Pravilnik o informacijskom sustavu u sportu

NN 25/2019 (13.3.2019.), Pravilnik o informacijskom sustavu u sportu

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED
ZA ŠPORT

497

Na temelju članka 77. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), donosim

PRAVILNIK

O INFORMACIJSKOM SUSTAVU U SPORTU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se osnivanje, ustroj i ovlasti informacijskog sustava u sportu te vrste, sadržaj i oblik podataka koji se u njemu prikupljaju, a koji ustrojava središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove sporta.

(2) Informacijski sustav u sportu osobito prikuplja i ažurira informacije o aktivnostima osoba koje obavljaju sportske djelatnosti, utrošku sredstava namijenjenih programu provedbe Nacionalnog programa sporta, sustavu natjecanja, stručnom kadru u sportu, planiranju, izgradnji i održavanju sportskih građevina, djeci sportašima, kategoriziranim sportašima i rekreativnim aktivnostima građana.

(3) Podatke potrebne za Informacijski sustav u sportu prikupljaju i ažuriraju administrator sustava i vanjski korisnici sustava.

(4) Vanjski korisnici sustava iz stavka 3. ovoga članka su pravne osobe u sustavu sporta i tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj.

(5) Administrator sustava iz stavka 3. ovoga članka je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove sporta.

(6) Za identifikaciju i autentifikaciju korisnika koristi se nacionalni sustav za identifikaciju i autentifikaciju (NIAS).

(7) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Informacijski sustav u sportu predstavlja središnji sustav koji ustrojava središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove sporta i predstavlja skup međusobno povezanih elektroničkih registara, evidencija i drugih važnih podataka za sustav sporta Repub­like Hrvatske.

(2) Dijelovi podataka koji se vode kroz Informacijski sustav u sportu mogu biti javno objavljeni u obliku skupa (otvorenih) podataka ili kroz izvještajni sustav, a služe kao podloga za izradu strateških dokumenata iz područja sporta i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja.

(3) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove sporta osigurat će potrebnu i odgovarajuću računalno-komunikacijsku infrastrukturu i brinuti o njenom korištenju i funkcioniranju u skladu s odredbama propisa o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

(4) Razmjena podataka s drugim sustavima provodi se sukladno propisima o državnoj informacijskoj infrastrukturi i ovome Pravilniku.

Članak 3.

(1) Vanjski korisnici sustava evidentiraju i unose podatke u Informacijski sustav u sportu sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Ažuriranje i unos podataka u Informacijskom sustavu u sportu se provodi povezivanjem i integracijom postojećih registara i baza podataka u sustavu sporta te službenih registara, evidencija i baza podataka koje vode pravne osobe u sustavu sporta i tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj.

(3) Vanjski korisnici sustava koji raspolažu dijelom podataka, dužni su savjesno i odgovorno postupati s podatcima poštujući sve propise koji se odnose na zaštitu i objavu osobnih podataka.

(4) U Informacijskom sustavu u sportu vodi se:

– Registar sportskih djelatnosti

– Registar profesionalnih sportskih klubova.

(5) U Informacijskom sustavu u sportu vodi se:

– Evidencija sportaša

– Evidencija stručnog kadra

– Evidencija pravnih osoba u sportu

– Evidencija sportskih građevina

– Evidencija sportskih natjecanja i rezultata

– Evidencija sportskih nagrada i poticaja u sportu

– Evidencija financijskog praćenja sportskih programa

– Evidencija programa školovanja, osposobljavanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu.

REGISTAR SPORTSKIH DJELATNOSTI

Članak 4.

(1) Podatci propisani Pravilnikom o Registru sportskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 112/06) unose se kroz elektroničko sučelje u Informacijski sustav u sportu.

(2) Vanjski korisnici za unos podataka u Registar sportskih djelatnosti su tijela nadležna za vođenje registra sukladno Pravilniku o Registru sportskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 112/06).

REGISTAR PROFESIONALNIH SPORTSKIH KLUBOVA

Članak 5.

