Pravilnik o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima

NN 25/2019 (13.3.2019.), Pravilnik o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

502

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na temelju članka 221. stavka 3. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/2018, dalje: Zakon), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. ožujka 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O GLAVNIM I NAPAJAJUĆIM ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje način osnivanja glavnih i napajajućih AIF-ova, njihova ulaganja i način poslovanja.

Osnivanje napajajućeg AIF-a

Članak 2.

(1) UAIF mora podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje napajajućeg AIF-a.

(2) Osim dokumentacije propisane Pravilnikom o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om, zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje napajajućeg AIF-a prilažu se:

1. pravila napajajućeg i glavnog AIF-a i prospekt, kada je to primjenjivo,

2. sporazum o razmjeni informacija između UAIF-ova glavnog i napajajućeg AIF-a iz članka 8., odnosno interna pravila iz članka 9. ovog Pravilnika,

3. sporazum o razmjeni podataka između depozitara napajajućeg i glavnog AIF-a iz članka 10. ovog Pravilnika, kada je to primjenjivo,

4. sporazum o razmjeni podataka između revizora napajajućeg i glavnog AIF-a iz članka 12. ovog Pravilnika, kada je to primjenjivo,

5. kada glavni AIF ima sjedište ili je osnovan u drugoj državi članici, potvrda nadležnog tijela glavnog AIF-a da isti ispunjava sljedeće uvjete:

a) nije sam napajajući AIF i

b) ne ulaže imovinu u udjele napajajućeg AIF-a,

6. tekst obavijesti imateljima udjela iz članka 7. ovog Pravilnika, kada je to primjenjivo.

(3) Hanfa će izdati odobrenje za osnivanje napajajućeg AIF-a ako utvrdi da UAIF koji je podnio zahtjev, napajajući AIF, njegov depozitar i revizor te glavni AIF ispunjavaju sve uvjete određene Zakonom i ovim Pravilnikom.

(4) Na postupak i uvjete za izdavanje odobrenja za osnivanje napajajućeg AIF-a na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 209. i 211. odnosno članaka 108. i 109. Zakona, ovisno o tome osniva li se napajajući AIF kao AIF s pravnom osobnošću ili bez pravne osobnosti.

(5) Ukoliko je napajajući AIF osnovan kao AIF s javnom ponudom, tada i glavni AIF može biti samo AIF s javnom ponudom.

(6) Dokumentaciju iz ovoga članka UAIF može dostaviti Hanfi na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa web obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje web obrazaca za UAIF-ove.

(7) Smatra se da je UAIF dostavio dokumentaciju iz ovoga članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

Preoblikovanje AIF-a u napajajući AIF i promjena glavnog AIF-a

Članak 3.

(1) Za preoblikovanje AIF-a u napajajući AIF, UAIF je dužan u skladu s člankom 210. stavkom 1. Zakona, izvijestiti Agenciju o svim značajnim promjenama dokumenata i uvjeta pod kojima mu je izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje AIF-om koji se preoblikuje, a osobito o značajnim promjenama dokumenata i podataka koji su dostavljeni uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om.

(2) Uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka UAIF je dužan dostaviti i dokumentaciju koja je propisana u članku 2. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(3) Na ocjenu predloženih promjena od stane Hanfe primjenjuju se odredbe članka 210. stavaka 2. i 3. Zakona.

(4) Iznimno od odredbi stavaka 1. – 3. ovoga članka, za preoblikovanje otvorenog AIF-a s javnom ponudom i zatvorenog AIF-a bez pravne osobnosti s javnom ponudom u napajajući AIF, UAIF je dužan podnijeti zahtjev za odobrenje bitnih promjena prospekta i pravila, u skladu s odredbama članka 164. stavka 2. Zakona.

(5) Odredbe ovoga članka se na odgovarajući način primjenjuju i na promjenu glavnog AIF-a.

Početak ulaganja sredstava napajajućeg AIF-a u glavni AIF

Članak 4.

Ulaganje napajajućeg AIF-a u glavni AIF ne smije početi dok:

1. sporazum o razmjeni informacija, sklopljen između UAIF-ova napajajućeg i glavnog AIF-a u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika, ne stupi na snagu, odnosno ne stupe na snagu interna pravila poslovanja iz članka 12. ovoga Pravilnika,

2. sporazum o razmjeni informacija, sklopljen između depozitara napajajućeg i glavnog AIF-a u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika, ne stupi na snagu,

3. sporazum o razmjeni informacija, sklopljen između revizorskog društva napajajućeg i glavnog AIF-a u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika, ne stupi na snagu,

4. ne protekne rok od 30 dana od dana kada su imatelji udjela napajajućeg AIF-a, u skladu s člankom 10. ovog Pravilnika, obaviješteni o pravu na otkup ili isplatu svojih udjela.

OBAVJEŠTAVANJE I PRAVA ULAGATELJA NAPAJAJUĆEG AIF-a

Dostava dokumentacije na zahtjev ulagatelja

Članak 5.

UAIF je dužan ulagateljima napajajućeg AIF-a, na njihov zahtjev besplatno dostaviti:

1. pravila glavnog AIF-a, i prospekt kada je to primjenjivo,

2. revidirane godišnje izvještaje glavnog AIF-a,

3. polugodišnje izvještaje glavnog AIF-a i

4. sporazum između UAIF-ova glavnog i napajajućeg AIF-a iz članka 11., odnosno interna pravila poslovanja iz članka 12. ovoga Pravilnika.

Dodatna objava podataka

Članak 6.

