Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja

NN 22/2019 (6.3.2019.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja

HRVATSKA NARODNA BANKA

460

Na temelju članka 8. stavka 3. i članka 31. stavka 6. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 101/2017.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POTREBNIM ZNANJIMA I STRUČNOSTI OSOBLJA KREDITNIH INSTITUCIJA I KREDITNIH POSREDNIKA TE O ZAHTJEVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE USLUGA KREDITNOG POSREDOVANJA

Članak 1.

U Odluci o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku izdavanja odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja (»Narodne novine«, br. 107/2017.) u članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»(2) Ako je kreditni posrednik osiguravajuće društvo, osiguranje od odgovornosti iz stavka 1. ovog članka dužan je ugovoriti kod drugoga osiguravajućeg društva.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Stavak 3., koji je postao stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovog članka osiguranje od profesionalne odgovornosti ili odgovarajuće jamstvo za kreditnog posrednika može pružiti i kreditna institucija uz koju je vezan.«

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. točka 12. briše se.

Dosadašnje točke od 13. do 20. postaju točke od 12. do 19.

Članak 3.

Iznad članka 9. mijenja se broj glave V. u broj III. i glasi: »III. POSTUPAK IZDAVANJA ODOBRENJA ZA PRUŽANJE USLUGA KREDITNOG POSREDOVANJA ZA STAMBENE POTROŠAČKE KREDITE I DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV«.

U članku 9. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. ovjerena preslika diplome člana uprave podnositelja zahtjeva (odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koji je ovjerio stalni sudski tumač) kao dokaz da član uprave odnosno upravnog odbora kreditnog posrednika ima obrazovanje navedeno u točki 4. Upitnika iz Obrasca br. 3 iz Priloga ove Odluke;«.

Točka 7. briše se.

Dosadašnje točke od 8. do 13. postaju točke od 7. do 12.

Točka 8., koja je postala točka 7., mijenja se i glasi:

»7. dokaz da član uprave odnosno upravnog odbora kreditnog posrednika ima znanja iz članka 3. stavka 1. ove Odluke, navedena u točki 5. Upitnika iz Obrasca br. 3 iz Priloga ove Odluke;«.

Članak 4.

Članak 11. briše se.

Članak 5.

U članku 12. dodaje se novi stavak 1., koji glasi:

»(1) Kreditni posrednik dužan je bez odgađanja izvijestiti Hrvatsku narodnu banku o svim promjenama podataka navedenih u obrascima priloženima zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja za stambene potrošačke kredite i dostaviti ažurirane odgovarajuće obrasce iz Priloga ove Odluke s pripadajućom dokumentacijom.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 6.

Iznad dosadašnjeg članka 13. mijenja se broj glave VI. u broj IV. i glasi: »IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE«.

Članak 7.

U Obrascu br. 1 iz Priloga ove Odluke, u dijelu Obrasca koji se nalazi iza riječi »U prilogu ovog zahtjeva dostavlja se sljedeće:«, točka 7. mijenja se i glasi:

»7. dokaz da član uprave odnosno upravnog odbora kreditnog posrednika ima znanja iz članka 3. stavka 1. ove Odluke, navedena u točki 5. Upitnika iz Obrasca br. 3 iz Priloga ove Odluke;«.

Članak 8.

U Obrascu br. 5 iz Priloga ove Odluke, u dijelu Obrasca koji se nalazi iza riječi »U prilogu ovog zahtjeva dostavlja se sljedeće:«, točka 5. mijenja se i glasi:

»5. ovjerena preslika diplome člana uprave podnositelja zahtjeva (odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koji je ovjerio stalni sudski tumač) kao dokaz da član uprave odnosno upravnog odbora kreditnog posrednika ima obrazovanje navedeno u točki 4. Upitnika iz Obrasca br. 3 iz Priloga ove Odluke;«.

Točka 7. briše se.

Dosadašnje točke od 8. do 15. postaju točke od 7. do 14.

Točka 8., koja je postala točka 7., mijenja se i glasi:

»7. dokaz da član uprave odnosno upravnog odbora kreditnog posrednika ima znanja iz članka 3. stavka 1. ove Odluke, navedena u točki 5. Upitnika iz Obrasca br. 3 iz Priloga ove Odluke;«.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br: 55-02/02-19/BV

Zagreb, 27. veljače 2019.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.