Pravilnik o statusnim promjenama AIF-ova bez pravne osobnosti te uvjetima za promjenu razlikovnosti i oblika AIF-a

NN 20/2019 (27.2.2019.), Pravilnik o statusnim promjenama AIF-ova bez pravne osobnosti te uvjetima za promjenu razlikovnosti i oblika AIF-a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

432

Na temelju članka 219. stavka 9. i članka 220. stavka 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. veljače 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O STATUSNIM PROMJENAMA AIF-ova BEZ PRAVNE OSOBNOSTI TE UVJETIMA ZA PROMJENU RAZLIKOVNOSTI I OBLIKA AIF-a

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom detaljno uređuju posebna pravila za provođenje statusnih promjena AIF-a iuvjeti za promjenu razlikovnosti i oblika AIF-a

(2) Dva ili više AIF-a bez pravne osobnosti mogu se međusobno pripojiti ili spojiti, uz prethodno odobrenje Hanfe, u skladu s odredbama Zakona.

(3) Pripajanje AIF-ova provodi se prijenosom cjelokupne imovine, prava i obveza jednog ili više AIF-ova (AIF prenositelj) koji prestaju postojati, na drugi, postojeći AIF (AIF preuzimatelj).

(4) Spajanje AIF-ova provodi se osnivanjem novog AIF-a (AIF preuzimatelj), na koji se prenosi cjelokupna imovina, prava i obveze dva ili više AIF-a koji se spajaju i prestaju postojati (AIF-ovi prenositelji).

(5) Prilikom statusnih promjena AIF-ova u postupku može sudjelovati samo jedan AIF preuzimatelj.

(6) Statusne promjene mogu se provesti samo ako je udjele AIF-a prenositelja dopušteno nuditi i ulagateljima u AIF-u preuzimatelju, u skladu s pravilnikom iz članka 6. stavka 6. Zakona.

II. ZAJEDNIČKE ODREDBE VEZANO ZA STATUSNE PROMJENE AIF-a

Pravne posljedice statusnih promjena

Članak 2.

(1) Provođenjem statusnih promjena, AIF prenositelj prestaje postojati bez provođenja likvidacije, a sva imovina, prava i obveze AIF-a prenositelja prelaze na AIF preuzimatelja.

(2) UAIF koji upravlja AIF-om preuzimateljem stupa, u svoje ime i za račun AIF-a preuzimatelja, u sve pravne odnose u kojima je bio UAIF AIF-a prenositelja u svoje ime, a za račun AIF-a prenositelja.

(3) Nakon provedbe statusne promjene, imatelj udjela u AIF-u prenositelju stječe udjele u AIF-u preuzimatelju, u skladu s određenim omjerom zamjene.

Novčane isplate AIF-a preuzimatelja prilikom zamjene udjela

Članak 3.

Ako prilikom zamjene udjela u AIF-u prenositelju za udjele u AIF-u preuzimatelju imatelji udjela u AIF-u prenositelju imaju pravo na novčane isplate, one ne smiju prelaziti 10% vrijednosti njihovih udjela u AIF-u prenositelju.

Dan izračuna omjera zamjene i dan provođenja statusne promjene

Članak 4.

(1) Omjer zamjene udjela u AIF-u prenositelju za udjele u AIF-u preuzimatelju izračunat će se na dan provođenja statusne promjene na temelju neto vrijednosti imovine AIF-ova koji sudjeluju u statusnoj promjeni, izračunate na način predviđen odredbom članka 152. Zakona (Dan izračuna omjera zamjene).

(2) Dan provođenja statusne promjene je dan određen u nacrtu pripajanja kao predviđeni datum provođenja statusne promjene, na koji se provodi prijenos imovine i obveza AIF-a prenositelja na AIF preuzimatelj te zamjena udjela AIF-a prenositelja za udjele u AIF-u preuzimatelju.

