Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine

NN 24/2019 (11.3.2019.), Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

487

Na temelju članka 20. stavka 8. i članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), a u vezi s člankom 13. stavkom 2. Uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/04 i 82/07), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2019. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE
O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA
CESTOVNO-NAUTIČKE BENZINSKE STANICE BLATINE

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine (»Narodne novine«, br. 69/00, 36/09 i 105/09), u točki I. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju obilježeno je poligonom točaka izraženim u HTRS96/TM koordinatnom sustavu, kako slijedi:

Broj točkeEN
1333228.604950138.30
2333249.954950142.96
3333251.294950156.23
4333254.294950191.00
5333252.944950195.16
6333299.064950214.11
7333285.574950249.28
8333232.694950224.83
9333231.114950226.99
10333219.314950239.03
11333210.394950245.23
12333198.184950257.37
13333195.974950280.88
14333186.144950275.68
15333186.944950272.78
16333193.154950253.18
17333195.514950246.89
18333198.954950241.20
19333203.684950227.38
20333206.724950217.35
21333213.724950193.28
22333214.684950191.59
23333223.354950164.16
24333224.024950161.36
25333224.734950158.86
26333226.734950146.36


a sve kako je prikazano na Geodetskom situacijskom nacrtu u mjerilu 1:500, od 6. prosinca 2018. godine, koji čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Ukupna površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju iznosi 5.400 m2 te obuhvaća dio kopna na dijelu k.č.br. 3498/1 k.o. Nerezine i dio akvatorija.«.

II.

U točki V. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Stalni dio koncesijske naknade usklađivat će se svake tri godine na dan 1. siječnja četvrte godine i primjenjivati od 1. siječnja iste godine. Naknada će se usklađivati prema formuli:

K =     faktor za usklađivanje stalnog i promjenjivog dijela koncesijske naknade za svaki trogodišnji period koji slijedi nakon zaključenja ugovora o koncesiji

P1 =     stopa inflacije prve godine trogodišnjeg perioda

P2 = stopa inflacije druge godine trogodišnjeg perioda

P3 = stopa inflacije treće godine trogodišnjeg perioda

Neovisno o usklađivanju cijena vezano uz inflatorna kretanja, a u slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu u odnosu na euro i to za +/-3 %, mijenja se i iznos stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.«.

III.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije, u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade u ukupnom iznosu od 7.560,00 kuna, kao instrument osiguranja naplate naknade za koncesiju.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi ovjerene zadužnice iz stavka 1. ove točke, gubi sva prava određena ovom Odlukom te se neće zaključiti dodatak br. 1 Ugovoru o koncesiji iz točke IV. ove Odluke.

IV.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture zaključiti dodatak br. 1 Ugovoru o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine, u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/70

Urbroj: 50301-27/25-19-2

Zagreb, 8. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.