Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 20/2019 (27.2.2019.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

424

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17 i 14/19) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

(1) U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br. 105/17 i 37/18) u članku 9. stavku 3. iza broja »1.« dodaju se riječi »točaka 1. i 2.«.

(2) Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Prijenos Odobrenja iz stavka 1. točke 3. ovog članka može se izvršiti i u slučaju kada jedan ili više vlasnika plovila na koja su izdana Odobrenja zatraži/e prijenos tih Odobrenja na jedno plovilo pod uvjetom da njegov kapacitet izražen u GT i kW nije veći od zbroja kapaciteta plovila sa kojih se prenose Odobrenja.

(6) Prijenos Odobrenja iz stavka 1. točke 3. i stavka 5. ovoga članka izvršit će se ukidanjem svih Odobrenja izdanih na plovila s kojih se vrši prijenos i izdavanjem Odobrenja na plovilo na koje se vrši prijenos s pravima na isti ribolovni alat i ribolovne zone upisane u povlastici plovila na koje se vrši prijenos, a rok valjanosti novog Odobrenja će biti jednak najdužem roku valjanosti iz ukinutih Odobrenja.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/44

Urbroj: 525-13/1766-19-5

Zagreb, 15. veljače 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.