(3) Rok za raspodjelu udjela u AIF-u preuzimatelju je sljedeći radni dan od dana provođenja statusne promjene.

Pravila i uvjeti provođenja statusnih promjena

Članak 5.

(1) Nakon provedbe statusne promjene, neto vrijednost imovine AIF-a preuzimatelja mora biti najmanje jednaka iznosu neto vrijednosti imovine AIF-a prenositelja prije provedbe statusne promjene, uzimajući u obzir isplate u skladu s člankom 3. ovoga Pravilnika. Ukupna vrijednost svih udjela AIF-a preuzimatelja kojih je imatelj neka osoba nakon provedene statusne promjene, mora biti najmanje jednaka ukupnoj vrijednosti udjela AIF-a prenositelja kojih je ta osoba bila imatelj prije provođenja statusne promjene.

(2) Statusna promjena AIF-a dopuštena je ako se nakon njene provedbe ne oslabljuje ekonomski položaj imatelja udjela u AIF-ovima koji sudjeluju u statusnoj promjeni.

III. PRIPAJANJE AIF-ova BEZ PRAVNE OSOBNOSTI

Nacrt pripajanja

Članak 6.

(1) UAIF-ovi koji upravljaju AIF-om prenositeljem i AIF-om preuzimateljem dužni su izraditi zajednički nacrt pripajanja.

(2) Nacrt pripajanja mora sadržavati:

1. naziv AIF-ova koji sudjeluju u postupku pripajanja, tvrtke i sjedišta UAIF-ova koji upravljaju AIF-om prenositeljem i AIF-om preuzimateljem te naznaku da se provodi postupak pripajanja,

2. kratak opis razloga za provedbu pripajanja i osnove pripajanja,

3. opis predviđenih posljedica pripajanja na imatelje udjela AIF-a prenositelja i AIF-a preuzimatelja,

4. opis načina vrednovanja imovine i obveza AIF-a prenositelja i AIF-a preuzimatelja na datum izračuna omjera zamjene,

5. opis metodologije koja će se primijeniti za izračun omjera zamjene na dan izračuna omjera zamjene,

6. naznaku predviđenoga datuma provođenja statusne promjene,

7. detaljan opis postupaka u vezi s prijenosom imovine AIF-a prenositelja na AIF preuzimatelj i u vezi sa zamjenom udjela u AIF-u prenositelju za udjele u AIF-u preuzimatelju.

(3) Osim informacija i dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka, UAIF-ovi koji upravljaju AIF-om prenositeljem i AIF-om preuzimateljem u nacrt pripajanja mogu unijeti i dodatne informacije povezane s postupkom pripajanja.

(4) Nacrt pripajanja potpisuju svi članovi uprave UAIF-ova koji upravljaju AIF-om prenositeljem i AIF-om preuzimateljem.

(5) Ako u postupku pripajanja sudjeluje više AIF-ova prenositelja, izrađuje se jedan nacrt pripajanja.

(6) Ako isti UAIF upravlja i AIF-om prenositeljem i AIF-om preuzimateljem, sam izrađuje nacrt pripajanja.

Mišljenje depozitara o pripajanju

Članak 7.

(1) Depozitari AIF-ova koji sudjeluju u postupku pripajanja dužni su, samostalno i neovisno jedan od drugoga, izraditi mišljenje o pripajanju svaki za AIF za koji obavljaju poslove depozitara, na temelju nacrta pripajanja iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(2) U svome mišljenju depozitar mora izričito navesti jesu li propisani sadržaji iz članka 6. stavka 2., točaka 1., 4. i 7. ovoga Pravilnika izrađeni u skladu s odredbama Zakona, ovoga Pravilnika i pravila AIF-a.

(3) Troškovi povezani s izradom mišljenja depozitara o pripajanju ne smiju biti plaćeni iz imovine AIF-ova koji sudjeluju u postupku pripajanja.

Obavijest imateljima udjela o pripajanju

Članak 8.

(1) UAIF koji upravlja AIF-om preuzimateljem dužan je obavijestiti sve imatelje udjela u AIF-u preuzimatelju o svim radnjama i okolnostima pripajanja, kako bi imatelji udjela mogli procijeniti posljedice koje će pripajanje imati na njihovu imovinu u AIF-u preuzimatelju.

(2) UAIF koji upravlja AIF-om prenositeljem dužan je obavijestiti sve imatelje udjela u AIF-u prenositelju o svim radnjama i okolnostima pripajanja, kako bi imatelji udjela mogli procijeniti posljedice koje će pripajanje imati na njihovu imovinu u AIF-u prenositelju.

(3) Obavijest o pripajanju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sadrži:

1. kratak opis razloga za provedbu pripajanja i osnove pripajanja,

2. opis predviđenih posljedica pripajanja na imatelje udjela AIF-a prenositelja i AIF-a preuzimatelja,

3. opis i postupak ostvarivanja svih prava koja pripadaju imateljima udjela AIF-a prenositelja i AIF-a preuzimatelja na temelju odredaba Zakona i ovoga Pravilnika,

4. predviđeni dan provođenja statusne promjene,

5. pojedinosti o tome kako će se postupati s ostvarenom dobiti u AIF-ovima koji sudjeluju u statusnoj promjeni,

6. informaciju o tome kako se može dobiti izvješće neovisnog revizora iz članka 9. ovoga Pravilnika te mišljenje depozitara iz članka 7. ovoga Pravilnika,

7. pojedinosti o obustavi trgovanja udjelima zbog provođenja pripajanja.

(4) Dodatni sadržaj obavijesti koja se dostavlja imateljima udjela AIF-a preuzimatelja uključuje i objašnjenje očekivanih značajnijih učinaka pripajanja na portfelj AIF-a preuzimatelja te informacije o namjeri provođenja rebalansa portfelja, prije ili nakon provođenja pripajanja.

(5) Dodatni sadržaj obavijesti koja se dostavlja imateljima udjela AIF-a prenositelja uključuje:

1. pojedinosti o mogućim razlikama u pravima imatelja udjela AIF-a prenositelja, prije i nakon provođenja pripajanja,

2. usporedbu razlika ključnih pokazatelja za imatelje udjela AIF-a prenositelja i AIF-a preuzimatelja u dijelu u kojem ukazuju na različite značajnije rizike,

3. usporedbu svih naknada i troškova AIF-a prenositelja i AIF-a preuzimatelja,

4. ako AIF prenositelj zaračunava naknadu vezanu uz prinos, objašnjenje kako će se ona primjenjivati do dana pripajanja,

5. ako AIF preuzimatelj zaračunava naknadu vezanu uz prinos, objašnjenje kako će se ona naknadno zaračunavati, u cilju osiguranja poštenog postupanja prema onim imateljima udjela koji su prethodno imali udjele u AIF-u prenositelju,

6. informacije o namjeri provođenja rebalansa portfelja prije pripajanja od strane UAIF-a koji upravlja AIF-om prenositeljem,

7. ako uvjeti predloženog pripajanja uključuju odredbe o novčanoj isplati, u skladu s člankom 3. ovoga Pravilnika, obavijest koja se dostavlja imateljima udjela AIF-a prenositelja mora sadržavati pojedinosti o takvoj isplati, uključujući i informaciju o tome kako i kada će imatelji udjela AIF-a prenositelja primiti novčanu isplatu,

8. rok do kojeg će imatelji udjela u AIF-u prenositelju imati mogućnost podnositi zahtjeve za izdavanjem i otkupom udjela AIF-a prenositelja,

9. rok do kojeg će imatelji udjela u AIF-u prenositelju, koji ne koriste svoja prava u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika, imati mogućnost ostvariti svoja prava kao imatelji udjela AIF-a preuzimatelja.

