Pravilnik o kriterijima za ispunjavanje uvjeta za imenovanje vezanog zastupnika i registru vezanih zastupnika

NN 25/2019 (13.3.2019.), Pravilnik o kriterijima za ispunjavanje uvjeta za imenovanje vezanog zastupnika i registru vezanih zastupnika

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

505

Na temelju odredbi članka 127. stavka 5. i 129. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18, dalje: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. ožujka 2019. donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA ISPUNJAVANJE UVJETA ZA IMENOVANJE VEZANOG ZASTUPNIKA I REGISTRU VEZANIH ZASTUPNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljnije se uređuju:

1. kriteriji za ispunjavanje uvjeta za vezanog zastupnika iz članka 127. stavka 1. Zakona

2. rokovi i sadržaj obavijesti iz članka 127. stavka 4. Zakona

3. način vođenja registra vezanih zastupnika iz članka 129. Zakona.

Članak 2.

Obveznik primjene ovoga Pravilnika je investicijsko društvo iz Republike Hrvatske i investicijsko društvo iz druge države članice koje namjerava imenovati vezanog zastupnika sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

II. UVJETI ZA VEZANOG ZASTUPNIKA

Kriteriji za procjenu ispunjavanja uvjeta

Članak 3.

(1) Investicijsko društvo iz članka 2. ovoga Pravilnika može imenovati vezanog zastupnika koji za račun investicijskog društva može obavljati poslove iz članka 126. Zakona ako isti ispunjava uvjete iz članka 127. Zakona vezano za ugled i odgovarajuće stručno znanje, što je investicijsko društvo dužno utvrditi prije donošenja odluke o imenovanju vezanog zastupnika.

(2) Smatra se da dovoljno dobar ugled nema fizička osoba:

1. koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo koje predstavlja grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti Hanfe, Hrvatske narodne banke ili drugih nadzornih tijela Republike Hrvatske, država članica i trećih država, odnosno za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18), i to:

– glava XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– glava IX. – kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,

– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva,

– glava XXVI. – kaznena djela krivotvorenja,

– glava XXVIII. – kaznena djela protiv službene dužnosti,

– glava XXIX. – kaznena djela protiv pravosuđa,

– glava XII. – kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,

– kaznena djela iz dijela petog, glave II. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.), i to:

– glava XI. – kaznena djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, i to kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada i kazneno djelo povrede prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu, a koja su u pravnom kontinuitetu s prethodno navedenim kaznenim djelima iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12)

2. protiv koje je pokrenuta istraga ili protiv koje je potvrđena optužnica odnosno protiv kojega se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08,57/11, 125/11 i 144/12) a koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim kaznenim djelima iz točke 1. ovoga stavka odnosno osoba koja je pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz točke 1. ovoga stavka,

3. protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u točki 1. ovoga stavka, ako to može dovesti u sumnju ugled vezanog zastupnika,

4. protiv koje se vodi istraga ili su doneseni nalazi nadzora izvršeni od strane nadležnih nadzornih tijela odnosno naložene mjere ili izrečene prekršajnopravne sankcije zbog nepravilnosti ili nepridržavanja propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, investicijski i mirovinski fondovi ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih propisa, ako to može dovesti u sumnju ugled vezanog zastupnika,

5. koja rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodio pravnom osobom koja je pravomoćno osuđena za bilo koje kazneno djelo, protiv kojega su izrečene mjere ili prekršajnopravne sankcije te protiv kojega se vode istrage i postupci iz točke 4. ovoga stavka, ako to može dovesti u sumnju ugled vezanog zastupnika ili

6. za koju je iz drugih vjerodostojnih izvora utvrđeno postojanje nekoga drugog razloga koji može dovesti u sumnju integritet vezanog zastupnika.

(3) Smatra se da nema dovoljno dobar ugled pravna osoba:

1. u kojoj vlasnik, osoba ovlaštena za zastupanje društva i osobe koje će u vezanom zastupniku – pravnoj osobi sudjelovati u obavljanju poslova iz članka 126. stavka 1. Zakona nema dobar ugled u smislu stavka 2. ovoga članka

2. koje je pravomoćno osuđeno za bilo koje kazneno djelo, protiv kojega su izrečene mjere ili prekršajnopravne sankcije te protiv kojega se vode istrage i postupci iz točke 3. stavka 2. ovoga članka, ako to može dovesti u sumnju ugled vezanog zastupnika

3. za koju je iz drugih vjerodostojnih izvora utvrđeno postojanje nekoga drugog razloga koji može dovesti u sumnju integritet vezanog zastupnika.

(4) Smatra se da vezani zastupnik – fizička osoba i fizička osoba u pravnoj osobi – vezanom zastupniku ima odgovarajuće opće, poslovno i stručno znanje potrebno kako bi bio u mogućnosti klijentima i potencijalnim klijentima pružiti sve podatke ako ista u ovisnosti o poslovima koje obavlja za investicijsko društvo iz članka 126. Zakona ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga (Narodne novine br. 83/18, dalje: Pravilnik o kvalifikacijama).

(5) Za poslove propisane člankom 126. stavkom 1. točkama 1. i 2. fizička osoba mora imati priznate kvalifikacije za obavljanje relevantnih funkcija iz članka 4. stavka 1. točke a. i b Pravilnika o kvalifikacijama (nuđenje usluga, informiranje o uslugama/instrumentima), a kako je propisano Prilogom I Pravilnika o kvalifikacijama.

(6) Za poslove propisane člankom 126. stavkom 1. točkom 3. fizička osoba mora imati priznate kvalifikacije za obavljanje relevantne funkcije iz članka 4. stavka 1. točke c. Pravilnika o kvalifikacijama (brokerski poslovi) a kako je propisano Prilogom I Pravilnika o kvalifikacijama.

(7) Za poslove propisane člankom 126. stavkom 1. točkama 4. i 5. fizička osoba mora imati priznate kvalifikacije za obavljanje relevantnih funkcija iz članka 4. stavka 1. točke e. Pravilnika o kvalifikacijama (investicijsko savjetovanje na nesamostalnoj osnovi) a kako je propisano Prilogom I Pravilnika o kvalifikacijama.

(8) Iznimno od odredbi stavaka 5. do 7. ovoga članka, ako je vezani zastupnik uključen u postupanje po predlošku/scenariju u odnosu na koji je provedena interna kvalifikacija koja je dobila pozitivno mišljenje Hanfe u skladu s odredbom članka 15. stavka 9. Pravilnika o kvalifikacijama, priznat će se stečena interna kvalifikacija u mjeri i opsegu u kojemu vezani zastupnik postupa po predmetnom predlošku/scenariju.

III. SADRŽAJ I ROK DOSTAVE OBAVIJESTI O IMENOVANJU VEZANOG ZASTUPNIKA

Obavijest o imenovanju vezanog zastupnika

Članak 4.

(1) Investicijsko društvo dužno je Hanfi dostaviti obavijest o imenovanju vezanog zastupnika u roku od 8 (osam) dana od dana imenovanja vezanog zastupnika.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sljedeće podatke:

1. ime i prezime, adresu prebivališta ili stalnog boravišta i OIB ako se radi o fizičkoj osobi odnosno tvrtku, sjedište, OIB i osnivački akt e ime, prezime, adresu prebivališta ili stalnog boravišta i OIB fizičkih osoba koje zastupaju pravnu osobu ako se radi o pravnoj osobi

2. odluku investicijskog društva o imenovanju vezanog zastupnika koja sadrži procjenu ispunjavanja uvjeta iz članka 3. ovoga Pravilnika

3. ugovor koji uređuje međusobna prava i obveze

4. točnu naznaku poslova iz članka 126. stavka 1. Zakona koje će vezani zastupnik obavljati za račun investicijskog društva

5. imena, prezimena, adrese i OIB svih fizičkih osoba koje će u pravnoj osobi obavljati poslove iz članka 126. stavak 1. Zakona

6. suglasnost vezanog zastupnika za upis u registar

7. izjavu vezanog zastupnika o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. ovoga Pravilnika

8. dokaz o plaćenoj naknadi

9. drugu dokumentaciju na zahtjev Hanfe, koja može uključivati pisane dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Svaku izmjenu ili dopunu podataka iz stavka 1. ovog članka investicijsko društvo je obvezno dostaviti Hanfi u roku 3 dana od nastanka izmjene.

