Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova

NN 20/2019 (27.2.2019.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

433

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. veljače 2019. godine donijela je

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UAIF-ova I AIF-ova

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i način vođenja registra UAIF-ova kojima je Hanfa izdala odobrenje za rad i AIF-ova kojima je Hanfa izdala odobrenje za osnivanje i upravljanje.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka vodi se u elektroničkom obliku i u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, a pojedini podaci iz navedenog registra dostupni su na službenoj internetskoj stranici Hanfe.

(3) Upis i izmjena podataka u registru iz stavka 1. ovoga članka provodi se na temelju primljenih podataka i obavijesti UAIF-ova odnosno zatvorenih AIF-ova s unutarnjim upraviteljem, ili društava za upravljanje UCITS fondovima ovlaštenima za osnivanje i upravljanje AIF-ovima te po službenoj dužnosti.

II. PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR

Članak 2.

(1) U registar iz članka 1. ovoga Pravilnika se upisuju sljedeći podaci o UAIF-u:

1. tvrtka,

2. sjedište,

3. OIB,

4. matični broj subjekta (MBS),

5. datum izdavanja odobrenja za rad s naznakom kategorije UAIF-a veliki/srednji/mali UAIF,

6. naznaka kategorije UAIF-a veliki/srednji/mali UAIF,

7. datum rješenja o ukidanju rješenja kojim je izdano odobrenje za rad velikog/srednjeg/malog UAIF-a,

8. temeljni kapital,

9. djelatnosti,

10. datum izdavanja odobrenja za rad u odnosu na pojedinu djelatnost iz članka 11. stavka 1. točka 1. podtočka b) i c) te članka 11. stavka 1. točka 2. podtočaka a) do c) Zakona,

11. datum ukidanja odobrenja za rad u odnosu na pojedinu djelatnost iz članka 11. stavka 1. točka 1. podtočka b) i c) te članka 11. stavka 1. točka 2. podtočaka a) do c) Zakona,

12. kontakt podaci (elektronička pošta, internetska stranica, telefon, faks),

13. uprava ili izvršni direktori (ime i prezime, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, OIB, prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronička pošta, datum izdavanja odobrenja, datum početka mandata, datum prestanka mandata, datum ukidanja odobrenja),

14. prokuristi (ime i prezime, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, OIB, prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronička pošta, datum davanja prokure, datum opoziva odnosno prestanka prokure),

15. nadzorni odbor ili upravni odbor (ime i prezime, funkcija, OIB, prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronička pošta, datum početka mandata, datum prestanka mandata),

16. kvalificirani ulagatelji UAIF-a (tvrtka/naziv ili ime i prezime, OIB, sjedište ili prebivalište, vlasnički udjel u postotku, datum rođenja, telefon, elektronička pošta),

17. revizor UAIF-a (tvrtka, sjedište, OIB, telefon, elektronička pošta) i

18. brisanje UAIF-a iz registra iz članka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Podaci iz stavka 1. točaka 1., 2., 3., 6., 9. i 12. ovoga članka javno se objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) U registar iz članka 1. ovoga Pravilnika se upisuju sljedeći podaci o AIF-ovima:

1. tvrtka/naziv AIF-a,

2. tvrtka UAIF-a,

3. OIB AIF-a,

4. ISIN oznaka (broj),

5. datum odobrenja za osnivanje i rad AIF-a,

6. datum ukidanja odobrenja za upravljanje AIF-om,

7. datum prestanka poslovanja AIF-a,

8. depozitar AIF-a (tvrtka, sjedište, OIB),

9. revizor AIF-a (tvrtka, sjedište, OIB, telefon, elektronička pošta),

10. država u kojoj je AIF osnovan, ukoliko je osnovan izvan Republike Hrvatske,

11. ukoliko je AIF u likvidaciji, likvidator AIF-a (tvrtka ili ime i prezime, datum stupanja na dužnost, OIB, sjedište ili prebivalište, telefon, elektronička pošta),

12. statusna promjena AIF-a i

13. brisanje AIF-a.

