Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za statusne promjene UAIF-a, potrebnoj dokumentaciji i sadržaju dokumentacije koja se prilaže zahtjevu

NN 25/2019 (13.3.2019.), Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za statusne promjene UAIF-a, potrebnoj dokumentaciji i sadržaju dokumentacije koja se prilaže zahtjevu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

504

Na temelju članka 39. stavka 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/2018, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. ožujka 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA STATUSNE PROMJENE UAIF-a, POTREBNOJ DOKUMENTACIJI I SADRŽAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) U skladu s člankom 38. Zakona, UAIF je dužan za statusne promjene pripajanja, spajanja i podjele ishoditi odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa).

(2) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za statusne promjene iz stavka 1. ovog članka, i to:

1. sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja Hanfe za statusne promjene UAIF-a

2. potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu i

3. sadržaj te dokumentacije.

II. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIPAJANJE

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji podnosi UAIF koji je društvo preuzimatelj (dalje u tekstu: UAIF preuzimatelj) za pripajanje drugog UAIF-a sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora sadržavati:

– predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva i UAIF-akoje pripaja i

– obrazložene razloge za pripajanje i ciljeve koji se namjeravaju postići pripajanjem.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka UAIF preuzimatelj dostavlja:

1. informaciju o tome je li povezana osoba s UAIF-om koje se pripaja u smislu članka 4. točke 25. Zakona, a ako jest, opis načina povezanosti,

2. nacrt ugovora o pripajanju izrađen u skladu sa zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,

3. izvješće o pripajanju uprava društava koja sudjeluju u pripajanju, osim kada sastavljanje takvog izvješća nije potrebno sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,

4. izvješće revizora o obavljenoj reviziji pripajanja, osim kada sastavljanje takvog izvješća nije potrebno sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,

5. izvješće o namjeravanom pripajanju nadzornog odbora društava koja sudjeluju u pripajanju, kada je to primjenjivo, osim kada sastavljanje takvog izvješća nije potrebno sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,

6. zapisnik s glavne skupštine/skupštine UAIF-a preuzimatelja na kojoj je donesena Odluka o pripajanju, odnosno Odluka o odobrenju ugovora o pripajanju, osim kada se glavna skupština/skupština ne mora održati u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,

7. dokaze o plaćenoj naknadi propisanoj pravilnikom o vrsti i visini naknada Hanfe,

8. na zahtjev Hanfe, po potrebi i druge podatke i dokumentaciju kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje odobrenja za pripajanje propisanih Zakonom, uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji podnosi UAIF preuzimatelj kada pripaja UAIF-a iz druge države članice ili treće države mora najmanje sadržavati:

– predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva i UAIF-a koje pripaja i

– obrazložene razloge za pripajanje i ciljevi koji se namjeravaju postići pripajanjem.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka UAIF preuzimatelj dostavlja:

1. dokumentaciju propisanu stavkom 2. ovog članka, osim nacrta ugovora o pripajanju iz članka 2. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika

2. nacrt zajedničkog plana pripajanja izrađenog u skladu s odredbama važećeg zakona koji uređuje poslovanje trgovačkih društava

3. ovjereni izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra UAIF-a koje se pripaja

4. kada je to primjenjivo, odobrenje ili mišljenje nadležnog tijela UAIF-a koje se pripaja iz druge države

5. druge podatke na zahtjev Hanfe.

(5) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji Hanfi podnosi UAIF preuzimatelj u slučaju pripajanja drugog društva iz Republike Hrvatske mora sadržavati:

– predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva i društva koje pripaja i

– obrazložene razloge za pripajanje i ciljevi koji se namjeravaju postići pripajanjem.

(6) Uz zahtjev iz stavka 5. ovoga članka UAIF preuzimatelj dužan je dostaviti:

1. dokumentaciju propisanu stavkom 2. ovog članka

2. financijske izvještaje društva koja se pripaja za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji, a ako je član tog društva matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi

3. druge podatke na zahtjev Hanfe.

(7) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji podnosi UAIF preuzimatelj u slučaju pripajanja drugog društva izvan Republike Hrvatske mora sadržavati:

– predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva i drugog društva koje pripaja i

– obrazložene razloge za pripajanje i ciljevi koji se namjeravaju postići pripajanjem.

(8) Uz zahtjev iz stavka 7. ovoga članka UAIF preuzimatelj dužan je dostaviti:

1. dokumentaciju propisanu stavkom 2. ovog članka, osim nacrta ugovora o pripajanju,

2. financijske izvještaje društva koje se pripaja za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji, a ako je član tog društva matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi, kad je primjenjivo,

3. nacrt zajedničkog plana pripajanja u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,

4. ovjereni izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra društva koje se pripaja,

5. druge podatke na zahtjev Hanfe.