(6) UAIF-ovi koji upravljaju AIF-om prenositeljem i AIF-om preuzimateljem dostavit će obavijesti o pripajanju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka imateljima udjela najmanje 30 dana prije zabrane daljnjeg izdavanja ili otkupa udjela u skladu s člankom 12. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

(7) Obavijesti iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se imateljima udjela u pisanom obliku poštom ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju u skladu s člankom 96. Zakona.

(8) Između datuma kad se obavijesti iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostave imateljima udjela i datuma pripajanja, obavijest o pripajanju mora se dostaviti svakoj osobi koja stječe udjele bilo AIF-a prenositelja ili AIF-a preuzimatelja ili zatraži primjerke pravila ili prospekta bilo kojeg AIF-a koji sudjeluje u pripajanju.

(9) U slučaju prekograničnog pripajanja, UAIF-ovi koji upravljaju AIF-om prenositeljem i AIF-om preuzimateljem moraju jednostavnim jezikom objasniti sve uvjete i postupke u vezi drugog AIF-a, a koji se razlikuju od onih koji se uobičajeno koriste u toj drugoj državi članici.

(10) Kada UAIF-ovi trguju udjelima AIF-a prenositelja i AIF-a preuzimatelja u državi članici, obavijest o pripajanju se imateljima udjela iz države članice dostavlja na službenom jeziku te države članice ili na jeziku koji je odobrilo nadležno tijelo te države.

Revizija pripajanja

Članak 9.

(1) Prije dana izračuna omjera zamjene i dana provođenja statusne promjene, pripajanje mora revidirati revizor iz revizorskog društva kojeg je, u suglasnosti s depozitarom AIF-a prenositelja, imenovao UAIF koji upravlja AIF-om prenositeljem.

(2) Na temelju revizije iz stavka 1. ovoga članka, revizor je dužan izraditi izvješće o pripajanju koje uključuje nalaz revizora o:

1. tome poštuje li se predloženim pripajanjem načelo nepromjenjivosti ekonomskog položaja imatelja udjela iz članka 5. ovoga Pravilnika,

2. kriterijima prihvaćenima za vrednovanje iz članka 6. stavka 2. točke 4. ovoga Pravilnika,

3. ispravnosti izračuna mogućih novčanih isplata iz članka 3. ovoga Pravilnika,

4. primjerenosti metodologije izračuna omjera zamjene iz članka 6. stavka 2. točke 5. ovoga Pravilnika i točnosti stvarnog omjera zamjene određenog na dan izračuna tog omjera.

(3) Revizor svoje izvješće o pripajanju podnosi upravama UAIF-ova koji upravljaju AIF-om prenositeljem i AIF-om preuzimateljem te ga UAIF koji upravlja AIF-om preuzimateljem u roku od 3 radna dana dostavlja Hanfi.

(4) Ako u postupku pripajanja sudjeluje više AIF-ova prenositelja, revizor će provesti reviziju pripajanja za svaki AIF prenositelj. UAIF-ovi koji upravljaju AIF-ovima prenositeljima mogu, u dogovoru s depozitarima tih AIF-ova, odrediti da reviziju pripajanja provede isti revizor koji će izdati jedinstveno izvješće o pripajanju u kojem će se zasebno obraditi svaki AIF prenositelj, što znači da će se u izvješću za svaki AIF prenositelj navesti odredbe iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Na odgovornost za štetu revizora koji izrađuje izvješće iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuje revizija.

(6) Troškovi revizije ne smiju biti plaćeni iz imovine AIF-ova koji sudjeluju u postupku pripajanja.

Pristup podacima o pripajanju

Članak 10.

(1) Imatelj udjela u AIF-u prenositelju ili AIF-u preuzimatelju od UAIF-ova koji upravljaju tim AIF-ovima može zahtijevati kopiju izvješća revizora o pripajanju.

(2) UAIF je dužan imatelju udjela besplatno učiniti dostupnom kopiju izvješća revizora o pripajanju, najkasnije sljedeći radni dan od primitka pisanog zahtjeva.

