem (M 702), Arhitektonske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza (M 71), Promidžba i oglašavanje i istraživanje tržišta (M 73), Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (M 74), Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (N 77), Djelatnosti zapošljavanja (N 78), Putničke agencije, organizatori putovanja (tour operatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (N 79), Zaštitne i istražne djelatnosti (N 80), Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (N 81), Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti (N 82)

Izvještajne jedinicePravne osobe, obrtnici i slobodne profesije
Načini prikupljanja podatakaKombinacija izvještajne metode neposrednim izvještavanjem putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a i administrativnog izvora podataka (PDV datoteka Porezne uprave Ministarstva financija RH)
Rokovi prikupljanja podataka20 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca (za istraživanje izvještajnom metodom); 45 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca za administrativni izvor podataka.
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata70 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodology for short term business statistics, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, Luxembourg 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, Luxembourg, 2006.)

Recommendations for Publishing of STS data, Eurostat, 2009 (Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, 2009.)


3.02-I-10


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena redovitoga zračnoga putničkog prijevoza pri pružateljima usluga
(SPPI-ZR)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa redovitoga zračnoga putničkog prijevoza za izabrane reprezentativne letove u domaćemu i međunarodnom prometu.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) po skupinama usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost redovitoga zračnog putničkog prijevoza
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podatakaSvaki treći ponedjeljak u mjesecu za tekući mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku zadnjeg mjeseca izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luksemburg, 2005.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services (OECD, EUROSTAT, 2014, Second Edition) ISBN 978-92-64-22066-9 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, OECD, EUROSTAT, 2014., Drugo izdanje) ISBN 978-92-64-22066-9
3.02-I-11


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 11
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena elektroničkih komunikacijskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-TEL)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataKoličine i vrijednosti po pojedinim skupinama elektroničkih komunikacijskih usluga
Izvještajne jediniceHAKOM
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka31. svibnja (I. tromjesečje), 31. kolovoza (II. tromjesečje), 30. studenoga (III. tromjesečje) i 28. veljače (IV. tromjesečje)
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/14. i 72/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services (OECD, EUROSTAT, 2014, Second Edition) ISBN 978-92-64-22066-9 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, OECD, EUROSTAT, 2014., Drugo izdanje) ISBN 978-92-64-22066-93.02-I-12


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 12
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena univerzalnih poštanskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-POŠT/U)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne univerzalne poštanske pošiljke u domaćemu i međunarodnome poštanskom prometu

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o količinama i vrijednostima po pojedinim skupinama poštanskih usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost univerzalnih poštanskih usluga
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda; internet
Rokovi prikupljanja podatakaSvaki treći ponedjeljak u mjesecu za tekući mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku zadnjeg mjeseca izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-13


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 13
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga skladištenja robe pri pružateljima usluga (SPPI-SKL)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne skladišne usluge u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama skladišnih usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost skladištenja robe
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papirnati obrasci
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luksemburg, 2005.)3.02-I-14


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 14
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga prekrcaja tereta pri pružateljima usluga (SPPI-PREK)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge prekrcaja tereta u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga prekrcaja radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost prekrcaja tereta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papirnati obrasci
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-15


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 15
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena zaštitnih i istražnih djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI-ZAŠT)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne zaštitne i istražne usluge u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama zaštitnih i istražnih usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju zaštitne i istražne djelatnosti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-16


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 16
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga zapošljavanja pri pružateljima usluga (SPPI-ZP)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge zapošljavanja u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga zapošljavanja radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti zapošljavanja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka40 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-17


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 17
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga pomorskoga putničkog prijevoza pri pružateljima usluga
(SPPI-POM/P)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne linije u pomorskom prijevozu putnika

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim plovidbenim linijama pomorskog prijevoza putnika radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost pomorskog prijevoza putnika
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda, internet, neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-18


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 18
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga pomorskog prijevoza tereta pri pružateljima usluga (SPPI-POM/T)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge pomorskog prijevoza tereta u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga pomorskog prijevoza tereta radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost pomorskog prijevoza tereta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-19


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 19
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena cestovnog prijevoza robe pri pružateljima usluga (SPPI-CES)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge cestovnog prijevoza tereta u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga cestovnog prijevoza robe radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost cestovnog prijevoza robe
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-20


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 20
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga čišćenja pri pružateljima usluga (SPPI-ČIŠĆ)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge čišćenja u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga čišćenja radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti čišćenja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih – poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-21


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 21
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja pri pružateljima usluga (SPPI-KNJ)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-22


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 22
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena pravnih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-PR)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne pravne usluge (odvjetničke i bilježničke usluge) u izvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama pravnih usluga radi određivanja pondera (težina) kao i podaci o reprezentativnim pravnim uslugama za praćenje cijena

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju pravne (odvjetničke i bilježničke) djelatnosti
Načini prikupljanja podatakaPodaci o strukturi poslovnog prihoda (prometa) prikupljaju se izvještajnom metodom. Izvor podataka o cijenama reprezentativnih usluga jesu odvjetničke i javnobilježničke tarife
Rokovi prikupljanja podataka

31. svibnja za podatke o strukturi prometa u prethodnoj godini i o reprezentativnim odvjetničkim i javnobilježničkim uslugama;

60 dana po isteku izvještajnog tromjesečja za podatke o cijenama iz odvjetničkih i javnobilježničkih tarifa

Format prikupljanja podatakaPapir; elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat,

Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-23


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 23
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena računalnih i informacijskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-IT)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne računalne i informacijske usluge u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama računalnih i informacijskih usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju računalne i informacijske djelatnosti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. − NKD 2007. (NN br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-24


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 24
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena arhitektonskih i inženjerskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-
-ARH/INŽ)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne arhitektonske i inženjerske usluge u predizvještajnom i izvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama arhitektonskih i inženjerskih usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju arhitektonske i inženjerske djelatnosti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. − NKD 2007. (NN br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-25


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 25
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga promidžbe i oglašavanja pri pružateljima usluga (SPPI-OGL)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge promidžbe i oglašavanja u predizvještajnom i izvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga u djelatnostima promidžbe i oglašavanja radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti promidžbe i oglašavanja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. − NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-26


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 26
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja pri pružateljima usluga (SPPI-ISTR)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja u predizvještajnom i izvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga u djelatnostima istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-27


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 27
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga putničkih agencija, organizatora putovanja (touroperatora) te ostalih rezervacijskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-PUT)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge putničkih agencija, organizatora putovanja (touroperatora) te ostalih rezervacijskih usluga u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga putničkih agencija, organizatora putovanja te ostalih rezervacijskih usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju usluge putničkih agencija, organizatora putovanja (touroperatora) i ostale rezervacijske usluge
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. − NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)
3.02-I-28


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 28
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga izdavačkih djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI-IZD)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge izdavačkih djelatnosti u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga izdavačkih djelatnosti radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju izdavačke djelatnosti, uključujući izdavanje softvera
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. − NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)


3.02-I-29


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 29
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem pri pružateljima usluga (SPPI-SAVJ)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge u djelatnosti savjetovanja u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem u izvještajnom i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga savjetovanja radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju usluge savjetovanja u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-30


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 30
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa pri pružateljima usluga (SPPI-FILM)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge u proizvodnji filmova, videofilmova i televizijskog programa te snimanja i izdavanja glazbenih zapisa

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa, snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. − NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-31


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 31
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga uredskih administrativnih i pomoćnih djelatnosti te ostalih poslovnih pomoćnih djelatnosti (SPPI-ADM)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge u uredskim administrativnim i pomoćnim djelatnostima te ostalim poslovnim pomoćnim djelatnostima

