Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta

NN 22/2019 (6.3.2019.), Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

453

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/18. i 115/18.), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PROMJENI NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta na području jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, i to:

1. po katastarskim općinama, katastarskim česticama i katastarskim kulturama

2. površini i svrsi zbog koje se mijenja namjena i

3. iznosu plaćene naknade i oslobađanje od plaćanja naknade.

Članak 2.

(1) Nadležni uredi državne uprave u županijama odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poljoprivredu, obvezni su voditi evidenciju iz članka 1. ovoga Pravilnika posebno za svaku godinu.

(2) Evidencije iz članka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika izrađuju se na obrascima 1. i 2, Tablici u Excel (xls.) formatu koje su prilog ovog Pravilnika i njegov sastavni dio, te se dostavljaju u elektroničkom obliku.

Članak 3.

(1) Nadležni uredi državne uprave u županijama odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poljoprivredu, zaključuju evidenciju o poljoprivrednom zemljištu za proteklu godinu najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

(2) Primjerak evidencije nadležni uredi državne uprave u županijama odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poljoprivredu, dužni su do 31. siječnja dostaviti ministarstvu nadležnom za poljoprivredu.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 149/13. i 14/14. – ispravak).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/18
Urbroj: 525-07/0800-19-7
Zagreb, 11. veljače 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Tablica 1.

GODINA ____________
POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJEM SE MIJENJA NAMJENA, SVRHA PROMJENE NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I IZNOS PLAĆENE NAKNADE
r.br.županijaopćinakatastarska općina nazivkatastarska čestica brojkatastarska čestica površina m2katastarska kulturastambene građevinestambeno – poslovne građevineposlovne građevinesportsko – rekreacijske građevineeksploatacija mineralnih sirovinaostale svrheiznos naknade
1234567891011121314
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ukupno              


OBJAŠNJENJE:

1 – upisati redni broj

2 – upisati naziv županije

3 – upisati naziv općine

4 – upisati naziv katastarske općine

5 – upisati broj katastarske čestice

6 – upisati površinu u metrima kvadratnim. Ne koristiti razmak između brojeva, ne koristiti decimalnu točku ili zarez

7 – upisati naziv kulture upisan u katastru

8 – 13 – upisati prenamijenjenu površinu u metrima kvadratnim. Ne koristiti razmak između brojeva, ne koristiti decimalnu točku ili zarez

14 – upisati iznos u kunama (x.xxx,xx)

Tablica 2.

GODINA ____________
POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJEM SE MIJENJA NAMJENA, SVRHA PROMJENE NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA – OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA NAKNADE
r.bržupanijaopćinakatastarska općina nazivkatastarska čestica brojkatastarska čestica površina m2katastarska kulturavodne građevinegospodarske građevine isključivo za poljoprivrednu djelatnostprometna infrastrukturaobjekti i uređaji komunale infrastrukturegrađevine javne namjene u mjestima uništenim agresijom te stanovi i kuće za braniteljegrađevine za znanstveno – nastavne djelatnosti, zdravstvo i socijalna skrbstabene građevine (do 400 m2)gradnja u poslovnoj zoni kad je investitor JLSpoticana stanogradnja
12345678910111213141516
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


ukupno


OBJAŠNJENJE:

1 – upisati redni broj

2 – upisati naziv županije

3 – upisati naziv općine

4 – upisati naziv katastarske općine

5 – upisati broj katastarske čestice

6 – pisati površinu u metrima kvadratnim. Ne koristiti razmak između brojeva, ne koristiti decimalnu točku ili zarez

7 – upisati naziv kulture upisan u katastru

8 – 16 – upisati prenamijenjenu površinu u metrima kvadratnim. Ne koristiti razmak između brojeva, ne koristiti decimalnu točku ili zarez