Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om

NN 20/2019 (27.2.2019.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

431

Na temelju članka 108. stavka 4. i članka 209. stavka 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/2018, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. veljače 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE AIF-om

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom pobliže uređuje:

1. zahtjev i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om bez pravne osobnosti

2. zahtjev i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću

3. promjene uvjeta pod kojim je UAIF-u izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje AIF-om.

II. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE AIF-om BEZ PRAVNE OSOBNOSTI

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om bez pravne osobnosti (bilo otvorenim AIF-om ili zatvorenim AIF-om) Hanfi za račun AIF-a podnosi UAIF koji će njime upravljati.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 209. stavku 2. Zakona mora sadržavati:

1. dokaz o održavanju kapitala UAIF-a u skladu s člancima 23. do 26. Zakona

2. kada je to primjenjivo, suglasnost depozitara i nadzornog odbora UAIF-a na pravila AIF-a u skladu s odredbom članka 166. stavka 5. Zakona

3. za depozitara iz članka 186. stavka 3. točke 1. Zakona – tvrtku i sjedište depozitara

4. za depozitara iz članka 186. stavka 3. točke 2. Zakona – tvrtku i sjedište osnivača podružnice kreditne institucije iz treće države te tvrtku i sjedište same podružnice u Republici Hrvatskoj i izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra treće države za osnivača podružnice

5. presliku odobrenja za rad depozitara izdanog od strane Hrvatske narodne banke

6. dokaze o ispunjenim organizacijskim i tehničkim zahtjevima za obavljanje poslova depozitara u skladu sa Zakonom i člancima pravilnika Hanfe kojim su regulirani poslovi depozitara AIF-a

7. cjenik za obavljanje poslova depozitara, ako cjenik ne čini sastavni dio ugovora o obavljanju poslova depozitara

8. izjavu depozitara da ne postoje zakonske prepreke u smislu članka 193. stavaka 3. i 4. te članka 186. stavka 6. točke b) Zakona

9. ime i prezime upravitelja depozitara i njegovog zamjenika, njihove kontakt podatke, te potvrdu depozitara iz koje proizlazi da upravitelj depozitara zadovoljava uvjete iz članka 186. stavka 10. Zakona u odnosu na odgovarajuće iskustvo

10. presliku pozitivnog mišljenja o reviziji financijskih izvještaja depozitara za tri posljednje poslovne godine

11. dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,

12. drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(3) Odgovarajuće iskustvo iz članka 186. stavka 5. Zakona znači da upravitelj depozitara mora imati završen diplomski studij u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje te odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i minimalno tri godine iskustva na poslovima depozitara ili sličnim poslovima.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka koji podnosi UAIF iz druge države članice pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 209. stavku 2. Zakona i u članku 2. ovog Pravilnika mora sadržavati:

1. izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za UAIF,

2. odobrenje za rad UAIF-u izdano od strane nadležnog tijela države članice odnosno treće države,

3. izvadak iz odgovarajućeg registra za revizora AIF-a,

(5) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka koji podnosi UAIF iz treće države pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 209. stavku 2. Zakona i u člancima 2. i 4. ovog Pravilnika mora sadržavati: i ime, prezime i prebivalište, odnosno tvrtku i sjedište te kontakt podatke pravnog zastupnika UAIF-a u skladu s člankom 127. stavkom 4. Zakona, kada je to primjenjivo.

(6) Sva strana dokumentacija iz ovoga članka mora biti prevedena po ovlaštenom sudskom tumaču za hrvatski jezik, a strane isprave iz stavka 2. točke 4. i 5. te stavka 4. točke 1., 2. i 3. moraju biti i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

III. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSNIVANJE ZATVORENOG AIF-a S PRAVNOM OSOBNOŠĆU

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću Hanfi podnosi vanjski UAIF (kod zatvorenog AIF-a s vanjskim upravljanjem), odnosno uprava AIF-a (kod zatvorenog AIF-a s unutarnjim upravljanjem).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka koji podnosi UAIF, pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 108. stavku 2. Zakona te članku 2. stavku 2. ovog Pravilnika mora sadržavati:

1. izjavu o povezanim osobama s AIF-om u skladu s člankom 4. točkom 25. Zakona,

2. kada je to primjenjivo, prospekt u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala,

3. podatak o revizoru

4. ugovor o upravljanju zatvorenim AIF-om s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF, sklopljen u pisanom obliku, na neodređeno vrijeme

5. poslovni plan, koji mora biti izrađen za najmanje prve tri poslovne godine te mora sadržavati informacije o planiranim aktivnostima te organizacijsku strukturu sa shematskim prikazom organizacije

6. dokaz o uplaćenoj naknadi

7. drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(3) Na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka koji podnosi unutarnji UAIF (kod zatvorenog AIF-a s unutarnjim upravljanjem), pored stavka 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i odredbe članka 29. i članka 30. Zakona te odredbe pravilnika Hanfe kojim se u skladu s člankom 29. stavkom 2. Zakona detaljnije propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije.

IV. PROMJENA UVJETA POD KOJIM JE UAIF-u IZDANO ODOBRENJE ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE AIF-om

Članak 4.

(1) UAIF je u skladu s člankom 210. stavkom 1. Zakona dužan u roku od 30 dana izvijestiti Hanfu o svim značajnim promjenama uvjeta pod kojima mu je izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje AIF-om, a osobito o značajnim promjenama uvjeta i podataka koji su dostavljeni uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om.

(2) Uz obavijest UAIF-a iz članka 210. stavka 1. Zakona, UAIF je dužan priložiti i odluku o usvajanju značajnih promjena dokumenata koji su dostavljeni uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-a, u kojoj će se naznačiti u kojim dijelovima i na koji način se ti dokumenti mijenjaju.

(3) UAIF je dužan Hanfi dostaviti i drugu dokumentaciju koju Hanfa zatraži na temelju obavijesti UAIF-a iz članka 210. stavka 1. Zakona.

Promjena dokumenata otvorenog AIF-a s privatnom ponudom, zatvorenog AIF-a bez pravne osobnosti s privatnom ponudom i zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću

Članak 5.

(1) UAIF je dužan u roku od 30 dana izvijestiti Hanfu o svim značajnim promjenama dokumenata koji su dostavljeni uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om.

(2) Značajnim promjenama dokumenata iz stavka 1. ovoga članka za AIF s privatnom ponudom, zatvoreni AIF bez pravne osobnosti s privatnom ponudom i zatvoreni AIF s pravnom osobnošću smatraju se osobito:

1. izmjene i dopune ugovora o upravljanju zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF

2. pravila tog AIF-a koje se predlažu s namjerom:

a) promjene vrste AIF-a

b) promjene vremena trajanja AIF-a u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme,

c) promjene naknada, troškova i izdataka i njihovih maksimalnih iznosa, koje ulagatelji mogu snositi izravno ili neizravno, a koji mogu rezultirati većim troškovima za ulagatelje,

d) promjene opisa postupaka kojima AIF može promijeniti investicijsku strategiju, investicijsku politiku ili oboje, kao i obvezu obavještavanja i drugih prava ulagatelja kod namjere uvođenja navedenih promjena,

e) promjene investicijske strategije i ciljeva AIF-a uključujući vrste imovine u koje AIF može ulagati, tehnike koje može koristiti, korištenje financijske poluge, kao i promjene svih povezanih rizika,

f) promjene opisa uvjeta pod kojima će se mijenjati pravila AIF-a i postupaka koje će se u tom smislu poduzeti radi zaštite postojećih ulagatelja, prvenstveno u smislu obavještavanja i drugih prava ulagatelja kod namjere uvođenja navedenih promjena,

g) promjene opisa načina na koji UAIF ispunjava zahtjeve iz članka 24. stavka 4. ovoga Zakona,

h) promjene profila rizičnosti AIF-a i sklonosti prema riziku,

i) promjene politike isplate prihoda ili dobiti AIF-a imateljima udjela,

j) promjene opisa kako i kada će biti objavljene informacije koje se zahtijevaju u skladu s člankom 176. Zakona,

k) promjene podataka iz članka 168. stavka 3. točke 1., 2., 4., 6., 7. i 9. koje mogu rezultirati promjenama u povjereničkom odnosu UAIF-a i ulagatelja te AIF-a i ulagatelja,

3. promjene ugovora o obavljanju poslova depozitara za AIF koje se odnose na:

a) opis poslova koje depozitar obavlja te postupaka koje treba donijeti za svaku vrstu imovine u koju AIF može ulagati i koja je povjerena depozitaru i

b) promjene opisa načina na koji se obavljaju poslovi pohrane i nadzora u odnosu na svaku pojedinu vrstu imovine AIF fond te geografsko područje u koje se ulaže imovina AIF-a.

(3) Kada je to primjenjivo, uz navedeno u stavku 1. ovog članka, značajnim se promjenama smatra i svaka prospekta u skladu sa zakonom kojim je regulirano tržište kapitala u Republici Hrvatskoj.

Promjene dokumenata otvorenog AIF-a s javnom ponudom i zatvorenog AIF-a bez pravne osobnosti s javnom ponudom

Članak 6.

Na bitne promjene pravila i prospekta otvorenog AIF-a s javnom ponudom i zatvorenog AIF-a bez pravne osobnosti s javnom ponudom, kao i bitne promjene ugovora s depozitarom te podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti na promjene tih dokumenata, odlučivanje Hanfe povodom navedenog zahtjeva i obavještavanje ulagatelja u tim slučajevima, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i podzakonskih propisa donesenih na temelju istog.

V. DOSTAVA ZAHTJEVA I PODATAKA

Članak 7.

(1) Svi zahtjevi i dokumentacija propisani ovim Pravilnikom osim pisanim putem Hanfi se mogu dostavljati i elektroničkim putem na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje.

(2) Kada se zahtjevi i dokumentacija dostavljaju elektroničkim putem smatra se da je Društvo dostavilo dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) Pravila AIF-a, Prospekt AIF-a kada je to primjenjivo i ugovor o obavljanju poslova depozitara iz članka 209. stavka 2. točaka 2. i 5. Zakona, Hanfi se dostavljaju u pisanoj formi, i na zadnjoj stranici potpisan od strane osoba koje su ovlaštene zastupati podnositelja zahtjeva.

(4) Osim u papirnatom obliku, dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka UAIF dostavlja i elektronički, na odgovarajućem mediju u jasnom i čitljivom formatu.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o odobrenju osnivanja i rada AIF-a te davanju suglasnosti na pravila AIF-a (»Narodne novine« broj 105/13 i 41/17).

(3) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-02/19-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-19-7

Zagreb, 22. veljače 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.