(1) Podatci propisani Pravilnikom o Registru profesionalnih športskih klubova (»Narodne novine«, broj: 11/07) unose se kroz elektroničko sučelje u Informacijski sustav u sportu.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka, a koji nisu sadržaj Evidencije pravnih osoba u sportu, unosi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove sporta.

EVIDENCIJA SPORTAŠA

Članak 6.

(1) Evidencija sportaša sastoji se od evidencije svih aktivnih sportaša u Republici Hrvatskoj kao i povijesti aktivnog bavljenja pojedinim sportom za svakog sportaša od prvog unosa podataka. Evidencija sportaša sadrži osobne podatke o svakom pojedinom sportašu.

(2) Evidencija sportaša sadrži sljedeće podatke:

1. OIB sportaša

2. Ime (iz evidencije OIB-a)

3. Prezime (iz evidencije OIB-a)

4. Spol

5. Rođeno prezime (iz evidencije OIB-a)

6. Datum i mjesto rođenja (iz evidencije OIB-a)

7. Država rođenja (iz evidencije OIB-a)

8. Prebivalište (iz evidencije OIB-a)

9. Pravna osoba iz Evidencije pravnih osoba u sportu (sportski klub, visokoškolska ustanova ili školska ustanova – školsko sportsko društvo) u sklopu koje se osoba bavi pojedinim sportom

10. Datum registracije

11. Datum prestanka registracije

12. Podatci o kategoriji

13. Sport (grana)

14. Fotografija sportaša

(3) Vanjski korisnici za unos podataka u evidenciju sportaša su Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih, Hrvatski akademski sportski savez, Hrvatski školski sportski savez i nacionalni sportski savezi.

EVIDENCIJA STRUČNOG KADRA

Članak 7.

(1) Evidencija stručnog kadra sastoji se od evidencije svih osoba koje obavljaju stručne poslove u sportu u Republici Hrvatskoj kao i povijest obavljanja stručnih poslova u sportu za pojedinu osobu od prvog unosa podataka. Evidencija stručnog kadra sadrži osobne podatke o svakoj pojedinoj osobi koja obavlja stručne poslove u sportu (trener, instruktor, učitelj i voditelj).

(2) Evidencija stručnog kadra sadrži sljedeće podatke:

1. OIB osobe koja obavlja stručne poslove u sportu

2. Ime (iz evidencije OIB-a)

3. Prezime (iz evidencije OIB-a)

4. Spol

5. Rođeno prezime (iz evidencije OIB-a)

6. Datum i mjesto rođenja (iz evidencije OIB-a)

7. Država rođenja (iz evidencije OIB-a)

8. Prebivalište (iz evidencije OIB-a)

9. Stručna/obrazovna kvalifikacija (sveučilišni ili stručni prvostupnik, stručni specijalist, magistar, program osposobljavanja/usavršavanja ili priznata inozemna stručna kvalifikacija)

10. Licencija

11. Pravna osoba iz Evidencije pravnih osoba u sportu za koju obavlja poslove

12. Datum registracije

13. Datum prestanka registracije

14. Sport (grana).

(3) Vanjski korisnici za unos podataka u evidenciju stručnog kadra su Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih, Hrvatski akademski sportski savez, Hrvatski školski sportski savez i nacionalni sportski savezi.

EVIDENCIJA PRAVNIH OSOBA U SPORTU

Članak 8.

(1) Evidencija pravnih osoba u sportu sastoji se od evidencije o svim pravnim osobama u sustavu sporta kao i povijest sudjelovanja pravne osobe u sportu od prvog unosa podataka.

(2) Evidencija pravnih osoba u sustavu sporta sadrži podatke o:

1. Sportskim klubovima – udrugama za natjecanje

2. Sportskim udrugama – ostalo

3. Sportskim klubovima – sportskim dioničkim društvima

4. Trgovačkim društvima registriranima za sportsku djelatnost –
ostalo

5. Ustanovama registriranima za sportsku djelatnost.

(3) Evidencija pravnih osoba u sportu sadrži sljedeće podatke:

1. OIB pravne osobe

2. Naziv pravne osobe (iz evidencije OIB-a)

3. Skraćeni naziv pravne osobe (iz evidencije OIB-a)

4. Sjedište pravne osobe (iz evidencije OIB-a)

5. Broj i datum rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske odnosno Sudski registar

6. Broj pod kojim su pravne osobe upisane u Registar pravnih osoba u sportu

7. Kontakt podatci

8. Sport (grana)

9. Datum upisa

10. Datum ispisa

11. Prilozi

12. Napomena

(4) Vanjski korisnici za unos podataka u Evidenciju pravnih osoba u sustav sporta su Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih, Hrvatski akademski sportski savez, Hrvatski školski sportski savez i nacionalni sportski savezi.

