Pravilnik o prijenosu upravljanja AIF-om

NN 26/2019 (15.3.2019.), Pravilnik o prijenosu upravljanja AIF-om

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

539

Na temelju članka 79. stavka 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. ožujka 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O PRIJENOSU UPRAVLJANJA AIF-om

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuje način dobrovoljnog i prisilnog prijenosa upravljanja AIF-om te prava i obveze UAIF-a prenositelja, UAIF-a preuzimatelja, ulagatelja te depozitara.

(2) Na dobrovoljni i prislilni prijenos upravljanja otvorenim AIF-om čiji se udjeli nude javnom ponudom u skladu s odredbom članka 79. stavka 1. Zakona na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i njihovih društava za upravljanje i podzakonskog propisa donesenim na temelju toga zakona.

(3) Na dobrovoljni prijenos upravljanja zatvorenim ili otvorenim AIF-om bez pravne osobnosti čiji se udjeli nude privatnom ponudom u skladu s odredbom članka 79. stavka 2. Zakona, a u odnosu na sklapanje i sadržaj ugovora o prijenosu poslova upravljanja, zahtjev za izdavanje odobrenja i odobrenje Hanfe, obavještavanje ulagatelja te pravne posljedice prijenosa poslova upravljanja, na odgovarajući se način primjenjuju o dredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i njihovih društava za upravljanje i podzakonskog propisa donesenim na temelju toga zakona.

(4) Na prisilni prijenos upravljanja zatvorenim ili otvorenim AIF-om bez pravne osobnosti čiji se udjeli nude privatnom ponudom, u skladu s odredbama članka 79. stavka 4. Zakona, a u odnosu na razloge za prijenos upravljanja, postupak prislinog prijenosa upravljanja te prava i obveze depozitara, na odgovarajući način primjenjuju se o dredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i njihovih društava za upravljanje i podzakonskog propisa donesenim na temelju toga zakona, osim ako je pravilima samog AIF-a uređeno drugačije.

(5) Kod prijenosa upravljanja AIF-om (prisilnog ili dobrovoljnog), prenosi se cjelokupni AIF na upravljanje UAIF-u preuzimatelju te sva prava i obveze UAIF-a prenositelja u vezi s upravljanjem AIF-om prelaze na UAIF preuzimatelj.

II. DOBROVOLJNI PRIJENOS UPRAVLJANJA AIF-om

Članak 2.

(1) Sukladno odredbi članka 82. stavka 1. Zakona UAIF koji dobrovoljno prestaje obavljati djelatnost (UAIF prenositelj) dužan je u roku od 60 dana od upućivanja obavijesti iz članka 81. Zakona s drugim UAIF-om (UAIF preuzimatelj) sklopiti ugovor o dobrovoljnom prijenosu upravljanja AIF-ovima.

(2) UAIF preuzimatelj dužan je u roku iz stavka 1. ovoga članka Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja. Prijenos upravljanja AIF-om može se izvršiti nakon što UAIF preuzimatelj dobije odobrenje Hanfe.

(3) Kod dobrovoljnog prijenosa upravljanja s malog UAIF-a, UAIF preuzimatelj nije dužan podnijeti zahtjev za prijenos upravljanja, već je mali UAIF dužan u roku od 3 dana od izvršenog prijenosa upravljanja AIF-om o tome obavijestiti Hanfu.

(4) Odluku o dobovoljnom prijenosu upravljanja UAIF-om može, osim UAIF-a prenositelja donijeti:

1. glavna skupština, odnosno skupština zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću (u skladu s pravilima AIF-a, prospektom kada je to primjenjivo, statutom, odnosno društvenim ugovorom) ili

2. ulagatelji u AIF bez pravne osobnosti čiji se udjeli nude privatnom ponudom (na način i ako je to predviđeno pravilima AIF-a te prospektom kada je to primjenjivo).

(5) Ako prijenos upravljanja AIF-om dovodi do promjene depozitara ili bitne izmjene ugovora o obavljanju poslova depozitara, UAIF-ovi koji sudjeluju u prijenosu upravljanja dužni su osigurati da do prijenosa upravljanja AIF-om dođe istovremeno kada i do promjene depozitara za taj AIF te kada je to primjenjivo, ne prije odobrenja promjene depozitara i/ili bitnih izmjena ugovora o obavljanju poslova depozitara.

(6) U slučaju zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću, kada je to primjenjivo, UAIF prenositelj je radi donošenja odluke o prijenosu upravljanja i izboru UAIF-a preuzimatelja dužan pravovremeno obavijestiti nadzorni odbor AIF-a o namjeri prijenosa upravljanja, a ovaj je dužan sazvati glavnu skupštinu, odnosno skupštinu AIF-a radi davanja suglasnosti na odluku nadzornog odbora.

(7) ugovor o dobrovoljnom prijenosu upravljanja zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću s UAIF-om preuzimateljem sklapa nadzorni odbor AIF-a, a ako zatvoreni AIF osnovan u obliku društva s ograničenom odgovornošću nema nadzornog odbora, ugovor s UAIF-om preuzimateljem sklapa uprava AIF-a.

(8) UAIF prenositelj i UAIF preuzimatelj dužni su objaviti informacije i obavijestiti ulagatelje o prijenosu upravljanja AIF-om uz odgovarajuću primjenu odredbi zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i njihovih društava za upravljanje i podzakonskog propisa donesenim na temelju toga zakona.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, kada se prenosi upravljanje s malog UAIF-a, rokovi iz zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i njihovih društava za upravljanje računaju se od dana slanja obavijesti Hanfi temeljem stavka 3. ovoga članka.

III. PRISILNI PRIJENOS UPRAVLJANJA ZATVORENIM AIF-om S PRAVNOM OSOBNOŠĆU

Članak 3.

(1) Ako drugačije nije predviđeno pravilima AIF-a, kod prisilnog prijenosa upravljanja zatvorenim AIF-om s pravnom osobnošću poslove depozitara u vezi s prisilnim prijenosom upravljanja obavlja nadzorni odbor tog AIF-a. U slučaju nepostojanja nadzornog odbora navedene poslove obavlja depozitar.

(2) Ukoliko drugačije nije utvrđeno pravilima i prospektom AIF-a, depozitar i/ili nadzorni odbor će u roku od 60 dana od dana nastupanja razloga za prisilni prijenos upravljanja AIF-om provesti postupak prikupljanja ponuda te izbor UAIF-a preuzimatelja.

(3) Prikupljanje ponuda iz stavka 2. ovoga članka provodi se putem objave javnog poziva u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske te na internetskim stranicama depozitara i zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću. Javnim pozivom se pozivaju svi zainteresirani UAIF-ovi koji ispunjavaju uvjete za upravljanje AIF-om i zainteresirani su preuzeti upravljanje AIF-om, da u roku od 15 dana podnesu ponudu za upravljanje AIF-om koji je pod privremenom upravom depozitara odnosno nadzornog odbora zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću.

(4) Po isteku roka za podnošenje ponuda nadzorni odbor zatvorenog AIF-a je dužan sazvati glavnu skupštinu, odnosno skupštinu radi donošenja odluke o izboru novog UAIF-a, koja odluka mora biti donijeta u roku od 60 dana od isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.

(5) UAIF preuzimatelj mora u roku od 3 dana nakon zaključenja ugovora o prijenosu upravljanja AIF-om podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja AIF-om. O zahtjevu za izdavanje odobrenja Hanfa će odlučiti u roku od 20 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, u protivnom će se smatrati da je zahtjev odobren.

