Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN 26/2019 (15.3.2019.), Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

538

Na temelju odredbe članka 15. točke 1. i 7., u svezi članka 20. stavka 1. alineje 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12), članka 499. i članka 683. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18), članka 198. stavka 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18), članka 275. stavka 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 29/18 i 115/18), članka 347. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine, broj 44/16), članka 233. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18), članka 203. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15 i 112/18), članka 138. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14, 29/18 i 115/18), članaka 3. i 33. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine« broj 153/13), članka 44. stavka 3., članka 45. stavka 2., članka 47. stavka 2., članka 48. stavka 2., članka 50. stavka 1., članka 67. Zakona o leasingu (»Narodne novine« broj 141/13), članka 57. stavka 3., članka 58. stavka 2., članka 60. stavka 2. članka 61. stavka 2., članka 63. stavka 1. i članka 72. stavka 5. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« broj 94/14, 85/15 i 41/16), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je na sjednici održanoj 7. ožujka 2019. godine

PRAVILNIK

O VRSTI I VISINI NAKNADA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se obveznici, način plaćanja, vrste i visina naknada koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) na temelju ovlaštenja propisanih

– Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12),

– Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18),

– Zakonom o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, broj 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13 i 148/13),

– Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16),

– Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18),

– Zakonom o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15 i 112/18),

– Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18),

– Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 29/18 i 115/18),

– Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14, 29/18 i 115/18),

– Zakonom o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine«, broj 153/13),

– Zakonom o leasingu (»Narodne novine«, broj 141/13),

– Zakonom o faktoringu (»Narodne novine«, br. 94/14, 85/15 i 41/16),

– Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (»Narodne novine«, broj 54/13, dalje u tekstu: Zakon o provedbi Uredbe EMIR),

– Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (»Narodne novine«, broj 44/16, dalje u tekstu: Zakon o provedbi Uredbe CSDR),

– Zakonom o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti (»Narodne novine«, broj 57/18, dalje u tekstu: Zakon o provedbi Uredbe o indeksima).

OBVEZNICI

Članak 2.

(1) Obveznici plaćanja naknada su pravne i fizičke osobe, kao i subjekti, odnosno stranke bez pravne osobnosti (dalje u tekstu: Obveznici) iz članka 15. točke 3 i 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12, dalje u tekstu: Zakon o Hanfi).

(2) Obveznici su i sve ostale stranke koje se obraćaju Hanfi s obavijesti ili zahtjevom za poduzimanje radnji iz djelokruga i nadležnosti Hanfe ili putem nadležnih nadzornih tijela država članica dostavljaju obavijest Hanfi o pružanju usluga u Republici Hrvatskoj.

(3) U iznimnim slučajevima, Hanfa može svojom odlukom djelomično ili u potpunosti osloboditi Obveznike obveze plaćanja pojedinih naknada.

(4) Od plaćanja naknada oslobođeni su Republika Hrvatska i tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, a nisu trgovačka društva, pravne osobe i druge osobe koje obavljaju javnu službu te pravne osobe koje se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Kod primjene odredbe članka 15. točke 9. Zakona o Hanfi, Hanfa može, ako to smatra potrebnim, provjeriti osnovanost oslobođenja od plaćanja naknade iz stavka 4. ovog članka, dodatnim utvrđivanjem postojanja pravnog interesa na strani podnositelja zahtjeva te sukladno tome na odgovarajući način postupiti prema podnositelju zahtjeva.

NAČIN PLAĆANJA

Članak 3.

(1) Naknade su prihod Hanfe i uplaćuju se u korist računa Hanfe.

(2) Naknade se uplaćuju jednokratno.

(3) Naknade moraju biti u cijelosti uplaćene u trenutku podnošenja zahtjeva.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, kada za vođenje upravnog postupka nije potreban zahtjev stranke, naknade moraju biti u cijelosti uplaćene u roku od pet dana od poduzimanja radnje ili dostave rješenja, odnosno u roku od 60 dana ukoliko subjekt nadzora Hanfi plaća naknadu sukladno članku 6. ovog Pravilnika.

(5) Uplaćene naknade ne vraćaju se stranci, neovisno o poduzetim radnjama Hanfe ili stranke, odnosno neovisno o konačnom ishodu postupka koji se vodi pred Hanfom, osim kada je to propisano ovim Pravilnikom.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovog članka, uplaćena naknada propisana člankom 17. stavkom 1. točkom 1. ovog Pravilnika, u slučaju neprovođenja obrazovnog programa iz članka 17. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika vratit će se uplatitelju.

(7) Iznimno od odredbe stavka 5. ovog članka, Hanfa će vratiti uplaćenu naknadu propisanu člankom 17. stavkom 1. točkom 1. ovog Pravilnika, u slučaju pisane obavijesti kandidata o odustajanju od pohađanja obrazovnog programa najkasnije pet dana prije održavanja obrazovnog programa iz članka 17. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika.

(8) Iznimno od odredbe stavka 5. ovog članka, Hanfa će vratiti uplaćene naknade propisane člankom 5. stavkom 2. točkom 20, člankom 10. stavkom 1. točkom 7., člankom 11. stavkom 1. točkom 8. te člankom 13. stavkom 1. točkom 12. ovog Pravilnika, u slučaju pisane obavijesti kandidata o odustajanju od pristupanja ispitu najkasnije dva radna dana prije održavanja ispita iz članka 5. stavka 2. točke 20., članka 10. stavka 1. točke 7., članka 11. stavka 1. točke 8. te članka 13. stavka 1. točke 12. ovog Pravilnika.

(9) U slučaju da kandidat nije u mogućnosti pristupiti provjeri stručnih znanja za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja, potrebno je o tome pisano obavijestiti Hanfu najkasnije dva radna dana prije održavanja provjere stručnih znanja te će se u tom slučaju iznos uplaćene naknade propisane člankom 12. točkom 41. ovog Pravilnika vratiti uplatitelju.

(10) Uplatitelju se može vratiti cijeli uplaćeni iznos naknade na zahtjev stranke dostavljen Hanfi ako stranka odustane od zahtjeva i ako nisu poduzete u većem obujmu radnje od strane Hanfe ili je postupak pokrenut omaškom, osim u slučajevima iz stavka 7., 8. i 9. ovog članka.

VRSTE I VISINA NAKNADA

Članak 4.

Obveznici su osobe iz članka 2. stavka 1. točke 3. i 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (dalje u tekstu: ZPDD), i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.

Odobrenja objavljivanja ponude za preuzimanje

– članak 24. ZPDD-a i konkurentske ponude

– članak 30. ZPDD-a

0,2% iznosa osiguranih sredstava za plaćanje svih dionica na koje se odnosi ponuda za preuzimanje u smislu članka 19. stavka 1. ZPDD-a – s time da iznos naknade ne može biti manji od 30.000,00 kuna niti veći od 5.000.000,00 kn
2.Odobrenja objavljivanja izmjene ponude za preuzimanje – članak 29. ZPDD-a20.000,00 kn
3.Odobrenje korištenja iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje – članak 14.a stavak 1. ZPDD-a20.000,00 kn


Članak 5.

(1) Obveznici su izdavatelji, ponuditelji i podnositelji zahtjeva za odobrenje prospekta uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište iz članka 430. stavak 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (dalje u tekstu: ZTK), podnositelji zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj sukladno članku 411. ZTK-a, kao i izdavatelji iz članka 441. stavak 1. ZTK-a i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Odobrenje jedinstvenog prospekta izdanja, ponude i uvrštenja vrijednosnih papira i odobrenje osnovnog prospekta – članak 433. ZTK-a30.000,00 kn
2.

Odobrenje podijeljenog prospekta – članak 433. ZTK-a

– Registracijski dokument

– Obavijest o vrijednosnom papiru i sažetak prospekta

10.000,00 kn

20.000,00 kn

3.Odobrenje dopune prospekta vrijednosnih papira članak 440. stavak 1. ZTK-a15.000,00 kn
4.Odobrenje izostavljanja informacija iz prospekta – članak 420. ZTK-a10.000,00 kn
5.Odobrenje prospekta u svezi izdanja, ponude i uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, izdavatelja sa sjedištem u trećoj zemlji – članak 444. ZTK-a35.000,00 kn
6.Postupanje po zahtjevu izdavatelja za dostavu obavijesti o odobrenju prospekta nadležnom tijelu države članice domaćina – članak 442. ZTK-a3.000,00 kn
7.Utvrđivanje nezakonitosti i nepravilnosti i izricanje nadzornih mjera – članak 448. ZTK-a20.000,00 kn