UAIF je dužan u svim promidžbenim sadržajima povezanima s napajajućim AIF-om kojim upravlja navesti da je riječ o napajajućem AIF-u te navesti naziv jednog ili više glavnih AIF-ova.

Obavještavanje ulagatelja napajajućeg AIF-a

Članak 7.

(1) Nakon preoblikovanja postojećeg AIF-a ili promjene glavnog AIF-a u skladu s člankom 3. ovog Pravilnika UAIF je dužan ulagateljima napajajućeg AIF-a dostaviti obavijest koja sadrži:

1. informaciju o preoblikovanju odnosno promjeni glavnog AIF-a i o promjeni pravila i prospekta napajajućeg AIF-a kada je to primjenjivo,

2. informaciju o planiranom datumu početka ulaganja sredstava napajajućeg AIF-a u glavni AIF, ili ako napajajući AIF već ulaže u glavni AIF o datumu kada će ulaganje napajajućeg AIF-a u glavni AIF prekoračiti ograničenje ulaganja u udjele jednog investicijskog fonda, kako je to propisano pravilnikom kojim su definirane vrste alternativnih investicijskih fondova, pravilima i, kada je to primjenjivo, prospektom napajajućeg AIF-a,

3. izjavu da ulagatelji napajajućeg AIF-a u roku od 30 dana od primitka ove obavijesti, mogu tražiti otkup ili isplatu svojih udjela bez plaćanja izlazne naknade.

(2) UAIF je dužan obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostaviti ulagateljima napajajućeg AIF-a najmanje 30 dana prije početka ulaganja sredstava napajajućeg AIF-a u glavni AIF, odnosno od dana od kojeg će ulaganje napajajućeg AIF-a u glavni AIF prekoračiti ograničenje ulaganja u udjele jednog investicijskog fonda, kako je to propisano pravilnikom kojim su definirane vrste alternativnih investicijskih fondova, pravilima i, kada je to primjenjivo, prospektom napajajućeg AIF-a.

(3) Kada se udjelima napajajućeg AIF-a iz druge države članice trguje na području Republike Hrvatske, obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora ulagateljima, koji su udjele napajajućeg AIF-a stekli na području Republike Hrvatske, biti dostavljena na hrvatskom jeziku. Prijevod te obavijesti mora biti istovjetan njezinu izvorniku. Za točnost prijevoda obavijesti odgovoran je UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om.

(4) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavit će se ulagateljima napajajućeg AIF-a u pisanom obliku ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju.

RAZMJENA INFORMACIJA UAIF-ova GLAVNOG I NAPAJAJUĆEG AIF-a TE NJIHOVIH DEPOZITARA I REVIZORA

Sporazum o razmjeni informacija između UAIF-a glavnog i napajajućeg AIF-a

Članak 8.

(1) UAIF-ovi glavnog i napajajućeg AIF-a su dužni sklopiti sporazum o razmjeni svih informacija i dokumentacije koja je potrebna da napajajući AIF i UAIF koji njime upravlja ispunjavaju zahtjeve i obveze određene Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Sporazum iz stavka 1. ovoga članka uključuje:

1. informacije o načinu i rokovima u kojima UAIF koji upravlja glavnim AIF-om dostavlja UAIF-u koji upravlja napajajućim AIF-om primjerak pravila AIF-a kojim upravlja, te prospekt i ključne podatke za ulagatelje kada je to primjenjivo, kao i sve njihove izmjene i dopune,

2. informacije o načinu i rokovima u kojima UAIF koji upravlja glavnim AIF-om obavještava UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om o delegiranju poslova upravljanja imovinom ili upravljanja rizicima,

3. kada je to primjenjivo, informacije o načinu i rokovima u kojima UAIF koji upravlja glavnim AIF-om dostavlja UAIF-u koji upravlja napajajućim AIF-om internu dokumentaciju kojom su opisani poslovni procesi kao što su sustav upravljanja rizicima i izvještaji o praćenju usklađenosti s relevantnom propisima,

4. informacije o načinu i rokovima u kojima UAIF koji upravlja glavnim AIF-om obavještava UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om o kršenju zakona i/ili pravila AIF-a te sporazuma iz stavka 1. ovog članka od strane UAIF-a koji upravlja glavnim AIF-om,

5. kada napajajući AIF koristi financijske izvedenice, informacije o načinu i rokovima u kojima UAIF koji upravlja glavnim AIF-om obavještava UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om o svojoj stvarnoj izloženosti prema financijskim izvedenicama, kako bi omogućio napajajućem AIF-u izračun njegove ukupne izloženosti,

6. obvezu UAIF-a koji upravlja glavnim AIF-om da obavještava UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om o svim sporazumima o razmjeni informacija koje je zaključilo s trećim osobama te, kada je to primjenjivo, način i rokove u kojima navedene sporazume dostavlja UAIF-u koji upravlja napajajućim AIF-om,

7. izjavu o klasama udjela glavnog AIF-a u koje napajajući AIF može uložiti imovinu,

8. naknade i troškove koje će snositi napajajući AIF te pojedinosti o mogućim snižavanjima ili povratima naknada ili troškova od strane glavnog AIF-a,

9. kada je to primjenjivo, uvjete u skladu s kojima se može provesti početni ili naknadni prijenos imovine napajajućeg AIF-a na glavni AIF,

10. mjere koje su UAIF-ovi koji upravljaju glavnim, odnosno napajajućim AIF-om dužni poduzeti za usklađivanje vremena za izračun i objavu neto vrijednosti imovine i cijene udjela glavnog i napajajućeg AIF-a, kako bi se spriječile moguće zlouporabe koje bi mogle nastati zbog vremenske neusklađenosti tog dana i vremena,