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama uredskih, administrativnih i ostalih poslovnih pomoćnih djelatnosti radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju usluge uredskih administrativnih i pomoćnih djelatnosti te ostalih poslovnih pomoćnih djelatnosti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. − NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj statistike uslužnih djelatnosti
Kratak opis aktivnostiRazvoj i unaprjeđenje metodologije za praćenje indikatora prometa u uslužnim djelatnostima. To su sljedeće djelatnosti odjeljaka/skupina NKD-a 2007.: G 45, G 46,G 47, H 49, H 50, H 51, H 52, H 53, I 55, I 56, J 58, J 59, J 60, J 61, J 62, J 63, L 68, M 69, M 702, M 71, M 73, M 74, N 77, N 78, N 79, N 80, N 81 i N 82. Razvoj obuhvaća: proučavanje propisa Eurostata i iskustava drugih zemalja; proučavanje, analizu, kontrolu i obrade administrativnih izvora podataka (Fina, PDV datoteka itd.) te usporedbu rezultata s postojećim statističkim istraživanjima; provođenje višegodišnjih strukturnih istraživanja iz područja distributivne trgovine; analizu mogućnosti uvođenja i provođenje pilot istraživanja za praćenje prometa za neobuhvaćene uslužne djelatnosti, ažuriranje i revidiranje projektnih zahtjeva za automatsku obradu podataka, priprema aplikacija i ostalih alata za mjesečno prikupljanje, obradu i objavu podataka o prometu uslužnih djelatnosti, prilagodbu deflatora, pondera i obradnih datoteka za preračun indeksa na novu baznu godinu (2015.), analizu mogućnosti izračuna indeksa realnog prometa za izabrane uslužne djelatnosti, analizu mogućnosti izračuna i prvi testni izračuni novog indikatora o obujmu (proizvodnji) uslužnog sektora (ISP – Index of Services Production), ostali pripremni poslovi na uvođenju FRIBS-a (Framework Regulation Integrating Business Statistics)
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineUnaprijediti metodologiju tromjesečnog praćenja prometa uslužnih djelatnosti u skladu s preporukama Eurostata te pripremiti i primijeniti metodološke i tehničke osnove za nova mjesečna istraživanja o prometu ostalih uslužnih djelatnosti kao i za novo mjesečno istraživanje za kalkulaciju novog indikatora – indeksa obujma uslužnih djelatnosti (ISP). U potpunosti uskladiti mjesečne indikatore zahtjevima FRIBS-a.
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodology for short term business statistics, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, Luxembourg 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, Luxembourg, 2006.).

Recommendations for Publishing of STS data, Eurostat, 2009 (Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, 2009.)
3.02-III-2


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj indeksa cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga
Kratak opis aktivnosti

Razvoj i unaprjeđenje metodologije za prikupljanje podataka i izračun indeksa cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga za sljedeće djelatnosti NKD-a 2007.: zračni prijevoz, univerzalne poštanske usluge, elektroničke komunikacijske usluge, pomorski i priobalni prijevoz putnika, pomorski i priobalni prijevoz tereta, prekrcaj tereta, skladištenje robe, cestovni prijevoz robe, usluge zapošljavanja, zaštitne i istražne djelatnosti, usluge čišćenja, pravne djelatnosti, računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti, savjetovanje u vezi s upravljanjem, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, promidžba i istraživanje tržišta, računalno programiranje i savjetovanje u vezi s računalima, informacijske uslužne djelatnosti, izdavačke djelatnosti, djelatnosti putničkih agencija, organizatora putovanja (touroperatora) i ostalih rezervacijskih usluga, savjetovanje u vezi s upravljanjem, usluge proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, usluge uredskih administrativnih i pomoćnih djelatnosti te ostalih poslovnih pomoćnih djelatnosti.

Aktivnost obuhvaća: analizu uslužnih djelatnosti unutar gospodarstva, istraživački rad na terenu (kontaktiranje i posjećivanje profesionalnih udruženja i komora te izvještajnih jedinica), definiranje obuhvata, metoda i jedinica promatranja; definiranje okvira za uzorak i dizajn uzorka; izradu adresara izvještajnih jedinica; dizajn upitnika i izradu uputa; definiranje skupina usluga unutar promatrane djelatnosti; pripremu aplikacija za prikupljanje podataka i pripremu programa za obradu podataka. Radi procjene metodologije i kvalitete izvora podataka za nove indekse provode se pilot istraživanja i probni izračun indeksa cijena za nove odabrane djelatnosti.

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godinePovećanje stupnja usklađenosti indikatora s regulativom i metodologijom Eurostata za kratkoročne poslovne statistike. Unaprjeđenje metodologije za postojeće i razvoj metodologije za nove indekse cijena outputa uslužnih djelatnosti, koje se koriste kao deflatori kod izračuna Indeksa obujma uslužnih djelatnosti (ISP-a). Priprema istraživanja u skladu sa zahtjevima FRIBS-a (Framework Regulation Integrating Business Statistics).
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services (OECD, EUROSTAT, 2014., Second Edition)


Tema 3.03 Energija

3.03-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o elektranama (ERG-1/EL) za 2019.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o proizvodnji električne energije na pragu elektrane, potrošnji energenata u termoelektranama i toplanama te potrošnji električne energije u reverzibilnim hidroelektranama
Izvještajne jediniceProizvođači električne energije
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-1/EL), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta)
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronička pošta
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 5.02.01 Pokazatelji Europa 2020: proizvodnja i diseminacija

Rokovi objavljivanja rezultata50 dana nakon završetka promatranog mjeseca, objavljivanje u priopćenju Kratkoročni pokazatelji energetske statistike
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za Mjesečno istraživanje o elektranama, dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode
3.03-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o naftnim rafinerijama (ERG-1/N) za 2019.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataKoličine: a) proizvodnja naftnih rafinerija iz posebnih sirovina, b) potrošnja i zalihe reprodukcijskih materijala koji ulaze u proces transformiranja, c) potrošnja i zalihe energenata za ostale potrebe u rafinerijama i d) bruto domaće isporuke rafinerija
Izvještajne jediniceNaftne rafinerije konstituirane kao pravne osobe ili poduzeća koja u svom sastavu imaju naftne rafinerije
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-1/N), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta)
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronička pošta
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 5.02.01 Pokazatelji Europa 2020: proizvodnja i diseminacija

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 50 dana nakon završetka promatranog mjeseca, objavljivanje u Priopćenju »Kratkoročni pokazatelji energetske statistike«
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode


3.03-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N) za 2019.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataKoličine: a) uvoz nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina, b) izvoz nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina te bunkeri brodova međunarodne plovidbe, c) zalihe nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina hrvatskih rezidenata osim kod rafinerija i velikih javnih potrošača i d) zalihe nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina drugih država i njihovih rezidenata na području RH
Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave uvozom, izvozom nafte, naftnih derivata i tekućeg plina ili njihovim skladištenjem prema ovim standardima
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-2/N), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta)
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronička pošta
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 5.02.01 Pokazatelji Europa 2020: proizvodnja i diseminacija

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 50 dana nakon završetka promatranog mjeseca, objavljivanje u Priopćenju »Kratkoročni pokazatelji energetske statistike«
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode
3.03-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P) u 2019.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataKoličine: a) uvoz prirodnog plina, b) izvoz prirodnog plina, c) zalihe prirodnog plina, d) isporuke za domaću potrošnju prirodnog plina, e) vlastita potrošnja prirodnog plina, f) gubici prirodnog plina u sustavu proizvođača i distributera prirodnog plina
Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave uvozom, izvozom, isporukama i skladištenjem prirodnog plina prema ovim standardima
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-1/P), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta)
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronička pošta
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 5.02.01 Pokazatelji Europa 2020: proizvodnja i diseminacija

