Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze

NN 25/2019 (13.3.2019.), Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

507

Na temelju članka 295. stavka 20. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. ožujka 2019. donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA BURZE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja kojima burza izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) o financijskom položaju, sveobuhvatnoj dobiti, novčanim tokovima i promjenama kapitala te način izvještavanja Hanfe.

Članak 2.

Burza je dužna voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Zakonu o računovodstvu, poštujući pritom računovodstvene i financijske standarde i načela te opće računovodstvene pretpostavke.

II. STRUKTURA I SADRŽAJ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Godišnje financijske izvještaje burze čine:

1. Izvještaj o financijskom položaju,

2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

3. Izvještaj o novčanim tokovima,

4. Izvještaj o promjenama kapitala,

5. Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Burza prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanim tokovima iz stavka 1. ovog članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(3) Godišnji financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti revidirani od strane revizora.

(4) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Hanfa može od burze zahtijevati dodatne podatke, informacije i objašnjenja za pojedine stavke u godišnjim financijskim izvještajima.

Članak 4.

(1) Burza je dužna sastavljati godišnje financijske izvještaje navedene u članku 3. stavku 1. točkama 1. – 4. ovoga Pravilnika sukladno strukturi i sadržaju koji su propisani u tehničkoj uputi Hanfe.

(2) Godišnje financijske izvještaje, revidirane od strane revizora, burza je dužna također dostaviti i sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani na obrascima u Prilogu 1. ovog Pravilnika zajedno s revizorskim izvješćem te godišnjim izvješćem, u pisanom obliku, poštom.

(3) Bilješke uz financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika sastavljaju se u skladu s odredbama standarda financijskog izvještavanja na način da pružaju:

– dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala, te

– informacije o dodatnim podacima koji nisu prezentirani drugdje u financijskim izvještajima, ali su potrebni za razumijevanje bilo kojeg sastavnog dijela financijskih izvještaja.

(4) Burza koja je matično društvo dužna je sastavljati konsolidirane financijske izvještaje navedene u članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika u skladu s obrascima iz Priloga I ovoga Pravilnika.

III. NAČINI I ROKOVI IZVJEŠTAVANJA

Članak 5.

(1) Burza je dužna dostaviti Hanfi godišnje financijske izvještaje u roku od petnaest dana od dana zaprimanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine.

(2) Burza je dužna dostaviti Hanfi godišnje financijske izvještaje u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom na način propisan u tehničkoj uputi Hanfe.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća na način propisan stavkom 2. ovog članka, burza je dužna u propisanom roku dostaviti iste u pisanom obliku, poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Burza je dužna dostaviti godišnje financijske izvještaje na način propisan stavkom 2. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave.

(4) Burza je dužna izvještaje iz stavka 1. dostaviti i u pisanom obliku zajedno s revizorskim izvješćem i godišnjim izvješćem, poštom.

(5) Ako je Burza matično društvo, dužno je dostaviti Hanfi revidirane godišnje konsolidirane financijske izvještaje i revizorsko izvješće za grupu najkasnije u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se izvještaj odnosi.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze (»Narodne novine«, broj 41/16, 2/17 i 128/17).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na godišnje financijske izvještaje zajedno s revizorskim izvješćem za 2019. sa stanjem na dan 31. prosinca 2019. godine.

Klasa: 011-02/19-01/01

Urbroj: 326-01-70-72-19-6

Zagreb, 1. ožujka 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA BURZE

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
na dan

AKTIVAu kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijePrethodna godinaTekuća godina
001002+003+009+012ADUGOTRAJNA IMOVINA

002
INEMATERIJALNA IMOVINA

003004+…+008IIMATERIJALNA IMOVINA

004
1Zemljišta i zgrade

005
2Računalna oprema

006
3Ostala materijalna imovina

007
4Ulaganja u tuđu imovinu

008
5Imovina u pripremi

009010+011IIIDUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

010
1Ulaganja u pridružena društva, ovisna društva i zajedničke pothvate

011
2Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku

012

ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

013014+020+024
KRATKOTRAJNA IMOVINA

014015+...+019IPOTRAŽIVANJA

015
1Potraživanja od kupaca

016
2Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

017
3Potraživanja od države i drugih institucija

018
4Potraživanja od povezanih poduzetnika

019
5Ostala potraživanja

020021+…+023IIKRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

021
1Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku

022
2Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

023
3Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

024
IIINOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

025
CPLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

026001+013+025DUKUPNO AKTIVA

027
EIZVANBILANČNI ZAPISI

PASIVAu kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijePrethodna godinaTekuća godina
028029+030+031+
036++037+038
AKAPITAL I REZERVE

029
ITEMELJNI KAPITAL

030
IIKAPITALNE REZERVE

031032+...+035IIIREZERVE IZ DOBITI

032
1Zakonske rezerve

033
2Rezerve za vlastite dionice

034
3Rezerve fer vrijednosti

035
4Ostale rezerve

036
IVZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

037
VDOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE

038
VIMANJINSKI INTERES

039
BREZERVIRANJA

040041+...046CKRATKOROČNE OBVEZE

041
1Obveze za predujmove

042
2Obveze prema dobavljačima

043
3Obveze prema zaposlenima

044
4Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

045
5Obveze prema povezanim poduzetnicima

046
6Ostale kratkoročne obveze

047
DDUGOROČNE OBVEZE

048
EODGOĐENA POREZNA OBVEZA

049
FODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

050029+039+040+
047+048+049
GUKUPNO PASIVA

051
HIZVANBILANČNI ZAPISI

Dodatak bilanci (pozicija za konsolidirane financijske izvještaje)
052053+054IKapital i rezerve