(2) Podaci iz stavka 1. točke 1., 2. i 4. ovoga članka javno se objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

III. DOSTAVA PODATAKA

Članak 4.

(1) UAIF i zatvoreni AIF s unutarnjim upravljanjem dužni su u roku od 15 dana od dana upisa osnivanja u sudski registar Hanfi dostaviti podatke iz članka 2. odnosno članka 3. ovoga Pravilnika, koje Hanfa ne upisuje po službenoj dužnosti.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka točne i ažurne podatke iz članka 2. odnosno članka 3. ovoga Pravilnika UAIF i zatvoreni AIF s unutarnjim upravljanjem popunjava elektroničkim putem i dostavlja na propisanim obrascima iz Priloga 1. odnosno Priloga 2. ovoga Pravilnika, a posljednja stranica obrazaca treba biti potpisana od osoba koje su ovlaštene za zastupanje UAIF-a odnosno zatvorenog AIF-a s unutarnjim upravljanjem.

(3) UAIF je dužan za zatvoreni AIF s vanjskim upravljanjem u roku od 15 dana od dana upisa osnivanja u sudski registar Hanfi dostaviti podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika, koje Hanfa ne upisuje po službenoj dužnosti, na način propisan člankom 7. ovoga Pravilnika.

(4) UAIF je dužan u roku od 30 dana od dana izdavanja odobrenja za osnivanje i rad otvorenim AIF-om podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika, koje Hanfa ne upisuje po službenoj dužnosti, dostaviti Hanfi na način propisan člankom 7. ovoga Pravilnika.

IV. PROMJENA PODATAKA

Članak 5.

(1) Podaci koji se upisuju u registar trebaju biti točni i ažurni. Ukoliko dođe do promjene podataka iz članka 2. odnosno članka 3. ovoga Pravilnika, koje Hanfa ne upisuje po službenoj dužnosti, UAIF je dužan o tome bez odlaganja obavijestiti Hanfu i uz navedenu obavijest dostaviti i dokumentaciju koja dokazuje navedenu promjenu.

(2) UAIF je dužan bez odgađanja obavijestiti Hanfu o uočenom netočnom podatku koji je objavljen u registru i dostaviti točan podatak za upis u registar sa dokumentacijom koja dokazuje navedenu promjenu.

(3) UAIF je dužan obavijest i podatke iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostaviti Hanfi na način propisan člankom 7. ovoga Pravilnika.

V. PODACI KOJE HANFA UPISUJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Članak 6.

Hanfa po službenoj dužnosti u registru iz članka 1. ovoga Pravilnika:

– briše UAIF iz registra,

– upisuje datum rješenja o ukidanju odobrenja za rad UAIF-u za sve ili pojedine djelatnosti,

– upisuje likvidatora AIF-a, kada ga imenuje,

– upisuje datum ukidanja odobrenja za upravljanje AIF-om,

– upisuje datum ukidanja odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave ili izvršnog direktora.

VI. DOSTAVA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Članak 7.

(1) Svi podaci i dokumentacija propisana ovim Pravilnikom osim pisanim putem Hanfi se mogu dostavljati i elektroničkim putem na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje.

(2) Kada se podaci i dokumentacija dostavljaju elektroničkim putem smatra se da je Društvo dostavilo dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od UAIF-a dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Postojeći Registar UAIF-ova i AIF-ova Republike Hrvatska postaje sastavnim dijelom registra iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova (»Narodne novine« broj 105/13, 81/15 i 41/17).

Klasa: 011-02/19-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-19-9

Zagreb, 22. veljače 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

REGISTAR UAIF-ova i AIF-ova


PODACI ZA UAIF:

Ovaj Prilog 1. obrasca ispunjava se i dostavlja Hanfi na način i u roku propisanom člankom 4. ovoga Pravilnika, kada Hanfa izda odobrenje za rad UAIF-u.