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 50 dana nakon završetka promatranog mjeseca, objavljivanje u Priopćenju »Kratkoročni pokazatelji energetske statistike«
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode


3.03-I-5


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U) u 2019.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataKoličine: a) uvoz ugljena i koksa prema ogrjevnoj moći, b) izvoz ugljena i koksa prema ogrjevnoj moći, c) potrošnja i zalihe ugljena i koksa, d) domaće isporuke ugljena i koksa
Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave uvozom, izvozom i potrošnjom ugljena i koksa ili njihovim skladištenjem prema propisanim standardima
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-1/U), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta)
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronička pošta
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 5.02.01 Pokazatelji Europa 2020: proizvodnja i diseminacija

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 50 dana nakon završetka promatranog mjeseca, objavljivanje u Priopćenju »Kratkoročni pokazatelji energetske statistike«
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode
3.03-I-6


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPolugodišnje istraživanje o cijenama električne energije (ERG-3/E) u 2019.
Periodičnost istraživanjaPolugodišnje
Kratak opis rezultataCijene električne energije: a) prema vrsti kućanstva, b) prema vrsti industrijskih potrošača
Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave opskrbom i distribucijom električne energije
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-3/E), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta)
Rokovi prikupljanja podataka15. veljače i 16. kolovoza 2019.
Format prikupljanja podatakaElektronička pošta
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 3.03.02 Energetske statistike – metodologija i razvoj

Rokovi objavljivanja rezultataObjavljivanje u godišnjemu Statističkom izvješću o energiji potkraj 2018. za drugo polugodište prethodne godine i prvo polugodište tekuće godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Polugodišnjeg istraživanja o cijenama električne energije (ERG-3E ), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr.
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) 2016/1952 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Prijedlog metodologije za prikupljanje podataka o cijenama plina i električne struje, verzija 2007., Eurostat


3.03-I-7


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPolugodišnje istraživanje o cijenama plina distribuiranoga plinovodima (ERG-3/P) u 2019.
Periodičnost istraživanjaPolugodišnje
Kratak opis rezultataCijene plina: a) prema vrsti kućanstva, b) prema vrsti industrijskih potrošača
Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave opskrbom i distribucijom plina plinovodima
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-3/P), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta)
Rokovi prikupljanja podataka15. veljače i 16. kolovoza 2019.
Format prikupljanja podatakaElektronička pošta
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 3.03.02 Energetske statistike – metodologija i razvoj

Rokovi objavljivanja rezultataObjavljivanje u godišnjemu Statističkom izvješću o energiji potkraj 2019. za drugo polugodište prethodne godine i prvo polugodište tekuće godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Polugodišnjeg istraživanja o cijenama prirodnog plina isporučenog plinovodima (ERG-3P ), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr.
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) 2016/1952 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Prijedlog metodologije za prikupljanje podataka o cijenama plina i električne struje, verzija 2007., Eurostat3.03-I-8


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnje istraživanje o proizvodnji bioplina i biomase te proizvodnji električne energije i topline iz bioplina i biomase (ERG-1OB) za 2018.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Količine: a) proizvodnja bioplina i biomase, b) izvoz bioplina i biomase, c) zalihe bioplina i biomase, d) isporuke za domaću potrošnju bioplina i biomase, e) vlastita potrošnja bioplina i biomase, f) proizvodnja električne energije i topline iz bioplina i biomase

Prihod: a) od proizvodnje bioplina i biomase, b) od proizvodnje električne energije iz bioplina i biomase

Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave proizvodnjom bioplina i biomase te proizvodnjom električne energije i topline iz bioplina i biomase
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-10B), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta)
Rokovi prikupljanja podataka31. svibnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronička pošta
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 3.03.02 Energetske statistike – metodologija i razvoj

Modul 5.02.01 Pokazatelji Europa 2020.: proizvodnja i diseminacija

Rokovi objavljivanja rezultataObjavljivanje u godišnjemu Statističkom izvješću o energiji potkraj 2019.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Godišnjeg istraživanja o proizvodnji bioplina i biomase te proizvodnji električne energije i topline iz bioplina i biomase (ERG-1OB), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode


3.03-I-9


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnje istraživanje o proizvodnji peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena (ERG-2OB) za 2018.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Količine: a) proizvodnja peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena (ERG-2OB), b) izvoz peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena, c) zalihe peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena, d) isporuke za domaću potrošnju peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena, e) vlastita potrošnja peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena.

Prihod: a) od proizvodnje peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena

Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave proizvodnjom peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-2OB), neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka31. svibnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 3.03.02 Energetske statistike – metodologija i razvoj

Rokovi objavljivanja rezultataObjavljivanje u godišnjemu Statističkom izvješću o energiji potkraj 2018.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Godišnjeg istraživanja o proizvodnji bioplina i biomase te proizvodnji električne energije i topline iz bioplina i biomase (ERG-2OB), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode3.03-I-10


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnje istraživanje o proizvodnji i tržištu biogoriva (ERG-3OB) za 2018.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Količine: a) proizvodnja biogoriva, b) izvoz biogoriva, c) zalihe biogoriva, d) isporuke za domaću potrošnju biogoriva, e) vlastita potrošnja biogoriva

Prihod: a) od proizvodnje biogoriva

Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave proizvodnjom biogoriva
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-30B), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta)
Rokovi prikupljanja podataka31. svibnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronička pošta
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 3.03.02 Energetske statistike – metodologija i razvoj

Modul 5.02.01 Pokazatelji Europa 2020.: proizvodnja i diseminacija

Rokovi objavljivanja rezultataObjavljivanje u godišnjemu Statističkom izvješću o energiji potkraj 2019.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Godišnjeg istraživanja o proizvodnji bioplina i biomase te proizvodnji električne energije i topline iz bioplina i biomase (ERG-3OB), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode-


3.03-I-11


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 11
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO/G) za 2018.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataa) ukupno nabavljene i utrošene količine i zalihe i/ili vrijednosti utrošenih sirovina i materijala te njihovih zaliha za industrijsku proizvodnju na razini Nomenklature osnovnih sirovina i materijala industrije – NRMI 2017., b) nabavljene i utrošene količine i/ili vrijednosti energenata u industriji prema vrsti energenta uključujući njihove zalihe
Izvještajne jediniceIndustrijska poduzeća i obrtnici za LU (lokalne jedinice), a neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za IND-21/REPRO/G istraživanje industrije za 2018.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrasci e_IND-21/REPRO/G): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podatakaRok prikupljanja je od 15. travnja do 30. lipnja 2019. za proteklu godinu – otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izvještajne jedinice
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.01.04 Tablice ponude i uporabe i input-output tablice

Modul 3.01.02 PRODCOM

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 3.03.02 Energetske statistike – metodologija i razvoj

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: studeni 2019.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Statistički standardi za Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO/G) uključujući NRMI 2016., dostupni i na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2017., dostupna na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. – NKPJS 2012. (NN, br. 96/12. i 102/12.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Europskog parlamenta (EU) br. 549/2013

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode

Metodološke osnove za I/O tables, internetske stranice CIRCA-e, Eurostat3.03-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRačuni fizičkog toka energije za 2017.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataProizvodnja, uvoz, izvoz i potrošnja energije rezidenata Republike Hrvatske prema sektorima potrošnje i djelatnostima NKD-a 2007. za 2017.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaEnergetska bilanca RH i poduzeća koja distribuiraju energente distributivnim mrežama; električnu energiju, prirodni plin i toplinu
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz statističkih istraživanja i iz administrativnih izvora (Energetska bilanca RH i godišnji podaci po obračunskim mjernim mjestima o distribuiranim količinama energenta, distributivnim mrežama: električne energije, prirodnog plina i topline)
Rokovi za prijenos podataka16 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaProizvodnja, uvoz, izvoz i potrošnja energije rezidenata Republike Hrvatske
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Europskog parlamenta (EU) br. 549/2013

Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2007

Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 5.02.01 Pokazatelji Europa 2020: proizvodnja i diseminacija

Modul 5.02.02 Pokazatelji održivog razvoja: proizvodnja i diseminacija

Rokovi objavljivanja rezultataPrvi privremeni rezultati: 17 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 120/16.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EK) br. 691/2011. Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardiUredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća3.03-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiEnergetske statistike Republike Hrvatske
Kratak opis aktivnosti

1) Obrada i analiza prikupljenih podataka iz Ankete o finalnoj potrošnji energije u sektoru poljoprivrede u sklopu programa Prijelaznog instrumenta.