(3) Kopija izvješća revizora o pripajanju imatelju udjela može se dostaviti i u elektroničkom obliku.

Pravo na otkup udjela

Članak 11.

(1) Imatelj udjela u AIF-u prenositelju može tražiti:

1. da otvoreni AIF prenositelj otkupi njegove udjele, pri čemu imatelj udjela nije dužan platiti izlaznu naknadu,

2. da UAIF koji upravlja AIF-om prenositeljem zamjeni njegove udjele u AIF-u prenositelju za udjele drugog istovrsnog AIF-a (udjele u otvorenom AIF-u prenositelju za udjele u otvorenom AIF-u preuzimatelju te udjele u zatvorenom AIF-u prenositelju za udjele u zatvorenom AIF-u preuzimatelju) slične strategije ulaganja kojim upravlja taj UAIF ili neki drugi UAIF s kojim je taj UAIF povezan zajedničkom upravom ili kontrolom, ili značajnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom. U tom se slučaju ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada.

(2) Imatelj udjela u AIF-u preuzimatelju može tražiti:

1. da otvoreni AIF preuzimatelj otkupi njegove udjele, pri čemu imatelj udjela nije dužan platiti izlaznu naknadu,

2. da UAIF koji upravlja AIF-om preuzimateljem zamjeni njegove udjele u AIF-u preuzimatelju za udjele drugog istovrsnog AIF-a(udjele u otvorenom AIF-u preuzimatelju za udjele u otvorenom AIF-u prenositelju te udjele u zatvorenom AIF-u preuzimatelju za udjele u zatvorenom AIF-u prenositelju) slične strategije ulaganja kojim upravlja to društvo za upravljanje ili neko drugo društvo s kojim je taj UAIF ili neki drugi UAIF s kojim je taj UAIF povezan zajedničkom upravom ili kontrolom, ili značajnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom. U tom se slučaju ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada.

(3) Imatelji udjela imaju pravo na otkup udjela pod uvjetima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka od dana primitka obavijesti iz članka 8. ovoga Pravilnika, s time da to pravo prestaje zabranom daljnjeg izdavanja ili otkupa udjela u skladu s odredbama članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Provedba pripajanja

Članak 12.

(1) Pet radnih dana prije dana izračuna omjera zamjene zabranjeno je svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u AIF-u prenositelju i AIF-u preuzimatelju.

(2) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka traje do dana provođenja statusne promjene, uključujući i taj dan, ali ne duže od 15 dana.

(3) UAIF-ovi koji upravljaju s AIF-om prenositeljem i AIF-om preuzimateljem moraju, prema stanju na dan izračuna omjera zamjene i prema metodologiji opisanoj u nacrtu pripajanja, odrediti omjer zamjene prema kojem će se provesti zamjena udjela u AIF-u prenositelju za udjele u AIF-u preuzimatelju, uz moguće novčane isplate.

(4) UAIF-ovi koji upravljaju s AIF-om prenositeljem i AIF-om preuzimateljem dužni su na dan provođenja statusne promjene provesti nacrtom pripajanja predviđen cjelokupni prijenos imovine i obveza u vezi sa svakim AIF-om koji sudjeluje u postupku pripajanja.

(5) UAIF-ovi koji upravljaju s AIF-om prenositeljem i AIF-om preuzimateljem dužni su na dan provođenja statusne promjene imateljima udjela u AIF-u prenositelju zamijeniti udjele u AIF-u prenositelju za udjele u AIF-u preuzimatelju, u skladu s omjerom zamjene iz stavka 3. ovoga članka.

(6) UAIF-ovi koji upravljaju s AIF-om prenositeljem i AIF-om preuzimateljem ne smiju provesti prijenos imovine i obveza te zamjenu udjela u skladu s odredbama ovoga članka, ako revizor prethodno nije izdao pozitivno mišljenje o pripajanju.

