Pravilnik o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

NN 25/2019 (13.3.2019.), Pravilnik o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

496

Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/2018) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O ISPITU O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i postupak provođenja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (u daljnjem tekstu: ispit), način vođenja evidencije o položenom ispitu te visina naknade za polaganje ispita.

II. NAČIN I POSTUPAK VOĐENJA ISPITA

Članak 2.

(1) Ispit o stručnoj osposobljenosti provode Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora (u daljnjem tekstu: Komore).

(2) Ispit iz stavka 1. ovoga članka polaže se pred Povjerenstvom koje osniva ministar mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: ministar).

(3) Povjerenstvo se sastoji od tri člana: dva predstavnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i jednog predstavnika Komora.

(4) Povjerenstvo se odabire s liste članova Povjerenstva, koja se sastoji od 12 članova, od kojih su osam članova predstavnici Ministarstva i četiri člana predstavnici Komora.

(5) Broj Povjerenstava za pojedini ispitni rok utvrđuje predsjednik Povjerenstva ovisno o broju prijavljenih kandidata.

(6) Predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva određuje ministar s liste članova Povjerenstva.

(7) Mandat Povjerenstva traje četiri godine, istekom kojeg članovi Povjerenstva mogu biti ponovno birani.

Članak 3.

(1) Za članove Povjerenstva mogu se imenovati osobe sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem prometne, pravne, strojarske ili ekonomske struke i poznavanjem područja djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta.

(2) Za člana Povjerenstva ne može biti imenovan: poslodavac kod kojeg je kandidat zaposlen i članovi uže obitelji kandidata (supruga, suprug, roditelji, sestre, braća, djeca, usvojenici).

Članak 4.

(1) Tehničke i organizacijske pripreme za polaganje ispita obavlja tajnik Povjerenstva.

(2) Tajnika Povjerenstva imenuje ministar na prijedlog Komora.

Članak 5.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje liste kandidata za ispit

– utvrđuje ispunjavanje uvjeta za pristupanje ispitu

– utvrđuje identitet kandidata koji pristupa ispitu

– utvrđuje raspored pojedinih dijelova ispita

– provodi ispite i ocjenjuje kandidate

– utvrđuje uspjeh na ispitu.

Članak 6.

(1) Predsjednik Povjerenstva obavlja sljedeće poslove:

– predsjedava sastancima Povjerenstva

– potpisuje Potvrde o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje cestovnog prijevoza tereta/putnika (u daljnjem tekstu: Potvrda o položenom ispitu).

(2) Predsjednik Povjerenstva odgovoran je za zakonitost provođenja ispita.

(3) Poslove predsjednika Povjerenstva u slučaju njegove spriječenosti obavlja njegov zamjenik.

Članak 7.

(1) Provjera znanja za stjecanje stručne osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza provodi se na pisanom ispitu.

(2) Ispit se sastoji od:

– općeg dijela

– posebnog dijela.

(3) Katalog ispitnih pitanja sastavlja Povjerenstvo.

Članak 8.

Ispit se polaže iz stručnih područja navedenih u Prilogu 1. dijelu 1. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnoga prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300/51 od 14. 11. 2009.).

Članak 9.

(1) Ispit se prijavljuje pisanim putem i to najkasnije 15 dana prije roka određenog za ispit.

(2) Uz prijavu za ispit prilaže se dokaz o uplati naknade za polaganje ispita.

Članak 10.

Povjerenstvo je dužno uputiti kandidatima pisani poziv za pristupanje ispitu najkasnije sedam dana prije početka ispita.

Članak 11.

(1) Rokove za polaganje ispita utvrđuje predsjednik Povjerenstva.

(2) Mjesto polaganja ispita određuje predsjednik Povjerenstva.

(3) Ispit se u pravilu polaže u četiri ispitna roka: proljetnom, ljetnom, jesenskom i zimskom roku.

(4) Iznimno, ispit se može održati i češće, ovisno o broju prijavljenih kandidata. Ispit se provodi za najmanje pet prijavljenih kandidata. Utvrđeni rokovi za polaganje ispita se objavljuju na web-stranicama Komora.

Članak 12.

Ispit se polaže na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 13.

Prije polaganja ispita Povjerenstvo utvrđuje identitet kandidata, daje obavijesti o tijeku ispita, trajanju ispita, te vrsti i načinu korištenja dopuštenih pomagala.

Članak 14.

(1) Pisani ispit polaže se četiri sata, a sastoji se od odgovora na postavljena test pitanja, opisnih odgovora, odnosno izrade rješenja postavljenih zadataka.

(2) Opći dio sadrži pitanja višestrukog izbora, svaki s četiri moguća odgovora, pitanja koja zahtijevaju neposredne odgovore ili kombinaciju obiju metoda, a posebni dio sadrži pismene vježbe/studije slučaja.

(3) Svaki dio ispita iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika traje najmanje dva sata.