2) revizija i izrada statističkih standarda zbog promjena u Eurostatovim metodologijama u 2019.

3) rad na Darovnici Eurostata − Dezagregacija statistike finalne potrošnje energije u sektoru industrije

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine

1) Izrada finalnih rezultata prikupljenih podataka iz Ankete o finalnoj potrošnji energije u sektoru poljoprivrede,

2) Izrada revidiranih statističkih standarda za 2019.

3) Izrada računa fizičkog toka energije za 2017.

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) uklj. Nomenklaturu industrijskih proizvoda – NIPUM 2018., dostupni i na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Statistički standardi za Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO) uključujući NRMI 2016., dostupni i na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr.

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode

Potrošnja energije u kućanstvima – Serija C, Eurostat

Energy Consumption in Households – Serie C, Eurostat (Potrošnja energije u kućanstvima – Serija C, Eurostat)3.03-III-2


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiEnergetska bilanca Republike Hrvatske za 2018.
Kratak opis aktivnosti

Sastavljanje Energetske bilance Republike Hrvatske za 2018. odnosno sastavljanje pet zajedničkih godišnjih upitnika za Eurostat, Statistički ured UN-a, IEA/OECD i Eurostatovog upitnika o udjelu obnovljive energije u ukupnoj potrošnji energije

U Energetskoj bilanci prate se svi oblici primarne, transformirane i potrošene energije, zatim uvoz, izvoz, zalihe, gubitci i potrošnja energije

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineSastaviti Energetsku bilancu Republike Hrvatske za 2018. odnosno pet zajedničkih godišnjih upitnika za Eurostat, Statistički ured UN-a, IEA/OECD i Eurostatov upitnika o udjelu obnovljive energije u ukupnoj potrošnji energije
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) uklj. Nomenklaturu industrijskih proizvoda – NIPUM 2018., dostupni i na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr.

Statistički standardi za Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO) uključujući NRMI 2016., dostupni i na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr.

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat – Serija E: Metode

Potrošnja energije u kućanstvima – Serija C, Eurostat

Energy Consumption in Households – Serie C, Eurostat (Potrošnja energije u kućanstvima – Serija C, Eurostat)


Tema 3.04 Transport

3.04-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj o željezničkom prijevozu (PŽ/T-11)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPrijevoz putnika i putnički kilometri u unutarnjemu i međunarodnom prijevozu, prijevoz robe i tonski kilometri u unutarnjemu i međunarodnom prijevozu te tranzitu, prijevoz opasnih tereta
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koji se bave željezničkim prijevozom putnika ili robe
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaPapir, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.01 Statistika transporta, b) Željeznički prijevoz
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni rezultati za željeznički prijevoz putnika: 45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Konačni rezultati za željeznički prijevoz putnika: 140 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Konačni rezultati za željeznički prijevoz robe: 45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o željeznici (NN, br. 94/13.,148/13. i 73/17.)

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) 2018/643 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 332/2007

Ostali međunarodni standardiEurostat, Guidelines for the implementation of Regulation (EC) No 91/2003 – Version 8.02 (January 2016), Reference Manual for Competent National Authorities of rail transport statistics (Priručnik za implementaciju Uredbe (EZ) 91/2003, Priručnik za statistiku željezničkog prijevoza, Eurostat)3.04-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj o cestovnome linijskom prijevozu putnika (PA/M-11)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataBroj i kapacitet prijevoznih sredstava, prijeđeni kilometri, prijevoz putnika u unutarnjemu i međunarodnom linijskom prijevozu – broj putnika i putnički kilometri, nabava i utrošak goriva, zaposleni
Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji se bave cestovnim linijskim prijevozom putnika
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu po završetku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Modul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik3.04-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatističko istraživanje o cestovnom prijevozu robe (PA/T-11)
Periodičnost istraživanjaTjedno
Kratak opis rezultataTežina prevezene robe i tonski kilometri, zemlja utovara/istovara robe, prijeđena udaljenost, vrsta prometa (unutarnji, otišlo u strane zemlje, došlo iz stranih zemalja, prijevoz u inozemstvu), vrsta robe, način pakiranja, svrha prijevoza (javni ili za vlastite potrebe), oblik karoserije i starost vozila, uliveno gorivo
Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji posjeduju cestovna teretna i priključna vozila nosivosti 3,5 tona i više
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podatakaJedan tjedan po završetku tjedna promatranja
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, a) Cestovni prijevoz robe

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Modul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (NN br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.), (NN, br. 90/12.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 70/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 2163/2001

Uredba Komisije (EZ) br. 6/2003

Uredba Komisije (EZ) br. 642/2004

Uredba Komisije (EZ) br. 833/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 1304/2007

Uredba Komisije (EU) br. 202/2010

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 105/2007

Uredba Komisije (EU) br. 1046/2012

Eurostat, Road freight transport methodology – 2016 edition (Metodologija za cestovni prijevoz robe, izdanje 2016. Eurostat)

Eurostat, Methodologies used in surveys of road freight transport in member states, EFTA and candidate countries – 2017 edition (Metodologija koja se koristi u istraživanjima o cestovnom prijevozu robe u zemljama članicama, EFTA i zemljama kandidatima, izdanje 2017. Eurostat)

Partnersko sudjelovanje Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik3.04-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj o gradskom prijevozu (PG/T-11)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataBroj i kapacitet prijevoznih sredstava prema vrstama sredstava (autobusi i tramvaji), linije, prijeđeni kilometri prijevoznih sredstava, prijevoz putnika (u autobusima i tramvajima), utrošak pogonskoga goriva i maziva, zaposleni
Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji se bave gradskim prijevozom putnika
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Modul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik3.04-I-5


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj o cjevovodnom transportu (PC/T-11)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataKoličina transportirane nafte u unutarnjemu i međunarodnom transportu i tranzitu, tone i tonski kilometri, količina transportiranog plina u unutarnjemu i međunarodnom transportu i u tranzitu, utrošak energije, zaposleni, duljina cjevovoda, sredstva utrošena za ulaganja i održavanje cjevovoda (naftovoda i plinovoda)
Izvještajne jedinicePravne osobe koje se bave cjevovodnim transportom (nafte i plina)
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Modul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik3.04-I-6


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPrijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda (PR/M-21a i PR/M-21b)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultata

Prevezena roba na unutarnjim vodnim putovima prema zastavi plovila, prema zemljama utovara i istovara robe, vrsti robe, vrsti opasne robe, vrsti tereta, vrsti prijevoza, ostvareni

tonski kilometri na teritoriju Republike Hrvatske, promet robe u lukama na unutarnjim vodnim putovima, promet robe prema lučkim kapetanijama

Izvještajne jediniceLučke kapetanije luka unutarnjih voda
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka10. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, d) Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku tromjesečja