(4) Podaci iz obavijesti upisuju se u registar vezanih zastupnika iz članka 5. ovoga Pravilnika.

IV. REGISTAR VEZANIH ZASTUPNIKA

Registar

Članak 5.

(1) Hanfa vodi registar vezanih zastupnika.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka je javan i vodi se u elektroničkom obliku i u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, a pojedini podaci iz navedenog registra su javni i dostupni na službenoj internetskoj stranici Hanfe.

(3) Upis podataka i izmjene podataka u registru iz stavka 1. ovoga članka provodi se na temelju primljenih podataka i obavijesti investicijskog društva koje je imenovalo vezanog zastupnika te po službenoj dužnosti.

Podaci koji se upisuju u registar

Članak 6.

(1) U registar vezanih zastupnika – fizičkih osoba na temelju podataka iz obavijesti iz članka 4. ovoga Pravilnika upisuje se:

1. OIB

2. ime i prezime

3. prebivalište/stalno boravište

4. registarski broj

5. datum upisa u registar

6. tvrtka i sjedište investicijskog društva koje imenuje vezanog zastupnika

7. poslovi iz članka 126. stavka 1. Zakona koje fizička osoba obavlja za račun investicijskog društva

8. datum od kojeg je vezani zastupnik ovlašten obavljati poslove za račun investicijskog društva

9. datum brisanja iz registra

(2) U registar vezanih zastupnika – pravnih osoba na temelju podataka iz obavijesti iz članka 4. ovoga Pravilnika upisuje se:

1. OIB

2. tvrtka

3. sjedište

4. registarski broj

5. OIB fizičke osobe ovlaštene za zastupanje

6. ime i prezime fizičke osobe ovlaštene za zastupanje

7. prebivalište/stalno boravište fizičke osobe ovlaštene za zastupanje

8. datum upisa u registar

9. tvrtka i sjedište investicijskog društva koje imenuje vezanog zastupnika

10. poslovi iz članka 126. stavka 1. Zakona koje fizička osoba obavlja za račun investicijskog društva

11. datum od kojeg je vezani zastupnik ovlašten obavljati poslove za račun investicijskog društva

12. datum brisanja iz registra.

Postupak upisa u registar i postupak brisanja iz registra

Članak 7.

(1) Obavijest iz članka 4. ovoga Pravilnika smatra se ujedno i zahtjevom za upis u registar vezanih zastupnika

(2) Hanfa će upisati vezanog zastupnika u registar ako su dostavljeni svi podaci propisani člankom 4. stavkom 2. ovoga Pravilnika

(3) Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona Hanfa može rješenjem odbiti upis u registar.

(4) Hanfa će provesti brisanje vezanog zastupnika iz registra na temelju obrazloženog zahtjeva investicijskog društva ili samog vezanog zastupnika.

Dostupnost podataka iz registra

Članak 8.

Javno se objavljuju podaci iz članka 6. stavak 1. točaka 1. do 7. i članka 6. stavak 2. točaka 1. do 7. ovoga Pravilnika.

V. DOSTAVA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Članak 9.

(1) Svi podaci i dokumentacija propisana ovim Pravilnikom osim pisanim putem Hanfi se mogu dostavljati i elektroničkim putem na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za investicijska društva.

(2) Kada se podaci i dokumentacija dostavljaju elektroničkim putem smatra se da je Društvo dostavilo dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od investicijskog društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Postojeći registar vezanih zastupnika postaje sastavnim dijelom registra iz članka 5. ovoga Pravilnika sukladno odredbi članka 729. stavka 6. Zakona.

Članak 11.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju odobrenja vezanom zastupniku (»Narodne novine« broj 117/13).

Klasa: 011-02/19-01/01

Urbroj: 326-01-70-72-19-4

Zagreb, 1. ožujka 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.