(7) Kao posljedica provođenja pripajanja, ograničenja ulaganja imovine AIF-a preuzimatelja koja su propisana Zakonom, podzakonskim propisima donesenima na temelju istoga i pravilima AIF-a preuzimatelja, mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od dana provedbe statusne promjene.

(8) Iznimno, rok za usklađenje imovine AIF-a preuzimatelja u skladu sa stavkom 7. ovoga članka za AIF s javnom ponudom koji ulaže u nekretnine je tri godine od dana provedbe statusne promjene.

Obavještavanje Hanfe i depozitara

Članak 13.

UAIF koji upravlja AIF-om preuzimateljem dužan je sljedeći radni dan nakon provedbe statusne promjene o tome obavijestiti Hanfu i depozitara AIF-a preuzimatelja.

Objava informacije o provedbi pripajanja

Članak 14.

(1) UAIF koji upravlja AIF-om preuzimateljem s javnom ponudom, dužan je sljedeći radni dan nakon provedbe statusne promjene na svojim internetskim stranicama objaviti informaciju o provedbi statusne promjene pripajanja.

(2) UAIF koji upravlja AIF-om preuzimateljem s privatnom ponudom, dužan je sljedeći radni dan nakon provedbe statusne promjene o navedenom obavijestiti ulagatelje pisanim putem ili putem elektroničke pošte u skladu s člankom 96. Zakona, a obavijest može objaviti i na svojoj internetskoj stranici.

Konvalidacija pogrešaka u postupku pripajanja

Članak 15.

Nakon provedbe zamjene udjela AIF-a prenositelja za udjele AIF-a preuzimatelja, provedeno pripajanje nije moguće oglasiti ništetnim, niti je moguće osporavati pravne radnje izvršene radi provedbe pripajanja.

Troškovi pripajanja

Članak 16.

Sve troškove koji nastanu zbog provedbe pripajanja snose UAIF-ovi koji upravljaju AIF-om prenositeljem i AIF-om preuzimateljem.

Odgovornost za štetu UAIF-a i članova njegove uprave

Članak 17.

(1) UAIF-ovi koji upravljaju AIF-om prenositeljem i AIF-om preuzimateljem i članovi njihove uprave odgovorni su za štetu koja zbog provedbe pripajanja nastane imateljima udjela tih AIF-ova, osim ako dokažu da su u postupku pripajanja postupali pažnjom dobrog stručnjaka.

(2) Na odgovornost za štetu UAIF-ova i članova njihove uprave te postupak naknade štete i zastaru, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava o odgovornosti za štetu članova organa pripojenoga društva.

IV. SPAJANJE AIF-ova BEZ PRAVNE OSOBNOSTI

Odgovarajuća primjena odredaba o postupku pripajanja

Članak 18.

(1) Na postupak spajanja AIF-a prenositelja u AIF preuzimatelj na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika koje uređuju postupak pripajanja AIF-ova.

(2) Kao posljedica provođenja spajanja, ograničenja ulaganja imovine AIF-a preuzimatelja koja su propisana Zakonom, podzakonskim propisima donesenima na temelju istoga i pravilima AIF-a preuzimatelja, mogu biti prekoračena u prvih 6 mjeseci od dana provedbe statusne promjene.

(3) Iznimno, rok za usklađenje imovine AIF-a preuzimatelja u skladu sa stavkom 1. ovoga članka za AIF s javnom ponudom koji ulaže u nekretnine je tri godine od dana provedbe statusne promjene.

Osnivanje AIF-a preuzimatelja

Članak 19.

U postupku osnivanja AIF-a preuzimatelja primjenjuju se odredbe članaka 209. do 213. Zakona.

V. STATUSNE PROMJENE AIF-ova BEZ PRAVNE OSOBNOSTI U KOJIMA JE AIF IZ REPUBLIKE HRVATSKE PREUZIMATELJ AIF-a IZ DRŽAVE ČLANICE

Primjena prava

Članak 20.