053
1Pripisano imateljima kapitala matice

054
2Pripisano nekontrolirajućem interesu


IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI
za razdoblje

u kunama


Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijePrethodna godinaTekuća godina
001002+009APOSLOVNI PRIHODI

002003+...+008IPrihodi od prodaje

003
1Provizije i članarine

004
2Prihodi od održavanja uvrštenja

005
3Prihodi od naknada za uvrštenje

006
4Prihodi od dražbi

007
5Prihodi od prodaje članskih mjesta

008
6Prihod od izdavanja i održavanja LEI-ija

009010+...+012IIOstali poslovni prihodi

010
1Naknade za korištenje sučelja za izravan pristup trgovinskom sustavu (API)

011
2Prihodi od prodaje informacija

012
3Ostali prihodi

013014+017+021+
022+023+026+027
BPOSLOVNI RASHODI

014015+016IMaterijalni troškovi

015
1Troškovi sirovina i materijala

016
2Ostali vanjski troškovi

017018+...+020IITroškovi osoblja

018
1Neto plaće i nadnice

019
2Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

020
3Doprinosi na plaće

021
IIIAmortizacija

022
IVOstali troškovi

023024+025VVrijednosno usklađivanje

024
1dugotrajne imovine (osim financijske imovine)

025
2kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)

026
VIRezerviranja

027
VIIOstali poslovni rashodi

028029+...+034CFINANCIJSKI PRIHODI

029
1Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima

030
2Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

031
3Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa

032
4Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine

033
5Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

034
6Ostali financijski prihodi

035036+...+040DFINANCIJSKI RASHODI

036
1Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima

037
2Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

038
3Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

039
4Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

040
5Ostali financijski rashodi

041001+028EUKUPNI PRIHODI

042013+035FUKUPNI RASHODI

043
GUdio u dobiti/gubitku pridruženog i ovisnog društva

044041-042+043HDOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

045
IPOREZ NA DOBIT

046044-045JDOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

047
1Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)

048
2Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja

049
3Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

050
4Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka

051
5Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja

052
6Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit

053047+…+052KOSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT

054046+053LUKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT

055
MREKLASIFIKACIJSKE USKLADE
Dodatak **

056

Pripisano imateljima matice

057

Pripisano manjinskom interesu** Pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO
DIREKTNOJ METODI
za razdoblje

u kunama

Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
001
1Novčani primici od članova, izdavatelja i ostalih korisnika burzovnih usluga

002
2Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.

003
3Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta

004
4Novčani primici s osnove povrata poreza

005001+...+004IUkupno novčani primici od poslovnih aktivnosti

006
1Novčani izdaci dobavljačima

007
2Novčani izdaci za zaposlene

008
3Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta

009
4Novčani izdaci za kamate

010
5Novčani izdaci za poreze

011
6Ostali novčani izdaci

012006+...+011IIUkupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti

NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
013
1Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

014
2Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

015
3Novčani primici od kamata

016
4Novčani primici od dividendi

017018+0195Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti

018
aNovčani primici od prodaje udjela u otvorenim investicijskim fondovima

019
bNovčani primici od prodaje kratkoročnih depozita

020013+...+017IIIUkupno novčani primici od investicijskih aktivnosti

021
1Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

022
2Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

023024+0253Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

024
aNovčani izdaci od prodaje udjela u otvorenim investicijskim fondovima

025
bNovčani izdaci od prodaje kratkoročnih depozita

026021+...+023IVUkupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
027
1Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

028
2Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi

029
3Ostali primici od financijskih aktivnosti

030027+...+029VUkupno novčani primici od financijskih aktivnosti

031
1Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

032
2Novčani izdaci za isplatu dividendi

033
3Novčani izdaci za financijski najam

034
4Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

035
5Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

036031+...+035VIUkupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti

037
VIINovac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

038
VIIIPovećanje novca i novčanih ekvivalenata

039
IXSmanjenje novca i novčanih ekvivalenata

040
XNovac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO INDIREKTNOJ METODI
za razdoblje

u kunama

Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
001
1Dobit prije poreza

002
2Amortizacija

003
3Povećanje kratkoročnih obveza

004
4Smanjenje kratkotrajnih potraživanja

005
5Smanjenje zaliha

006
6Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

007
7Ostalo povećanje novčanog tijeka

008001+...+007IUkupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti

009
1Smanjenje kratkoročnih obveza

010
2Povećanje kratkotrajnih potraživanja

011
3Povećanje zaliha

012
4Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

013
5Ostalo smanjenje novčanog tijeka

014009+...+013IIUkupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti

NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
015
1Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

016
2Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

017
3Novčani primici od kamata

018
4Novčani primici od dividendi

019
5Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti

020015+...+019IIIUkupno novčani primici od investicijskih aktivnosti

021
1Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

022
2Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

023
3Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

024021+...+023IVUkupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
025
1Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

026
2Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi

027
3Ostali primici od financijskih aktivnosti

028025+...+027VUkupno novčani primici od financijskih aktivnosti

029
1Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

030
2Novčani izdaci za isplatu dividendi

031
3Novčani izdaci za financijski najam

032
4Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

033
5Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

034029+...+033VIUkupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti

035
VIINovac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

036
VIIIPovećanje novca i novčanih ekvivalenata

037
IXSmanjenje novca i novčanih ekvivalenata

038
XNovac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje

u kunama

Opis pozicijeRaspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo nekontrolirajućim interesimaUkupno kapital i rezerve
Upisani kapitalRezerve kapitalaRezerve iz dobitiDobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)Zadržana dobit ili preneseni gubitakRezerve fer vrijednostiOstale revalorizacijske rezerve
Stanje 1. siječnja prethodne godine
Promjena računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja prethodne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne godine
Promjena računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja