Pravilnik o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a

NN 26/2019 (15.3.2019.), Pravilnik o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

540

Na temelju odredbe članka 224. stavka 5., članka 227. i članka 229. stavka 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/2018, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. ožujka 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O LIKVIDACIJI I PRODULJENJU TRAJANJA AIF-a

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se troškovi i rokovi likvidacije AIF-a, izvještavanje ulagatelja i Hanfe tijekom likvidacije, način, postupak i uvjeti imenovanja likvidatora te uvjeti i način produljenja trajanja AIF-a osnovanog na određeno vrijeme.

II. IZVJEŠTAVANJE TIJEKOM LIKVIDACIJE ZATVORENOG AIF-a S PRAVNOM OSOBNOŠĆU

Članak 2.

(1) Likvidator zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću je dužan, u skladu s člankom 222. stavkom 4. Zakona sljedeći radni dan od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom o tome obavijestiti Hanfu, a u roku od 30 dana od donošenja odluke o likvidaciji Hanfi dostaviti i plan likvidacijskog postupka i izvještaj o stanju imovine i obveza AIF-a sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji.

(2) Likvidator je dužan u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću izraditi i dostaviti Hanfi revidirane godišnje izvještaje iz članka 171. Zakona, sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću.

(3) Likvidator je dužan Hanfi dostavljati mjesečno, u pisanom obliku poštom ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju najkasnije do 5-og radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec, izvještaj o tijeku postupka likvidacije i aktivnostima poduzetim vezano uz izvršenje plana likvidacijskog postupka.

(4) Likvidator je dužan u roku od 15 dana od dana podmirenja svih obveza zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću i isplate ili prijenosa preostale imovine AIF-a imateljima udjela, odnosno dioničarima, izraditi te njima i Hanfi dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću.

III. LIKVIDACIJA AIF-a BEZ PRAVNE OSOBNOSTI

Razlozi za likvidaciju te obustavu likvidacije i nastavak poslovanja

Članak 3.

(1) U skladu s člankom 222. stavkom 1. Zakona likvidacija AIF-a bez pravne osobnosti provodi se u slučajevima predviđenima Zakonom (primjerice člankom 80., člankom 82. stavkom 2., člankom 203. stavkom 4., člankom 255. stavkom 2. točka 7. Zakona) te pravilima i/ili prospektom AIF-a i propisima donesenim na temelju Zakona.

(2) Likvidacija AIF-a bez pravne osobnosti se također provodi ako UAIF više ne može obavljati poslove upravljanja tim AIF-om, a ne radi se o dobrovoljnom prestanku obavljanja djelatnosti u smislu odredaba članka 81. i 82. Zakona, niti su ispunjeni uvjeti za prisilni prijenos poslova upravljanja iz članka 79. Zakona.

(3) Odmah nakon nastupanja razloga za početak likvidacije, likvidator donosi u pisanom obliku odluku o likvidaciji AIF-a bez pravne osobnosti te najkasnije sljedeći radni dan o tome obavještava Hanfu i depozitara. Uz obavijest Hanfi prilaže se tekst za objavu i obavijest o početku likvidacije iz članka 224. stavka 2. Zakona.

(4) Kada AIF bez pravne osobnosti nema imovine i ulagatelja u razdoblju dužem od 30 dana, UAIF je dužan bez odlaganja donijeti odluku o likvidaciji iz stavka 3. ovog članka, kojom se likvidacijski postupak istovremeno pokreće i završava.

(5) Pod uvjetima predviđenima pravilima te ako je to u interesu ulagatelja, likvidator AIF-a s privatnom ponudom prije završetka postupka likvidacije može u pisanom obliku donijeti odluku o obustavi postupka likvidacije i nastavku poslovanja otvorenog AIF-a s privatnom ponudom. Ovu odluku likvidator najkasnije sljedeći radni dan dostavlja Hanfi i depozitaru, pri čemu je istu dužan obrazložiti na način da navede razloge za njeno donošenje i učinke koje će takva odluka imati na ulagatelje. Likvidator je također dužan uz odluku o obustavi postupka likvidacije i nastavku poslovanja AIF-a s privatnom ponudom priložiti Hanfi i depozitaru izvještaj o stanju imovine i obveza sa stanjem na dan njenog donošenja.

(6) Likvidator u roku od 3 radna dana od donošenja odluke iz stavka 5. ovoga članka dostavlja svakom ulagatelju obavijest o obustavi postupka likvidacije i nastavku poslovanja AIF-a s privatnom ponudom, na način predviđen člankom 6. stavkom 2. ovog Pravilnika.