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.), (NN, br. 90/12.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1365/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 425/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 1304/2007

Uredba (EU) 2016/1954 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

Eurostat, Reference Manual on Inland Waterways Transport Statistics – Version 8 (Priručnik za statistiku prijevoza na unutarnjim vodnim putovima, verzija 8, Eurostat)

Partnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik3.04-I-7


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečni izvještaj o prometu u zračnim lukama (PZ/M-21)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPromet zrakoplova i broj uzlijetanja prema vrsti prometa, promet putnika i tereta prema smjeru, prema vrsti prometa,broj putnika u tranzitu, broj putnika u transferu, operacije zrakoplova, promet putnika i tereta po zračnim lukama
Izvještajne jediniceZračne luke otvorene za javni prijevoz putnika i tereta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka10. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.01 Statistika transporta, e) Zračni promet
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog mjeseca

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1358/2003

Uredba Komisije (EZ) br. 546/2005

Uredba Komisije (EZ) br. 158/2007

Ostali međunarodni standardiEurostat, Reference Manual on Air Transport Statistics, Version 12 (Priručnik za statistiku zračnog prijevoza, verzija 12, Eurostat)3.04-I-8


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o željezničkom prijevozu (PŽ/G-11)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataŽeljeznička infrastruktura (ukupna duljina željezničkih pruga), duljina jednokolosiječnih i dvokolosiječnih pruga, ukupna duljina elektrificiranih pruga, željeznički kolodvori i druga službena mjesta), željeznička prijevozna sredstva (stanje putničkih i teretnih vagona po razredima, sjedalima i kapacitetima), prijevoz putnika i putnički kilometri po vrstama prijevoza, međunarodni prijevoz putnika po zemljama ukrcaja/iskrcaja, prijevoz robe i tonski kilometri po vrstama prijevoza i po vrstama robe, međunarodni prijevoz robe po zemljama utovara/istovara, prijevoz robe u intermodalnim prijevoznim jedinicama, broj intermodalnih prijevoznih jedinica, rad prijevoznih sredstava, nabava i utrošak goriva, nesreće, sredstva utrošena za investicije i održavanje željezničke infrastrukture i željezničkih vozila, zaposleni
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koji se bave željezničkim prijevozom putnika ili robe, upravitelj željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaPapir, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, b) Željeznički prijevoz

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Modul 3.04.01 Statistika transporta, g) Regionalna statistika transporta

Modul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o željeznici (NN, br. 94/13., 148/13. i 73/17.)

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (NN, br. 3/14. i 72/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.), (NN broj 90/12.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) 2018/643 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 332/2007

Ostali međunarodni standardi

Uredba Komisije (EZ) br. 105/2007

Partnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik

Partnersko sudjelovanje, Eurostat Regionalni upitnik

Eurostat, Guidelines for the implementation of Regulation (EC) No 91/2003 – Version 8.02 (January 2016), Reference Manual for Competent National Authorities of rail transport statistics (Priručnik za implementaciju Uredbe (EZ) 91/2003, Priručnik za statistiku željezničkog prijevoza, Eurostat)


3.04-I-9


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima (PR/G-11)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj plovila po vrstama, snazi motora i nosivosti, nabava i utrošak goriva, sredstva utrošena za ulaganja i održavanje plovila, zaposleni
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koji se bave prijevozom robe na unutarnjim vodnim putovima
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Modul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik3.04-I-10


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o plovilima na unutarnjim vodnim putovima (PR/G-12)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj registriranih teretnih plovila prema vrsti plovila, nosivosti, snazi i starosti plovila
Izvještajne jediniceLučke kapetanije luka unutarnjih voda
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)
Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik3.04-I-11


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 11
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o cestama i mostovima (PA/G-41)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataDuljina javne razvrstane cestovne mreže prema vrsti kolnika i skupinama razvrstanih cesta (autoceste, državne, županijske i lokalne), sredstva utrošena za ulaganja i održavanje cestovne infrastrukture
Izvještajne jediniceHrvatske ceste d. o. o.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. ožujka za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Modul 3.04.01 Statistika transporta, g) Regionalna statistika transporta

Rokovi objavljivanja rezultataŠest mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o cestama (NN, br. 84/11., 22/13., 54/13.,148/13. i 92/14.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.) (NN, br. 90/12.)

Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN, br. 66/13., 13/14., 94/14. 66/15., 96/16., 103/2017. i 17/2018.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Partnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik

Partnersko sudjelovanje, Eurostat Regionalni upitnik3.04-N-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj o pomorskome i obalnom prijevozu (PP/T-11)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataBroj i kapacitet prijevoznih sredstava, prijevoz putnika u unutarnjemu i međunarodnom prijevozu, broj putnika i putničke milje, prijevoz robe u unutarnjemu i međunarodnom prijevozu – tone i tonske milje, nabava i utrošak goriva i maziva, zaposleni
Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji se bave pomorskim i obalnim prijevozom
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati; osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.04-N-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj o zračnom prijevozu (PZ/T-11)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPrijeđeni kilometri, broj letova i sati letenja zrakoplova, prijevoz putnika, putnički kilometri, prijevoz robe i pošte – tone i tonski kilometri, unutarnji i međunarodni prijevoz, redoviti i izvanredni
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koji se bave zračnim prijevozom
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati: osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-
3.04-N-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj o prekrcaju (PR/T-11P)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Prekrcaj u morskim lukama, u lukama unutarnjih voda (pristaništima), na željezničkim kolodvorima i ostalim mjestima

Broj i kapacitet prekrcajnih sredstava, prekrcane tone i izmanipulirane tone, nabava i utrošak goriva, zaposleni

Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koje se bave prekrcajem tereta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati; osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-
3.04-N-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o zračnom prijevozu (PZ/G-11)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj zrakoplova po kapacitetima, broj i duljina linija, nabava i utrošak goriva i maziva, sredstva utrošena za ulaganje i održavanje zrakoplova, zaposleni
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koje se bave zračnim prijevozom
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-


3.04-N-I-5


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o trgovačkoj mornarici (PP/G-31)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataRegistrirani plovni objekti u Republici Hrvatskoj prema veličini i vrsti: broj, bruto tonaža, putnička mjesta, nosivost, snaga. Teretni brodovi iznad 100 BT prema vrsti i starosti
Izvještajne jediniceLučke kapetanije
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.04-N-I-6


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o zračnim lukama (PZ/G-21)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataUtrošak električne energije, goriva i maziva, sredstva utrošena za ulaganje i održavanje zračnih luka, zaposleni
Izvještajne jediniceZračne luke otvorene za javni prijevoz putnika i tereta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, e) Zračni promet

Modul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.04-N-I-7


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o prometu putnika i robe na željezničkim kolodvorima i postajama (PŽ/G-12)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPromet putnika i robe na željezničkim kolodvorima i postajama
Izvještajne jedinicePoduzeća koji se bave željezničkim prijevozom putnika ili robe
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o željeznici (NN, br. 94/13., 148/13. i 73/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.04-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPromet u morskim lukama
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPromet brodova prema klasi BT i vrsti brodova. Promet putnika prema vrsti prometa, zastavi broda, zemlji ukrcaja/iskrcaja. Promet robe prema vrsti prometa, zastavi broda, vrsti robe, vrsti brodskog tereta, zemlji utovara/istovara. Promet opasne robe. Utovarena i istovarena roba u tranzitu s prekrcajem prema zemljama odredišta i polazišta
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo mora, prometa i infrastrukture
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje dijela baze podataka o dolasku i odlasku brodova iz hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava za daljnju statističku obradu
Rokovi za prijenos podataka15. u mjesecu za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS)
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj setova podataka u skladu sa Sporazumom o međusobnoj suradnji na području statistike pomorskog prometa
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.01 Statistika transporta, c) Pomorski promet
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog mjeseca

Detaljni rezultati; osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Metodološke osnove za statističko istraživanje Promet u morskim lukama (NN, br. 20/13.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 1090/2010 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1304/2007

2001/423/EZ: Odluka Komisije

2008/861/EZ: Odluka Komisije

2010/216/EU: Odluka Komisije

2012/186/EU: Delegirana odluka Komisije

Ostali međunarodni standardi

United Nations LOCODE (for ports), (Ujedinjeni narodi LOCODE, za luke)

Eurostat, Reference Manual on Maritime Transport Statistics – Version 3 (Priručnik za statistiku pomorskog prijevoza, verzija 3., Eurostat)3.04-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiCestovne prometne nesreće
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj prometnih nesreća s nastradalim osobama prema vrsti, posljedicama, uzroku, okolnostima i sudionicima (vozila, vozači, pješaci i putnici), broj poginulih i ozlijeđenih osoba, broj cestovnih prometnih nesreća koje uključuju jednu ili više osoba pod utjecajem alkohola
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo unutarnjih poslova
Načini prikupljanja podatakaZbirne tablice rezultata
Rokovi za prijenos podataka31. ožujka za proteklu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPrometne nesreće
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj setova podataka u skladu s Katalogom potraživanja statističkih podataka iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Modul 3.04.01 Statistika transporta, g) Regionalna statistika transporta

Rokovi objavljivanja rezultata

105 dana po isteku izvještajne godine

Detaljni rezultati: osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Partnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik

Partnersko sudjelovanje, Eurostat Regionalni upitnik
3.04-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRegistrirana cestovna motorna i priključna vozila
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPojedinosti o ukupno registriranim cestovnim motornim i priključnim vozilima, prvi put registriranim cestovnim motornim i priključnim vozilima i vozačima u izvještajnom razdoblju
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo unutarnjih poslova
Načini prikupljanja podatakaZbirne tablice rezultata
Rokovi za prijenos podataka31. ožujka za proteklu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaRegistar cestovnih motornih i priključnih vozila
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj setova podataka u skladu s Katalogom potraživanja statističkih podataka iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Modul 3.04.01 Statistika transporta, g) Regionalna statistika transporta

Rokovi objavljivanja rezultata

105 dana po isteku izvještajne godine

Detaljni rezultati: osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Partnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik

Partnersko sudjelovanje, Eurostatov Regionalni upitnik


3.04-II-4


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPrvi put registrirana cestovna motorna i priključna vozila
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPrvi put registrirana cestovna motorna i priključna vozila po vrstama vozila
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo unutarnjih poslova
Načini prikupljanja podatakaZbirne tablice rezultata
Rokovi za prijenos podataka10. u mjesecu za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaRegistar cestovnih motornih i priključnih vozila
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj setova podataka u skladu s Katalogom potraživanja statističkih podataka iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku tromjesečja (privremeni rezultati)

130 dana po isteku godine (konačni rezultati)

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik3.04-N-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGranični promet putnika i putničkih vozila
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataBroj domaćih i stranih vozila i putnika u ulazu u RH i izlazu iz RH u cestovnom prometu, broj domaćih i stranih putnika u ulazu u RH i izlazu iz RH u željezničkome, pomorskome i zračnom prometu te u prometu unutarnjim vodnim putovima (riječnome), prema graničnim prijelazima i smjerovima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo unutarnjih poslova
Načini prikupljanja podatakaZbirni setovi podataka
Rokovi za prijenos podataka10. u mjesecu za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGranični promet putnika i putničkih vozila
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj setova podataka u skladu s Katalogom potraživanja statističkih podataka iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog mjeseca

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o nadzoru državne granice (NN, br. 83/13. i 27/16.)

Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske (NN, br. 79/13.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-


3.04-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj statistike o mobilnosti putnika
Kratak opis aktivnostiRazvoj sustava statistike o mobilnosti putnika u skladu s Priručnikom za statistiku mobilnosti putnika (Eurostat)
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineAnaliza relevantne metodologije, definiranje tehnološke podloge i razvoj modela za anketno istraživanje o putovanjima stanovništva Republike Hrvatske
Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Eurostat Guidelines on Passenger Mobility Statistics (Priručnik o statistici mobilnosti putnika, Eurostat)

Partnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik3.04-III-2


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj statistike mjerenja obujma cestovnog prometa
Kratak opis aktivnostiRazvoj sustava statistike obujma cestovnog prometa obuhvaća proizvodnju detaljnih podataka o ostvarenim vozilo kilometrima vozila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj, kao i o ostvarenim vozilo kilometrima domaćih i stranih vozila na cestama u Republici Hrvatskoj
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineRazvijena metodološka i tehnička podloga za izradu modela za procjenu obujma cestovnog prometa na bazi stanja putomjera domaćih vozila sa stanica za tehničke preglede i Registra cestovnih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova. Provedena analiza raspoloživosti podataka iz sustava brojenja prometa na cestama u Republici Hrvatskoj i mogućnosti njihovog proširenja odnosno unaprjeđenja.
Relevantni nacionalni standardi

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Protokol o suradnji između Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva unutarnjih poslova na području međusobne razmjene podataka.

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik3.04-III-3


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj statistike transporta i statistike sigurnosti prometa
Kratak opis aktivnosti

Razvoj obuhvaća:

1) Modernizaciju prikupljanja podataka

2) Razvoj metodologije za kompiliranje statistike putničkog prijevoza na unutarnjim vodnim putovima i statistike nesreća na unutarnjim vodnim putovima

3) Istraživanje mogućnosti korištenja administrativnih izvora podataka u statistikama transporta

4) Proizvodnja novih indikatora u statistici transporta u skladu s nacionalnim i međunarodnim zahtjevima i praćenje zahtjeva i inicijativa Eurostata u području intermodalnog transporta

6) Praćenje zahtjeva i inicijativa Eurostata u području razvoja Modula 3.04.02 Razvojne aktivnosti za podršku novim prometnim politikama, b) Statistika sigurnosti prometa (u cestovnom, željezničkom, zračnom i pomorskom prometu).

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineElektronsko prikupljanje podataka u području statistike cestovnog prijevoza robe, modernizacija prikupljanja podataka prelaskom prikupljanja podataka s papirnatih obrazaca na elektronsko prikupljanje u ostalim istraživanjima transporta i povećanje stupnja usklađenosti statistike transporta.
Relevantni nacionalni standardi

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Protokol o suradnji između Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva unutarnjih poslova na području međusobne razmjene podataka.

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik


Tema 3.05 Turizam

3.05-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečni izvještaj o dolascima i noćenjima turista (TU-11)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o turističkim smještajnim kapacitetima prema vrstama i kategorijama turističkih smještajnih objekata, podaci o dolascima i noćenjima turista prema zemlji prebivališta, vrstama i kategorijama turističkih smještajnih objekata, spolu i dobnim skupinama, načinu dolaska turista (individualno ili organizirano) te stopa popunjenost soba i stalnih postelja u skupini 55.1 Hoteli i sličan smještaj NKD-a 2007.
Izvještajne jediniceIzvještajne jedinice jesu sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja pružaju uslugu smještaja turistima za kraći boravak; zdravstvene ustanove – specijalne bolnice i lječilišta za svoje objekte u kojima osobe borave radi medicinske rehabilitacije (osobe same snose naknadu za taj boravak); poslovni subjekti koji su osnovali ili vode brigu i nadzor nad planinarskim domovima; poslovni subjekti koji se za vrijeme školskih praznika koriste školama, domovima i sličnim objektima kao privremenim smještajnim kapacitetima
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz sustava eVisitor kao službenog središnjeg elektroničkog sustava za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj
Rokovi prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz sustava eVisitor: do 7. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.05.01 Statistika turizma
Rokovi objavljivanja rezultata40 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

NUTS 2 razina (regije)

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15. i 121/16.)