(2) Obveznici su pravne osobe iz članka 6. ZTK-a, te fizičke i pravne osobe iz članaka 17., 99., 127., 131. i 357. ZTK-a i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. – članak 38. i 39. ZTK-a8.000,00 kn
2.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 2. – članak 38. i 39. ZTK-a12.000,00 kn
3.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske aktivnosti iz članka 5. stavak 1. točka 3. – članak 38. i 39. ZTK-a30.000,00 kn
4.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. – članak 38. i 39. ZTK-a25.000,00 kn
5.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 5. – članak 38. i 39. ZTK-a16.000,00 kn
6.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 6. – članak 38. i 39. ZTK-a35.000,00 kn
7.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 7. – članak 38. i 39. ZTK-a45.000,00 kn
8.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 8. – članak 38. i 39. ZTK-a60.000,00 kn
9.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 9. – članak 38. i 39. ZTK-a60.000,00 kn
10.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za pomoćnu uslugu iz članka 5. stavak 2. – članak 38. i 39. ZTK-a5.000,00 kn
11.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad investicijskom društvu za obavljanje usluge dostave podataka – poslova APA-e – članak 38. stavak 2. točka 3. i 39. stavak 2. ZTK-a20.000,00 kn
12.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad investicijskom društvu za obavljanje usluge dostave podataka – poslova ARM-a – članak 38. stavak 2. točka 3. i 39. stavak 2. ZTK-a20.000,00 kn
13.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad investicijskom društvu za obavljanje usluge dostave podataka – poslova CTP-a – članak 38. stavak 2. točka 3. i 39. stavak 2. ZTK-a50.000,00 kn
14.Izdavanje odobrenja za rad tržišnom posredniku za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. – članak 131. stavak 2. ZTK-a4.000,00 kn
15.Izdavanje odobrenja za rad tržišnom posredniku za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 5. – članak 131. stavak 2. ZTK-a8.000,00 kn
16.Izdavanje odobrenja za rad tržišnom posredniku za pomoćnu uslugu iz članka 5. stavak 2. – članak 131. stavak 2. ZTK-a5.000,00 kn
17.Izdavanje odobrenja za obavljanje dodatnih djelatnosti osim onih iz članka 5. stavak 1. i 2. – članak 38. stavak 2. točka 2. i 39. ZTK-a5.000,00 kn
18.Odobrenje investicijskom društvu da član uprave značajnog investicijskog društva može zadržati jednu dodatnu poziciju člana nadzornog odbora odnosno neizvršnog direktora – članak 28. stavak 8. ZTK-a1.500,00 kn
19.Suglasnost za obavljanje dužnosti člana uprave investicijskog društva – članak 29. ZTK-a8.000,00 kn
20.Pristupanje ispitu za provjeru stručnih znanja – članak 99. stavak 2. ZTK-a1.500,00 kn
21.Suglasnost za stjecanje i povećanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu – članak 12. stavak 1. ZTK-a15.000,00 kn
22.Naknada za vođenje registra vezanih zastupnika – članak 129. stavak 1. ZTK-a4.000,00 kn
23.Izdavanje odobrenja investicijskom društvu sa sjedištem u RH za otvaranje podružnice u drugoj državi članici EU – članak 140. ZTK-a
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. i 2 – članak 38. i 39. ZTK-a2.000,00 kn
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. i 5. – članak 38. i 39. ZTK-a4.000,00 kn
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 3., 6. i 7. – članak 38. i 39. ZTK-a7.000,00 kn
– sve investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. ZTK-a12.000,00 kn
24.Postupanje po zahtjevu za dostavu obavijesti o promjeni podataka nadležnom tijelu države članice – članak 142. ZTK-a1.000,00 kn
25.Postupanje po obavijesti o namjeri neposrednog obavljanja investicijske aktivnosti iz članka 5. stavka 1. točke 3. – članak 143. stavak 5. ZTK-a1.000,00 kn
26.Izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice investicijskog društva u trećoj državi – članak 143. stavak 1. ZTK-a
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. i 2 ZTK-a2.000,00 kn
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. i 5. ZTK-a4.000,00 kn
– za sve investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. ZTK-a12.000,00 kn
27.Izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice investicijskog društva iz treće zemlje – članak 155. ZTK-a
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. i 2. ZTK-a10.000,00 kn
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. i 5. ZTK-a15.000,00 kn
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 3., 6. i 7. ZTK-a30.000,00 kn
– za sve investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. ZTK-a45.000,00 kn
28.Izdavanje odobrenja statusnih promjena investicijskog društva – članak 47. ZTK-a10.000,00 kn
29.

Priznavanje kvalifikacije, certifikata, ispita ili druge stručne potvrde znanja kao stručnog ispita za stjecanje kvalifikacije koje organizira Hanfa fizičkoj osobi Hanfe – članak 99. stavak 3. ZTK-a

naknada za fizičku osobu koja traži priznavanje stečene kvalifikacije

1.000,00 kn
30.

Priznavanje kvalifikacije, certifikata, ispita ili druge stručne potvrde znanja kao kvalifikacije osobi ili udruženju koje organizira kvalifikaciju odnosno usklađenost s minimalnim setom kompetencija utvrđenima Pravilnikom Hanfe – članak 99. stavak 3. ZTK

naknada za organizatora kvalifikacije, certifikata ili ispita za koji se traži priznavanje kao primjerene kvalifikacije

30.000,00 kn
31.

Priznavanje interne kvalifikacije investicijskom društvu, koje organizira kvalifikaciju odnosno usklađenost s minimalnim setom kompetencija utvrđenima Pravilnikom Hanfe – članak 99. stavak 3. ZTK-a

naknada za investicijsko društvo, kreditnu instituciju ili društvo za upravljanje koje prema članku 98. stavku 3. organizatora interne edukacije

10.000,00 kn
32.Izdavanje odobrenja za korištenje naprednog pristupa za izračun kapitalnih zahtjeva za operativni rizik – članak 172. stavak 1. točka 1. ZTK-a4.000,00 kn
33.Izdavanje odobrenja za korištenje internog modela za izračun kapitalnog zahtjeva za rizik druge ugovorne strane i rizik namire – članak 172. stavak 1. točka 2. ZTK-a4.000,00 kn
34.Izdavanje odobrenja za korištenje internog modela za izračun kapitalnog zahtjeva za pozicijski rizik, valutni rizik i/ili robni rizik – članak 172. stavak 1. točka 3. ZTK-a4.000,00 kn
35.Izdavanje odobrenja za korištenje internog modela za vrednovanje opcija – članak 172. stavak 1. točka 4. ZTK-a4.000,00 kn
36.Izdavanje odobrenja za korištenje pristupa temeljenog na internim rejting sustavima za izračun iznosa izloženosti ponderiranih kreditnim rizikom – članak 172. stavak 1. točka 5. ZTK-a4.000,00 kn
37.Izdavanje odobrenja za korištenje drugih internih procjena i modela vezanih za izračun kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik – članak 172. stavak 1. točka 6. ZTK-a4.000,00 kn
38.Izmjena dobivenog odobrenja iz članka 172. stavak 1. točke 1 – 6. – članak 172. stavak 2. ZTK-a4.000,00 kn
39.Izdavanje odobrenja za rad pružatelju usluge dostave podataka za obavljanje usluge dostave podataka – poslova APA-e – članak 358. ZTK-a40.000,00 kn
40.Izdavanje odobrenja za rad pružatelju usluge dostave podataka za obavljanje usluge dostave poslova ARM-a – članak 358. ZTK-a40.000,00 kn
41.Izdavanje odobrenja za rad pružatelju usluge dostave podataka za obavljanje usluge dostave podataka – poslova CTP-a – članak 359. ZTK-a80.000,00 kn
42Proširenje odobrenja za rad pružatelju usluge dostave podataka za obavljanje usluge dostave podataka – poslova APA-e – članak 358. ZTK-a20.000,00 kn
43.Proširenje odobrenja za rad pružatelju usluge dostave podataka za obavljanje usluge dostave podataka – poslova ARM-a – članak 358. ZTK-a20.000,00 kn
44.Proširenje odobrenja za rad pružatelju usluge dostave podataka za obavljanje usluge dostave podataka – poslova CTP-a – članak 358. ZTK-a50.000,00 kn

(3) U slučaju izdavanja odobrenja novom investicijskom društvu za investicijske usluge iz članka 5. ZTK, naknada se naplaćuje najviše do iznosa od 75.000 kuna.

(4) Obveznici su burza iz članka 344. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Izdavanje prethodnog odobrenja za upravljanje Multilateralnom trgovinskom platformom (MTP) – članak 348. ZTK-a60.000,00 kn
2.Izdavanje prethodnog odobrenja za upravljanje Organiziranom trgovinskom platformom (OTP) – članak 348. ZTK-a60.000,00 kn
3.Izdavanje odobrenja za registraciju MTP-a kao rastućeg tržišta malih i srednjih poduzeća – članak 352. ZTK-a20.000,00 kn
4.Odobrenje za oslobađanje od obveza transparentnosti prije ili poslije trgovanja – članak 344. stavak 7. ZTK-a1.000,00 kn


(5) Obveznik je društvo iz članka 254. stavka 3. ZTK-a odnosno Operater za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja iz članka 281. i 263. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Odobrenje za obavljanje poslova Operatera Fonda za zaštitu ulagatelja – članak 254. stavak 3. ZTK-a25.000,00 kn
2.Odobrenje naknade za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja Operateru za upravljanje Fondom – članak 281. stavak 3. ZTK-a3.000,00 kn
3.Odobrenje pravila Fonda za zaštitu ulagatelja i izmjena i/ili dopuna pravila – članak 263. stavak 2. ZTK-a8.000,00 kn
4.Odobrenje izmjena i/ili dopuna pravila Fonda za zaštitu ulagatelja manjeg obima i/ili značaja2.000,00 kn
5.Odobrenje za korištenje sredstava prikupljenih na ime naknade za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja u druge svrhe – članak 281. stavak 5. ZTK-a2.000,00 kn
6.Odobrenje za ulaganje sredstava Fonda za zaštitu ulagatelja u druge financijske instrumente – članak 280. stavak 5. ZTK-a2.000,00 kn