Likvidator

Članak 4.

(1) Likvidaciju AIF-a bez pravne osobnosti provode osobe navedene u članku 223. stavku 1. Zakona, s time da depozitar provodi likvidaciju i u slučaju iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika. Odmah po donošenju odluke o likvidaciji, odnosno po imenovanju određene osobe likvidatorom, UAIF i/ili depozitar AIF-a dužni likvidatoru bez odlaganja dati na uvid poslovne knjige i dokumentaciju AIF-a.

(2) U slučaju iz članka 223. stavka 1. točke 3. Zakona, Hanfa za likvidatora AIF- a bez pravne osobnosti može imenovati fizičku ili pravnu osobu koja ispunjava uvjete iz stavka 3. odnosno 4. ovoga članka, vodeći se interesima ulagatelja, odnosno AIF-a te zaštitom integriteta tržišta kapitala. U tu svrhu, Hanfa može objaviti javni poziv koji mora trajati najmanje 5 (pet) dana. Ako se na javni poziv nije javila niti jedna osoba koja ispunjava uvjete iz članka 3. ili 4. ovoga Pravilnika, Hanfa kao likvidatora može imenovati i osobu koja se nije javila na javni poziv, vodeći se interesima ulagatelja, odnosno AIF-a te zaštitom integriteta tržišta kapitala.

(3) Fizička osoba može biti imenovana likvidatorom AIF-a bez pravne osobnosti ako ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a iz članka 42. Zakona, osim uvjeta propisanih u stavku 1. točke 9. i stavku 2. i 4. istoga članka, što je dužna Hanfi i dokazati. Likvidator ne mora imati položen ispit za investicijskog savjetnika u smislu članka 42. stavka 2 Zakona. Likvidatorom ne može biti imenovana osoba koja je zaposlenik Hanfe.

(4) Pravna osoba može biti imenovana likvidatorom AIF-a bez pravne osobnosti, ako rukovoditelj te pravne osobe u postupku likvidacije otvorenog AIF-a ispunjava uvjete koje propisuje članak 42. Zakona za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a, osim uvjeta propisanih u stavku 1. točke 9. i stavku 2. i 4. istoga članka, s time da ne mora imati položen ispit za investicijskog savjetnika u smislu članka 42. stavka 2. Zakona, što je dužna Hanfi dokazati.

(5) Nakon donošenja odluke o likvidaciji, likvidator AIF-a bez pravne osobnosti je dužan u nazivu AIF-a bez pravne osobnosti navesti naznaku »u likvidaciji«.

Likvidacija otvorenog AIF-a s javnom ponudom

Članak 5.

Na postupak likvidacije otvorenog AIF-a s javnom ponudom, izvještavanje Hanfe o tijeku likvidacije, rokove za provođenje likvidacije, na unovčavanje imovine i isplatu ulagatelja, na troškove likvidacije te produljenje trajanja AIF-a osnovanog na određeno vrijeme primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Pravilnika o likvidaciji i prestanku UCITS fonda, ako odredbama ovoga Pravilnika nije izričito drugačije propisano.

Dostava i sadržaj obavijesti imateljima udjela o početku likvidacije

Članak 6.

(1) Likvidator je dužan kod likvidacije AIF-a bez pravne osobnosti (bilo s javnom ili privatnom ponudom), u roku od 3 radna dana od donošenja odluke o likvidaciji, svakom ulagatelju dostaviti obavijest o početku likvidacije iz članka 224. stavka 2. Zakona.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. tvrtku i sjedište likvidatora, odnosno ime i prezime te prebivalište likvidatora,

2. naziv AIF-a,

3. datum donošenja odluke o likvidaciji,

4. razlog provođenja likvidacije,

5. kratko obrazloženje postupka likvidacije, uključujući predviđeni rok trajanja i utjecaj likvidacije na udjele, odnosno ulagatelje u AIF-u,

6. upozorenje na pravne posljedice likvidacije iz članka 225. stavka 1. i stavka 2. te članka 226. Zakona, te

7. gdje, kada i na koji način je moguće dobiti dodatne informacije o likvidaciji AIF-a.

(3) Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se ulagateljima u pisanom obliku poštom ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju, u skladu s člankom 96. Zakona, osim u slučaju likvidacije iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika, kada se obavijest smatra dostavljenom samom objavom na internetskim stranicama likvidatora, odnosno Hanfe ako likvidator nema svoju internetsku stranicu.

Izvještavanje Hanfe o tijeku likvidacije AIF-a s privatnom ponudom

Članak 7.

