Pravilnik o Upisniku privatnih šumoposjednika

NN 20/2019 (27.2.2019.), Pravilnik o Upisniku privatnih šumoposjednika

Ministarstvo poljoprivrede

418

Na temelju članka 15. stavka 7. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU PRIVATNIH ŠUMOPOSJEDNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika privatnih šumoposjednika (u daljnjem tekstu: Upisnik), korištenje podataka iz Upisnika, postupak upisa, prijava promjena i brisanja iz Upisnika te izgled, oblik, sadržaj i način korištenja iskaznice privatnog šumoposjednika.

Članak 2.

(1) Upisnik je sustav dokumentacije i podataka o privatnim šumoposjednicima te njihovim šumama i/ili šumskim zemljištima.

(2) Upisnik se sastoji od baze podataka smještene u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za obavljanje upravnih i drugih poslova u području šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Korisnici Upisnika su: Ministarstvo, tijela javne vlasti te privatni šumoposjednici u skladu s dozvoljenom razinom pristupa.

(4) Upisnik se vodi u elektroničkom obliku, a pristup informacijama i obavijestima iz Upisnika osigurava se pod razmjernim, nediskriminirajućim i transparentnim uvjetima.

Članak 3.

(1) Privatni šumoposjednik je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik šume i/ili šumskog zemljišta te posjednik na temelju pravnog posla.

(2) Obiteljsko šumoposjedničko gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OŠG) je skupina punoljetnih fizičkih osoba koje su članovi istog kućanstva i imaju prebivalište na istoj adresi, a čine ga privatni šumoposjednik i članovi koje odredi privatni šumoposjednik.

(3) Članovi OŠG-a su punoljetne osobe koje, stalno ili povremeno pomažu privatnom šumoposjedniku prilikom obavljanja radova u šumi i/ili na šumskom zemljištu.

II. UVJETI UPISA U UPISNIK

Članak 4.

(1) Uvjet upisa u Upisnik je posjedovanje šume i/ili šumskog zemljišta na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Pravo na upis u Upisnik ima fizička ili pravna osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na području Europske unije.

(3) Upis u Upisnik je obvezan za privatnog šumoposjednika koji, za unaprjeđenje stanja i održivo gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika, želi ostvariti prava na financijska sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, subvencije i potpore kapitalnim ulaganjima iz državnog proračuna Republike Hrvatske te prava na druge izvore sukladno posebnim propisima.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, upis u Upisnik obvezan je za privatne šumoposjednike koji se bave djelatnošću trgovine šumskim proizvodima i pružanjem turističkih usluga u šumi i/ili šumskom zemljištu sukladno posebnom propisu.

III. SADRŽAJ UPISNIKA

Članak 5.

Upisnik sadrži podatke o:

– privatnom šumoposjedniku (ime i prezime/naziv, OIB, prebivalište/sjedište)

– članovima OŠG-a (ime i prezime, OIB, prebivalište)

– površini šume i/ili šumskog zemljišta kojom gospodari privatni šumoposjednik

– žiro-računu privatnog šumoposjednika

– matičnom identifikacijskom broju privatnog šumoposjednika (u daljnjem tekstu: MIBPŠ)

– datumu upisa, prijavi promjena i brisanja iz Upisnika.

IV. POSTUPAK UPISA, PRIJAVA PROMJENA I BRISANJA IZ UPISNIKA

Članak 6.

(1) Postupak upisa, prijava promjena i brisanja iz Upisnika provodi Ministarstvo.

(2) Privatni šumoposjednik podnosi Ministarstvu zahtjev za upis ili prijavu promjena u Upisnik na Obrascu 1. i Obrascu 2. koji se nalaze u Prilogu I. i sastavni su dijelovi ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevu za upis ili prijavu promjena u Upisnik prilaže se dokumentacija koja je navedena u Prilogu II. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(4) Privatni šumoposjednik upisuje ili prijavljuje promjene članova OŠG-a u Upisnik, a suglasnost o upisu članovi OŠG-a potvrđuju vlastoručnim potpisom, sve na Obrascu 3. koji se nalazi u Prilogu I. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(5) Upisom u Upisnik privatni šumoposjednik dobiva matični identifikacijski broj privatnog šumoposjednika (dalje u tekstu: MIBPŠ).

(6) MIBPŠ je jedinstven, nekazujući, nepromjenjiv i neponovljiv.

(7) Upisani privatni šumoposjednik može zatražiti korisničko ime i lozinku za pregledavanje Upisnika.

(8) Datum upisa, prijava promjena i brisanja iz Upisnika je datum donošenja rješenja o upisu, prijavi promjena i brisanju iz Upisnika.