11. pojedinosti oko izvršenja zahtjeva za izdavanje i otkup udjela, uključujući, kada je to primjenjivo, i uloge trećih osoba,

12. kada je to primjenjivo, mjere koje je potrebno poduzeti ako su jedan ili oba AIF-a uvrštena ili se njihovim udjelima trguje na sekundarnom tržištu,

13. kada je to primjenjivo, ostale mjere koje je potrebno poduzeti za usklađivanje vremena za izračun i objavu neto vrijednosti imovine, kako bi se spriječile moguće zloupotrebe razlika u njihovim cijenama udjela,

14. kad su udjeli napajajućeg i glavnog AIF-a denominirani u različitim valutama, tečaj po kojem će se pretvarati zahtjevi UAIF-a koji upravlja napajajućim AIF-om za izdavanje i otkup udjela,

15. pojedinosti i rokove plaćanja pri izdavanju i otkupu udjela glavnog AIF-a, uključujući, kada je to dogovoreno između ugovornih strana, uvjete po kojima glavni AIF može namiriti zahtjeve za isplatu prijenosom imovine na napajajući AIF,

16. postupke koji osiguravaju da se s upitima i pritužbama ulagatelja primjereno postupa,

17. kada pravila i/ili prospekt glavnog AIF-a kada je to primjenjivo daju određena prava ili ovlaštenja ulagateljima, a UAIF koji upravlja glavnim AIF-om odluči ograničiti ili uskratiti sva ili neka takva prava i ovlaštenja napajajućem AIF-u, izjavu o uvjetima pod kojima se takva odluka donosi,

18. informacije o načinu i rokovima obavještavanja o privremenoj obustavi i nastavku otkupa, ili izdavanja udjela glavnog odnosno napajajućeg AIF-a,

19. mjere koje će se poduzimati s ciljem obavještavanja i otklanjanja uočenih nepravilnosti prilikom vrednovanja imovine u glavnom AIF-u,

20. kada napajajući i glavni AIF imaju iste poslovne godine, informacije o usklađenosti izrade njihovih periodičkih izvještaja,

21. kada napajajući i glavni AIF imaju različite poslovne godine, uvjete koji omogućuju UAIF-u koji upravlja napajajućim AIF-om da dobije sve potrebne informacije od UAIF-a koji upravlja glavnim AIF-om kako bi moglo pravodobno izraditi svoje periodičke izvještaje te koji osiguravaju da je revizor glavnog AIF-a u mogućnosti izraditi dodatno izvješće sa istim datumom za koji se sastavlja revizorsko izvješće napajajućeg AIF-a,

22. informacije o načinu i rokovima u kojima UAIF koji upravlja glavnim AIF-om obavještava UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om o predloženim i provedenim izmjenama i/ili dopunama pravila i/ili prospekta AIF-a kojim upravlja kada je to primjenjivo, ako se te pojedinosti razlikuju od dogovorenih uvjeta za obavještavanje ulagatelja koji su propisani pravilima i/ili prospektom glavnog AIF-a,

23. informacije o načinu i rokovima u kojima UAIF koji upravlja glavnim AIF-om obavještava UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om o planiranoj ili predloženoj likvidaciji, statusnoj promjeni ili podjeli glavnog AIF-a,

24. informacije o načinu i rokovima u kojima UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om, odnosno UAIF koji upravlja glavnim AIF-om obavještava drugi UAIF da su napajajući ili glavni AIF prestali ili da će prestati ispunjavati uvjete prema kojima se smatraju napajajućim odnosno glavnim AIF-om,

25. informacije o načinu i rokovima u kojima UAIF koji upravlja napajajućim, odnosno UAIF koji upravlja glavnim AIF-om obavještava drugi UAIF da AIF kojim upravlja namjerava promijeniti UAIF, depozitara, revizora, glavnog brokera ili bilo koju treću osobu na koju su delegirani poslovi upravljanja imovinom i upravljanja rizicima,

26. informacije o načinu i rokovima obavještavanja o drugim promjenama utvrđenih uvjeta poslovanja za koje se UAIF koji upravlja glavnim AIF-om obvezao da će ih dostaviti,

27. izričitu odredbu, ukoliko su glavni i napajajući AIF osnovani u istoj državi članici, da je mjerodavno pravo za tumačenje i primjenu sporazuma iz stavka 1. ovoga članka pravo te države članice, te izričitu odredbu da su obje ugovorne strane suglasne s isključivom nadležnošću sudova te države članice,

28. izričitu odredbu, ukoliko su glavni i napajajući AIF osnovani u različitim državama članicama, da je mjerodavno pravo za tumačenje i primjenu ovoga sporazuma pravo države članice u kojoj je osnovan glavni AIF ili pravo države članice u kojoj je osnovan napajajući AIF te izričitu odredbu da su obje ugovorne strane suglasne s isključivom nadležnošću sudova države članice čiju su materijalnopravnu nadležnost sporazuma utvrdile.

Interna pravila poslovanja UAIF-a koji upravlja glavnim i napajajućim AIF-om

Članak 9.

(1) U slučaju kada isti UAIF upravlja glavnim i napajajućim AIF-om, sporazum iz članka 8. ovoga Pravilnika zamjenjuju interna pravila poslovanja koja moraju osigurati usklađenost napajajućeg i glavnog AIF-a sa zahtjevima i obvezama određenim ovim Pravilnikom.