(1) Likvidator AIF-a je dužan u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom izraditi i dostaviti Hanfi i depozitaru plan likvidacijskog postupka i izvještaj o stanju imovine i obveza AIF-a s privatnom ponudom sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji AIF-a.

(2) Likvidator je dužan u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji AIF-a izraditi i dostaviti Hanfi revidirane godišnje izvještaje iz članka 171. Zakona sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji AIF-a.

(3) Likvidator je dužan dostavljati mjesečno, najkasnije do 5-og radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec, izvještaj o tijeku postupka likvidacije i radnjama provođenja plana likvidacijskog postupka.

(4) Izvještaj iz stavka 3. ovoga članka likvidator dostavlja Hanfi u pisanom obliku poštom ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju, osim u slučaju kada je likvidator AIF-a osoba navedena u članku 223. stavku 1. t. 1. i 2. Zakona (UAIF ili depozitar), u kojem slučaju se dostava Hanfi izvršava sukladno odredbama članka 12 ovog Pravilnika.

(5) Likvidator je dužan u roku od 15 dana od dana podmirenja svih obveza AIF-a i isplate preostale imovine ulagateljima izraditi i Hanfi dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji otvorenog AIF-a.

(6) Iznimno od odredaba prethodnih stavaka ovoga članka, u slučaju likvidacije iz članka 3. stavak 4. ovoga Pravilnika, likvidator je dužan u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji izraditi i dostaviti Hanfi i depozitaru samo izvještaj o stanju imovine i obveza AIF-a sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji. Ova iznimka se primjenjuje i na likvidaciju otvorenih AIF-ova s javnom ponudom.

(7) Nakon završetka postupka likvidacije, likvidator je dužan sve poslovne knjige otvorenog AIF-a čuvati sukladno računovodstvenim propisima.

Rok za provođenje likvidacije AIF-a s privatnom ponudom

Članak 8.

(1) Provedba likvidacije AIF-a s privatnom ponudom mora se u pravilu provesti šest mjeseci od dana donošenja odluke o likvidaciji, što je likvidator dužan navesti u planu likvidacijskog postupka.

(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti za najviše daljnjih 6 mjeseci, ako likvidator ocijeni da je produljenje roka iz stavka 1. ovoga članka u interesu ulagatelja u AIF-u, ili iz objektivnih i dokazivih razloga taj rok nije moguće održati. Likvidator je dužan produljenje roka i obrazloženje produljenja roka unijeti u izmjene i dopune plana likvidacijskog postupka koji dostavlja Hanfi prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako niti produljenje roka u skladu sa stavkom 2. ovoga članka nije dovoljno da se zaštite interesi ulagatelja u AIF-u, odnosno iz objektivnih i dokazivih razloga taj rok nije moguće održati, likvidator može, uz izmjenu plana likvidacijskog postupka na način propisan stavkom 2. ovoga članka produljiti, i tako sve dok je neophodno radi zaštite interesa ulagatelja odnosno dok traju objektivni razlozi radi kojih se postupak produljuje.

Unovčavanje imovine i isplata imatelja udjela AIF-a s privatnom ponudom

Članak 9.

(1) U postupku provedbe likvidacije AIF-a s privatnom ponudom likvidator unovčava imovinu AIF-a prodajom iste.

(2) Unovčavanje imovine AIF-a može početi tek nakon što likvidator Hanfi dostavi plan likvidacijskog postupka i izvještaj o stanju imovine i obveza AIF-a iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, likvidator može dijelove imovine AIF-a kao što su depoziti, financijske izvedenice, kratkoročni i dugoročni dužnički vrijednosni papiri unovčiti na prikladan način koji ne uključuje prodaju (npr. dospijeće), ravnajući se pri tome prvenstveno interesom ulagatelja u AIF-u te rokom koji je predviđen za provođenje likvidacije AIF-a.

(4) Likvidator može za račun AIF-a sklapati samo poslove koji su potrebni za zaštitu imovine AIF-a, njeno unovčavanje te podmirenje obveza AIF-a. Likvidator može obavljati i poslove zastupanja AIF-a koji proizlaze iz prava pojedine vrste imovine od koje se AIF sastoji, ali samo s ciljem zaštite imovine AIF- a, odnosno interesa ulagatelja u AIF-u.

(5) Nakon što su podmirene obveze AIF-a u skladu s člankom 226. stavkom 1. Zakona, likvidator će izraditi prijedlog za raspodjelu preostale neto vrijednosti imovine AIF-a ulagateljima razmjerno njihovom udjelu u AIF-u.