Članak 3.

Na zahtjev i dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za pripajanje koji Hanfi podnosi UAIF koji se pripaja drugom UAIF-u kao društvu preuzimatelju na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 2. ovog Pravilnika.

III. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SPAJANJE

Članak 4.

(1) Na sadržaj zahtjeva te dokumentaciju i podatke koji se dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za spajanje društava, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Za osnivanje novog UAIF-a na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 29. do 35. Zakona kao i pravilnika Hanfe kojim se detaljnije propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije.

IV . ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAZDVAJANJE S OSNIVANJEM

Članak 5.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja s osnivanjem, koji podnosi UAIF koje se razdvaja, tako da istodobno svu svoju imovinu prenosi na dva ili više novih UAIF-ova koja se osnivaju radi provođenja razdvajanja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, mora minimalno sadržavati predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva, u kojem će se obrazložiti razlozi za podjelu te ciljevi koji se namjeravaju postići razdvajanjem.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka UAIF koji se razdvaja dužan je dostaviti:

1. nacrt plana podjele koji će minimalno sadržavati podatke propisane odredbama zakona koji uređuje poslovanje trgovačkih društava,

2. zapisnik s glavne skupštine/skupštine društva na kojoj je donesena odluka o podjeli koja kao sastavni dio sadrži plan podjele,

3. izvješće uprave, odnosno izvršnih direktora o podjeli, osim ako su se članovi društva odrekli tog izvješća,

4. izvješće revizora podjele, osim ako su se članovi društva odrekli tog izvješća,

5. reviziju osnivanja novih društava propisanu odredbama važećeg zakona koji uređuje poslovanje trgovačkih društava,

6. izvješće nadzornog, odnosno upravnog odbora o podjeli, ako je primjenjivo, osim ako su se članovi društva odrekli tog izvješća,

7. sve potrebne suglasnosti članova društva koje su potrebne u smislu odredaba važećeg zakona koji uređuje poslovanje trgovačkih društava,

8. dokaze o plaćenoj naknadi propisanoj pravilnikom o vrsti i visini naknada Hanfi,

9. na zahtjev Hanfe, po potrebi i druge podatke i dokumentaciju kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom za izdavanje odobrenja za razdvajanja s osnivanjem uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja s osnivanjem, koji podnosi UAIF koji se razdvaja, tako da istodobno svu svoju imovinu prenosi na dva ili više novih UAIF-ova koji se osnivaju radi provođenja razdvajanja sa sjedištem izvan Republike Hrvatske mora minimalno sadržavati predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva, u kojem će se obrazložiti razlozi za razdvajanje te ciljevi koji se namjeravaju postići razdvajanjem.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka društvo je dužno dostaviti dokumentaciju propisanu stavkom 2. ovoga članka.

(5) Za osnivanje novih UAIF-a na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 29. do 35. Zakona kao i pravilnika Hanfe kojim se detaljnije propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije.

V. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROVOĐENJE ODVAJANJA S OSNIVANJEM

Članak 6.

Na zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje odvajanja s osnivanjem, koji Hanfi podnosi društvo koje odvaja jedan ili više dijelova svoje imovine tako da ih prenosi na jedno ili više novih UAIF-ova, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 5. ovoga Pravilnika.

VI. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROVOĐENJE RAZDVAJANJA I ODVAJANJA S PREUZIMANJEM

Članak 7.

Na sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja i odvajanja s preuzimanjem te dokumentaciju i podatke koji se dostavljaju uz taj zahtjev na odgovarajući se način primjenjuje članak 5. ovoga Pravilnika, pri čemu se plan podjele nadomješta ugovorom o podjeli i preuzimanju koji u obliku javnobilježničke isprave sklapaju uprave, odnosno izvršni direktori UAIF-ova koji su uključeni u navedene statusne promjene, a novi UAIF nadomješta UAIF-om na koji se prenosi imovina kao društvom preuzimateljem.

VII. DOSTAVA RJEŠENJA O UPISU STATUSNE PROMJENE U SUDSKI REGISTAR

Članak 8.

UAIF preuzimatelj, odnosno novi UAIF, dužno je Hanfi dostaviti rješenje o upisu statusne promjene u sudski registar, u roku od 2 dana od provođenja statusne promjene odnosno upisa u sudski registar.

VIII. DOSTAVA PODATAKA

Članak 9.

(1) UAIF može Hanfi dostavljati dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za UAIF-e.

(2) Smatra se da je UAIF dostavio dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) Sva strana dokumentacija iz ovoga članka mora biti prevedena po ovlaštenom sudskom tumaču za hrvatski jezik, a strane isprave iz članka 2. stavka 4. točaka 3. i 4. i članka 2. stavka 8. točke 4. moraju biti i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-19-13

Zagreb, 1. ožujka 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.