Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

NN 20/2019 (27.2.2019.), Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

420

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 7. i 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) UDIČARSKIM ALATIMA I UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE UDIČARSKE KVOTE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1. U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite plavoperajne tune ovim Pravilnikom propisuju se odredbe kojima se razrađuju odredbe Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i vijeća od 14. rujna 2016. godine o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16. 9. 2016.), a u odnosu na gospodarski ribolov plavoperajne tune udičarskim alatima (u daljnjem tekstu: Uredba)

2. Ovim Pravilnikom propisuju se i:

• uvjeti za mogućnost ostvarivanja prava na dodjelu kvote

• kriteriji za raspodjelu državne kvote

• naknada za dodijeljenu kvotu

• način i uvjeti za izdavanje i prijenos Odobrenja za ribolov tune udičarskim alatima (u daljnjem tekstu: Odobrenje), rok na koji se Odobrenje izdaje i obrazac Odobrenja.

ALATI I OPREMA ZA ULOV

Članak 2.

1. Gospodarski ribolov plavoperajne tune udičarskim alatima smije se obavljati uz uporabu odmeta, panule i plutajućeg parangala.

2. Gospodarski ribolov iz stavka 1. ovog članka smije se obavljati isključivo plovilom za koje je izdano Odobrenje i kojem je dodijeljena individualna ulovna kvota za tekuću godinu.

DRŽAVNA KVOTA

Članak 3.

Državna kvota za ribolov plavoperajne tune udičarskim alatima predstavlja dio ukupne ulovne kvote za ribolov plavoperajne tune koja je dodijeljena Republici Hrvatskoj te je raspoređena za gospodarski ribolov udičarskim alatima sukladno odredbama pravilnika kojim se regulira raspodjela ribolovnih mogućnosti za ulov plavoperajne tune (dalje u tekstu: ulovna kvota).

UVJETI ZA MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE UDIČARSKE KVOTE

Članak 4.

1. Pravo na dodjelu dijela kvote za ribolov plavoperajne tune udičarskim alatima (dalje u tekstu: individualna udičarska kvota) može ostvariti plovilo koje udovoljava sljedećim uvjetima:

a. da je plovilo upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske,

b. da je plovilo upisano u važeću povlasticu za gospodarski ribolov na moru te da su u istoj povlastici upisani ribolovni alati kako slijedi: povrazi (odmet, kančenica, tunje samice, povraz s kukom) i/ili povlačni povraz (panula) i/ili plutajući parangal (u daljnjem tekstu: udičarski alati),

c. da je plovilo aktivno sudjelovalo u gospodarskom ribolovu plavoperajne tune u razdoblju od 2014. do 2018. godine udičarskim alatima i ima zabilježen ulov, iskrcaj i stavljanje u promet plavoperajne tune sukladno važećim propisima,

d. da ovlašteniku povlastice izdane na plovilo, odnosno zapovjedniku plovila, nisu dodijeljeni negativni prekršajni bodovi sukladno članku 79. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19),

e. da je ovlaštenik povlastice uplatio naknadu za individualnu udičarsku kvotu dodijeljenu u prethodnoj godini sukladno članku 6. ovog Pravilnika, ukoliko mu je ista bila dodijeljena te ukoliko je obveza postojala.

2. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ministar može putem javnog natječaja dodijeliti pravo na dodjelu dijela udičarske kvote i dodatnim plovilima koja ne udovoljavaju uvjetu iz stavka 1. točke c. ovoga članka, vodeći pri tom računa o odredbama koje reguliraju maksimalni kapacitet ribolovne flote sukladno pravilniku kojim se reguliraju ribolovne mogućnosti za plavoperajnu tunu.

3. U slučaju da je u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika došlo do prijenosa povlastice s jednog plovila na drugo, ili je došlo do prijenosa udičarskog ribolovnog alata kojim je ostvaren ulov plavoperajne tune u razdoblju od 2014. do 2018. godine iz jedne povlastice u drugu povlasticu, ili pak do trajnog ustupanja kvote, odnosno ribolovnih prava, sva prava koja proizlaze iz stavka 1. točke c. ovoga članka prenose se na novo plovilo.

4. U slučaju da nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, a do donošenja Odluke o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a za 2019. godinu, dođe do prijenosa povlastice s jednog plovila na drugo ili dođe do prijenosa udičarskog ribolovnog alata kojim je ostvaren ulov plavoperajne tune u razdoblju od 2014. do 2018. godine iz jedne povlastice u drugu povlasticu, plovilo s kojeg se prenosi povlastica ili alat gubi pravo na raspolaganje individualnom udičarskom kvotom, a to pravo se prenosi na plovilo na koje je povlastica odnosno ribolovni alat prešao kao i sva prava koja proizlaze iz stavka 1. točke c. ovog Pravilnika.