(2) Sadržaj internih pravila poslovanja iz stavka 1. ovoga članka uključuje:

1. mjere za sprječavanje potencijalnog sukoba interesa između napajajućeg i glavnog AIF-a, te između napajajućeg AIF-a i ulagatelja u glavnom AIF-u, kada one nisu dovoljno riješene mjerama iz članka 52. stavka 1. točke 5. i članka 54. do 55. Zakona te mjerama propisanim Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor (SL L 83, 22.3.2013., dalje: Delegirana uredba Komisije 231/2013),

2. izjavu o klasama udjela glavnog AIF-a koje su na raspolaganju za ulaganje napajajućem AIF-u,

3. naknade i troškove koje će snositi napajajući AIF te pojedinosti o mogućim snižavanjima ili povratima naknada ili troškova od strane glavnog AIF-a,

4. kada je to primjenjivo, uvjete u skladu s kojima se može provesti početni ili naknadni prijenos imovine napajajućeg AIF-a na glavni AIF,

5. mjere koje je potrebno poduzeti za usklađivanje vremena za izračun i objavu neto vrijednosti imovine i cijene udjela glavnog i napajajućeg AIF-a, kako bi se spriječile moguće zlouporabe koje bi mogle nastati zbog vremenske neusklađenosti,

6. pojedinosti oko izvršenja zahtjeva za izdavanje i otkup udjela, uključujući, kada je to primjenjivo, i uloge trećih osoba,

7. mjere koje je potrebno poduzeti ako su jedan ili oba AIF-a uvršteni ili se njihovim udjelima trguje na sekundarnom tržištu,

8. kada su udjeli napajajućeg i glavnog AIF-a denominirani u različitim valutama, tečaj po kojem će se pretvarati zahtjevi UAIF-a napajajućeg AIF-a za izdavanje i otkup udjela,

9. pojedinosti i rokove pri izdavanju i otkupu udjela glavnog AIF-a, uključujući, kad je to dogovoreno između ugovornih strana, uvjete po kojima glavni AIF može namiriti zahtjeve za isplatu prijenosom imovine na napajajući AIF,

10. kada pravila i/ili prospekt glavnog AIF-a daju određena prava ili ovlaštenja ulagateljima, a glavni AIF odluči ograničiti ili se odreći svih ili nekih takvih prava i ovlaštenja u odnosu na ulagatelje napajajućeg AIF-a, izjavu o uvjetima pod kojima se takva odluka donosi,

11. informacije o načinu i rokovima obavještavanja o privremenoj obustavi i nastavku otkupa ili izdavanja udjela glavnog odnosno napajajućeg AIF-a,

12. mjere koje će se poduzimati s ciljem obavještavanja i otklanjanja uočenih nepravilnosti prilikom vrednovanja imovine u glavnom AIF-u,

13. kada napajajući i glavni AIF imaju iste poslovne godine, informacije o usklađenosti izrade njihovih periodičkih izvještaja,

14. kada napajajući i glavni AIF imaju različite poslovne godine, uvjete koji omogućuju UAIF-u koji upravlja napajajućim AIF-om da dobije sve potrebne informacije od UAIF-a koji upravlja glavnim AIF-om kako bi mogao pravodobno izraditi svoje periodičke izvještaje te koji osiguravaju da je revizor glavnog AIF-a u mogućnosti izraditi dodatno izvješće s istim datumom za koji se sastavlja revizorsko izvješće napajajućeg AIF-a.

Sporazum o razmjeni informacija između depozitara glavnog i napajajućeg AIF-a

Članak 10.

(1) Ako glavni i napajajući AIF imaju različite depozitare, njihovi su depozitari dužni sklopiti sporazum o razmjeni svih informacija potrebnih da oba depozitara ispunjavaju zahtjeve i obveze određene Zakonom, ovim Pravilnikom i Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor (SL L 83, 22.3.2013., dalje: Delegirana uredba Komisije 231/2013).

(2) Sadržaj sporazuma iz stavka 1. ovoga članka uključuje:

1. definiranje dokumentacije i informacija koje depozitari redovito međusobno razmjenjuju i informacije o tome da li takve dokumente dostavlja jedan depozitar drugome ili su dostupni na zahtjev,

2. informacije o načinu i rokovima u kojima se takve informacije i dokumentacija razmjenjuju između depozitara glavnog i napajajućeg AIF-a,

3. informacije vezane uz usklađivanje poslovanja oba depozitara u operativnim pitanjima, s posebnim osvrtom na:

a) postupak za izračun neto vrijednosti imovine svakog AIF-a, uključujući sve primjerene mjere za sprječavanje zloupotrebe razlika u cijeni udjela,

b) obradu uputa napajajućeg AIF-a za izdavanje ili otkup udjela u glavnom AIF-u te namiru takvih transakcija, uključujući sve dogovorene uvjete za prijenos imovine,

4. usklađivanje postupaka pri zaključenju poslovne godine,

5. pojedinosti kršenja Zakona, podzakonskih propisa, pravila i kada je to primjenjivo prospekta AIF-a od strane glavnog AIF-a koje mora dostaviti depozitar glavnog AIF-a depozitaru napajajućeg AIF-a te način i rokove njihove dostave,

6. procedure postupanja s ad hoc zahtjevima za pomoć koje jedan depozitar zatraži od drugoga,

7. definiranje o kojim posebnim nepredvidivim događajima se depozitari moraju međusobno obavještavati na ad hoc osnovi te način i rokove obavještavanja (npr. u slučajevima više sile),

8. kada je zaključen sporazum iz članka 8. ovog Pravilnika, odredbu da je za sporazum između depozitara glavnog i napajajućeg AIF-a također mjerodavno pravo države članice koje je mjerodavno za taj sporazum, a kako je to propisano u članku 8. stavku 2. točkama 27. ili 28. ovoga Pravilnika, ovisno o tome jesu li glavni i napajajući AIF iz iste ili različitih država članica, i da su oba depozitara suglasna s isključivom nadležnošću sudova te države članice,

9. kada je sporazum iz članka 8. Pravilnika zamijenjen internim pravilima poslovanja iz članka 9. ovog Pravilnika, odredbu kojom se definira da je za sporazum između depozitara glavnog i napajajućeg AIF-om mjerodavno pravo države članice u kojoj je osnovan napajajući AIF ili pravo države članice u kojoj je osnovan glavni AIF i da su oba depozitara suglasna s isključivom nadležnošću sudova te države članice.

(3) Na razmjenu informacija, koja je potrebna u opsegu određenom stavcima 1. i 2. ovoga članka, ne primjenjuju se odredbe drugih zakona koje bi mogle ograničiti opseg razmjene informacija određen ovim Pravilnikom.

Dužnost prosljeđivanja informacija depozitaru i izvještavanje o nepravilnostima od strane depozitara glavnog AIF-a

Članak 11.

(1) UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om, dužan je depozitaru napajajućeg AIF-a dostaviti sve informacije u vezi s glavnim AIF-om, koje su potrebne za ispunjavanje zahtjeva i obveza depozitara određene Zakonom.

(2) Ako depozitar glavnog AIF-a pri obavljanju poslova depozitara za glavni AIF utvrdi kršenje Zakona, podzakonskih propisa, pravila i kada je to primjenjivo prospekta glavnog AIF-a koje bi moglo negativno utjecati na položaj napajajućeg AIF-a, o tome je bez odgode dužan obavijestiti Hanfu te UAIF i depozitara napajajućeg AIF-a.

(3) Nepravilnosti i nezakonitosti iz stavka 2. ovoga članka koje mogu imati negativan učinak na napajajući AIF, između ostalog uključuju:

1. pogreške u izračunu neto vrijednosti imovine glavnog AIF-a,

2. pogreške u transakcijama ili namiri pri izdavanju ili otkupu udjela u glavnom AIF-u od strane napajajućeg AIF-a,

3. pogreške u plaćanju ili kapitalizaciji dobiti iz glavnog AIF-a ili u izračunu mogućeg povezanog poreza po odbitku,

4. povrede ulagačkih ciljeva, politika ili strategija glavnog AIF-a navedenih u njegovim pravilima i/ili prospektu kada je to primjenjivo,

5. povrede ograničenja ulaganja i zaduživanja navedenih u pravilniku kojim su definirane vrste alternativnih investicijskih fondova i pravilima i/ili prospektu glavnog AIF-a.

(4) Depozitar može Hanfi dostaviti obavijest iz stavka 2. ovoga članka na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa web obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje web obrazaca za depozitare.

(5) Smatra se da je depozitar dostavio dokumentaciju iz stavka 2. ovog članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

Sporazum o razmjeni informacija između revizora glavnog i napajajućeg AIF-a

Članak 12.

(1) Ako glavni i napajajući AIF imaju različite revizore, njihovi su revizori dužni sklopiti sporazum o razmjeni svih informacija potrebnih da oba revizora ispunjavaju zahtjeve i obveze određene Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Revizori napajajućeg AIF-a u svom revizorskom izvješću:

a) uzimaju u obzir revizorsko izvješće glavnog AIF-a,

b) izvještavaju o mogućim nepravilnostima otkrivenim u revizorskom izvješću glavnog AIF-a i njihovom utjecaju na napajajući AIF.

(3) Na razmjenu informacija, koja je potrebna u opsegu određenom stavcima 1. i 5. ovoga članka, ne primjenjuju se odredbe drugih zakona koje bi mogle ograničiti opseg razmjene informacija određen ovim Pravilnikom.

(4) Ako glavni i napajajući AIF imaju različite poslovne godine, glavni AIF je dužan sastaviti godišnje financijske izvještaje na isti datum na koji iste izvještaje sastavlja i napajajući AIF te temeljem istih računovodstvenih politika koje je pri sastavljanju izvještaja primijenio napajajući AIF, a revizori glavnog AIF-a moraju izraditi dodatno izvješće za glavni AIF s istim datumom za kojeg se sastavlja revizorsko izvješće napajajućeg AIF-a.

(5) Sadržaj sporazuma iz stavka 1. ovoga članka uključuje:

1. definiranje dokumentacije i informacija koje revizori trebaju redovito razmjenjivati,

2. odredbu da li te informacije i dokumentaciju jedan revizor redovno dostavlja drugome ili su dostupni na zahtjev,

3. informacije o načinu i rokovima u kojima informacije i dokumentaciju revizor glavnog AIF-a dostavlja revizoru napajajućeg AIF-a,

4. način usklađivanja djelovanja revizora u postupcima pri zaključenju poslovne godine za svaki pojedini AIF,

5. definiranje činjenica koje se smatraju nezakonitostima i nepravilnostima objavljenim u revizorskom izvješću revizora glavnog AIF-a, u smislu stavka 2. točke b) ovoga članka,

6. način i rok za postupanje s ad hoc zahtjevima za pomoć koje jedan revizor zatraži od drugog, uključujući zahtjeve za dodatnim informacijama o nepravilnostima objavljenim u revizijskom izvješću revizora glavnog AIF-a,

7. odredbe o sastavljanju revizorskih izvješća na temelju Zakona, podzakonskih i drugih relevantnih propisa, te o načinu i vremenu dostave revizorskog izvješća glavnog AIF-a i njegovih nacrta revizoru napajajućeg AIF-a,

8. kada napajajući i glavni AIF imaju različite datume zaključenja poslovne godine, sporazum mora uključivati način i rokove do kojih revizor glavnog AIF-a treba izraditi dodatno izvješće u skladu sa stavkom 4. ovoga članka i dostaviti navedeno izvješće i njegove nacrte revizoru napajajućeg AIF-a,

9. kada je zaključen sporazum iz članka 8. ovog Pravilnika, odredbu da je za sporazum između revizora glavnog i napajajućeg AIF-a također mjerodavno pravo države članice koje je mjerodavno za taj sporazum, a kako je to propisano u članku 8. stavku 2. točkama 27. ili 28. ovoga Pravilnika, ovisno o tome jesu li glavni i napajajući AIF iz iste ili različitih država članica i da su oba revizora suglasna s isključivom nadležnošću sudova te države članice,

10. kada je sporazum iz članka 8. ovog Pravilnika zamijenjen internim pravilima poslovanja članka 9. ovog Pravilnika, odredbu kojom se definira da je za sporazum između revizora glavnog i napajajućeg AIF-a mjerodavno pravo države članice u kojoj je osnovan napajajući AIF ili pravo države članice u kojoj je osnovan glavni AIF i da su oba revizora suglasna s isključivom nadležnošću sudova te države članice.

PROSPEKT, POLUGODIŠNJI I REVIDIRANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJI NAPAJAJUĆEG AIF-a

Pravila i prospekt napajajućeg AIF-a

Članak 13.

(1) Pravila napajajućeg AIF-a, pored odredaba iz članka 164. i 168. Zakona, sadrže i:

1. izjavu da je riječ o napajajućem AIF-u koji najmanje 85% svoje imovine ulaže u udjele jednog ili više glavnih AIF-ova ili je njegova imovina na drugi način izložena najmanje 85% prema glavnom AIF-u te naziv glavnog AIF-a,

2. ciljeve ulaganja i strategiju ulaganja napajajućeg AIF-a, s opisom rizika povezanih s ulaganjem u udjele glavnog AIF-a te profil rizičnosti i sklonost riziku napajajućeg AIF-a,

3. izjavu da su prinosi napajajućeg i glavnog AIF-a jednaki, ili u kojoj se mjeri i iz kojeg razloga razlikuju,

4. opis ulaganja preostalih sredstava napajajućeg AIF-a iz članka 15. ovoga Pravilnika,

5. kratak i jasan opis svojstava glavnog AIF-a, njegovog investicijskog cilja i strategije ulaganja, profil rizičnosti i sklonost riziku,

6. naznaku mjesta na kojem je i načina na koji je moguće dobiti pravila i kada je to primjenjivo prospekt glavnog AIF-a,

7. sažetak sporazuma između UAIF-a koji upravlja glavnim AIF-om i UAIF-a koji upravlja napajajućim AIF-om, odnosno internih pravila poslovanja, te mjesto na kojem je moguće dobiti dodatne informacije o tome sporazumu,

8. opis svih naknada ili troškova koji napajajući AIF plaća glavnom AIF-u na temelju njegovog ulaganja u udjele glavnog AIF-a, kao i ukupnih troškova napajajućeg i glavnog AIF-a,

9. opis poreznih učinaka na napajajući AIF vezanih uz ulaganje u udjele glavnog AIF-a.

(2) Kod napajajućeg AIF-a s javnom ponudom, podaci iz stavka 1. ovoga članka trebaju biti sadržani u prospektu AIF-a.

Polugodišnji i revidirani godišnji izvještaji napajajućeg AIF-a

Članak 14.

(1) Pored podataka koje moraju sadržavati polugodišnji i revidirani godišnji izvještaji AIF-a u skladu s pravilnikom koji definira strukturu i sadržaj godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda, revidirani godišnji izvještaji napajajućeg AIF-a sadrže i prikaz ukupnih troškova napajajućeg i glavnog AIF-a.

(2) U polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima napajajućeg AIF-a navodi se i mjesto na kojem je i način na koji je moguće dobiti polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje glavnog AIF-a.

POSEBNA PRAVILA ZA GLAVNE I NAPAJAJUĆE
AIF-ove I NJIHOVE UAIF-ove

Ulaganja napajajućeg AIF-a

Članaka 15.

(1) Napajajući otvoreni i zatvoreni AIF s javnom ponudom može do 15% neto vrijednosti imovine uložiti u:

a) financijske izvedenice koje se mogu koristiti samo u svrhu zaštite od rizika, a u skladu sa ograničenjima ulaganja propisanim pravilnikom kojim se uređuju vrste alternativnih investicijskih fondova i pravilima i/ili prospektom napajajućeg AIF-a i

b) udjele u drugim investicijskim fondovima, depozite, novac na računu i likvidne instrumente tržišta novca.

(2) Imovina iz prethodnog stavka može biti uložena u udjele AIF-ova kojima je strategija ulaganje pretežito u instrumente tržišta novca.

(3) Način ulaganja do 15 % neto vrijednosti imovine napajajućeg AIF-a s privatnom ponudom odredit će se njegovim pravilima.

Izračun izloženosti napajajućeg AIF-a

Članak 16.