EVIDENCIJA SPORTSKIH GRAĐEVINA

Članak 9.

(1) Evidencija sportskih građevina sadrži podatke o svim sportskim građevinama u Republici Hrvatskoj, bez obzira na njihovo vlasništvo, uključujući i sportske dvorane i igrališta u odgojno-obrazovnim ustanovama.

(2) Evidencija sportskih građevina sadrži sljedeće podatke:

1. Naziv sportske građevine

2. Adresa (općina/grad, županija, mjesto s poštanskim brojem, ulica i kućni broj)

3. Razina upravljanja (nacionalna, regionalna, lokalna, ostalo)

4. Geokoordinate

5. Katastarska općina

6. Broj katastarske čestice

7. Broj zemljišnoknjižnog uloška

8. Broj posjedovnog lista

9. OIB i podatci iz evidencije OIB-a upravitelja sportske građevine

10. OIB i podatci iz evidencije OIB-a odgovorne osobe

11. OIB i podatci iz evidencije OIB-a svih vlasnika

12. Kontakt podatci: telefon, e-mail, web stranica

13. Status građevine

14. Planirani datum uporabe (ako nije u uporabi)

15. Datum upisa u evidenciju

16. Datum brisanja iz evidencije

17. Godina izgradnje

18. Godina zadnje obnove

19. Opis izvršenih obnova

20. Opis potrebnih obnova

21. Opis planiranih obnova

22. Energetski razred sportske građevine (zgrade)

23. Popis, klasifikacija, mjesto i datum izdavanja dokumentacije za odobrenje građenja

24. Akti za uporabu građevine, akti za ozakonjenje – klasifikacija, mjesto i datum izdavanja

25. Namjene sportske građevine

26. Ukupna površina sportske građevine – GBP

27. Sportske funkcije i prostori s vrstom, tlocrtnom površinom, podlogom, podržanom razinom natjecanja, brojem sjedećih mjesta (natkriveno/nenatkriveno) i s popisom upotrebljivosti za pojedine sportove/grane

28. Ostale funkcije i prostori s površinom

29. Komunalna infrastruktura – priključci

30. Mogućnost pristupa i korištenja borilišta i gledališta osobama s invaliditetom

31. Broj parkirališnih mjesta za osobna vozila i autobuse

32. Korištenje – popis vrsta korisnika sportske građevine

33. Financiranje – popis izvora financiranja tekućeg održavanja sportske građevine

34. Prilozi

35. Napomena

36. Fotogalerija

(3) Vanjski korisnici za unos podataka u evidenciju sportskih građevina su uredi državne uprave u jedinicama lokalne uprave nadležni za poslove prostornog uređenja prema lokaciji i razini upravljanja sportskom građevinom.

EVIDENCIJA SPORTSKIH NATJECANJA I REZULTATA

Članak 10.

(1) Evidencija sportskih natjecanja i rezultata sastoji se od evidencije podataka o plasmanu sportaša na važnijim natjecanjima koja se prate u okviru ove evidencije.

(2) Evidencija sportskih natjecanja i rezultata sadrži podatke o sljedećim vrstama natjecanja:

– olimpijske igre

– svjetska prvenstva

– europska prvenstva

– mediteranske igre

– kupovi

– turniri

– domaća natjecanja nacionalne razine

– akademska natjecanja

– školska natjecanja.