5. U slučaju da nakon stupanja na snagu Odluke o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a u 2019. godini dođe do:

• prijenosa povlastice radi prodaje plovila s povlasticom drugom vlasniku, ili

• prijenosa povlastice radi prodaje povlastice bez plovila drugom vlasniku, ili

• prijenosa udičarskog ribolovnog alata kojim je ostvaren ulov sukladno stavku 1. točki c. ovoga članka iz povlastice u povlasticu drugog vlasnika,

plovilo kojem je kvota navedenom Odlukom bila dodijeljena ne smije više sudjelovati u ribolovu tune, a njegovu kvotu u narednoj godini Ministarstvo može dodijeliti novom plovilu putem Javnog natječaja. Uvjete i kriterije dodjele kvote propisuje ministar Javnim natječajem.

6. U slučaju da nakon stupanja na snagu Odluke o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a u 2019. godini dođe do:

• prijenosa povlastice radi zamjene plovila u povlastici istog vlasnika, ili

• prijenosa povlastice radi darovanja plovila s povlasticom bračnom drugu, djeci, roditeljima ili unucima, ili

• prijenosa povlastice radi nasljeđivanja plovila s povlasticom,

plovilo kojem je kvota navedenom Odlukom bila dodijeljena ne smije više sudjelovati u ribolovu tune u godini u kojoj je prijenos ostvaren, a sva prava koja proizlaze iz stavka 1. točka c. ovoga članka u narednoj godini se prenose na novo plovilo ako se radi o slučaju iz podstavka 1. ovog stavka odnosno na isto plovilo koje ima novog vlasnika ako se radi o slučajevima iz podstavaka 2. i 3. ovog stavka.

KRITERIJI ZA RASPODJELU UDIČARSKE KVOTE

Članak 5.

Udičarska kvota se u tekućoj godini raspoređuje na plovila koja udovoljavaju uvjetima iz članka 4. ovog Pravilnika prema sljedećim kriterijima:

a. 70 % kvote raspoređuje se ravnomjerno na sva plovila

b. 30 % kvote raspoređuje se na sva plovila u omjeru koji odgovara njihovom pojedinačnom udjelu u zbroju ulova tune udičarskim alatima svih plovila kroz razdoblje od prethodne tri kalendarske godine na način da se svakom plovilu ukupan ulov kroz razdoblje od prethodne tri godine umanjuje za količinu najmanjeg godišnjeg ulova unutar tog trogodišnjeg razdoblja. Kao referentna količina za prethodnu godinu, uzima se količina ulova zabilježena u elektroničkoj bazi Ribarskog informacijskog sustava. Za izračun kvote u 2019. godini u obračun ne ulazi razdoblje od 1. do 31. prosinca 2018. godine.

NAKNADA ZA RIBOLOV

Članak 6.

1. Naknadu za individualnu udičarsku kvotu, vlasnik plovila dužan je uplatiti u državni proračun najkasnije do 15. siječnja naredne godine. Iznos naknade obračunava se temeljem ostvarenog ulova u protekloj godini i prosječene cijene plavoperajne tune u protekloj godini sukladno evidenciji prve prodaje tune ulovljene udičarskim alatima. Pojedinačni iznos naknade po plovilu obračunava se kao umnožak pojedinačnog ulova tune u kilogramima i 5 % prosječne cijene po kilogramu iz sustava evidencije prve prodaje cjelokupnog ulova svih plovila.

2. Naknada za plavoperajnu tunu ulovljenu kao prilov sukladno odredbama posebnog propisa kojim se reguliraju ribolovne mogućnosti za plavoperajnu tunu obračunava se i naplaćuje na način propisan stavkom 1. ovoga članka.

3. Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, iznos naknade za ulov ostvaren u 2019. godini je 0 HRK.

IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RIBOLOV

Članak 7.

1. U svrhu izdavanja Odobrenja za ribolov za narednu godinu, vlasnici plovila koja udovoljavaju uvjetima iz članka 4. ovog Pravilnika dužni su u razdoblju od 1. prosinca do 31. prosinca podnijeti Zahtjev za izdavanje Odobrenja za ribolov plavoperajne tune sukladno članku 26. stavku 1. Zakona o morskom ribarstvu.

2. Ministarstvo će izdati Odobrenje za kalendarsku godinu vlasniku plovila koje udovoljava uvjetima propisanim u članku 4. i ukoliko je isto opremljeno uređajem za satelitsko praćenje te e-očevidnikom. Odobrenje sadrži podatke o plovilu kojim se ribolov smije obavljati, ribolovnom alatu i ribolovnim zonama u kojima je dopušteno obavljanje ribolova te maksimalnoj dozvoljenoj ukupnoj ulovnoj količini u kalendarskoj godini sukladno kriterijima iz članka 5. ovoga Pravilnika i uz primjenu kriterija iz članka 9. ovoga Pravilnika.

