Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ

NN 25/2019 (13.3.2019.), Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ

HRVATSKI SABOR

492

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/302 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 28. VELJAČE 2018. O RJEŠAVANJU PITANJA NEOPRAVDANOG GEOGRAFSKOG BLOKIRANJA I DRUGIH OBLIKA DISKRIMINACIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU NA TEMELJU DRŽAVLJANSTVA, MJESTA BORAVIŠTA ILI MJESTA POSLOVNOG NASTANA KLIJENATA TE O IZMJENI UREDBI (EZ) 2006/2004 I (EU) 2017/2394 I DIREKTIVE 2009/22/EZ

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/38

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 6. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/302 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 28. VELJAČE 2018. O RJEŠAVANJU PITANJA NEOPRAVDANOG GEOGRAFSKOG BLOKIRANJA I DRUGIH OBLIKA DISKRIMINACIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU NA TEMELJU DRŽAVLJANSTVA, MJESTA BORAVIŠTA ILI MJESTA POSLOVNOG NASTANA KLIJENATA TE O IZMJENI UREDBI (EZ) 2006/2004 I (EU) 2017/2394 I DIREKTIVE 2009/22/EZ

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ (SL L 60I, 2. 3. 2018.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2018/302).

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbi (EU) br. 2018/302.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NADLEŽNA TIJELA

Nadležno tijelo za pružanje pomoći potrošačima

Članak 3.

Ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača (unutar kojeg je ustrojen Europski potrošački centar) nadležno je za pružanje praktične pomoći potrošačima u slučaju spora između potrošača i trgovaca, sukladno Uredbi (EU) br. 2018/302.

Nadležno tijelo za slučaj spora između klijenata i trgovaca

Članak 4.

Za provedbu Uredbe (EU) br. 2018/302 u slučaju spora između klijenata i trgovaca nadležna je tržišna inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području zaštite potrošača.

III. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 5.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj trgovac – pravna osoba ako:

1. uporabom tehnoloških mjera ili drugačije klijentu blokira ili ograniči pristup svom internetskom sučelju zbog razloga povezanih s državljanstvom, mjestom boravišta ili mjestom poslovnog nastana klijenta (članak 3. stavak 1. Uredbe (EU) br. 2018/302)

2. zbog razloga povezanih s državljanstvom, mjestom boravišta ili mjestom poslovnog nastana klijenta preusmjerava tog klijenta, uz pomoć grafičkog oblikovanja, uporabe jezika ili drugih značajki koje čine internetsko sučelje specifičnim za klijente određenog državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana, na inačicu svojeg internetskog sučelja različitu od onog internetskog sučelja kojemu je klijent prvotno želio pristupiti, osim ako je klijent izričito pristao na takvo preusmjeravanje (članak 3. stavak 2. Uredbe (EU) br. 2018/302)

3. primjenjuje različite opće uvjete pristupa svojoj robi ili uslugama zbog razloga povezanih s državljanstvom, mjestom boravišta ili mjestom poslovnog nastana klijenta u slučajevima kada klijent želi:

a) od trgovca kupiti robu, a ta se roba ili dostavlja na lokaciju u državi članici za koju trgovac u svojim općim uvjetima pristupa nudi usluge dostave ili se ta roba preuzima na lokaciji dogovorenoj između trgovca i klijenta u državi članici u kojoj trgovac nudi takvu mogućnost u svojim općim uvjetima pristupa (članak 4. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) br. 2018/302)

b) od trgovca primiti elektronički isporučene usluge, različite od usluga čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima, uključujući prodaju djela zaštićenih autorskim pravom ili drugih zaštićenih sadržaja u nematerijalnom obliku (članak 4. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 2018/302)

c) od trgovca primiti usluge koje nisu elektronički isporučene usluge, na fizičkoj lokaciji unutar državnog područja države članice na kojem trgovac posluje (članak 4. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) br. 2018/302)

4. u okviru raspona sredstava plaćanja koje prihvaća, primjenjuje različite uvjete za platnu transakciju zbog razloga povezanih s državljanstvom, mjestom boravišta ili mjestom poslovnog nastana klijenta, lokacijom računa za plaćanje, mjestom poslovnog nastana pružatelja platnih usluga ili mjestom izdavanja platnog instrumenta u Europskoj uniji u slučajevima iz članka 5. Uredbe (EU) br. 2018/302 (članak 5. stavak 1. Uredbe (EU) br. 2018/302).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se trgovac – fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/172
Zagreb, 1. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.