Odluka o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne škole i srednje škole u Republici Hrvatskoj

NN 21/2019 (1.3.2019.), Odluka o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne škole i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

443

Na temelju članka 27. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA MEĐUPREDMETNU TEMU ZDRAVLJE ZA OSNOVNE ŠKOLE I SREDNJE ŠKOLE U
REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

U Odluci o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne škole i srednje škole u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj: 10/19), točka III. mijenja se i glasi:

»Početkom primjene ove Odluke stavlja se izvan snage:

– Odluka o donošenju Nastavnog plana i programa zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole (»Narodne novine«, broj: 106/13) te njezin sastavni dio Nastavni plan i program zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od školske godine 2019./2020.

Klasa: 602-01/19-01/00108

Urbroj: 533-08-19-0001

Zagreb, 13. veljače 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.