Ukupna izloženost napajajućeg AIF-a u odnosu na financijske izvedenice računa se tako da se izravna izloženost napajajućeg AIF-a u vezi s izvedenicama računa zajedno sa:

1. stvarnom izloženošću glavnog AIF-a prema izvedenicama, proporcionalno s ulaganjem napajajućeg AIF-a u glavni AIF,

2. najvećom mogućom ukupnom izloženošću glavnog AIF-a prema izvedenicama, kako je određeno pravilima i kada je to primjenjivo prospektom glavnog AIF-a, proporcionalno s ulaganjem napajajućeg AIF-a u glavni AIF.

Izračun i objava neto vrijednosti imovine

Članak 17.

UAIF-ovi koji upravljaju glavnim i napajajućim AIF-om su dužni poduzeti odgovarajuće mjere za usklađivanje vremena za izračun i objavu odnosno obavještavanje ulagatelja na način propisan pravilima AIF-a o neto vrijednosti imovine glavnog i napajajućeg AIF-a, kako bi se spriječile moguće zlouporabe koje bi mogle nastati zbog vremenske neusklađenosti.

Obavijest o prvoj uplati pojedinog napajajućeg AIF-a

Članak 18.

(1) UAIF koji upravlja glavnim AIF-om, za upravljanje kojim je dobio odobrenje Hanfe, dužan je obavijestiti Hanfu o svakom napajajućem AIF-u tog glavnog AIF-a.

(2) UAIF koji upravlja glavnim AIF-om dužan je obavijestiti Hanfu i o primitku prve uplate od svakog napajajućeg AIF-a u glavni AIF.

(3) Ako je napajajući AIF koji je predmet obavijesti osnovan u drugoj državi članici, Hanfa će obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostaviti nadležnom tijelu matične države članice tog napajajućeg AIF-a.

(4) UAIF koji upravlja glavnim AIF-om dužan je dostaviti obavijesti iz stavka 1. i 2. ovoga članka na način propisan odredbama članka 30. ovog Pravilnika.

Zabranjene ulazne i izlazne naknade

Članak 19.

UAIF koji upravlja glavnim AIF-om ne smije napajajućem AIF-u naplatiti ulazne i izlazne naknade.

Dostupnost informacija

Članak 20.

UAIF koji upravlja glavnim AIF-om je dužan osigurati da su UAIF-u napajajućeg AIF-a, Hanfi, depozitaru i revizoru napajajućeg AIF-a u najkraćem mogućem roku dostupne informacije i podaci koje te osobe imaju pravo tražiti prema odredbama ovog Pravilnika te pravila i/ili prospekta glavnog i napajajućeg AIF-a.

Praćenje poslovanja glavnog AIF-a

Članak 21.

(1) UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om je dužan učinkovito pratiti prikladnost upravljanja i poslovanja glavnog AIF-a.

(2) Mišljenje o prikladnosti upravljanja i poslovanja iz stavka 1. ovoga članka UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om formira na temelju informacija i dokumentacije koju dobiva od UAIF-a koji upravlja glavnim AIF-om, njegovog depozitara i revizora, osim ako postoji razlog za sumnju u njihovu točnost.

(3) Distribucijska naknada, provizija ili druga novčana naknada koju primi UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om ili bilo koja druga osoba koja djeluje u ime napajajućeg AIF-a ili njegovog UAIF-a, a vezano uz ulaganje u udjele glavnog AIF-a, pripadaju napajajućem AIF-u i čine njegovu imovinu.

Dostava obavijesti o nadzornim mjerama

Članak 22.

Hanfa je dužna obavijestiti UAIF koji upravlja napajajućem AIF-om odnosno, kada je to primjenjivo, depozitara i revizora napajajućeg AIF-a, o svim nadzornim mjerama koje je izrekla u vezi s poslovanjem glavnog AIF-a.

UTJECAJ LIKVIDACIJE, PRIPAJANJA ILI PODJELE GLAVNOG AIF-a NA NAPAJAJUĆI AIF

Likvidacija glavnog AIF-a

Članak 23.

(1) Po zaprimanju obavijesti od UAIF-a koji upravlja glavnim AIF-om o donošenju odluke o likvidaciji glavnog AIF-a, UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om mora bez odgode započeti likvidaciju napajajućeg AIF-a.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se ako Hanfa UAIF-u koji upravlja napajajućim AIF-a izda odobrenje, odnosno ne obavijesti UAIF o eventualnim ograničenjima pri provedbi navedenih promjena u skladu s člankom 210. stavkom 3. Zakona, ovisno o kojem se AIF-u radi, za:

1. promjenu pravila i kada je to primjenjivo prospekta napajajućeg AIF-a, na temelju koje će napajajući AIF-a ulagati najmanje 85% svoje imovine u udjele drugog glavnog AIF-a (promjena glavnog AIF-a),

2. promjenu pravila i kada je to primjenjivo prospekta napajajućeg AIF-a, na temelju koje se napajajući AIF preoblikuje u AIF koji nije napajajući AIF.

(3) Uz zahtjev za izdavanjem odobrenja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka, odnosno uz obavijest iz članka 210. stavka 1. Zakona o svim značajnim promjenama dokumenata i uvjeta pod kojima mu je izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje AIF-om koji se preoblikuje, UAIF je dužan Hanfi dostaviti i dokumentaciju iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om dužan je zahtjev za izdavanje odobrenja za promjene iz stavka 2. ovoga članka, odnosno odluku o likvidaciji napajajućeg AIF-a dostaviti Hanfi u roku od 2 mjeseca od dana kada je zaprimio obavijest o namjeravanoj likvidaciji glavnog AIF-a. Ako je UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om zaprimio obavijest o namjeravanoj likvidaciji glavnog AIF-a više od 5 mjeseci prije početka likvidacije, dužan je Hanfi dostaviti taj zahtjev ili obavijest najkasnije 3 mjeseca prije toga datuma.