(1) Ako u statusnoj promjeni s AIF-om države članice AIF iz Republike Hrvatske nastupa kao AIF preuzimatelj, statusna promjena se provodi u skladu sa zakonom koji u državi članici AIF-a prenositelja uređuje statusne promjene AIF-ova bez pravne osobnosti.

(2) Neovisno o odredbi stavaka 1. ovoga članka, na određivanje dana izračuna omjera zamjene i dana provođenja statusne promjene, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 4. ovoga Pravilnika.

Važne informacije o statusnoj promjeni

Članak 21.

(1) Hanfa će od nadzornog tijela AIF-a prenositelja iz države članice tražiti kopiju potpunih informacija o statusnoj promjeni, na temelju kojih će procijeniti jesu li informacije o statusnoj promjeni koje će se dostaviti imateljima udjela u AIF-u preuzimatelju dostatne i u skladu s predviđenim učincima koje će statusna promjena imati na imatelje udjela AIF-a preuzimatelja.

(2) Ako Hanfa utvrdi da informacije o statusnoj promjeni koje će se dostaviti imateljima udjela u AIF-u preuzimatelju nisu dostatne i u skladu s predviđenim učincima, od UAIF-a koji upravlja AIF-om preuzimateljem će zatražiti da se te informacije izmijene ili dopune.

VI. STATUSNE PROMJENE AIF-ova BEZ PRAVNE OSOBNOSTI U KOJIMA JE AIF IZ DRŽAVE ČLANICE PREUZIMATELJ AIF-a IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Primjena prava

Članak 22.

(1) Ako AIF iz Republike Hrvatske u statusnoj promjeni s AIF-om države članice nastupa kao AIF prenositelj, statusna promjena se provodi u skladu s odredbama članka 6. do članka 19. ovoga Pravilnika.

(2) Pri primjeni navedenih odredaba, AIF preuzimatelj je AIF preuzimatelj iz države članice.

(3) Zahtjev za izdavanje suglasnosti i prilozi tome zahtjevu moraju biti na hrvatskom jeziku i službenom jeziku države članice nadležnog tijela AIF-a države članice, odnosno na jeziku koji odobri to nadležno tijelo.

(4) Neovisno o odredbama stavka 1. ovoga članka, na određivanje dana izračuna omjera zamjene i dana provođenja statusne promjene, na odgovarajući se način primjenjuju propisi koji u državi članici AIF-a preuzimatelja uređuju statusne promjene AIF-ova bez pravne osobnosti.

Statusne promjene u kojima sudjeluje više AIF-ova prenositelja

Članak 23.

Ako u statusnoj promjeni sudjeluje više AIF-ova prenositelja, na svaki od njih zasebno se primjenjuju odredbe članka 20. do članka 22. ovoga Pravilnika.

VII. PROMJENA RAZLIKOVNOSTI i OBLIKA AIF-a

Promjena razlikovnosti AIF-a bez pravne osobnosti

Članak 24.

(1) U slučaju kada AIF-a bez pravne osobnosti s privatnom ponudom postaje isti takav AIF s javnom ponudom, obavijest iz članka 219. stavka 2. Zakona dostavlja se ulagateljima u pisanom obliku (poštom ili kurirskom dostavom) ili putem elektroničke pošte, a ako je propisano pravilima AIF-a, može i jasno vidljivo objavom na internetskim stranicama UAIF-a ili na neki drugi način propisan pravilima AIF-a.

(2) Suglasnost ulagatelja iz članka 219. stavka 1. točke b) Zakona dostavlja se UAIF-u u pisanom obliku ili elektroničkom poštom, ako nije drugačije propisano pravilima AIF-a. Suglasnost je moguće dati i putem punomoćnika, uz prilaganje pisane punomoći. Suglasnost važi 3 mjeseca od dana njenog izdavanja.

