Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje europskog tužitelja

NN 23/2019 (8.3.2019.), Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje europskog tužitelja

Ministarstvo pravosuđa

469

Na temelju članka 107. stavka 8. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 67/18) i članka 88. stavka 8. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18) u vezi s člankom 16. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja (SL EU, L 283/1) te člankom 12. stavkom 2. i člankom 47. a) Pravilnika o osoblju za dužnosnike i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (SL EU, C 75/171), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IMENOVANJE EUROPSKOG TUŽITELJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak predlaganja tri nacionalna kandidata Republike Hrvatske za dužnost europskog tužitelja u Uredu europskog javnog tužitelja sa sjedištem u Luxembourgu (dalje: kandidati).

Članak 2.

(1) Za predlaganje nacionalnih kandidata Republike Hrvatske za dužnost europskog tužitelja u Uredu europskog javnog tužitelja osniva se Povjerenstvo (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo čine ministar pravosuđa kao predsjednik i četiri člana, i to dva člana iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, jedan sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i jedan predstavnik pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj.

(3) Članove Povjerenstva iz stavka 2. ovog članka iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske imenuje Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, člana Povjerenstva iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske imenuje predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a predstavnika pravnih fakulteta biraju pravni fakulteti.

Članak 3.

(1) Zadaće Povjerenstva su:

– raspisivanje javnog natječaja za izbor kandidata

– obavljanje uvida u natječajnu dokumentaciju i utvrđivanje liste podnositelja prijava koji su prijave podnijeli pravovremeno i ispunjavaju potrebne uvjete iz javnog natječaja

– provođenje razgovora s podnositeljima prijava iz podstavka 2. ovog stavka u svrhu ocjenjivanja podnositelja prijava sukladno kriterijima iz članka 6. ovog Pravilnika

– utvrđivanje liste kandidata

– dostava utvrđene liste Vladi Republike Hrvatske koja će izabrati tri nacionalna kandidata i predložiti ih Vijeću Europske unije za imenovanje na dužnost europskog tužitelja u Uredu europskog javnog tužitelja.

(2) Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Ministarstvo pravosuđa.

Članak 4.

Javni poziv za podnošenje prijava za kandidaturu za dužnost europskog tužitelja objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa.

Članak 5.

(1) Podnositelj prijave mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. obnašati pravosudnu dužnost najmanje 10 godina i biti aktivni pravosudni dužnosnik u trenutku prijave (državni odvjetnik, zamjenik državnog odvjetnika ili sudac)

2. imati odgovarajuće praktično iskustvo u kaznenim predmetima iz područja gospodarskog kriminaliteta, u kaznenim predmetima za kaznena djela protiv službene dužnosti i iskustvo u međunarodnoj pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima

3. biti osoba čija je neovisnost neupitna

4. imati reguliranu vojnu obvezu u skladu s posebnim zakonom

5. temeljito vladati jednim jezikom Europske unije u govoru i pismu te imati zadovoljavajuće znanje barem još jednog službenog jezika Europske unije

6. biti osoba za koju ne postoje sigurnosne zapreke u skladu s razinom »EU tajno«

7. biti osoba prikladna za obavljanje dužnosti europskog tužitelja

8. ne imati više od 60 godina u trenutku imenovanja

9. biti zdravstveno sposobna osoba.

(2) Ispunjenje uvjeta iz stavka 1. točke 6. ovog članka dokazuje se certifikatom o sigurnosnoj procjeni razine »EU tajno«. Ako podnositelj u trenutku prijave ne raspolaže ovim certifikatom, dat će suglasnost Povjerenstvu za provedbu sigurnosne provjere navedene razine.

(3) Ispunjenje uvjeta iz stavka 1. točke 7. ovog članka dokazuje se odgovarajućom potvrdom o osobnim karakteristikama.

Članak 6.

Pri ocjenjivanju i izboru kandidata dodatno će se vrednovati:

1. široko iskustvo rada na državnodvjetničkim poslovima i iskustvo u istragama

2. iskustvo u koordiniranju rada i vođenju državnih odvjetništava ili sudova ili njihovih ustrojstvenih jedinica

3. iskustvo rada u kaznenim predmetima za kaznena djela počinjena na štetu Europske unije,

4. iskustvo rada u predmetima odnosno istragama s prekograničnim obilježjima

5. sposobnost rada u kompleksnom multikulturalnom okruženju, uključujući sposobnost razumijevanja pravnih sustava drugačijih od sustava Republike Hrvatske

6. odlično poznavanje organizacijskog i pravnog ustroja Europske unije

7. iskazano razumijevanje i predanost neovisnosti i skrbi o temeljnim ljudskim pravima

8. izvrsne vještine održavanja međuljudskih odnosa, donošenja odluka, komuniciranja te pregovaranja

9. visoki etički standardi i osobni integritet.

Članak 7.

Vlada Republike Hrvatske izabrat će tri nacionalna kandidata na temelju utvrđene liste koju joj je dostavilo Povjerenstvo i predložiti ih Vijeću Europske unije za imenovanje na dužnost europskog tužitelja u Uredu europskog javnog tužitelja.

Članak 8.

Vijeće Europske unije imenuje europskog tužitelja na dužnost u Ured europskog javnog tužitelja na mandat od šest godina.

Članak 9.

Europski tužitelj po prestanku mandata nastavlja obnašati pravosudnu dužnost u pravosudnom tijelu u kojemu je bio pravosudni dužnosnik do imenovanja na dužnost u Uredu europskog javnog tužitelja.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/9
Urbroj: 514-04-02-01-19-01
Zagreb, 6. ožujka 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.