(6) Ako je unovčen samo dio imovine AIF-a, a podmirene su obveze AIF- a u skladu s člankom 226. stavkom 1. Zakona, likvidator može izraditi prijedlog za raspodjelu samo unovčenog dijela imovine AIF-a ulagateljima razmjerno njihovom udjelu u AIF-u, ako je to u interesu imatelja udjela.

(7) Ukoliko se zbog zastoja unovčavanja imovine AIF-a vrše isplate ulagateljima sukladno njihovim udjelima u AIF-u u više navrata, prilikom svake isplate imateljima udjela likvidator će ih izvijestiti o imovini na čije se unovčavanje čeka, razlozima nemogućnosti unovčavanja te imovine i ukoliko je moguće roku u kojem se očekuje unovčavanje imovine.

(8) Obavijest iz stavka 7. ovog članka uputit će se ulagateljima u pisanom obliku poštom ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju.

(9) U slučaju da likvidaciju nije moguće provesti, odnosno unovčiti imovinu AIF-a i isplatiti ulagateljima razmjeran dio preostale neto vrijednosti imovine AIF-a niti u produljenom roku iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, likvidator može radi završetka postupka likvidacije preostalu imovinu AIF-a prenijeti ulagateljima, razmjerno veličini njihovih udjela u AIF-u, osim ako se neki od imatelja udjela tome protive. Pravilima AIF-a moguće je za ovaj slučaj propisati i drugačiji način podjele ili prijenosa imovine, pod uvjetom da su svi ulagatelji suglasni.

(10) Prilikom svake isplate dijela preostale neto vrijednosti imovine AIF-a, ulagateljima mora biti dostupno izvješće iz kojeg je vidljivo stanje imovine i obveza AIF-a u postupku likvidacije.

Članak 10.

Nakon završetka postupka likvidacije AIF-a, odnosno nakon što Hanfa zaprimi zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji AIF-a iz članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika, odnosno početne i završne likvidacijske financijske izvještaje iz članka 7. stavka 6. ovoga Pravilnika, u registru UAIF-a i AIF-ova upisuje se završetak postupka likvidacije AIF-a i brisanje AIF-a.

Troškovi likvidacije AIF-a s privatnom ponudom

Članak 11.

(1) Od dana donošenja odluke o likvidaciji, AIF-u s privatnom ponudom se ne mogu naplaćivati nikakve naknade niti troškovi, osim naknada depozitaru i troškova vezanih uz postupak likvidacije.

(2) Troškovi vezani uz postupak likvidacije AIF-a obuhvaćaju troškove za unovčavanje imovine AIF-a, podmirenje obveza otvorenog AIF-a i eventualnu raspodjelu imovine ulagateljima, troškove obavještavanja ulagatelja iz članka 6. i članka 9. stavka 7. ovog Pravilnika, troškove revizije u likvidaciji, naknadu likvidatoru te sve ostale troškove koji se pojave kao neophodni u postupku likvidacije, odnosno za koje likvidator procijeni da su u interesu ulagatelja.

(3) U slučaju iz članka 223. stavka 1. točke 3. Zakona, naknadu likvidatoru AIF-a određuje Hanfa. U ostalim slučajevima likvidator određuje primjerenu naknadu koju dostavlja Hanfi na suglasnost.

(4) Naknada likvidatoru određuje se kao naknada za upravljanje propisana pravilima AIF-a, uz iznimnu mogućnost uvećanja do 100% kada je to opravdano. Ovo pravilo se primjenjuje i na likvidaciju AIF-ova s javnom ponudom.

(5) Troškovi vezani uz postupak likvidacije AIF-a i naknada likvidatoru isplaćuju se iz imovine AIF-a nakon podmirenja obveza dospjelih do dana donošenja odluke o likvidaciji, a prije podmirenja ostalih obveza AIF-a i raspodjele imovine ulagateljima.

Članak 12.

(1) Kada likvidaciju AIF-a provode osobe navedene u članku 223. stavku 1. t. 1. i 2. Zakona (UAIF ili depozitar), navedene osobe mogu Hanfi dostavljati dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa web obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje web obrazaca za UAIF-ove/depozitare.

(2) Smatra se da su UAIF odnosno depozitar dostavili dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

IV. PRODULJENJE TRAJANJA AIF-A S PRIVATNOM PONUDOM KOJI JE OSNOVAN NA ODREĐENO VRIJEME

Članak 13.

Ako pravila AIF-a s privatnom ponudom koji je osnovan na određeno vrijeme predviđaju mogućnost produljenja trajanja AIF-a, onda se tim pravilima moraju urediti uvjeti i način produljenja trajanja tog AIF-a.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/01
Urbroj: 326-01-70-72-19-15
Zagreb, 7. ožujka 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.