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 130/17.)

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 152/08.)

Zakon o boravišnoj pristojbi (NN, br. 152/08., 59/09., 97/13., 158/13. i 30/14.)

Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.)

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN, br. 140/15.)

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16.)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 54/16.)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16. i 69/17.)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16. i 69/17.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 692/2011. Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1051/2011

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological manual for tourism statistics, version 3.1, 2014 edition (Metodološki priručnik za statistiku turizma, verzija 3.1, EUROSTAT)

Transmission Formats – Tourism statistics – Version 1.5, Eurostat

International Recommendations for Tourism statistics 2008 (IRTS 2008), (Međunarodne preporuke za statistiku turizma 2008, Department of Economic and Social Affairs Statistics Division, UNWTO, Madrid, New York, 2008)
3.05-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTuristička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske s obzirom na glavni motiv putovanja (privatno, poslovno), duljinu boravka (jednodnevno, višednevno putovanje), glavno odredište (unutar i izvan Hrvatske), vrstu smještaja, način organizacije putovanja, izdatke na putovanju

Uz navedena obilježja putovanja prikupljaju se i podaci o sociodemografskom profilu populacije

Osim broja i obilježja putovanja, za ispitanike koji u promatranom razdoblju nisu odlazili na putovanja prikupljaju se i razlozi neodlaska na putovanja

Izvještajne jediniceStanovnici Republike Hrvatske u dobi od 15 i više godina
Načini prikupljanja podatakaTelefonski intervju uz podršku računala (CATI)
Rokovi prikupljanja podataka30 dana nakon isteka tromjesečja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij – telefonski intervju uz podršku računala (CATI)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.05.01 Statistika turizma
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni rezultati: šest mjeseci po isteku godine

Detaljni rezultati: deset mjeseci po isteku godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiPravilnik o registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU-a) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1051/2011

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 81/2013

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 253/2013

Ostali međunarodni standardi

Applying the Eurostat Methodological Guidelines in Basic Tourism and Travel Statistics, A Practical Manual (revised version), Eurostat, 1996 (Primjena metodoloških uputa u statistici turizma i statistici putovanja; Priručnik (revidirana verzija), Eurostat, 1996.)

Methodological manual for tourism statistics, Version 3.1, 2014 edition, Eurostat (Metodološki priručnik statistike turizma 2014, verzija 3.1, Eurostat, 2014.)

Transmission Formats – Tourism statistics, version 1.7, Eurostat

International recommendations for tourism statistics, 2008 (IRTS 2008), Department of Economic and Social Affairs

Statistics Division, UNWTO, Madrid, New York, 20083.05-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzvještaj o dolascima i noćenjima turista u nekomercijalnom smještaju (TU-11v)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataDolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta u kućama i stanovima za odmor te ostalim vrstama objekata u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje.
Izvještajne jediniceVlasnici kuća i stanova za odmor te stanovnici turističke općine/grada koji imaju obvezu prijave i odjave turista turističkoj zajednici
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnog izvora – sustava eVisitor, službenog središnjeg elektroničkog sustava za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj
Rokovi prikupljanja podataka30 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.05.01 Statistika turizma
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 152/08.)

Zakon o boravišnoj pristojbi (NN, br. 152/08., 59/09., 97/13., 158/13. i 30/14.)

Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1051/2011

Ostali međunarodni standardi

Applying the Eurostat Methodological Guidelines in Basic Tourism and Travel Statistics, A Practical Manual (revised version), Eurostat, 1996 (Primjena metodoloških uputa u statistici turizma i statistici putovanja; Priručnik (revidirana verzija), Eurostat, 1996.)

Methodological manual for tourism statistics, Version 3.1 Eurostat, 2014 (Metodološki priručnik statistike turizma, Version 3.1, Eurostat, 2014.)

Transmission Formats – Tourism statistics – version 1.7, 2015, Eurostat3.05-N-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzvještaj o putničkim agencijama (TU-14)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj putničkih agencija i njihovih poslovnica u Hrvatskoj i u stranim zemljama, broj zaposlenih te praćenje usluga putničkih agencija vezanih uz putovanje i boravak posjetitelja i turista ovim pokazateljima: domaći turisti i noćenja po zemljama posjeta, domaći turisti i noćenja u Hrvatskoj i u stranim zemljama s obzirom na prijevozna sredstva kojima su putovali, domaći posjetitelji na jednodnevnim putovanjima, strani turisti i noćenja po zemlji prebivališta, jednodnevna putovanja za turiste koji borave u turističkome mjestu te dolasci i noćenja turista po vrstama turističkih smještajnih objekata u Hrvatskoj.
Izvještajne jedinicePutničke agencije (NKD 2007. razredi 79.11 Djelatnost putničkih agencija i 79.12 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora))
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.05.N.1 Statistike turizma za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultata130 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 130/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.05-N-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzvještaj o kapacitetu i prometu luka nautičkog turizma (TU-18)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataKapaciteti luka nautičkog turizma (površina akvatorija, broj vezova, duljina obale za privez, prostor za smještaj plovila na kopnu), broj zaposlenih, broj plovila na stalnom vezu i u tranzitu prema vrsti, zastavi i duljini plovila te korištenja veza u moru po mjesecima, prihodi luka nautičkog turizma
Izvještajne jediniceLuke nautičkog turizma: sidrišta, privezišta, suhe marine i marine
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.05.N.1 Statistike turizma za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 130/17.)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN, br. 72/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-
3.05-N-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzvještaj o dolasku stranog broda na kružnom putovanju (TU-19)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o broju stranih brodova za kružna putovanja koji su uplovili u hrvatske morske luke te broj njihovih putovanja, dana boravka i putnika prema zastavi broda te podaci o najposjećenijim morskim lukama koje su strani brodovi za kružna putovanja posjetili za vrijeme boravaka u Hrvatskoj
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo mora, prometa i infrastrukture
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje dijela baze podataka o dolasku i odlasku brodova iz Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava (CIMIS) za daljnju statističku obradu
Rokovi za prijenos podataka15. u mjesecu za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS)
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeOznaka lučke kapetanije, oznaka lučke ispostave, šifra i naziv izvještajne luke, šifra i naziv luke dolaska/odlaska broda, ime broda, IMO broj i pozivni znak stranog broda, zastava broda, broj putnika, oznaka putnici u tranzitu, datum i vrijeme dolaska i odlaska broda iz luke
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.05.N.1 Statistika turizma za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultata40 dana nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Pomorski zakonik (NN, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13. i 26/15.)

Pravilnik o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (NN, br. 70/13. i 55/15.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-


3.05-N-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi
i druga opsežnija statistička istraživanja
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj statistike turizma
Kratak opis aktivnosti

Modernizacija prikupljanja podataka iz područja statistike turizma uvođenjem elektroničkog prikupljanja podataka internetskom aplikacijom

Kontinuirani rad na unaprjeđenju procesa obrade podataka iz područja statistike turizma

Kontinuirao usklađivanje s najnovijim metodološkim rješenjima i propisima Eurostata iz područja statistike turizma

Proučavanje metodologije izrade satelitskog računa turizma radi unaprjeđenja istraživanja iz područja statistike turizma potrebama izrade satelitskog računa turizma

Razvoj metodološke i tehnološke podloge za statističko praćenje kongresnog turizma

Analiza mogućnosti korištenja administrativnih izvora podataka za praćenje nautičkog turizma

U suradnji s Ministarstvom turizma rad na uspostavi Središnjeg registra za ugostiteljske usluge i pružanje usluga u turizmu

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine

Za potrebe statističkog praćenja nautičkog turizma ispitati mogućnost korištenja administrativnih izvora

Razvoj metodološke i tehnološke podloge za statističko praćenje kongresnog turizma

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15. i 121/16.)