Tvrtka:

Sjedište:

OIB:

Matični broj subjekta (MBS):


Datum izdavanja odobrenja za rad s naznakom kategorije UAIF-a veliki/srednji/mali:
Naznaka kategorije UAIF-a veliki/srednji/mali UAIF:
 
Temeljni kapital:Djelatnosti


Kontakt podaci:


(elektronička pošta)(internetska stranica)


  
(telefon)(faks)


Uprava:
1.


(ime i prezime)(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)

(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)
(elektronička pošta)
(datum izdavanja odobrenja)(datum početka mandata)(datum prestanka mandata)(datum ukidanja odobrenja)


2.


(ime i prezime)(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)(OIB)(prebivalište)


   
(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)

(datum izdavanja odobrenja)(datum početka mandata)(datum prestanka mandata)(datum ukidanja odobrenja)
Prokuristi:
1.


(ime i prezime)(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)(OIB)(prebivalište)   
(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)(datum davanja prokure)(datum opoziva odnosno prestanka prokure)


2.


(ime i prezime)(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)
(elektronička pošta)


(datum davanja prokure)


(datum opoziva odnosno prestanka prokure)


Nadzorni odbor:
1.


(ime i prezime)(funkcija)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)


(datum početka mandata)(datum prestanka mandata)


2.


(ime i prezime)(funkcija)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)
(elektronička pošta)(datum početka mandata)(datum prestanka mandata)
3.


(ime i prezime)(funkcija)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)(datum početka mandata)(datum prestanka mandata)


Izvršni direktori:
1.


(ime i prezime)(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)
(datum izdavanja odobrenja)(datum početka mandata)(datum prestanka mandata)(datum ukidanja odobrenja)


2.


(ime i prezime)(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)
(elektronička pošta)
(datum izdavanja odobrenja)(datum početka mandata)(datum prestanka mandata)(datum ukidanja odobrenja)
3.


(ime i prezime)(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)


(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)
(elektronička pošta)
(datum izdavanja odobrenja)(datum početka mandata)(datum prestanka mandata)(datum ukidanja odobrenja)


Upravni odbor:
1.


(ime i prezime)(funkcija)


(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)
(elektronička pošta)
(datum početka mandata)(datum prestanka mandata)


2.


(ime i prezime)(funkcija)


(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)
(elektronička pošta)
(datum početka mandata)(datum prestanka mandata)


3.


(ime i prezime)(funkcija)


(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)

(elektronička pošta)


(datum početka mandata)(datum prestanka mandata)


Kvalificirani ulagatelji UAIF-a:

Ime i prezime ili tvrtka

Ime i prezime ili tvrtka/nazivOIBPrebivalište ili sjedišteVlasnički udjel (%)
(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)
Ime i prezime ili tvrtka/nazivOIBPrebivalište ili
sjedište
Vlasnički udjel (%)
(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)


Revizor:
 
(Tvrtka)
(OIB)(sjedište)(telefon)(elektronička pošta)


PRILOG 2

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

REGISTAR UAIF-ova i AIF-ova


PODACI ZA AIF:

Ovaj Prilog 2. obrasca ispunjava se i dostavlja Hanfi na način i u roku propisanom člankom 4. ovoga Pravilnika, kada Hanfa izda odobrenje za osnivanje i rad AIF-u.

Tvrtka/Naziv AIF-a:
Tvrtka UAIF-a:
Država u kojoj je AIF osnovan, ako je osnovan izvan Republike Hrvatske

OIB AIF-a:
ISIN oznaka (broj):
   
Datum odobrenja za osnivanje i rad AIF-a:

Datum prestanka poslovanja AIF-a:Depozitar:

(Tvrtka)


(OIB)

(sjedište)


Revizor:

(Tvrtka)


(OIB)(sjedište)


(telefon)(elektronička pošta)