(4) Pisani ispit obavlja se pod nadzorom najmanje jednog člana Povjerenstva.

(5) Izrađene pisane radove pregledava i ocjenjuje Povjerenstvo.

Članak 15.

(1) Kandidat koji bez opravdanog razloga ne pristupi ispitu ili u tijeku ispita odustane od daljnjeg polaganja, ocijenit će se kao da ispit nije položio.

(2) Ako je kandidat iz opravdanog razloga spriječen pristupiti ispitu, o tome mora dostaviti obavijest najkasnije 48 sati prije početka ispita.

Članak 16.

(1) U slučaju narušavanja reda tijekom održavanja ispita, kao i pri pokušaju ili izvršenju prijevare kandidat će biti udaljen s ispita, a ispit će biti zaključen ocjenom »nije položio«.

(2) U slučaju sumnje u izvršenje prijevare, utvrđene prilikom ocjenjivanja kandidata, Povjerenstvo je ovlašteno kandidata dodatno usmeno ispitati i ocijeniti na temelju usmene provjere pisanog ispita.

Članak 17.

Ispit je položio kandidat koji je točno odgovorio na najmanje 60% ukupno postavljenih pitanja i najmanje 50% pitanja iz svakog dijela pisanog ispita.

Članak 18.

(1) Nakon polaganja ispita ispitni rezultati ocjenjuju se ocjenom »položio/la« ili »nije položio/la«.

(2) Nakon položenog ispita izdaje se Potvrda o položenom ispitu, koju potpisuje predsjednik Povjerenstva.

Članak 19.

Potvrda o položenom ispitu, odnosno obavijest da nije položio ispit dostavlja se kandidatu najkasnije sedam dana nakon provedenog ispita.

Članak 20.

(1) Kandidat koji nije zadovoljan uspjehom na ispitu, ima pravo prigovora.

(2) Prigovor na odluku Povjerenstva o uspjehu na ispitu podnosi se u pisanom obliku predsjedniku Povjerenstva.

(3) Odluku o ponavljanju ispita ili jednog njegovog dijela, predsjednik Povjerenstva, donosi u roku od 15 dana od primitka prigovora.

(4) Odluka o ponavljanju ispita donosi se samo ako su povrijeđene odredbe ovoga Pravilnika.

(5) Ispit ili njegov dio može se ponavljati samo pred Povjerenstvom u izmijenjenom sastavu.

Članak 21.

(1) Kandidat koji nije položio ispit ima pravo ponavljanja ispita.

(2) Kandidat ima pravo ponavljanja ispita u roku ne kraćem od mjesec dana od dana polaganja ispita kada ispit nije položio.

III. NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O POLOŽENOM ISPITU

Članak 22.

(1) Evidenciju o položenom ispitu vode Komore u elektroničkom obliku.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– prijavnicu za ispit

– poziv za pristupanje ispitu

– popis prijavljenih kandidata

– zapisnik o ispitu

– potvrdu o položenom ispitu.

(3) Dokumentaciju o položenom ispitu Komore su dužne čuvati trajno.

Članak 23.

Prijavnica za ispit sadrži:

– ime i prezime, te ime oca kandidata

– datum, mjesto rođenja i adresu stanovanja kandidata

– državljanstvo

– naznaku vrste javnog cestovnog prijevoza za koji se polaže ispit (prijevoz tereta ili prijevoz putnika)

– mjesto i datum prijave

– vlastoručni potpis kandidata

– dokaz o uplati naknade za ispit.

Članak 24.

Popis prijavljenih kandidata za polaganje ispita sadrži:

– sastav Povjerenstva

– datum sjednice na kojoj je utvrđena lista kandidata

– redni broj

– ime i prezime, te ime oca kandidata

– mjesto i datum

– potpis predsjednika Povjerenstva.

Članak 25.

Zapisnik o ispitu sadrži:

– ime i prezime, ime oca, datum i mjesto rođenja te prebivalište kandidata

– datum i mjesto u kojem se polaže ispit

– ime i prezime članova Povjerenstva

– eventualna upozorenja i opomene izrečene kandidatu

– potpis članova Povjerenstva.

IV. NAKNADA ZA POLAGANJE ISPITA

Članak 26.

(1) Za polaganje ispita kandidat je dužan uplatiti naknadu u iznosu od 1.500,00 kuna, na poseban račun otvoren pri Komorama.

(2) U slučaju ponavljanja ispita kandidat je dužan uplatiti iznos iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 27.

Novčana sredstva iz članka 26. ovoga Pravilnika koriste se za naknadu materijalnih troškova nastalih u vezi s polaganjem ispita i isplatu naknade članovima Povjerenstva, čiju visinu određuje predsjednik Povjerenstva.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (»Narodne novine«, br. 73/2014).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/100

Urbroj: 530-08-1-2-18-1

Zagreb, 30. studenoga 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.