(3) Evidencija sportskih natjecanja i rezultata sadrži sljedeće podatke:

1. Sportska organizacija koja prijavljuje rezultat

2. Sportsko udruženje nadležno za održavanje odnosno organizaciju natjecanja

3. Naziv natjecanja

4. Datum početka natjecanja

5. Datum završetka natjecanja

6. Mjesto održavanja natjecanja

7. Država održavanja natjecanja

8. Sport

9. Grana

10. Disciplina (s oznakom je li olimpijska disciplina)

11. Učestalost održavanja natjecanja

12. Fizička osoba iz Evidencije sportaša koja je ostvarila plasman/rezultat (OIB)

13. Uloga osobe u ostvarivanju plasmana/rezultata

14. Način natjecanja (ekipno, pojedinačno, mješovito)

15. Tip ekipe (reprezentacija, udruga/klub)

16. Naziv ekipe (ako je ekipno)

17. Pravna osoba iz Evidencije pravnih osoba u sportu koja je ostvarila plasman/rezultat (OIB)

18. Dobna kategorija

19. Plasman

20. Plasman do

21. Rezultat

22. Rekord

23. Broj sportaša u disciplini

24. Broj kontinenata na natjecanju

25. Broj država na natjecanju

26. Broj mečeva na natjecanju

27. Broj pobjeda na natjecanju.

(4) Vanjski korisnici za unos podataka u evidenciju sportskih natjecanja i rezultata su Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih, Hrvatski akademski sportski savez, Hrvatski školski sportski savez i nacionalni sportski savezi.

EVIDENCIJA SPORTSKIH NAGRADA I POTICAJA U SPORTU

Članak 11.

(1) Evidencija sportskih nagrada i poticaja u sportu sastoji se od evidencije podataka o dobitnicima nagrada i poticaja u sportu.

(2) Evidencija sportskih nagrada i poticaja u sportu sadrži sljedeće podevidencije:

1. Dobitnike Državne nagrade »Franjo Bučar«

2. Korisnike trajnih novčanih mjesečnih naknada

3. Dobitnike državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća

4. Korisnike državnih poticaja putem javnih natječaja u sportu

(3) Podevidencija dobitnika Državne nagrade »Franjo Bučar« za fizičke osobe sadrži sljedeće podatke:

1. OIB i podatci iz evidencije OIB-a fizičke osobe dobitnika

2. OIB i podatci iz evidencije OIB-a podnositelja prijedloga

3. Vrsta nagrade (godišnja, za životno djelo)

4. Godina dodijeljene nagrade

5. Naziv banke i IBAN žiro računa dobitnika

6. Visina nagrade – iznos

7. Pripadajuća dokumentacija (prijedlog, potpora, odluka)

(4) Podevidencija dobitnika Državne nagrade »Franjo Bučar« za pravne osobe sadrži sljedeće podatke:

1. OIB i podatci iz evidencije OIB-a pravne osobe dobitnika

2. OIB i podatci iz evidencije OIB-a podnositelja prijedloga

3. Godina dodijeljene nagrade

4. Naziv banke i IBAN žiro računa dobitnika

5. Visina nagrade – iznos

6. Pripadajuća dokumentacija (prijedlog, potpora, odluka).

(5) Podevidencija korisnika trajnih novčanih mjesečnih naknada sadrži sljedeće podatke:

1. OIB i podatci iz evidencije OIB-a fizičke osobe korisnika

2. Oznaka je li osoba umirovljenik

3. Oznaka je li osoba u sustavu REGOS-a

4. Oznaka je li osoba obveznik PDV-a

5. Oznaka ima li osoba dohodak od samostalne djelatnosti

6. Oznaka ima li osoba dohodak od nesamostalnog rada (plaća)

7. Naziv banke i IBAN žiro računa dobitnika

8. Zanimanje i zvanje

9. Adresa boravišta ukoliko je različita od adrese prebivališta

10. Kontakt podatci korisnika

11. Podatci o rezultatu iz Evidencije sportskih natjecanja i rezultata na osnovu kojeg ostvaruje pravo na naknadu

12. Datum stjecanja prava

13. Datum gubitka prava

14. Iznos naknade – neto

15. Pripadajuću dokumentaciju (zahtjev, dokumentacija, odluke, rješenja).

(6) Podevidencija dobitnika državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća sadrži sljedeće podatke:

1. OIB i podatci iz evidencije OIB-a fizičke osobe dobitnika

2. OIB i podatci iz evidencije OIB-a podnositelja prijedloga

3. Općina

4. Podatci o postignuću iz Evidencije sportskih natjecanja i rezultata

5. Naziv banke i IBAN žiro računa dobitnika

6. Iznos nagrade

7. Pripadajuća dokumentacija (prijedlog, dokumentacija, odluka).

(7) Podevidencija korisnika državnih poticaja/subvencija putem javnih natječaja u sportu sadrži sljedeće podatke:

1. OIB i podatci iz evidencije OIB-a fizičke ili pravne osobe korisnika

2. Naziv programa

3. Programsko područje

4. Naziv banke i IBAN žiro računa korisnika

5. Iznos poticaja

6. Pripadajuća dokumentacija (prijedlog, dokumentacija, rješenja).

(8) Administrator sustava za unos podataka u Evidenciju sportskih nagrada i poticaja u sportu je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove sporta.

EVIDENCIJA FINANCIJSKOG PRAĆENJA SPORTSKIH PROGRAMA

Članak 12.

(1) Evidencija financijskog praćenja sportskih programa sastoji se od evidencije podataka o programima javnih potreba u sportu i financijskim planovima javnih potreba u sportu na državnoj razini koje provode sportske organizacije čije je financiranje uređeno Zakonom o sportu.

(2) Evidencija financijskog praćenja sportskih programa sadrži sljedeće podatke:

1. Prijedlog programa zadovoljavanja javnih potreba u sportu (za određenu godinu) i financijskog plana programa javnih potreba u sportu sportske organizacije

2. Odobreni program zadovoljavanja javnih potreba u sportu (za određenu godinu) i financijskog plana javnih potreba u sportu sportske organizacije

3. Zahtjeve za financijskim sredstvima

4. Zahtjeve za prenamjenu sredstava financijskog plana javnih potreba

5. Izvješće o utrošenim sredstvima za javne potrebe.

(3) Detaljan sadržaj i oblik podataka iz stavka 2. ovoga članka propisan je pravilnikom kojim se uređuje financiranje javnih potreba u sportu na državnoj razini.

(4) Podatke u evidenciju financijskog praćenja sportskih programa iz svojeg djelokruga unosi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove sporta kao i vanjski korisnici iz svojeg djelokruga, i to: Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih, Hrvatski akademski sportski savez i Hrvatski školski sportski savez.

EVIDENCIJA PROGRAMA ŠKOLOVANJA, OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA STRUČNIH KADROVA U SPORTU

Članak 13.

(1) Evidencija programa školovanja, osposobljavanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu sastoji se od evidencije podataka o svim formalnim programima za stjecanje kompetencija za rad u sportu u Republici Hrvatskoj.

(2) Evidencija programa školovanja, osposobljavanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu sadrži sljedeće podatke:

1. OIB i podatci iz evidencije OIB-a ustanove

2. Kontakt

3. Naziv programa

4. Trajanje programa (satnica)

5. Klasa, urudžbeni broj rješenja

6. Datum izdavanja rješenja

7. Prilozi (rješenja, programi)

8. Datum završetka rada.

(3) Administrator sustava za unos podataka u Evidenciju programa školovanja, osposobljavanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove sporta.

KORIŠTENJE PODATAKA

Članak 14.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove sporta osigurat će, u svrhu osiguranja interoperabilnosti ovog sustava s drugim informacijskim sustavima tijela javnog sektora, registraciju registara u Metaregistru.

(2) Za potrebe ostalih tijela državne uprave, kao i vanjskih korisnika sustava mogu se uspostaviti odgovarajući online servisi za pristup podatcima sadržanim u Informacijskom sustavu u sportu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Prvim unosom podataka za evidencije iz članka 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika smatraju se podatci uneseni prvi puta nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i metodologiji prikupljanja podataka za evidencije u području sporta (»Narodne novine«, broj: 33/91).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 620-01/19-03/00086

Urbroj: 518-06-19-0002

Zagreb, 1. ožujka 2019.

Zamjenik državne tajnice
dr. sc. Krešimir Šamija, v. r.