(6) Obveznici su pravne i/ili fizičke osobe u vezi s člankom 286. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Odobrenje za rad burzi – članak 307. ZTK-a60.000,00 kn
2.Proširenje odobrenja za rad burzi – članak 309. ZTK-a15.000,00 kn
3.Odobrenje za uvrštenje dionica burze u trgovanje na uređeno tržište – članak 286. stavak 7. ZTK-a1.000,00 kn
4.Prethodna suglasnost za imenovanje člana uprave burze – članak 291. ZTK-a8.000,00 kn
5.Suglasnost za stjecanje i promjenu kvalificiranog udjela burze – članak 293. ZTK-a15.000,00 kn
6.Odobrenje pravila burze i uređenog tržišta i izmjena i/ili dopuna pravila – članak 305. ZTK-a32.000,00 kn
7Odobrenje izmjena i/ili dopuna pravila burze i uređenog tržišta manjeg obima i/ili značaja4.000,00 kn
8.Odobrenje za oslobođenje od obveze transparentnosti prije ili poslije trgovanja – članak 296. stavak 8. ZTK-a4.000,00 kn
9.Prethodno odobrenje za izdvajanje poslovnih procesa burze koji su bitni za njezino poslovanje ili rad uređenog tržišta sukladno odredbama članka 6. stavka 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/584 – članak 296. stavak 4.8.000,00 kn(7) Obveznici su pravne i/ili fizičke osobe u vezi s člankom 3. točkom 120., člankom 536., 558. i 628., ZTK-a, te člankom 4. Zakona o provedbi Uredbe CSDR, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Odobrenje za upravljanje sustavom poravnanja i/ili namire – članak 536. ZTK-a (ukoliko se sustav ne odobrava sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe EMIR)25.000,00 kn
2.Odobrenje za rad središnjeg klirinško depozitarnog društva (dalje u tekstu: SKDD) – članak 662. ZTK-a60.000,00 kn
3.Proširenje odobrenja SKDD-u – članak 664. ZTK-a15.000,00 kn
4.Suglasnost za imenovanje člana uprave SKDD-a – članak 633. ZTK-a8.000,00 kn
5.Suglasnost članu uprave SKDD-a za imenovanje članom uprave trgovačkog društva unutar iste grupe – članak 632.4.000,00 kn
6.Suglasnost za stjecanje i promjenu imatelja kvalificiranog udjela SKDD-a – članak 639. i 641. ZTK-a15.000,00 kn
7.Odobrenje akata i cjenika SKDD-a i izmjena i/ili dopuna akata i cjenika SKDD-a – članak 660. i 661. ZTK-a32.000,00 kn
7.aOdobrenje izmjena i/ili dopuna akata i cjenika SKDD-a manjeg obima i/ili značaja4.000,00 kn
8.Odobrenje pravila o načinu uplate doprinosa i upotrebi sredstava jamstvenog fonda SKDD-u – članak 670. ZTK-a32.000,00 kn
9.Odobrenje za odabir drugog sustava poravnanja i/ili namire – članak 541. i 546. ZTK-a8.000,00 kn
10.Odobrenje za rad središnjeg depozitorija – članak 559. ZTK i članak 5. točka 10. Zakona o provedbi uredbe CSDR50.000,00 kn
11.Proširenje odobrenja za rad središnjeg depozitorija – članak 5. točka 10. Zakona o provedbi uredbe CSDR17.000,00 kn
12.Odobrenje operativnih pravila rada i značajnih izmjena i dopuna operativnih pravila rada središnjeg depozitorija – članak 566. ZTK-a32.000,00 kn
13.Odobrenje zahtjeva za skraćivanjem razdoblja savjetovanja sa članovima središnjeg depozitorija kod donošenja ili značajnih promjena izmjena i dopuna operativnih pravila rada – članak 566. ZTK-a2.000,00 kn
14.Suglasnost za imenovanje člana uprave središnjeg depozitorija – članak 573. ZTK-a8.000,00 kn
15.Odobrenje iznimke da najmanje jedan član uprave središnjeg depozitorija mora obavljati poslove u punom radnom vremenu – članak 571. ZTK-a2.000,00 kn
16.Odobrenje za stjecanje i promjenu kontrolnog udjela središnjeg depozitorija vrijednosnih papira – članak 579. ZTK-a15.000,00 kn
17.Suglasnost za stjecanje i promjenu imatelja kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani – članak 542. ZTK-a15.000,00 kn(8) Obveznici su pravne osobe iz članka 499. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Odobrenje za vođenje službenog registra propisanih informacija – članak 499. ZTK-a50.000,00 kn
2.Odobrenje za uvođenje promjene u službenom registru propisanih informacija – članak 499. ZTK-a20.000,00 kn
3.Odobrenje naknade i izmjene naknade voditelju službenog registra propisanih informacija – članak 499. ZTK-a3.000,00 kn


(9) Obveznici prema članku 683. ZTK-a su:

a) Investicijsko društvo iz članka 683. stavka 1. točke (h) i podružnica investicijskog društva iz članka 683. stavka 1. točke (d) ZTK-a,

b) Kreditna institucija, odnosno financijska institucija iz članka 683. stavka 1. točke (i), kao i podružnica kreditne institucije iz članka 683. stavka 1. točke (e) ZTK-a,

c) Društvo za upravljanje iz članka 683. stavka 1. točke (j) i podružnica društva za upravljanje iz članka 683. stavka 1. točke (f) ZTK-a.

d) Tržišni operater, operater MTP-a i operater sustava poravnanja i/ili namire te operater središnjeg depozitorija i središnjeg registra, sa sjedištem u drugoj državi članici i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Utvrđivanje nezakonitosti i nepravilnosti i/ili izricanje nadzornih mjera20.000,00 kn


Članak 6.

Obveznici su osobe iz članka 4. Zakona o provedbi Uredbe EMIR i članka 3. točke 120. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Postupanje po obavijesti o namjeri primjene izuzeća iz članka 5. točka 4. Zakona o provedbi Uredbe EMIR, a u svezi s člankom 11. stavkom 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju5.000,00 kn
2.Odobrenje za rad središnje druge ugovorne strane sukladno članku 5. točka 9. Zakona o provedbi Uredbe EMIR50.000,00 kn
3.Odobrenje proširenja za rad središnje druge ugovorne strane sukladno članku 5. točka 9. Zakona o provedbi Uredbe EMIR17.000,00 kn
4.Odobrenje središnjoj drugoj ugovornoj strani za izdvajanje glavnih aktivnosti povezanih s rizikom sukladno članku 5. točka 21. Zakona o provedbi Uredbe EMIR8.000,00 kn
5.Odobrenje središnjoj drugoj ugovornoj strani za sklapanje ugovora o međudjelovanju sukladno članku 5. točka 23. Zakona o provedbi Uredbe EMIR17.000,00 kn
6.Procjena prikladnost i financijske sigurnosti kvalificiranih ulagatelja suladno članku 5. točka 20. Zakona o provedbi Uredbe EMIR8.000,00 kn
7.Odobrenje izmijenjene procjene prikladnog vremenskog razdoblja za zatvaranje ili restrukturiranje aktivnosti središnje druge ugovorne strane sukladno članku 5. točka 9. Zakona o provedbi Uredbe EMIR, a temeljem članka 14. stavak 4. Uredbe EMIR, u svezi s člankom 16. stavak 3. Uredbe EMIR i člankom 2. stavak 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 152/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima o kapitalnim zahtjevima za središnje druge ugovorne strane8.000,00 kn
8.Suglasnost za imenovanje člana uprave središnje druge ugovorne strane – članak 550. i 573. ZTK-a8.000,00 kn
9.Odobrenje iznimke da najmanje jedan član uprave središnje druge ugovorne strane mora obavljati poslove u punom radnom vremenu – članak 550. i 571. ZTK-a2.000,00 kn
10.Odobrenje operativnih pravila rada i značajnih izmjena i dopuna operativnih pravila rada središnjeg depozitorija – članak 551. i 566. ZTK-a32.000,00 kn
11.Odobrenje zahtjeva za skraćivanjem razdoblja savjetovanja sa članovima središnje druge ugovorne strane kod donošenja ili značajnih promjena izmjena i dopuna operativnih pravila rada – članak 551. i 566. ZTK-a2.000,00 knČlanak 7.

