Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 22/2019 (6.3.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

457

Na temelju članka 104. stavka 2., članka 108. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 33/15, 120/16,18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18 i 115/18) te članka 22. točke 6. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 22. veljače 2019., donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU MATIČNE EVIDENCIJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 159/13, 22/15, 57/15, 125/15 i 19/17) tiskanice iz članka 6. točke 1. i 4. mijenjaju se i sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 2.

U članku 7. stavku 4. točki 1. iza riječi »kontrole pravilnosti podataka« dodaju se riječi »i prikupljanja nedostajućih podataka«.

Članak 3.

U Tablici 1. članka 25. točke 1. ovog Pravilnika pod rednim brojem 1., 3., 4. i 6. osnova osiguranja, dokumentacija za priznanje i prestanak svojstva osiguranika i obveznici podnošenja prijavno-odjavnih podataka mijenja se i glasi:

Tablica 1.

Red. br.Članak ZOMO-aKratki opis osnove osiguranjaDokumentacija za priznanje
svojstva osiguranika
Dokumentacija za
prestanak svojstva
osiguranika
Obveznici podnošenja
prijavno-odjavnih
podataka
Stavak/točka
1.

članak 9.

stavak 1.

točka 1., 2., 4. i 5.

radnici, službenici, namještenici

osobe izabrane ili imenovane na dužnosti ako za taj rad primaju plaću

osobe zaposlene kod stranih predstavništava, međunarodnih organizacija i ustanova, osobnoj službi kod stranih državljana

državljani trećih zemalja i osobe bez državljanstva zaposlene na području RH

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P) – prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)poslodavac pravna ili fizička osoba
točka 3.osobe koje se stručno osposobljavanju za rad prema posebnim propisima – prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P) – prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)poslodavac pravna ili fizička osoba
točka 6.izaslani radnici

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P) – ako se radi o trenutačnom izaslanju

– prijava o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P) -ako je radnik već zatečen u radnom odnosu kod poslodavca koji ga je izaslao na rad

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P) – ako nakon završetka izaslanja izaslanoj osobi prestaje i radni odnos kod poslodavca koji ga je izaslao na rad

– prijava o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P) – ako izaslani radnik nakon završetka izaslanja nastavlja raditi kod poslodavca koji ga je izaslao na rad

poslodavac pravna ili fizička osoba
točka 7.sezonski radnici u poljoprivredi – prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P) uspostavlja se istekom sezonskog rada u poljoprivredi istovremeno s prijavom o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi

sezonski radnik u poljoprivredi
stavak 2.nezaposlene osobe prema propisima o zapošljavanju – prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P) – prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)Hrvatski zavod za zapošljavanje
stavak 3.osobe koje pružaju pomoć i njegu hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata – prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P) – prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)ministarstvo mjerodavno za prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
stavak 4.osobe zaposlene kod poslodavca sa sjedištem u državi članici u kojoj se primjenjuju uredbe EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, a u RH nemaju registrirano trgovačko društvo ili podružnicu i na koje se u skladu s pravnim propisima EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti primjenjuje zakonodavstvo RH

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– dokaz o zasnovanom radnom odnosu

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– dokaz o prestanku radnog odnosa

poslodavac (ako ima sjedište u državi članici EU, a nema registrirano trgovačko društvo ili podružnicu u RH) ili

opunomoćenik (radnik, odvjetnik, odvjetničko društvo, knjigovodstveni servis) na osnovi punomoći

3.članak 11.osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisane su u Upisnik OPG-a u svojstvu nositelja ili člana OPG-a

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku

poslovanja obveznika doprinosa

(tiskanica M-11P)

– rješenje nadležnog tijela o upisu nositelja ili člana OPG-a u Upisnik OPG-a

za osobe do navršene 26. godine života – izjava da nisu na redovitom školovanju

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa

(tiskanica M-12P)

– rješenje nadležnog tijela o brisanju nositelja ili člana

nositelj ili član OPG-a
članak 11.aosobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku

poslovanja obveznika doprinosa

(tiskanica M-11P)

– rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa

(tiskanica M-12P)

– rješenje o brisanju iz Upisnika poljoprivrednika

osoba koja se upisuje u Upisnik poljoprivrednika
4.članak 12.članovi uprave, izvršni direktori i likvidatori trgovačkih društava i upravitelji zadruge

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa

(tiskanica M-11P)

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa

(tiskanica M-12P)

član uprave, izvršni direktor i likvidator trgovačkog društva i upravitelj zadruge
6.

članak 14.

stavak 1.

roditelji koji obavljaju roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa

(tiskanica M-11P)

– domovnica za dijete

– potvrda da roditelj i dijete imaju prebivalište u RH

– izjava roditelja djeteta dana na zapisnik ili ovjerena kod javnog bilježnika o postignutom dogovoru o obveznom osiguranju na osnovi članka 14. ovog zakona, ako oba roditelja nisu osigurana na mirovinsko osiguranje

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa

(tiskanica M-12P)

roditelj koji obavlja roditeljske dužnosti
stavak 3.roditelji njegovatelji, njegovatelji djeteta s poteškoćama u razvoju i njegovatelji osobe s invaliditetom prema propisima o socijalnoj skrbi za vrijeme trajanja tog statusa – prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P) – prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi
stavak 4.udomitelji koji obavljaju udomiteljstvo kao zanimanje (standardno udomiteljstvo) i udomitelji koji obavljaju specijalizirano udomiteljstvo za djecu – prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P) – prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi putem centara udomiteljaČlanak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 041-01/19-02/2

Urbroj: 341-99-01/01-19-3

Zagreb, 22. veljače 2019.

Predsjednica Upravnog vijeća
Melita Čičak, v. r.