Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini

NN 26/2019 (15.3.2019.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

532

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2019. GODINI

I.

U Naredbi o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini (»Narodne novine«, br. 5/19) u dijelu II., članku 4., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Goveda i ovce starije od tri mjeseca moraju biti cijepljeni protiv virusa bolesti plavog jezika serotipa 4 na čitavom području Republike Hrvatske.«

II.

U dijelu VIII., članku 24. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Troškovi provođenja mjera iz stavka 3. i 5. ovoga članka podmiruju se iz državnog proračuna.«

III.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/13

Urbroj: 525-10/0246-19-1

Zagreb, 4. ožujka 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.