Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina

NN 24/2019 (11.3.2019.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

486

Na temelju članka 20. stavka 8. i članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), a u vezi s člankom 36. stavkom 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2019. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA HRAMINA

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina (»Narodne novine«, br. 18/99, 129/02, 68/03 i 64/16), u točki II. stavku 1. Odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina (»Narodne novine«, broj 64/16), broj: »36« zamjenjuje se brojem: »72«.

U stavku 2. broj: »36« zamjenjuje se brojem: »72«.

II.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture produženje garancije banke radi dobrog izvršenja posla s rokom važenja do 4. veljače 2023. godine.

III.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi produženje garancije banke radi dobrog izvršenja posla iz točke II. ove Odluke, neće se zaključiti dodatak br. 4 Ugovoru o koncesiji iz točke IV. ove Odluke, gubi sva prava stečena Ugovorom o koncesiji, te će se naplatiti garancija banke radi dobrog izvršenja posla.

IV.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi dodatak br. 4 Ugovoru o koncesiji u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/71

Urbroj: 50301-27/20-19-2

Zagreb, 8. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.