Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače

NN 23/2019 (8.3.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

471

Na temelju članka 7. stavka 8. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine« broj 30/09, 139/10 i 14/14) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBAVJEŠĆIVANJU O PROIZVODU KOJI JE OPASAN ZA POTROŠAČE

Članak 1.

U Pravilniku o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače (»Narodne novine«, br. 55/10, 90/10 i 109/14) riječi: »Ministarstvo gospodarstva« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Državni inspektorat« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na 1. travnja 2019. godine.

Klasa: 011-01/19-01/39

Urbroj: 526-05-02-03-01/1-19-2

Zagreb, 4. ožujka 2019.

Ministar
Darko Horvat, v. r.