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 13017.)

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 152/08.)

Zakon o boravišnoj pristojbi (NN, br. 152/08., 59/09., 97/13, 158/13. i 30/14.)

Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN, br. 42/17.)

Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (NN, br. 69/08., 83/09., 49/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba (EU) br. 1051/2011

Ostali međunarodni standardi

Methodological manual for tourism statistics Eurostat, 2014 (Metodološki priručnik statistike turizma, Eurostat, 2014.)

International Recommendations for Tourism statistics 2008 (IRTS 2008), UNWTO, New York/Madrid, 2008 (Međunarodni priručnik za statistiku turizma, UNWTO, New York/Madrid, 2008.)

2008 Tourism Satellite Account Recommended Methodological Framework, UN, UNWTO, EUROSTAT, OECD, Luxembourg, Madrid, New York, Paris, 2010 (Preporučeni metodološki okvir za Satelitski račun turizma, UN, UNWTO, EUROSTAT, OECD, Luxembourg, Madrid, New York, Paris, 2010 )


Tema 3.06 Poslovni registri

3.06-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiProfiliranje analiza poslovanja poslovnih subjekata i grupa poduzeća
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultataKreirane statističke jedinice »poduzeće« u skladu s metodologijom Europske unije, kao rezultat grupiranja pravnih jedinica provedenog na temelju analize financijskih i organizacijskih podataka te detaljne raščlambe prihoda, rashoda i zaposlenih prema djelatnostima koje obavljaju pravne jedinice i/ili grupe poduzeća, a za potrebe prikupljanja podataka u skladu s metodologijom Europske unije te ažuriran Statistički poslovni registar podacima o kreiranim »poduzećima«
Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje dostavljanjem podataka potrebnih za analizu poslovanja i organizacijske strukture te veza s povezanim i pridruženim pravnim osobama
Rokovi prikupljanja podataka30 dana od dana kada je izvještajnoj jedinici dostavljen upit za dostavu podataka
Format prikupljanja podatakaElektronski
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.06.01 Poslovni registri i statističke jedinice
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuje se
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 120/16.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 1/16. i 93/17.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 13/09. i 20/10.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009

Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009

Ostali međunarodni standardi

Priručnik s preporukama za poslovne registre, Eurostat, 2010

Eurostatov priručnik za izradu strukturnih poslovnih statistika
3.06-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički poslovni registar
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultata

Baza podataka o pravnim jedinicama, poduzećima, lokalnim jedinicama i grupama poduzeća

Za pravne jedinice i poduzeća prikupljaju se: identifikacijski broj, naziv, adresa, glavna djelatnost, sporedne djelatnosti, vrsta vlasništva, podrijetlo kapitala, pravno ustrojbeni oblik, pravni status, status životnosti, zaposlenost i promet; za lokalne jedinice: naziv, adresa, status životnosti, glavna djelatnost, sporedne djelatnosti; za grupe poduzeća: naziv, adresa, povezane domaće i strane pravne jedinice, glavna i sporedne djelatnosti, zaposlenost i promet

Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaDržavni zavod za statistiku, Fina, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo financija – Porezna uprava, Hrvatska narodna banka, Ministarstvo pravosuđa, Središnje klirinško-depozitarno društvo (SKDD), Ministarstvo uprave, Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska javnobilježnička komora i drugi posjednici administrativnih podataka koji vode registre i evidencije određenih kategorija poslovnih subjekata
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka u elektroničkom obliku
Rokovi za prijenos podatakaRegistar poslovnih subjekata DZS-a – dnevno, Financijska agencija – 1. lipnja za godišnje financijske izvještaje za statističke potrebe, 30. kolovoza za godišnje financijske izvještaje za potrebe javne objave, 15. studenoga za konsolidirane financijske izvještaje, Središnji obrtni registar – dnevno, Ministarstvo financija − Porezna uprava – prema rokovima u Sporazumu o dostavi podataka, Sudski registar trgovačkih društava – tromjesečno, Depozitorij SKDD-a – preuzimanje po potrebi, dugi posjednici administrativnih podataka – 31. siječnja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Registar poslovnih subjekata, Registar godišnjih financijskih izvještaja, Središnji obrtni registar, Registar poreznih obveznika, baza podataka HNB-a za praćenje inozemnih izravnih i portfeljnih ulaganja, Sudski registar trgovačkih društava RH, Depozitorij

SKDD-a, Registar odvjetnika, Registar javnih bilježnika, Registar udruga i dr.

Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeDefinirane sporazumima s posjednicima administrativnih izvora
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.06.01 Poslovni registri i statističke jedinice
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93

Ostali međunarodni standardi

Priručnik s preporukama za poslovne registre, Eurostat, 2010

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća3.06-N-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 1
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiRegistar proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Periodičnost istraživanjaDnevno
Kratak opis rezultataAžuriranje podataka o proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: naziv korisnika, osobni identifikacijski broj, matični broj, adresa sjedišta, poštanski broj, mjesto, šifra djelatnosti, račun, statistička oznaka grada/općine i županije, osoba za kontakt, telefon, telefaks, adresa elektroničke pošte, internetske stranice, razina nadležnosti, podaci o osnivačima/vlasnicima i izvorima financiranja, podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaObrascem RKP koji proračunski odnosno izvanproračunski korisnici po osnivanju, nakon ovjere nadležnog tijela državne uprave, dostavljaju u Financijsku agenciju (Finu), a ona ih nakon provjere i odobrenja Ministarstva financija unosi u bazu podataka koju vodi za račun Ministarstva financija. Obrazac PRKP korisnici dostavljaju pri izmjeni podataka.
Rokovi za prijenos podatakaKorisnici su obvezni dostaviti obrazac u roku od osam dana od osnivanja (proračunski korisnici), odnosno osam dana od primitka zahtjeva (izvanproračunski korisnici) (članak 8. Pravilnika) te u roku od osam dana od nastanka promjene (članak 10. Pravilnika)
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaRegistar proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Format prikupljanja podataka

Objava podataka iz Registra u »Narodnim novinama« (na papiru i u on-line pristupu)

– godišnje te u on-line pristupu na mrežnoj stranici Ministarstva financija − dnevno

Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.06.N.1 Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Rokovi objavljivanja rezultataGodišnje, najkasnije do kraja svibnja tekuće godine za iduću proračunsku godinu (u »Narodnim novinama« – podaci iz Registra prema čl. 6. st. 2. Pravilnika) mjesečno, a po potrebi češće (mrežna stranica Ministarstva financija)
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08., 136/12. i 15/15.)

Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, br. 128/09. i 142/14.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.06-N-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju
administrativnih izvora podataka
Broj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiAdministrativni poslovni registar
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultataBaza podataka za poslovne subjekte: matični broj, osobni identifikacijski broj (OIB), podaci o registraciji, naziv ili tvrtka, adresa, žiroračun, pravno ustrojbeni oblik, vrsta vlasništva, podrijetlo kapitala, glavna djelatnost, podaci o promjeni; za dijelove poslovnih subjekata: matični broj (sastoji se od matičnog broja poslovnog subjekta i rednog broja dijela), naziv ili tvrtka, adresa, glavna djelatnost i podaci o promjeni. Odnosi se na poslovne subjekte: (pravne osobe i tijela javne vlasti) i dijelove poslovnih subjekata
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPoslovni subjekti (pravne osobe i tijela javne vlasti)
Načini prikupljanja podatakaPrijave na obrascima RPS-1 (za poslovne subjekte) i RPS-2 (za dije