3. Oblik i sadržaj Odobrenja propisan je na obrascu koji je tiskan u Prilogu 1. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio, a izdaje se za kalendarsku godinu najkasnije do 31. siječnja.

4. Ako vlasnik plovila ne podnese zahtjev u propisanom roku ili ne uplati naknadu za ulovljenu kvotu do 15. siječnja, smatrat će se da trajno odustaje od dodjele kvote te će se ista u kalendarskoj godini rasporediti jednoliko na preostala plovila, a za sljedeću godinu može biti dodijeljena novom plovilu putem Javnog natječaja.

5. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za 2019. godinu Odobrenje će se izdati svim vlasnicima plovila koja udovoljavaju uvjetima iz članka 4. ovog Pravilnika bez podnošenja zahtjeva, a ulovna kvota će biti raspoređena sukladno kriterijima propisanim u članku 5. ovog Pravilnika.

6. Plovila koja udovoljavaju uvjetima iz članka 4. ovoga Pravilnika upisuju se u Registar ulovnih plovila kojeg vodi Ministarstvo. Popis plovila s pripadajućom ulovnom kvotom prema podstavku a., stavku 1. članka 5. ovog Pravilnika dostavlja se Europskoj komisiji najkasnije 20 dana prije početka perioda autorizacije. Nakon isteka roka za izdavanje Odobrenja iz stavka 3. ovoga članka ministar Odlukom donosi popis plovila za upis u ICCAT Registar ulovnih plovila s njihovim ulovnim kvotama za tekuću godinu te se isti dostavlja Europskoj komisiji.

7. Ukoliko vlasnik plovila kojemu je izdano Odobrenje želi odustati od ribolova plavoperajne tune udičarskim alatima, podnosi ministarstvu Izjavu kojom se svojevoljno odriče prava na raspolaganje kvotom te kvota prelazi na raspolaganje državi. Ministarstvo može navedenu kvotu dati na raspolaganje drugom plovilu temeljem Javnog natječaja. Vlasnik plovila koji je svojevoljno odustao od ribolova tune udičarski alatima ostvaruje prednost kod raspodjele kvote dodijeljene rekreacijskom ribolovu za trofejne primjerke koja se dodjeljuje temeljem Javnog natječaja kojeg raspisuje Ministarstvo.

PRIJENOS ODOBRENJA

Članak 8.

1. Vlasnici plovila kojima je izdano Odobrenje iz članka 7. ovog Pravilnika, mogu tijekom kalendarske godine podnijeti zahtjev za prebacivanje Odobrenja na drugo plovilo iznimno, u slučaju nemogućnosti obavljanja ribolova uzrokovanog havarijom ili teškim kvarom plovila, odnosno uslijed druge teške okolnosti zbog koje nije moguće iskoristiti više od 50 % dodijeljene individualne udičarske kvote, a o čemu prilažu valjanu dokumentaciju.

2. Odobrenje je moguće prenijeti samo jednom tijekom kalendarske godine i to isključivo na plovilo manje od 15 metara.

3. Zajedno s prijenosom Odobrenja sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka prenosi se i individualna udičarska kvota dodijeljena plovilu na koje je izdano Odobrenje.

4. Prijenos Odobrenja i pripadajuće individualne udičarske kvote sukladno stavcima 1. i 3. ovoga članka između dva plovila smije se obaviti isključivo bez financijske ili druge naknade.

ISKORIŠTENJE UDIČARSKE KVOTE

Članak 9.

1. Počevši od 2020. godine, individualna udičarska kvota dodijeljena sukladno članku 5. ovoga Pravilnika, umanjenje se za 20 % ukoliko je plovilo u prethodnoj godini iskoristilo manje od 65 % dodijeljene individualne udičarske kvote.

2. Količina ulovne kvote za koju je umanjena individualna udičarska kvota za pojedino plovilo sukladno stavku 1. ovoga članka, ravnomjerno se raspoređuje na plovila koja su u prethodnoj godini iskoristila više od 95 % dodijeljene individualne udičarske kvote. Ukoliko nijedno plovila nije iskoristilo više od 95 % dodijeljene individualne udičarske kvote u protekloj godini, kvota umanjena sukladno stavku 1. ravnomjerno se raspoređuje na tri plovila s najvećim postotkom iskorištenja u protekloj godini.

DOSTAVA PODATAKA

Članak 10.

1. Očevidnik se vodi kao elektronski očevidnik (u daljnjem tekstu: očevidnik).

2. Svaki očevidnik popunjava se na osnovi uputa za popunjavanje očevidnika koja su sastavni dio očevidnika i sukladno odredbama Uredbe.

