Pravilnik o cjeniku divljači

NN 20/2019 (27.2.2019.), Pravilnik o cjeniku divljači

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

419

Na temelju članka 23. stavka 11. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« br. 99/18.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O CJENIKU DIVLJAČI

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju vrijednosti pojedinih vrsta divljači.

(2) Cijena divljači odnosi se na živu i u lovištu slobodnu divljač.

(3) Cijene su osnovica za određivanje vrijednosti lovišta na kraju gospodarskog razdoblja, početne cijene naknade za pravo lova u državnim i zajedničkim lovištima, naknade za korištenje prava lova za privatna lovišta i negativne razlike divljači, lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, a obračunavaju se primjenom tablica određenih ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Tablica 1. VRIJEDNOST KRUPNE DIVLJAČI

dob

Vrsta divljači

mladunčadpomladakmladasrednjazrela
MŽMŽMŽMŽMŽ
kn/grlu
Jelen obični600,00600,001.200,001.200,004.000,002.000,0010.000,003.000,0016.000,003.000,00
Jelen lopatar350,00350,00700,00700,002.000,00900,005.000,001.500,0010.000,001.500,00
Jelen aksis350,00350,00700,00700,002.000,00900,005.000,001.500,0010.000,001.500,00
Srna obična200,00200,00350,00350,001.500,00600,002.000,00800,002.500,001.000,00
Divokoza300,00300,00500,00500,002.200,002.000,003.500,003.200,006.700,006.000,00
Muflon300,00300,00500,00500,001.800,00700,004.000,001.000,008.000,001.500,00
Svinja divlja300,00300,00600,00600,001.000,00800,004.500,001.000,008.000,001.200,00
Smeđi medvjed1.400,001.400,004.000,004.000,0010.000,0010.000,0018.000,0018.000,0025.000,0025.000,00


Tablica 2. VRIJEDNOST SITNE DIVLJAČI

Vrsta divljačikn/grlu kljunu
Jazavac50,00
Mačka divlja100,00
Kune100,00
Lasica mala50,00
Dabar300,00
Zec obični300,00
Kunić divlji100,00
Puh veliki50,00
Lisica50,00
Čagalj50,00
Tvor50,00
Fazan – gnjetlovi75,00
Jarebica kamenjaraka – grivna100,00
Jarebica kamenjaraka – čukara80,00
Trčka skvržulja100,00
Prepelice25,00
Šljuke80,00
Golubovi divlji100,00
Guske divlje100,00
Patke divlje60,00
Liska crna25,00
Vrana siva20,00
Vrana gačac20,00
Čavka zlogodnjača20,00
Svraka20,00
Šojka kreštalica20,00
Tablica 3.     VRIJEDNOST LOVNOTEHNIČKIH I LOVNOGOSPODARSKIH OBJEKATA

Vrsta objektakn/kom.
Hranilište za krupnu divljač5.000,00
Hranilište za sitnu divljač1.500,00
Solište500,00
Pojilište4.000,00
Spremište za hranu10.000,00
Čeka15.000,00


Za ostale objekte koji su izgrađeni u lovištu temeljem propisa lovnogospodarskih planova ili su izgrađeni temeljem Programa razvoja lovnoga gospodarstva uz obavljanje pratećih djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku primjenjuju se knjigovodstvene vrijednosti potvrđene od mjerodavnog vještaka.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Cjenik divljači (»Narodne novine«, broj: 67/06.).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/11

Urbroj: 525-11/1349-19-1

Zagreb, 13. veljače 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.