Obveznici su osobe iz članka 4. Zakona o provedbi Uredbe o indeksima, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Odobrenje zahtjeva za prijavu i/ili registraciju pravne ili fizičke osobe koja namjerava djelovati kao administrator (ključne vrijednosti (čl. 20. Uredbe o indeksima) i značajne vrijednosti (čl. 24. Uredbe o indeksima)) – članak 5. stavak 1. točka 47. Zakona o provedbi Uredbe o indeksima30.000,00 kn
2.Odobrenje zahtjeva za prijavu i/ili registraciju pravne ili fizičke osobe koja namjerava djelovati kao administrator (neznačajne vrijednosti (čl. 26. Uredbe o indeksima) – članak 5. stavak 1. točka 47. Zakona o provedbi Uredbe o indeksima15.000,00 kn
3.Odlučivanje o zahtjevu za izuzeća od posebnih zahtjeva za značajne referentne vrijednosti – članak 5. stavak 1. točka 33. Zakona o provedbi Uredbe o indeksima4.000,00 kn
4.Odlučivanje o zahtjevu za priznanjem administratora smještenog u trećoj zemlji – članak 5. stavak 1. točka 41. Zakona o provedbi Uredbe o indeksima15.000,00 kn


Članak 8.

(1) Obveznici prema Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (dalje u tekstu: ZOIFJP) su stranke koje se Hanfi obraćaju sa zahtjevom i/ili putem obavijesti, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Odobrenje za rad društva za upravljanje – članak 23. stavak 1. ZOIFJP-a20.000,00 kn
2.Proširenje odobrenja za rad društva za upravljanje – članak 24. stavak 1. ZOIFJP-a8.000,00 kn
3.Odobrenje za statusne promjene društva za upravljanje (pripajanje, spajanje i podjela) – članak 32. ZOIFJP-a8.000,00 kn
4.Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje – članak 39. stavak 1. ZOIFJP-a8.000,00 kn
5.Odobrenje izuzeća od primjene odredbi članka 53. stavka 2. točaka 3. i 4. ZOIFJP-a za funkciju praćenja usklađenosti – članak 53. stavak 4. ZOIFJP-a2.000,00 kn
6.Odobrenje za delegiranje poslova društva za upravljanje – članak 69. stavak 1. ZOIFJP-a4.000,00 kn
7.Odobrenje za stjecanje odnosno povećanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje – članak 74. stavak 1. ZOIFJP-a15.000,00 kn
8.Odobrenje za preuzimanje upravljanja UCITS fondom/fondovima kod dobrovoljnog odnosno prisilnog prijenosa upravljanja – članak 85. stavak 2. i članak 93. stavak 1. ZOIFJP-a odnosno članak 132. ZOIFJP-a13.000,00 kn
9.Postupanje po obavijesti kod prekograničnog obavljanja djelatnosti društva za upravljanje iz Republike Hrvatske u drugoj državi članici – članci 123. do 125. ZOIFJP-a2.000,00 kn
10.Odobrenje društvu za upravljanje iz Republike Hrvatske za prekogranično osnivanje i/ili upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom u trećoj državi – članak 128. stavak 2. ZOIFJP-a13.000,00 kn
11.

Postupanje po obavijesti o namjeri društva za upravljanje iz države članice za trgovanje udjelima UCITS fonda osnovanog u državi članici na području Republike Hrvatske

U slučaju krovnih fondova, naknada se uvećava za drugi i svaki sljedeći podfond za

– članci 137. do 143. ZOIFJP-a

4.000,00 kn
1.000,00 kn
12.Odobrenje za osnivanje podružnice društva za upravljanje iz treće države u Republici Hrvatskoj – članak 144. stavak 3. ZOIFJP-a30.000,00 kn
13.Odobrenje društvu za upravljanje iz Republike Hrvatske, druge države članice odnosno treće države za trgovanje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države na području Republike Hrvatske – članak 146. stavak 1. ZOIFJP-a20.000,00 kn
14.

Postupanje po obavijesti društva za upravljanje iz Republike Hrvatske odnosno društva za upravljanje iz druge države članice, koje ima odobrenje Hanfe za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, i koje namjerava trgovati udjelima tog UCITS fonda u drugoj državi članici – članci 150. do 154. ZOIFJP-a

U slučaju više fondova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog fonda, naknada se za drugi i svaki idući fond/podfond uvećava za

2.000,00 kn
1.000,00 kn
15.

Postupanje po obavijesti društva za upravljanje iz Republike Hrvatske odnosno društva za upravljanje iz druge države članice, koje ima odobrenje Hanfe za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, i koje namjerava trgovati udjelima tog UCITS fonda u trećoj državi – članak 155. ZOIFJP-a

U slučaju više fondova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog fonda, naknada se za drugi i svaki idući fond/podfond uvećava za

5.000,00 kn
1.000,00 kn
16.Odobrenje za bitne promjene prospekta UCITS fonda – članak 192. stavak 1. ZOIFJP-a4.000,00 kn
17.Odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila UCITS fonda – članak 197. stavak 1. ZOIFJP-a4.000,00 kn
18.Odobrenje za promjenu depozitara UCITS fonda te bitne izmjene ugovora o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda – članak 217. stavak 2. ZOIFJP-a4.000,00 kn
19.

Odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom (uključuje odobrenje prospekta, pravila, izbor depozitara i odobrenje iz članka 256. ZOIFJP-a) – članak 243. stavak 1., članak 187., članak 196., članak 217. stavak 1. ZOIFJP-a odnosno članak 133. ZOIFJP-a

U slučaju krovnih fondova koji sadrže više podfondova, naknada se uvećava za drugi i svaki sljedeći podfond

17.000,00 kn
3.000,00 kn
20.Odobrenje ulaganja do 100% neto imovine UCITS fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, treća država, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave tih država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica – članak 256. ZOIFJP-a2.500,00 kn
21.Odobrenje za pripajanje UCITS fonda (za svaki UCITS fond prenositelj posebno) – članak 267. ZOIFJP-a4.000,00 kn
22.Odobrenje za spajanje UCITS fonda (za svaki UCITS fond koji se spaja posebno) – članak 285. stavak 1. ZOIFJP-a4.000,00 kn
23.Odobrenje za pripajanje ili spajanje s UCITS fondom iz druge države članice pri čemu je UCITS fond iz Republike Hrvatske fond prenositelj – članak 289. stavak 5. ZOIFJP-a6.000,00 kn
24.Odobrenje za osnivanje i upravljanje napajajućim UCITS fondom odnosno odobrenje za preoblikovanje postojećeg UCITS fonda u napajajući UCITS fond – članak 294. ZOIFJP-a13.000,00 kn
25.Odobrenje za promjenu glavnog UCITS fonda – članak 295. stavak 2. ZOIFJP-a, članak 322. stavak 2. točke 2. i 3. ZOIFJP-a4.000,00 kn
26.Odobrenja za nastavak ulaganja napajajućeg UCITS fonda u isti glavni UCITS fond koji je prošao statusnu promjenu – članak 322. stavak 2. točka 1. ZOIFJP-a4.000,00 kn
(2) Kada društvo za upravljanje u skladu sa člankom 13. stavkom 1. ZOIFJP-a obavlja i druge djelatnosti, za svakog kandidata za člana uprave se plaća jedna naknada za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

Članak 9.

(1) Obveznici prema Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima (dalje u tekstu: ZAIF) su stranke koje se Hanfi obraćaju sa zahtjevom i/ili putem obavijesti, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Odobrenje za rad malog UAIF-a – članak 16. stavak 2. ZAIF-a8.000,00 kn
2.Odobrenje za rad srednjeg UAIF-a – članak 17. stavak 4. ZAIF-a13.000,00 kn
3.

Odobrenje za rad velikog UAIF-a

– članak 18. stavak 3. i članak 28. stavak 1. ZAIF-a

20.000,00 kn
4.Odobrenje za promjenu kategorije mali/srednji UAIF
u veliki UAIF – članak 19. stavak 1. ZAIF-a
5.000,00 kn
5.Odobrenje za promjenu kategorije mali UAIF srednji UAIF – članak 19. stavak 5. ZAIF-a5.000,00 kn
6.

Proširenje odobrenja za rad UAIF-a

– članak 36. stavak 1. ZAIF-a

8.000,00 kn
7.Odobrenje za statusne promjene UAIF-a (pripajanje, spajanje i podjela) – članak 38. ZAIF-a8.000,00 kn
8.Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a –
članak 45. stavak 1. ZAIF-a
8.000,00 kn
9.Odobrenje za delegiranje poslova UAIF-a koji upravlja AIF-om čiji se udjeli nude javnom ponudom – članak 71. stavak 2. ZAIF-a4.000,00 kn
10.Odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om/AIF-ovima (dobrovoljni ili prisilni prijenos poslova upravljanja) – članak 79. stavak 1., 2. i 4.
ZAIF-a te članak 85. stavak 2. i članak 93. ZOIFJP-a
13.000,00 kn
11.Odobrenje za osnivanje zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću – članak 108. stavak 1. ZAIF-a17.000,00 kn
12.

Postupanje po obavijesti UAIF-a iz Republike Hrvatske o namjeri trgovanja udjelima AIF-a iz druge države članice na području Republike Hrvatske

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članak 118. ZAIF-a

13.000,00 kn
1.000,00 kn
13.

Postupanje po obavijesti UAIF-a iz Republike Hrvatske o namjeri trgovanja udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske ili druge države članice na području države članice

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članci 119. ZAIF-a

8.000,00 kn
1.000,00 kn
14.Postupanje po obavijesti UAIF-a iz Republike Hrvatske o namjeri obavljanja djelatnosti na području druge države članice izravno ili putem podružnice – članci 120. ZAIF-a13.000,00 kn
15.

Postupanje po obavijesti o namjeri UAIF-a iz druge države članice za trgovanje udjelima AIF-a osnovanog u državi članici na području Republike Hrvatske

U slučaju krovnih AIF-ova, naknada se uvećava za drugi i svaki sljedeći podfond za

– članak 122. ZAIF-a

4.000,00 kn
1.000,00 kn
16.

Postupanje po obavijesti UAIF-a iz Republike Hrvatske koji namjerava trgovati udjelima AIF-a iz treće države u Republici Hrvatskoj

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članak 124. ZAIF-a

20.000,00 kn
1.000,00 kn
17.

Postupanje po obavijesti UAIF-a iz Republike Hrvatske koji namjerava trgovati udjelima AIF-a iz treće države u drugoj državi članici

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članak 125. ZAIF-a

15.000,00 kn
1.000,00 kn
18.

Postupanje po obavijesti UAIF-a koji namjerava trgovati udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske u trećoj državi

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članak 126. ZAIF-a

8.000,00 kn
500,00 kn
19.Odobrenje za rad UAIF-u iz treće države – članak 127. ZAIF-a60.000,00 kn
20.Postupanje po obavijesti UAIF-a iz treće države kod promjene strategije nuđenja udjela – članak 134. stavak 2. ZAIF-a15.000,00 kn
21.Postupanje po zahtjevu UAIF-a iz treće države kod promjene strategije nuđenja udjela – članak 135. stavak 3. ZAIF-a20.000,00 kn
22.

Postupanje po obavijesti UAIF-a iz treće države s Europskom putovnicom kojem je Republika Hrvatska referentna država

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članci 138. i 139. ZAIF-a

60.000,00 kn
1.000,00 kn
23.Obrada zahtjeva UAIF-a iz treće države kojem je Republika Hrvatska referentna država koji namjerava upravljati AIF-om osnovanim u drugoj državi članici na području druge države članice – članak 140. ZAIF-a60.000,00 kn
24.

Postupanje po obavijesti referentne države članice kada UAIF iz treće države namjerava u Republici Hrvatskoj nuditi udjele AIF-a, putem podružnice ili izravno

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članak 141. stavak 2. ZAIF-a

60.000,00 kn
1.000,00 kn
25.Odobrenje UAIF-u iz Republike Hrvatske koji u Republici Hrvatskoj namjerava nuditi udjele AIF-a malim ulagateljima – članak 151. stavak 1. ZAIF-a8.000,00 kn
26.Odobrenje UAIF-u iz druge države članice koji u Republici Hrvatskoj namjerava nuditi udjele AIF-a malim ulagateljima – članak 151. stavak 1. ZAIF-a15.000,00 kn
27.Odobrenje izrade i/ili bitnih promjena prospekta AIF-a s javnom ponudom – članak 164. stavak 2. ZAIF-a te članak 187. i članak 192. stavak 1. ZOIFJP-a4.000,00 kn
28.Odobrenje za promjenu depozitara za AIF – članak 188. stavak 2. i članak 204. stavak 1. ZAIF-a4.000,00 kn
29.

Odobrenje za osnivanje i upravljanje AIF-om bez pravne osobnosti – članak 209. stavak 1. ZAIF-a (obuhvaća i odobrenje na pravila AIF-a, izbor depozitara za AIF, za prospekt AIF-a te za nuđenje udjela AIF-a malim ulagateljima, kada je to primjenjivo)

U slučaju krovnih AIF-ova koji sadrže više pod-AIF-ova, naknada se uvećava za drugi i svaki sljedeći pod-AIF

17.000,00 kn
3.000,00 kn
30.Odobrenje AIF-u bez pravne osobnosti s privatnom ponudom da postane AIF bez pravne osobnosti s javnom ponudom – članak 219. stavak 1. ZAIF-a4.000,00 kn
31.Odobrenje AIF-u bez pravne osobnosti s javnom ponudom da postane AIF bez pravne osobnosti s privatnom ponudom – članak 219. stavak 3. ZAIF-a4.000,00 kn
32.Odobrenje AIF-u s pravnom osobnošću s privatnom ponudom da postane AIF s pravnom osobnošću s javnom ponudom – članak 219. stavak 5. ZAIF-a4.000,00 kn
33.Odobrenje AIF-u s pravnom osobnošću s javnom ponudom da postane AIF s pravnom osobnošću s privatnom ponudom – članak 219. stavak 5. ZAIF-a4.000,00 kn
34.Odobrenje otvorenom AIF-u bez pravne osobnosti s privatnom ponudom za preoblikovanje u UCITS fond – članak 219. stavak 6. ZAIF-a4.000,00 kn
35.Odobrenje otvorenom AIF-u bez pravne osobnosti s javnom ponudom za preoblikovanje u UCITS fond – članak 219. stavak 7. ZAIF-a4.000,00 kn
36.

Odobrenje za statusne promjene AIF-a bez pravne osobnosti (pripajanje ili spajanje) – članak 220. stavak 1. ZAIF-a

Naknada se plaća posebno za svaki AIF koji se pripaja/spaja

4.000,00 kn
37.

Odobrenje za statusne promjene zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću (pripajanje ili spajanje) – članak 220. stavak 5. ZAIF-a

Naknada se plaća posebno za svaki AIF koji se pripaja/spaja

4.000,00 kn
38.Odobrenjeza pripajanje ili spajanje s otvorenim AIF-om države članice u kojoj je otvoreni AIF iz Republike Hrvatske AIF prenositelj – članak 220. ZAIF-a6.000,00 kn
39.Odobrenje za osnivanje napajajućeg AIF-a – članak 221. stavak 1. ZAIF-a13.000,00 kn
(2) U slučaju osnivanja AIF-a, naknada za odobrenje prospekta (ako je AIF s javnom ponudom) te za odobrenje za pravila i izbor depozitara AIF-a iz točaka 26. stavka 1. ovoga članka ne plaćaju se zasebno, već su obuhvaćene naknadom koja se plaća za odobrenje iz točke 11., odnosno točke 28. stavka 1. ovoga članka.

(3) Kada UAIF u skladu sa člankom 11. stavkom 1. ZAIF-a obavlja i druge djelatnosti, za svakog kandidata za člana uprave se plaća jedna naknada za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

Članak 10.

(1) Obveznici su prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: ZOMF), stranke koje se Hanfi obraćaju sa zahtjevima za usluge kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Prethodno odobrenje za svaku promjenu u temeljnom kapitalu mirovinskog društva – članak 9. stavak 2. ZOMF-a10.000,00 kn
2.Odobrenje za osnivanje i rad mirovinskog društva (odobrenje za rad) – članak 10. stavak 1. ZOMF-a20.000,00 kn
3.Proširenje odobrenja za rad za obavljanje djelatnosti iz članka 7. ZOMF-a na koje se ranije izdano odobrenje ne odnosi – članak 10. stavak 7. i 9. ZOMF-a8.000,00 kn
4.Odobrenje za svaku transakciju dionicama ili poslovnim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture određenog mirovinskog društva utemeljene na pravnom poslu – članak 20. stavak 1. ZOMF-a8.000,00 kn
5.Prethodno odobrenje mirovinskom društvu za stjecanje dijela ili cjelokupnog vlasničkog udjela drugoga mirovinskog društva – članak 27. stavak 1. ZOMF-a100.000,00 kn
6.Odobrenje za statusne promjene mirovinskog društva (pripajanje, spajanje, podjela ili preoblikovanje) – članak 28. stavak 1. ZOMF-a8.000,00 kn
7.Pristupanje ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova – članak 31. stavak 7. ZOMF-a1.500,00 kn
8.Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva – članka 34. stavak 1. ZOMF-a8.000,00 kn
9.Odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva – članka 41. stavak 1. ZOMF-a5.000,00 kn
10.Odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja mirovinskim fondovima (dobrovoljni prijenos poslova upravljanja) – članak 69. stavak 2. ZOMF-a13.000,00 kn
11.Odobrenje za upravljanje mirovinskim fondovima u slučaju prisilnog prijenosa poslova upravljanja mirovinskim fondovima – članak 76. stavak 1. ZOMF-a17.000,00 kn
12.Odobrenje za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima – članak 82. stavak 1. i članak 83. stavak 1. ZOMF-a17.000,00 kn
13.Odobrenje statuta i izmjena i dopuna statuta mirovinskog fonda – članak 139. stavak 2. i 4. ZOMF-a4.000,00 kn
14.Odobrenje za pripajanje (za svaki mirovinski fond prenositelj posebno) – članak 151. stavak 6. točka 2. i 3., u svezi s članak 155. stavak 1. i 2. ZOMF-a4.000,00 kn
15.Odobrenje na izbor ili promjenu depozitara mirovinskog fonda – članak 171. stavak 1. i 187. stavak 1. ZOMF-a4.000,00 kn


(2) U slučaju osnivanja mirovinskog fonda, naknada za odobrenje statuta mirovinskog fonda i za izbor depozitara iz točaka 13. i 15. stavka 1. ovoga članka ne plaćaju se zasebno, već su obuhvaćene naknadom koja se plaća za odobrenje osnivanja mirovinskog fonda iz točke 12. stavka 1. ovoga članka.

(3) Kada mirovinsko društvo u skladu sa ZOMF-om obavlja više djelatnosti, za svakog kandidata se plaća jedna naknada za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

Članak 11.

(1) Obveznici su prema Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: ZDMF), stranke koje se Hanfi obraćaju sa zahtjevima za usluge kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Postupanje po obavijesti mirovinskog društva iz Republike Hrvatske za izravno ili putem podružnice u državi članici domaćinu upravljanje mirovinskim programom za pokrovitelja iz druge države članice – članak 12. ZDMF-a3.000,00 kn
2.Postupanje po obavijesti mirovinskog društva iz druge države članice za upravljanje zatvorenim mirovinskim fondom čiji je pokrovitelj iz Republike Hrvatske – članci 13. i 14. ZDMF-a15.000,00 kn
3.Obrada zahtjeva mirovinskog društva za odobrenje prekograničnog prijenosa – članak 14.a – 14.e ZDMF-a20.000,00 kn
4.Odobrenje za osnivanje i rad mirovinskog društva (odobrenje za rad) – članak 21. i članak 39. stavak 3. ZDMF-a20.000,00 kn
5.Proširenje odobrenja za rad mirovinskog društva za obavljanje djelatnosti iz članka 11. ZDMF-a na koje se ranije izdano odobrenje ne odnosi – članak 22. stavak 1. i 3. ZDMF-a8.000,00 kn
6.Prethodno odobrenje mirovinskom društvu za stjecanje dijela ili cijelokupnog vlasničkog udjela drugoga mirovinskog društva – članak 38. stavak 1. ZDMF-a17.000,00 kn
7.Odobrenje za statusne promjene mirovinskog društva (pripajanje, spajanje, podjela ili preoblikovanje) – članak 39. stavak 1. ZDMF-a8.000,00 kn
8.Pristupanje ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova – članak 42. stavak 7. ZDMF-a1.500,00 kn
9.Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva – članak 45. stavak 1. ZDMF-a8.000,00 kn
10.Prethodno odobrenje za delegiranje administrativnih poslova mirovinskog društva iz članka 11. stavka 3. točaka 2., 3., 7., 8. i 11. ZDMF-a – članak 76. stavak 1. ZDMF-a4.000,00 kn
11.Odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu – članak 79. stavak 1. ZDMF-a15.000,00 kn
12.Odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja mirovinskim fondom/fondovima (dobrovoljni ili prisilni prijenos poslova upravljanja) – članak 87. stavak 2. i 94. stavak 5. ZDMF-a13.000,00 kn
13.Odobrenje za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima – članak 100. stavak 1. i 4. ZDMF-a17.000,00 kn
14.Odobrenje na izradu i/ili bitne promjene prospekta mirovinskog fonda – članak 170. stavak 1. i 177. stavak 1. ZDMF-a4.000,00 kn
15.Odobrenje statuta i izmjena ili dopuna statuta mirovinskog fonda – članak 179. stavak 2. i 179. stavka 3. ZDMF-a4.000,00 kn
16.Odobrenje za podjelu mirovinskog fonda – članak 207. stavak 1. i 4. i članak 232. stavak 1. ZDMF-a5.000,00 kn
17.Odobrenje za pripajanje (za svaki mirovinski fond prenositelj posebno) – članak 207. stavak 1. i 4. i članak 217. ZDMF-a4.000,00 kn
18.Odobrenje za spajanje (za svaki mirovinski fond koji se spaja posebno) – članak 207. stavak 1. i 4. i članak 231. stavak 1. ZDMF-a2.000,00 kn
19.Odobrenje za preoblikovanje zatvorenog mirovinskog fonda u otvoreni mirovinski fond – članak 207. stavak 2. i 4. ZDMF-a5.000,00 kn
20.Odobrenje na izbor ili promjenu depozitara mirovinskog fonda – članak 246. stavak 1. i 262. stavak 1. ZDMF-a4.000,00 kn
21.Odobrenje na plan oporavka iz članka 270. stavka 1. ZDMF-a – članak 270. stavak 2. ZDMF-a1.000,00 kn(2) U slučaju osnivanja mirovinskog fonda, naknada za odobrenje prospekta mirovinskog fonda, statuta mirovinskog fonda i za izbor depozitara iz točaka 14., 15. i 20. stavka 1. ovoga članka ne plaćaju se zasebno, već su obuhvaćene naknadom koja se plaća za odobrenje osnivanja mirovinskog fonda iz točke 13. stavka 1. ovoga članka.

(3) Kada mirovinsko društvo u skladu sa ZDMF-om obavlja više djelatnosti, za svakog kandidata se plaća jedna naknada za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

Članak 12.

Obveznici su prema Zakonu o osiguranju (dalje u tekstu: ZOS) i Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu (dalje u tekstu: ZOOP), stranke koje se Hanfi obraćaju sa zahtjevima, prijavama za provjeru stručnih znanja i putem obavijesti koje dostavljaju nadzorna tijela iz drugih država članica i to za usluge kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Izdavanje odobrenja subjektu posebne namjene za preuzimanje rizika društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje – članak 14. stavak 1. ZOS-a17.000,00 kn
2.Izdavanje odobrenja društvu za osiguranje za obavljanje poslova osiguranja – članak 24. stavak 2. ZOS-a
3.za skupinu neživotnih osiguranja – članak 24. stavak 2. alineja 1. ZOS-a i za dvije ili više vrsta neživotnih osiguranja40.000,00 kn
4.za skupinu životnih osiguranja – članak 24. stavak 2. alineja 2. ZOS-a i za dvije ili više vrsta životnih osiguranja40.000,00 kn
5.za jednu vrstu osiguranja unutar skupine neživotnog ili životnog osiguranja – članak 24. stavak 2. alineja 3. ZOS-a25.000,00 kn
6.za rizike koji pripadaju određenoj vrsti osiguranja – članak 24. stavak 2. alineja 4. i za podskupine neživotnih osiguranja iz članka 24. stavaka 3. ZOS-a – članak 24. stavak 2. alineja 5. ZOS-a25.000,00 kn
7.Izdavanje odobrenja društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje za obavljanje poslova reosiguranja – članak 24. stavak 7. ZOS-a i članak 24. stavak 9. ZOS-a
8.za skupinu neživotnih osiguranja40.000,00 kn
9.za skupinu životnih osiguranja ili40.000,00 kn
10.za skupinu životnih i skupinu neživotnih osiguranja50.000,00 kn
11.Izdavanje potvrde o izdanim dozvolama, odobrenjima ili suglasnostima društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje, društvu za uzajamno osiguranje ili za izdavanje potvrde o udjelu društva za osiguranje u premiji svih društava za osiguranje – podataka o ostvarenoj dobiti prema financijskim izvještajima i slično1.000,00 kn
12.

Izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje – članak 36. stavak 1. ZOS-a

Izdavanje odobrenja imatelju kvalificiranih udjela za svako daljnje stjecanje dionica društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje – članak 36. stavak 2., stavak 3., stavak 4. i stavak 6. ZOS-a

15.000,00 kn
13.Izdavanje odobrenja za pripajanje, spajanje i podjelu društva za osiguranje odnosno društava za reosiguranje – članak 48.stavak 1. ZOS-a45.000,00 kn
14.

Izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave/izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje – članak 52. stavak 1. ZOS-a i

Izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za uzajamno osiguranje – članak 365. ZOS-a

8.000,00 kn
15.Obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za osiguranje iz Republike Hrvatske o obavljanju poslova osiguranja u toj državi članici preko podružnice, odnosno obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za reosiguranje o obavljanju poslova reosiguranja u toj državi članici preko podružnice – članak 62. stavak 2. ZOS-a6.500,00 kn
16.Nova obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za osiguranje iz Republike Hrvatske o obavljanju poslova osiguranja u toj državi članici preko podružnice, odnosno obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za reosiguranje o obavljanju poslova reosiguranja u toj državi članici preko podružnice, a koja se odnosi na proširenje djelatnosti – članak 62. stavak 7. ZOS-a2.000,00 kn
17.Obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za osiguranje iz Republike Hrvatske o neposrednom obavljanju poslova osiguranja u toj državi članici – članak 63. stavak 2. ZOS-a2.500,00 kn
18.Nova obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za osiguranje iz Republike Hrvatske o neposrednom obavljanju poslova osiguranja u toj državi članici, a koja se odnosi na proširenje djelatnosti – članak 63. stavak 5. ZOS-a1.000,00 kn
19.Izdavanje dozvole društvu za osiguranje za osnivanje podružnice u trećoj državi – članak 65. stavak 2. ZOS-a5.000,00 kn
20.Izdavanje suglasnosti za preuzimanje funkcije predstavnika iz članka 70. stavka 1. i 4. ZOS-a1.000,00 kn
21.Izdavanje odobrenja društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje iz treće države za obavljanje poslova osiguranja preko podružnice osnovane u Republici Hrvatskoj – članak 78. stavak 1. ZOS-a i za naknadno izdavanje odobrenja kojim se mijenja djelatnost podružnice20.000,00 kn
22.Izdavanje odobrenja društvu za osiguranje iz treće države pogodnosti iz članka 81. stavka 1. ZOS-a3.000,00 kn
23.Izdavanje dozvole za osnivanje podružnice društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje Švicarske konfederacije na području Republike Hrvatske – članak 85. ZOS-a i za naknadno izdavanje odobrenja kojim se mijenja djelatnost podružnice – članak 85. stavak 9. ZOS-a20.000,00 kn
24.Izdavanje odobrenja za prijenos i preuzimanje portfelja osiguranja ili reosiguranja – članak 86. do 90. ZOS-a15.000,00 kn
25.Izdavanje odobrenja za primjenu prilagodbe za uravnoteženje na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa – članak 111. stavak 2. ZOS-a4.000,00 kn
26.Izdavanje odobrenja za primjenu prilagodbe za volatilnost na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa u izračunu najbolje procjene – članak 113. stavak 1. ZOS-a4.000,00 kn
27.Izdavanje odobrenja za stavke pomoćnih vlastitih sredstava – članak 124. 1. ZOS-a8.000,00 kn
28.Izdavanje odobrenja za razvrstavanje vlastitih sredstava u skladu s kriterijima iz članka 126. ZOS-a – članak 125. stavak 5. ZOS-a8.000,00 kn
29.Izdavanje odobrenja za uporabu specifičnih parametara unutar standardne formule pri izračunu modula preuzetog rizika životnog osiguranja – članak 135. stavak 7. ZOS-a20.000,00 kn
30.Izdavanje odobrenja za uporabu specifičnih parametara unutar standardne formule pri izračunu modula preuzetog rizika neživotnog osiguranja – članak 135. stavak 7. ZOS-a20.000,00 kn
31.Izdavanje odobrenja za uporabu specifičnih parametara unutar standardne formule pri izračunu modula preuzetog rizika zdravstvenog osiguranja – članak 135. stavak 7. ZOS-a20.000,00 kn
32.Izdavanje odobrenja za uporabu potpunog ili djelomičnog unutarnjeg modela za izračun potrebnog solventnog kapitala – članak 143. stavak 1. ZOS-a70.000,00 kn
33.Izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara – članak 186. stavak 2. ZOS-a i izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 55. ZMOD-a3.000,00 kn
34.Izdavanje odobrenja za stavke vlastitih sredstava posredničkog osigurateljnog holdinga ili posredničkog mješovitog financijskog holdinga – članak 311. stavak 2. ZOS-a8.000,00 kn
35.Izdavanje suglasnosti za uporabu unutarnjeg modela za izračunavanje konsolidiranog potrebnog solventnog kapitala grupe, kao i potrebnog solventnog kapitala društva za osiguranje i društva za reosiguranje u grupi – članak 316. stavak 1. ZOS-a45.000,00 kn
36.Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja društvu za uzajamno osiguranje – članak 357. stavak 2. ZOS-a8.000,00 kn
37.Izdavanje odobrenja za izmjenu statuta u dijelu koji se odnosi na račune članova društva za uzajamno osiguranje – članak 361. stavak 2. alineja 3. ZOS-a4.000,00 kn
38.Izdavanje odobrenja za prijenos i preuzimanje portfelja društva za uzajamno osiguranje – članak 369. stavak 1. ZOS-a, a u svezi s člancima 86. – 90. ZOS-a13.000,00 kn
39.Izdavanje odobrenju o statusnim promjenama društva za uzajamno osiguranje – članak 370. ZOS-a, a u svezi s odredbom članka 48. ZOS-a16.000,00 kn
40.Izdavanje odobrenja za preoblikovanje društva za uzajamno osiguranje u dioničko društvo za osiguranje – članak 372. stavak 4. ZOS-a13.000,00 kn
41.Provjera stručnih znanja fizičkih osoba za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja – članak 412. stavak 3. ZOS-a1.200,00 kn
42.Izdavanje suglasnosti kreditnoj instituciji za obavljanje poslova distribucije osiguranja – članak 407. stavak 1. ZOS-a4.000,00 kn
43.Izdavanje dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja Financijskoj agencijii, HP-Hrvatskoj pošti d.d. i investicijskim društvima – članak 407. stavak 1. ZOS-a8.000,00 kn
44.Izdavanje dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja – članak 412. stavak 2. ZOS-a
44.aIzdavanje dozvole za obavljanje poslova distribucije u osiguranju društvu za zastupanje u osiguranju5.000,00 kn
44.bIzdavanje dozvole za obavljanje poslova distribucije u osiguranju i/ili reosiguranju društvu za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju5.000,00 kn
44.cIzdavanje dozvole za obavljanje poslova distribucije u osiguranju sporednom posredniku u osiguranju3.000,00 kn
45.Izdavanje dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja vlasniku obrta za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja – članak 412. stavak 2. ZOS-a i članak 405. stavak 7. ZOS-a3.000,00 kn
46.Izdavanje dozvole za spajanje društava za zastupanje u osiguranju odnosno društava za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju – članak 409. stavak 3. ZOS-a2.500,00 kn
47.

Obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i posredniku ili sporednom posredniku iz Republike Hrvatske o obavljanju poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja u toj državi članici neposredno – članak 416. stavak 1. ZOS-a i

Obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i posredniku ili sporednom posredniku iz Republike Hrvatske o obavljanju poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja u toj državi članici preko podružnice – članak 418. stavak 1. ZOS-a 1.000,00 kn

1.000,00 kn
48.Izdavanje odobrenja za primjenu prijelazne mjere za relevantne vremenske strukture bezrizične kamatne stope – članak 455. stavak 1. ZOS-a4.000,00 kn
49.Izdavanje odobrenja za primjenu prijelazne mjere na tehničke pričuve – članak 456. stavak 1. ZOS-a4.000,00 kn

Članak 13.

Obveznici su prema Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima (dalje u tekstu: ZMOD), stranke koje se Hanfi obraćaju sa zahtjevima za usluge kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Izdavanje odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva za obavljanje svih poslova iz članka 9. stavak 1. ZMOD-a30.000,00 kn
2.Izdavanje odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva za isplatu mirovina u okviru obveznog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju individualne kapitalizirane štednje člana obveznog mirovinskog fonda iz članka 9. stavak 1. točka 1. ZMOD-a22.000,00 kn
3.Izdavanje odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva za isplatu mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju individualizirane kapitalizirane štednje člana otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda iz članka 9. stavak 1. točka 2. ZMOD-a22.000,00 kn
4.Izdavanje odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva za isplatu mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju individualne kapitalizirane štednje člana zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda iz članka 9. stavak 1. točka 3. ZMOD-a22.000,00 kn
5.Izdavanje odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva za isplatu mirovina na temelju izravnih jednokratnih uplata osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo iz članka 9. stavak 1. točka 4. ZMOD-a22.000,00 kn
6.Izdavanje odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva za obavljanje i drugih poslova vezano za poslove mirovinskog osiguranja, ako naknada nije za to propisana drugim zakonom10.000,00 kn
7.Izdavanje odobrenja za prijenos portfelja obveza mirovinskog programa u drugoj državi članici – članak 11. b. ZMOD-a15.000,00 kn
8.Postupanje po obavijesti za obavljanje poslova isplate mirovina povezane s dobrovoljnim zatvorenim mirovinskim fondovima putem podružnice ili izravno u drugoj državi članici – članak 11. stavak 2. ZMOD-a2.000,00 kn
9.Izdavanje rješenja o odobrenju za pripajanje, spajanje i podjelu mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 35.a stavak 1. ZMOD-a 45.000,00 kn
10.Izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu – članak 26. stavak 1. ZMOD-a15.000,00 kn
11.Izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi – članak 35. stavak 1. ZMOD-a15.000,00 kn
12.Pristupanje ispitu za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom – članak 38. stavak 2. ZMOD-a1.500,00 kn
13.Izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 41. stavak 2. ZMOD-a8.000,00 kn
14.Izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 55. ZMOD-a i izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara – članak 186 stavak 2. ZOS-a3.000,00 kn
15.Izdavanje odobrenja za prijenos portfelja ugovora – članak 58. ZMOD-a15.000,00 kn
16.Izdavanje odobrenja za preuzimanje portfelja ugovora – članak 59. ZMOD-a15.000,00 kn
17.Izdavanje odobrenja za izdvajanje poslova ili funkcija – članak 64. stavak 1. ZMOD-a15.000,00 kn
18.Prethodna suglasnost za uključivanje vrijednosti tehničke pričuve koja u izračunu ne uzima u obzir stvarni trošak odnosno dio stvarnog troška pribave osiguranja umanjena za vrijednost tehničke pričuve koja u izračunu uzima u obzir stvarni trošak pribave osiguranja kao stavke dopunskog kapitala – članak 77. stavak 4. ZMOD-a2.000,00 knČlanak 14.

Obveznici su prema o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (dalje u tekstu: ZDODM), stranke koje se Hanfi obraćaju sa zahtjevima za usluge kako slijedi:

BRNAKNADA
1.Izdavanje prethodne suglasnosti društvu za dokup mirovine za kupnju dijela ili cjelokupnog vlasničkog udjela drugog takvog društva – članak 5. stavak 1. ZDODM-a8.000,00 kn
2.Izdavanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti društva za dokup mirovine – članak 8. stavak 2. ZDODM-a25.000,00 kn
3.Izdavanje suglasnosti za ulaganje imovine za isplatu dokupljenih mirovina u druge oblike imovine – članak 25. stavak 4. ZDODM-a25.000,00 kn
4.Izdavanje odobrenja za rad na temelju izvješća o usklađenju poslovanja s odredbama ZDODM-a i dokaza o izvršenom usklađenju – članak 36. stavak 3. i 4. ZDODM-a2.000,00 kn


Članak 15.

(1) Obveznici su prema Zakonu o leasingu (dalje u tekstu: ZOL) su stranke koje se Hanfi obraćaju sa zahtjevima za usluge kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Odobrenje za obavljanje poslova leasinga (financijskog i/ili operativnog leasinga) – članak 3. stavak 1., članak 26. stavak 1. u vezi s člancima 5. i 8. ZOL-a20.000,00 kn
2.Naknadno odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga – članak 3. stavak 1., članak 26. stavak 1. u vezi s člancima 5. i 8. ZOL-a8.000,00 kn
3.Naknadno odobrenje za obavljanje poslova operativnog leasinga – članak 3. stavak 1., članak 26. stavak 1. u vezi s člancima 5. i 8. ZOL-a8.000,00 kn
4.Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu – članak 16. stavak 1. ZOL-a15.000,00 kn
5.Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela leasing društva u drugoj pravnoj osobi – članak 25. stavak 1. ZOL-a10.000,00 kn
6.Suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave i za osobe ovlaštene za vođenje poslova podružnice – članak 35. stavak 1. ZOL-a i članak 50. stavak 1. ZOL-a8.000,00 kn
7.Odobrenje za osnivanje podružnice leasing društva iz Republike Hrvatske u trećoj državi (za poslove financijskog i/ili operativnog leasinga) – članak 45. stavak 2. ZOL-a12.000,00 kn
8.Naknadno odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga podružnici leasing društva iz Republike Hrvatske u trećoj državi – članak 45. stavak 2. ZOL-a6.000,00 kn
9Naknadno odobrenje za obavljanje poslova operativnog leasinga podružnici leasing društva iz Republike Hrvatske u trećoj državi – članak 45. stavak 2. ZOL-a6.000,00 kn
10.Odobrenje za osnivanje podružnice na području Republike Hrvatske leasing društva iz treće države i države članice (za poslove financijskog i/ili operativnog leasinga) – članak 48. stavak 2. ZOL-a15.000,00 kn
11.Naknadno odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga na području Republike Hrvatske za podružnicu leasing društva iz treće države i države članice – članak 48. stavak 2. ZOL-a7.500,00 kn
12.Naknadno odobrenje za obavljanje poslova operativnog leasinga na području Republike Hrvatske za podružnicu leasing društva iz treće države i države članice – članak 48. stavak 2. ZOL-a7.500,00 kn
13.Odobrenje za osnivanje podružnice leasing društva iz Republike Hrvatske u državi članici (za poslove financijskog i/ili operativnog leasinga) – članak 44. stavak 3. ZOL-a12.000,00 kn
14.Naknadno odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga za podružnicu leasing društva iz Republike Hrvatske u državi članici – članak 44. stavak 3. ZOL-a6.000,00 kn
15.Naknadno odobrenje za obavljanje poslova operativnog leasinga za podružnicu leasing društva iz Republike Hrvatske u državi članici – članak 44. stavak 3. ZOL-a6.000,00 kn
16.Suglasnost leasing društvu za prijenos poslovanja – članak 30. stavak 6. i članak 103. stavak 6. ZOL-a8.000,00 kn
17.Suglasnost za pripajanje, spajanje ili podjelu društva ili drugu statusnu promjenu – članak 31. stavak 1. i 4. ZOL-a8.000,00 kn
18.Rješenje o ukidanju odobrenja za obavljanje poslova leasinga – članak 30. stavak 4. ZOL – a8.000,00 kn
19.Obavijest Hanfe tijelu države članice nadležnom za poslove leasinga za osnivanje podružnice leasing društva iz Republike Hrvatske – članak 44. stavak 6. i 9. ZOL-a1.500,00 kn
20.Obavijest Hanfe tijelu treće države nadležnom za poslove leasinga za osnivanje podružnice leasing društva iz Republike Hrvatske – članak 45. stavak 5.1.500,00 kn
21.Izdavanje potvrde o izdanim odobrenjima za obavljanje poslova leasinga leasing društvu i podružnicama iz ovog članka Pravilnika1.000,00 kn(2) Obveznici prema članku 67. ZOL-a su leasing društvo iz članka 3. ZOL-a, leasing društvo države članice iz članka 46. ZOL-a,
podružnica leasing društva iz treće države iz članka 48. ZOL-a i kreditna institucija u skladu s propisima koji uređuju poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj koja obavlja poslove financijskog leasinga:

1.Naknada za vođenje Registra objekata leasinga – čl. 67. ZOL-a0,50 kn po objektu leasinga u ROL-u


(3) Naknada iz točke 1. stavka 2. ovog članka obračunava se i naplaćuje polugodišnje na temelju podataka o broju objekata leasinga po pojedinom obvezniku sa stanjem u Registru na dan 30. lipnja i 31. prosinca tekuće godine u roku od 15 (petnaest) dana od isteka obračunskog polugodišnjeg razdoblja.

(4) Iznimno, obveznici plaćanja naknade iz stavka 2. ovog članka oslobađaju se plaćanja naknade Hanfi ukoliko ista iznosi manje od 10 kuna.

Članak 16.

Obveznici prema Zakonu o faktoringu (dalje u tekstu: ZOF) su stranke koje se Hanfi obraćaju sa zahtjevima za usluge kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Odobrenje za obavljanje poslova faktoringa – članak 20. stavak 1., članak 39. stavak 1. u vezi s člankom 21. ZOF-a20.000,00 kn
2.Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu – članak 29. stavak 1. ZOF-a15.000,00 kn
3.Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela faktoring društva u drugoj pravnoj osobi – članak 38. stavak 1. ZOF-a10.000,00 kn
4.Suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave i za osobe ovlaštene za vođenje poslova podružnice – članak 48. stavak 1. ZOF-a i članak 63. stavak 1. ZOF-a8.000,00 kn
5.Odobrenje za osnivanje podružnice faktoring društva iz Republike Hrvatske u trećoj državi – članak 58. stavak 2. ZOF-a12.000,00 kn
6.Odobrenje za osnivanje podružnice na području Republike Hrvatske faktoring društva iz treće države i države članice – članak 61. stavak 2. ZOF-a15.000,00 kn
7.Odobrenje za osnivanje podružnice faktoring društva iz Republike Hrvatske u državi članici – članak 57. stavak 3. ZOF-a12.000,00 kn
8.Suglasnost faktoring društvu za prijenos poslovanja – članak 43. stavak 7. i članak 97. stavak 6. ZOF-a8.000,00 kn
9.Suglasnost za pripajanje, spajanje ili podjelu društva ili drugu statusnu promjenu – članak 44. stavci 1. i 4. ZOF-a8.000,00 kn
10.Rješenje o ukidanju odobrenja za obavljanje poslova faktoringa – članak 43. stavak 5. ZOF-a8.000,00 kn
11.Obavijest Hanfe tijelu države članice nadležnom za obavljanje poslova faktoringa za osnivanje podružnice faktoring društva iz Republike Hrvatske – članak 57. stavak 6. i 9. ZOF-a1.500,00 kn
12.Obavijest Hanfe tijelu treće države nadležnom za obavljanje poslova faktoringa za osnivanje podružnice faktoringa društva iz Republike Hrvatske – članak 58. stavak 5. ZOF-a1.500,00 kn
13.Izdavanje potvrde o izdanim odobrenjima za obavljanje poslova faktoringa faktoring društvu i podružnicama iz ovog članka Pravilnika1.000,00 knČlanak 17.

Obveznici su sve ostale stranke koje se na temelju ZTK-a, ZOMF-a, ZDMF-a ili ZMOD-a obraćaju Hanfi sa zahtjevom za usluge kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.

Pohađanje obrazovnog programa za:

– polaganje ispita za stjecanje kvalifikacija za pružanje investicijskih usluga – članak 99. stavak 2. ZTK-a

– stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova – članak 31. stavak 7. ZOMF-a i članak 42. stavak 7. ZDMF-a

– stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 38. stavak 7. ZMOD-a

5.000,00 kn


Članak 18.

Obveznici prema Zakonu o Hanfi su stranke koje se Hanfi obraćaju radi:

BR.NAKNADA
1.Izdavanja mišljenja pravnim i fizičkim osobama, članak 15. točka 9. Zakona o Hanfi4.000,00 kn
2.Izdavanja ovjerenih preslika rješenja, dozvola, ovlaštenja, uvjerenja i mišljenja20,00 kn i 0,60 kn po stranici akta
3.Izrade obične preslike dokumenta iz spisa predmeta0,60 kn po stranici spisa predmeta


Članak 19.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-08/01

Urbroj: 326-01-30-31-19-1

Zagreb, 7. ožujka 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.