Članak 11.

Kada je na moru, ovlaštenik povlastice dužan je najkasnije do kraja svakog dana dostaviti ministarstvu podatke iz očevidnika koji sadrže vrijeme i geografsku poziciju te broj i procijenjenu masu svake ulovljene tune za svaki ribolovni napor, uključujući i one u kojima nije bilo ulova.

Članak 12.

1. Podatke u očevidnik mora unositi ovlaštenik povlastice osobno ako sam obavlja ribolov ili zapovjednik plovila ili voditelj brodice koji za ovlaštenika povlastice obavlja ribolov.

2. Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka u očevidnik ne unose cjelovite i točne podatke i ne dostavljaju u propisanom roku podatke o ribolovu tune sukladno odredbama ovoga Pravilnika, smatra se da očevidnik nije vođen.

UZORKOVANJE

Članak 13.

Za ispunjavanje nacionalnih obveza prema EU – Data Collection Framework (EU-DCF) potrebno je omogućiti osobama odabranim od strane ministarstva uzorkovanje ulovljenih tuna.

ISKRCAJ

Članak 14.

Iskrcaj tuna iz gospodarskog ribolova udičarskim alatima dozvoljen je u sljedećim lukama:

a. Poreč

b. Rovinj – komunalni dio luke Valdibora

c. Funtana

d. Ližnjan-Kuje

e. Pula – gat Čađavica

f. Medulin

g. Rijeka – riječki lukobran – iskrcajno mjesto Rijeka

h. Krk – Krk

i. Novalja

j. Zadar – Gaženica

k. Lamjana

l. Biograd – glavni mul – Obala kralja Petra Krešimira IV.

m. Tribunj – gat sv. Nikole

n. Vodice

o. Jezera

p. Rogoznica

q. Kaštel Sućurac – Brižine

r. Hvar – Vira

s. Ploče – gat 10 A od graničnog prijelaza prema luci

t. Dubrovnik – gat Petka

u. Trpanj

v. Trstenik.

Članak 15.

Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru prije iskrcaja obavezni su dostaviti ministarstvu zahtjev za iskrcaj sa sljedećim podacima:

a. očekivano vrijeme i mjesto iskrcaja

b. očekivanu količinu tune za iskrcaj

c. ispunjeni očevidnik s podacima sukladno članku 11. i najavom povratka u luku minimalno sat vremena prije povratka.

1. Podaci iz stavka 1. točaka a) i b) ovoga članka dostavljaju se kroz sustav e-očevidnika ili, u slučaju nemogućnosti kroz sustav e-očevidnika, alternativnim elektroničkim putem kroz službenu aplikaciju Informacijskog sustava ribarstva najmanje sat vremena prije očekivanog vremena iskrcaja.

2. Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru iskrcaj tuna smiju obavljati na iskrcajnim mjestima iz članka 14. ovoga Pravilnika radnim danom od 8:30 do 22:00 sata te subotom, nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8:30 do 22:00 sata.

3. Isključivo cijeli primjerci tuna, bez odstranjenih ikakvih vanjskih dijelova, ili primjerci bez škrga i utrobe smiju se zadržati na plovilu i iskrcati.

4. Iskrcaj tune ne smije se izvršiti bez prethodnog odobrenja ministarstva temeljem unaprijed dostavljenog zahtjeva za iskrcaj.

5. Prilikom iskrcaja, obvezno je iskrcati cjelokupan ulov zadržan na plovilu.

PROMET

Članak 16.

Na stavljanje na tržište i promet tuna na tržištu, na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju registraciju prvih kupaca proizvoda ribarstva, postupak prve prodaje i vaganja te propisi koji uređuju sljedivost plavoperajne tune od ulova ili izlova, iskrcaja, prijevoza i skladištenja, prerade i distribucije do maloprodaje.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 3., članak 7. stavci 1. i 2. i članak 24. stavak 3. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, br. 4/17 i 15/17).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/20

Urbroj: 525-13/1766-19-1

Zagreb, 18. veljače 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

ODOBRENJE ZA GOSPODARSKI RIBOLOV
ZA GODINU _____

PODACI O PLOVILU:

CFR:

Ime broda / Registarska oznaka brodice:

Vanjska oznaka:

Luka upisa:

UVJETI ZA OBAVLJANJE RIBOLOVA:

Ribolovni alat/i:Ribolovne zone:Odobrenje je važeće do:
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________


Vrsta:

Plavoperajna tuna
(Thunnus thynnus)

Maksimalna ulovna količina – kvota (kg)
___________________


KLASA:

URBROJ:

Datum izdavanja:

Redni broj upisa u Registar odobrenja:

PO OVLAŠTENJU MINISTRA

______________________