(6) Ako nije drugačije predviđeno pravilima AIF-a i prospektom AIF-a, kada je to primjenjivo, depozitar je dužan, umjesto prisilnog prijenosa upravljanja AIF-om, provesti likvidaciju AIF-a:

a) ako se na postupak prikupljanja ponuda u roku iz stavka 2. ovoga članka ne javi ni jedan UAIF koji ispunjava uvjete za upravljanje AIF-om;

b) ako UAIF preuzimatelj u roku od 3 dana od sklapanja ugovora s depozitarom odnosno nadzornim odborom AIF-a o prijenosu upravljanja AIF-om ne podnese Hanfi zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja AIF-om;

c) ako Hanfa odbaci ili odbije zahtjev UAIF-a preuzimatelja za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja AIF-om;

d) ako u slučaju iz stavka 4. ovoga članka nadzorni odbor zatvorenog AIF-a ne sazove glavnu skupštinu odnosno skupštinu radi donošenja odluke o izboru novog UAIF-a i ta odluka ne bude donesena u roku od 60 dana od isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Rok u kojem će se izvršiti prijenos upravljanja AIF-om ne smije biti duži od 15 dana od dana izdavanja odobrenja Hanfe, odnosno od isteka roka za izavanje odobrenja Hanfe.

(8) Ulagatelji zatvorenog AIF-a bez pravne osobnosti, čije je upravljanje preneseno imaju pravo na otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade do isteka roka od 30 dana od dana prijenosa poslova upravljanja.

IV. OBJAVA INFORMACIJA I OBAVJEŠTAVANJE ULAGATELJA O PRISILNOM PRIJENOSU UPRAVLJANJA

Članak 4.

(1) Depozitar i UAIF preuzimatelj dužni su sljedeći radni dan od dana objave rješenja kojim Hanfa izdaje odobrenje za preuzimanje upravljanja AIF-om, a obavezno prije samog prijenosa upravljanja, objaviti na svojim internetskim stranicama na vidljivom mjestu informaciju o namjeravanom prijenosu poslova upravljanja, koja informacija će sadržavati:

a) kratko obrazloženje razloga za prisilni prijenos upravljanja

b) osnovne podatke o izabranom UAIF-u preuzimatelju te kriterijima kojima se depozitar vodio prilikom takvog izbora

c) informaciju o svim postupcima i radnjama koje će se poduzeti u vezi s prijenosom upravljanja, uz naznaku datuma kada će se upravljanje prenijeti na UAIF preuzimatelj i

d) podatak o pravu ulagatelja AIF-a koji se prenosi, u skladu s člankom 4. stavkom 8. ovoga Pravilnika (uz naznaku datuma do kojeg mogu podnijeti zahtjeve za otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade).

(2) Depozitar je dužan u roku od 8 dana od objave rješenja Hanfe kojim se izdaje odobrenje za preuzimanje upravljanja AIF-om, a obavezno prije samog prijenosa upravljanja, obavijestiti u pisanom obliku putem pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju (članak 96. Zakona), ulagatelje AIF-a koji se prenosi o svima podacima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Depozitar je dužan bez odgode obavijestiti Hanfu o ispunjenju dužnosti iz stavka 2. ovoga članka te uz tu obavijest dostaviti tekst obavijesti upućene ulagateljima.

(4) Od nastupanja razloga za prisilni prijenos upravljanja do nastupanja pravnih posljedica prijenosa upravljanja AIF-om, depozitar ima pravo na naknadu koja u skladu s pravilima AIF-a ili prospektom AIF-a kada je to primjenjivo, pripada UAIF-u. Depozitar ima pravo i na pokriće opravdanih troškova koje je imao u svrhu provedbe postupka izbora UAIF-a preuzimatelja (troškovi objave u dnevnim novinama i troškovi obavještavanja ulagatelja puštem pošte), koji će se namiriti iz imovine AIF-a.

V. DOSTAVA PODATAKA

Članak 5.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja AIF-om zajedno s prilozima UAIF može Hanfi dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za UAIF-ove.

(2) Smatra se da je UAIF dostavio dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/01
Urbroj: 326-01-70-72-19-14
Zagreb, 7. ožujka 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.