(5) UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om dužan je Hanfi dostaviti odluku i obavijest iz stavka 3. ovog članka na način propisan člankom 27. ovoga Pravilnika.

(6) UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om dužan je odmah po donošenju odluke o likvidaciji napajajućeg AIF-a iz stavka 1. ovoga članka o istome obavijestiti sve ulagatelje napajajućeg AIF-a.

(7) Likvidacija glavnog AIF-a ne smije se provesti prije isteka roka od 3 mjeseca od dana kada je UAIF koji upravlja glavnim AIF-om o namjeravanoj likvidaciji obavijestio:

1. sve ulagatelje glavnog AIF-a i

2. nadležno tijelo matične države članice napajajućeg AIF-a.

Statusne promjene glavnog AIF-a u koje je uključen drugi AIF

Članak 24.

(1) Prilikom provođenja statusne promjene glavnog AIF-a s drugim AIF-om, UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om je dužan započeti postupak likvidacije napajajućeg AIF-a.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se ako Hanfa UAIF-u koji upravlja napajajućim AIF-om izda odobrenje odnosno ne obavijesti UAIF o eventualnim ograničenjima pri provedbi navedenih promjena u skladu s člankom 210. stavkom 3. Zakona, ovisno o kojem se AIF-u radi:

1. za promjenu pravila i kada je to primjenjivo prospekta napajajućeg AIF-a, na temelju koje će napajajući AIF ostati napajajući AIF istog glavnog AIF-a koji je prošao statusnu promjenu,

2. za promjenu glavnog AIF-a te pravila i kada je to primjenjivo prospekta napajajućeg AIF-a, na temelju koje će napajajući AIF postati napajajući AIF novog glavnog AIF-a, a koji nastaje statusnom promjenom glavnog AIF-a s drugim fondom,

3. za promjenu glavnog AIF-a te pravila i kada je to primjenjivo prospekta napajajućeg AIF-a, na temelju koje će napajajući AIF-a postati napajajući AIF drugog glavnog AIF-a,

4. za promjenu pravila i kada je to primjenjivo prospekta napajajućeg AIF-a, na temelju koje se napajajući AIF preoblikuje u AIF koji nije napajajući.

(3) Statusna promjena glavnog AIF-a ne smije se provesti prije isteka roka od 60 dana od dana kada je UAIF koji upravlja glavnim AIF-om obavijestio ulagatelje glavnog AIF-a i nadležna tijela matičnih država članica napajajućih AIF-ova o namjeri provođenja statusne promjene.

(4) Glavni AIF mora u roku iz stavka 3. ovoga članka, na zahtjev napajajućeg AIF-a, otkupiti svoje udjele, pri čemu ne smije napajajućem AIF-u naplatiti izlazne naknade.

(5) Stavak 4. ovoga članka ne primjenjuje se u slučajevima iz stavka 2. točaka 1. i 2. ovoga članka.

(6) UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om dužan je zahtjev odnosno obavijest iz stavka 2. ovoga članka, ili obavijest o namjeravanoj likvidaciji napajajućeg AIF-a dostaviti Hanfi u roku od 1 mjesec od dana kada je zaprimio obavijest o namjeri provođenja statusne promjene glavnog AIF-a. Ako je UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om zaprimio obavijest o namjeravanoj statusnoj promjeni glavnog AIF-a više od 4 mjeseca prije dana provedbe statusne promjene, dužan je Hanfi dostaviti taj zahtjev ili obavijest najkasnije 3 mjeseca prije toga datuma.

(7) UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om dužan je Hanfi dostaviti odluku i obavijest iz stavka 6. ovog članka na način propisan člankom 27. ovoga Pravilnika.

(8) UAIF koji upravlja napajajućim AIF-om dužan je odmah po donošenju odluke o likvidaciji napajajućeg AIF-a iz stavka 1. ovoga članka o istome obavijestiti sve ulagatelje napajajućeg AIF-a.

Podjela glavnog AIF-a države članice

Članak 25.

Pri podjeli glavnog AIF-a iz druge države članice na dva ili više AIF-ova, na napajajući AIF iz Republike Hrvatske primjenjuju se odredbe članka 24. ovoga Pravilnika.

Obustava izdavanja ili otkupa udjela

Članak 26.

(1) Ako glavni AIF privremeno obustavi izdavanje i/ili otkup svojih udjela, bilo na vlastitu inicijativu ili na zahtjev nadležnih tijela, svaki od njegovih napadajućih AIF-ova ima pravo privremeno obustaviti izdavanje i/ili otkup svojih udjela na isto vremensko razdoblje kao i glavni AIF-a.

(2) Na obustavu izdavanja i/ili otkupa udjela u napajajućem AIF-a na odgovarajući način se primjenjuju odredbe dijela 9. glave 1. odjeljka 3. Zakona.

Način dostave obavijesti Hanfi

Članak 27.

(1) UAIF je dužan Hanfi dostavljati obavijesti iz članka 18., odluku i obavijest iz članka 28. stavka 5. te odluku i obavijest iz članka 24. stavka 6. ovog Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa web obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje web obrazaca za UAIF-ove.

(2) Smatra se da je UAIF dostavio dokumentaciju navedenu u prethodnom stavku u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, UAIF je dužan dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. UAIF je dužan dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od UAIF-a dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

Prestanak važenja

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 26/14).

Stupanje na snagu

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-19-11

Zagreb, 1. ožujka 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.