Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC100, dionica Osor - Nerezine

NN 24/2019 (11.3.2019.), Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC100, dionica Osor - Nerezine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

483

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2019. godine donijela

ODLUKU

O PROMJENI GRANICE POMORSKOG DOBRA RADI GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA DRŽAVNE CESTE DC100, DIONICA OSOR – NEREZINE

I.

Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC100, dionica Osor – Nerezine, sukladno Lokacijskoj dozvoli, koju je izdala Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Malom Lošinju, klase: UP/I-350-05/14-03/18, urbroja: 2170/1-03-05/1-15-11, od 31. srpnja 2015. godine, a koja je produžena Rješenjem Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave u Malom Lošinju, klase: UP/I-350-05/17-05/3, urbroja: 2170/01-03-05/4-17-2, od 29. kolovoza 2017. godine, izuzimaju se iz područja pomorskog dobra sljedeće nekretnine:

K.O. NEREZINE

– dio k.č.br. 866/2 – pašnjak od 1.413 m2, pod novom oznakom sukladno parcelacijskom elaboratu k.č.br. 866/8 – pašnjak od 255 m2, upisana u zk.ul.br. 2449, kao pomorsko dobro

– dio k.č.br. 3498 – zgrada, trafostanica, benzinska stanica, obala od 4.782 m2, pod novom oznakom sukladno parcelacijskom elaboratu k.č.br. 3498/2 – neplodno zemljište od 571 m2, upisana u zk.ul.br. 2458, kao pomorsko dobro.

II.

Nekretnine iz točke I. ove Odluke brišu se u zemljišnim knjigama kao opće dobro (pomorsko dobro) radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste i upisuju u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske.

Upis u zemljišne knjige sukladno članku 43. stavku 5. Zakona o cestama, provest će nadležno općinsko državno odvjetništvo.

III.

Nekretnine iz točke I. ove Odluke koje su izuzete iz pomorskog dobra preuzima na upravljanje društvo Hrvatske ceste d.o.o., radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC100, dionica Osor – Nerezine.

Ovlašćuje se društvo Hrvatske ceste d.o.o. da, u ime Republike Hrvatske, na nekretninama iz stavka 1. ove točke, radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC100, dionica Osor – Nerezine, izvrši uklanjanje svih objekata koji se nalaze na tim nekretninama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/73

Urbroj: 50301-27/25-19-2

Zagreb, 8. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.