Pravilnik o postupanju Hanfe u vezi naknada za usluge uređenog tržišta

NN 25/2019 (13.3.2019.), Pravilnik o postupanju Hanfe u vezi naknada za usluge uređenog tržišta

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

506

Na temelju članka 306. stavka 15. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18, dalje: Zakon o tržištu kapitala), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. ožujka 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O POSTUPANJU HANFE U VEZI NAKNADA ZA USLUGE UREĐENOG TRŽIŠTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala

3. Burza je tržišni operater iz članka 284. stavka 1. Zakona

(2) Ostali pojmovi upotrijebljeni u ovome Pravilniku imaju isto značenje kao u Zakonu.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući način odnose se i na izmjene naknada za usluge uređenog tržišta.

II. OBAVIJEST BURZE O PRIMJENI NAKNADA ZA UREĐENO TRŽIŠTE

Članak 2.

Sukladno članku 306. stavku 6. Zakona Burza može primjenjivati naknade iz članka 306. stavka 1. Zakona samo nakon proteka roka od najmanje 30 radnih dana od dana kada je o tome obavijestila Hanfu, osim ako je Hanfa u tom roku donijela rješenje iz članka 306. stavka 11. Zakona.

Članak 3.

Obavijest iz članka 3. ovog Pravilnika mora sadržavati:

1. nacrt predviđenih naknada za usluge uređenog tržišta određenih u skladu s člankom 306. stavcima 1. i 2. Zakona, iz kojeg je jasno vidljiva razlika u odnosu na trenutno važeće naknade

2. datum očekivane primjene naknada predloženih u nacrtu iz točke 1. članka 4. Pravilnika

3. obrazloženje određivanja visine iznosa predloženih naknada za usluge uređenog tržišta u skladu s člankom 306. stavcima 1. i 2. Zakona

4. očitovanje Burze o načinu na koji je provedena rasprava o prijedlogu naknada za uređeno tržište s članovima uređenog tržišta te načinu na koji su isti obaviješteni o provedenoj javnoj raspravi, ako je primjenjivo

5. dostava dokaza o provedenoj raspravi i načinu obavještavanja članova uređenog tržišta iz članka 6. točke 1. ovog Pravilnika

6. očitovanje Burze o načinu obavještavanja izdavatelja u vezi naknada za izdavatelje te zaprimljenim povratnim informacijama od strane izdavatelja u vezi tako određenih naknada, kada je primjenjivo

7. analiza učinaka predloženih naknada na prihode i poslovanje burze, kao i učinke na članove burze i/ili izdavatelje, kako je primjenjivo.

III. POZIV HANFE ZA DOSTAVU DODATNIH PODATAKA

Članak 4.

(1) Hanfa može od Burze pisanim putem prema potrebi, a najkasnije 20. radni dan od obavijesti Burze iz članka 306. stavka 6. Zakona, zatražiti dodatne podatke potrebne za procjenu zahtjeva iz članka 306. stavaka 1. i 2. Zakona, uz detaljno navođenje potrebnih podataka.

(2) Potrebni podaci iz stavka 1. mogu biti podloge i dokazi na kojima se temelje podaci, očitovanje i analize iz članka 4. ovoga Pravilnika, komparativne analize predloženih naknada s naknadama na usporedivim uređenim tržištima te svi drugi podaci koji su Hanfi potrebni za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta iz članka 306. stavaka 1. i 2. Zakona.

IV. POSTUPANJE HANFE NAKON DOSTAVLJENIH DODATNIH PODATAKA

Članak 5.

(1) Nakon što zaprimi tražene dodatne podatke od Burze, Hanfa će pisanim putem potvrditi Burzi zaprimanje odgovora iz članka 306. stavka 8. Zakona u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja odgovora Burze, uz naznaku datuma isteka razdoblja procjene.

(2) Razdoblje procjene sukladno članku 306. stavku 6. Zakona je najmanje 30 (trideset) radnih dana od dana kad je Burza obavijestila Hanfu i dostavila nacrt predloženih naknada za usluge uređenog tržišta.

(3) Burza je obvezna dostaviti tražene dodatne podatke iz članka 6. ovog Pravilnika u verziji s vidljivim izmjenama i u čistopisu.

Članak 6.

Ako na temelju dostavljenih podataka, u roku od 30 dana od dana zaprimanja traženih podataka, Hanfa nije utvrdila da su ispunjeni kriteriji propisani člankom 306. stavcima 1. ili 2. Zakona, Hanfa će navedeno konstatirati rješenjem iz članka 306. stavka 11. Zakona.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/01

Urbroj: 326-01-70-72-19-5

Zagreb, 1. ožujka 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.