(3) U slučaju kada AIF-a bez pravne osobnosti s javnom ponudom postaje isti takav AIF s privatnom ponudom, obavijest iz članka 219. stavka 4. Zakona dostavlja se ulagateljima u pisanom obliku (poštom ili kurirskom dostavom) ili putem elektroničke pošte, te je uz to UAIF dužan predmetnu obavijest učiniti jasno vidljivom na svojim internetskim stranicama.

(4) Suglasnost ulagatelja iz članka 219. stavka 3. točke b) Zakona dostavlja se UAIF-u u pisanom obliku ili elektroničkom poštom. Suglasnost je moguće dati i putem punomoćnika, uz prilaganje pisane punomoći. Suglasnost važi 3 mjeseca od dana njenog izdavanja.

(5) Uz svaki zahtjev za odobrenje promjene razlikovnosti UAIF je dužan dostaviti tekst obavijesti iz članka 219. stavak 2. i stavak 4. Zakona te od uprave potpisanu izjavu o valjano prikupljenim suglasnostima 3/4 ulagatelja.

(6) Uz zahtjev za odobrenje promjene razlikovnosti gdje AIF-a bez pravne osobnosti s privatnom ponudom postaje isti takav AIF s javnom ponudom, UAIF je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju iz članka 164. stavak 1. točka 2. Zakona.

Preoblikovanje otvorenog AIF-a bez pravne osobnosti u UCITS fond

Članak 25.

(1) U slučaju kada AIF-a bez pravne osobnosti s privatnom ponudom postaje UCITS fond, obavijest iz članka 219. stavka 8. Zakona dostavlja se ulagateljima na način propisan člankom 24. stavak 1. ovoga Pravilnika.

(2) Suglasnost ulagatelja iz članka 219. stavka 6. točke b) Zakona dostavlja se UAIF-u u pisanom obliku ili elektroničkom poštom, ako nije drugačije propisano pravilima AIF-a. Suglasnost je moguće dati i putem punomoćnika, uz prilaganje pisane punomoći. Suglasnost važi 3 mjeseca od dana njenog izdavanja.

(3) U slučaju kada AIF-a bez pravne osobnosti s javnom ponudom postaje UCITS fond, obavijest iz članka 219. stavka 8. Zakona dostavlja se ulagateljima na način propisan člankom 24. stavak 3. ovoga Pravilnika.

(4) Suglasnost ulagatelja iz članka 219. stavka 7. točke b) Zakona dostavlja se UAIF-u u pisanom obliku ili elektroničkom poštom. Suglasnost je moguće dati i putem punomoćnika, uz prilaganje pisane punomoći. Suglasnost važi 3 mjeseca od dana njenog izdavanja.

(5) Uz zahtjev za odobrenje preoblikovanja UAIF je dužan dostaviti:

– tekst obavijesti iz članka 219. stavak 8. Zakona

– izjavu o valjano prikupljenim suglasnostima 3/4 ulagatelja potpisanu od uprave UAIF-a

– odgovarajuću dokumentaciju koja se u skladu s člankom 243. stavak 1. i 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« 44/16, dalje: ZOIFJP) dostavlja radi odobrenja osnivanja i upravljanja UCITS fondom te

– odgovarajuću dokumentaciju koja se u smislu članka 28. stavak 6. Zakona, odnosno članka 23. stavak 6. ZOIFJP dostavlja radi odobrenja djelatnosti upravljanja UCITS fondovima (ako UAIF nema to odobrenje).

VIII. DOSTAVA PODATAKA

Članak 26.

(1) UAIF može Hanfi dostavljati dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje web-obrazaca za društva za upravljanje.

(2) Smatra se da je UAIF dostavio dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o statusnim promjenama otvorenih investicijskih fondova (»Narodne novine« broj 105/13 i 41/17).

Klasa: 011-02/19-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-19-8

Zagreb, 22. veljače 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.