Članak 7.

Upisani privatni šumoposjednik dužan je Ministarstvu u roku od 30 dana od nastanka promjena prijaviti sljedeće promjene:

– površine šume i/ili šumskog zemljišta kojom gospodari privatni šumoposjednik

– prebivališta ili sjedišta

– podataka u sudskom/obrtnom registru/registru udruga

– žiro-računa privatnog šumoposjednika

– člana OŠG-a.

Članak 8.

(1) Ministarstvo će pokrenuti postupak brisanja iz Upisnika:

– na zahtjev privatnog šumoposjednika

– na zahtjev člana OŠG-a u slučaju smrti privatnog šumoposjednika ili sebe osobno

– prestankom ispunjavanja uvjeta iz članka 4. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika

(2) Zahtjev za brisanje iz Upisnika podnosi se na obrascu koji se nalazi u Prilogu III. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(3) Brisanjem privatnog šumoposjednika iz Upisnika, brišu se i članovi OŠG-a.

(4) Brisani članovi OŠG-a iz stavka 2. ovoga članka mogu se ponovno upisati u Upisnik ako ispunjavaju uvjete sukladno ovom Pravilniku i propisu iz područja šumarstva.

Članak 9.

(1) Ministarstvo o upisu, prijavi promjena i brisanju iz Upisnika donosi rješenje.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, o upisu promjena šuma i/ili šumskog zemljišta kojom gospodari privatni šumoposjednik i/ili žiro-računu privatnog šumoposjednika, Ministarstvo izdaje obavijest o izvršenoj promjeni.

Članak 10.

(1) Privatni šumoposjednik i članovi OŠG-a koji obavljaju šumarsku djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, upisom u Upisnik postaju obveznici mirovinskog osiguranja u skladu s posebnim propisom koji uređuje mirovinsko osiguranje.

(2) Privatni šumoposjednik i članovi OŠG-a, upisom u Upisnik postaju obveznici poreza na dohodak.

V. ISKAZNICA PRIVATNOG ŠUMOPOSJEDNIKA

Članak 11.

(1) Ministarstvo privatnom šumoposjedniku, uz Rješenje o upisu u Upisnik, izdaje i Iskaznicu privatnog šumoposjednika (u daljem tekstu: Iskaznica).

(2) Iskaznica vrijedi uz predočenje osobne iskaznice.

(3) Na zahtjev privatnog šumoposjednika, Iskaznica se može izdati i članu OŠG-a.

(4) Iskaznica prestaje vrijediti brisanjem privatnog šumoposjednika/člana OŠG-a iz Upisnika te su je privatni šumoposjednik/član OŠG-a, prilikom podnošenja zahtjeva za brisanjem, obvezni predati Ministarstvu na poništenje.

(5) U slučaju gubitka Iskaznice, privatni šumoposjednik/član OŠG-a, obvezan je prijaviti gubitak Iskaznice Ministarstvu te o vlastitom trošku oglasiti gubitak Iskaznice u »Narodnim novinama«. Nakon navedenog postupka i dostave dokaza o oglašavanju, Ministarstvo će izdati novu Iskaznicu.

Članak 12.

(1) Iskaznica je pravokutnog oblika, tamno zelene je boje, veličine 86 x 60 mm ako je izrađena od papira te 54 x 85,6 mm ako je izrađena od PVC-a ili kompozitnog PVC-a.

(2) Iskaznica sadrži sljedeća obilježja:

a) Na prednjoj strani:

– grb Republike Hrvatske

– natpis Republika Hrvatska

– natpis Ministarstvo poljoprivrede

– otisnut tekst: Iskaznica privatnog šumoposjednika

– MIBPŠ, ime i prezime, OIB te status privatnog šumoposjednika ili člana OŠG-a.

b) Na poleđini:

– broj osobne iskaznice

– skenirani potpis privatnog šumoposjednika ili člana OŠG-a

– ovjera ovlaštene osobe (samo za Iskaznicu izrađenu od papira)

– otisnut tekst: »Vrijedi uz osobnu iskaznicu. Korištenje Iskaznice nakon prestanka njene valjanosti predstavlja osnovu za prekršajnu odgovornost korisnika Iskaznice«.

(3) Izgled, sadržaj i oblik Iskaznice nalazi se u Prilogu IV. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisniku šumoposjednika (»Narodne novine« br. 137/2014 i 57/2017).

(2) Šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika na temelju Pravilnika o upisniku šumoposjednika (»Narodne novine« br. 137/14 i 57/17), ostaju upisani u Upisnik, a izdane Iskaznice vrijede do izdavanja novih Iskaznica.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisniku šumoposjednika (»Narodne novine« br. 137/14 i 57/17).

Klasa: 321-01/18-01/160

Urbroj: 525-11/1067-19-7

Zagreb, 13. veljače 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

PRILOG II.

POPIS DOKUMENTACIJE ZA UPIS I PRIJAVU PROMJENA U UPISNIK PRIVATNIH ŠUMOPOSJEDNIKA

Fizička osobaObrtPravna osoba

– Preslika osobne iskaznice

– Preslika osobnih iskaznica članova OŠG-a

– Preslika kartice žiro-računa

– Preslika osobne iskaznice obrtnika

– Izvod iz obrtnog registra ne stariji od 6 mjeseci

– Preslika potpisnog kartona

– Preslika osobne iskaznice odgovorne osobe

– Izvod iz sudskog registra/registra udruga ne stariji od 6 mjeseci

– Preslika potpisnog kartona

– Izvadak iz zemljišne knjige/izvod iz BZP-a za sve šume i/ili šumska zemljišta u vlasništvu/posjedu, ne stariji od 30 dana

– Posjedovni list/izvod iz posjedovnog lista za sve šume i/ili šumska zemljišta u vlasništvu, ne stariji od 30 dana ako nije dostavljen izvod iz BZP-a

– Preslika ugovora o zakupu u svrhu gospodarenja šumom i šumskim zemljištem ovjerenog kod javnog bilježnika ako vlasnik i posjednik na katastarskoj čestici nisu ista osoba

– Dokaz o suglasnosti suvlasnika za upis u Upisnik privatnih šumoposjednika ili presliku ugovora o zakupu u svrhu gospodarenja šumom i šumskim zemljištem ovjerenog kod javnog bilježnika ako postoji suvlasništvo na katastarskoj čestici

– Izvadak iz zemljišne knjige/izvod iz BZP-a za sve šume i/ili šumska zemljišta u vlasništvu/posjedu, ne stariji od 30 dana

– Posjedovni list/izvod iz posjedovnog lista za sve šume i/ili šumska zemljišta u vlasništvu, ne stariji od 30 dana ako nije dostavljen izvod iz BZP-a

– Preslika ugovora o zakupu u svrhu gospodarenja šumom i šumskim zemljištem ovjerenog kod javnog bilježnika ako vlasnik i posjednik na katastarskoj čestici nisu ista osoba

– Dokaz o suglasnosti suvlasnika za upis u Upisnik privatnih šumoposjednika ili presliku ugovora o zakupu u svrhu gospodarenja šumom i šumskim zemljištem ovjerenog kod javnog bilježnika ako postoji suvlasništvo na katastarskoj čestici

– Izvadak iz zemljišne knjige/izvod iz BZP-a za sve šume i/ili šumska zemljišta u vlasništvu/posjedu, ne stariji od 30 dana

– Posjedovni list/izvod iz posjedovnog lista za sve šume i/ili šumska zemljišta u vlasništvu, ne stariji od 30 dana ako nije dostavljen izvod iz BZP-a

– Preslika ugovora o zakupu u svrhu gospodarenja šumom i šumskim zemljištem ovjerenog kod javnog bilježnika ako vlasnik i posjednik na katastarskoj čestici nisu ista osoba

– Dokaz o suglasnosti suvlasnika za upis u Upisnik privatnih šumoposjednika ili presliku ugovora o zakupu u svrhu gospodarenja šumom i šumskim zemljištem ovjerenog kod javnog bilježnika ako postoji suvlasništvo na katastarskoj čestici


PRILOG III.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA BRISANJE IZ UPISNIKA PRIVATNIH ŠUMOPOSJEDNIKA

ZAHTJEV ZA BRISANJE IZ UPISNIKA PRIVATNIH
ŠUMOPOSJEDNIKA
1.Ime i prezime/naziv, OIB i prebivalište/sjedište privatnog šumoposjednika
2.MIBPŠ
3.Ime i prezime, OIB i prebivalište člana OŠG-a
4.Obrazloženje brisanja


Mjesto i datum podnošenja zahtjevaPotpis privatnog šumoposjednika
____________________________________________________
Potpis člana OŠG-a
_________________________


PRILOG IV.

SADRŽAJ I IZGLED ISKAZNICE PRIVATNOG ŠUMOPOSJEDNIKA/ČLANA OŠG-a IZRAĐENE OD PAPIRA

Prednja strana

Poleđina

SADRŽAJ I IZGLED ISKAZNICE PRIVATNOG ŠUMOPOSJEDNIKA/ČLANA OŠG-a IZRAĐENE OD PVC-a ILI KOMPOZITNOG PVC-a

Prednja strana

Poleđina