Pravilnik o udjelima AIF-ova

NN 26/2019 (15.3.2019.), Pravilnik o udjelima AIF-ova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

541

Na temelju članaka 87. stavka 3., članka 111. stavka 4., članka 148. stavka 4., članka 149. stavaka 3. i 4., članka 151. stavka 5., članka 163. stavaka 4. i 5., članka 212. stavka 8. i članka 213. stavka 3. točke a) Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«« broj 21/2018, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. ožujka 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O UDJELIMA AIF-ova

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

1. klase udjela u AIF-u i način njihova uvođenja,

2. ustrojavanje i vođenje te objavljivanje podataka iz registra udjela AIF-a bez pravne osobnosti,

3. način i rokovi dostavljanja obavijesti Hanfi o sklopljenim ugovorima o poslovnoj suradnji iz članka 147. stavka 1. Zakona,

4. kriteriji za procjenu uvjeta koje moraju zadovoljiti pravne osobe koje obavljaju nuđenje udjela AIF-ova s privatnom ponudom na temelju ugovora o poslovnoj suradnji, kao i fizičke osobe koje u tim pravnim osobama ili za njih s osnova radnopravnog ili kakvog drugog ugovornog odnosa (zaposlenici) obavljaju nuđenje udjela AIF-ova,

5. kriteriji za procjenu uvjeta vezanih uz način poslovanja osoba pravnih osoba koje obavljaju nuđenje udjela AIF-ova s privatnom ponudom na temelju ugovora o poslovnoj suradnji,

6. sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja UAIF-u iz Republike Hrvatske ili druge države članice za nuđenje udjela AIF-ova kojima upravlja malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu,

7. kriteriji koje AIF-ovi moraju ispunjavati kako bi se mogli smatrati vrstom AIF-a čije je udjele dopušteno nuditi malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj,

8. kriteriji koji se uzimaju u obzir prilikom procjene razine zaštite ulagatelja u AIF iz treće države,

9. način zaprimanja zahtjeva za stjecanje ili otkup udjela za vrijeme trajanja obustave izdavanja i otkupa udjela u AIF-u bez pravne osobnosti,

10. način utvrđivanja cijene udjela u AIF-u bez pravne osobnosti te rokovi isplate,

11. obustava i nastavak izdavanja i otkupa udjela otvorenog AIF-a

12. otkup »in specie«,

13. zamjena udjela u jednom otvorenom AIF-u za udjele u drugom otvorenom AIF-u kojim upravlja isti UAIF,

14. pravila za početnu ponudu udjela AIF-a bez pravne osobnosti,

15. uvjeti za uplatu u AIF bez pravne osobnosti u financijskim instrumentima.

II. POČETNA PONUDA UDJELA AIF-a BEZ PRAVNE OSOBNOSTI

Pravila za početnu ponuda udjela AIF-a bez pravne osobnosti

Članak 2 .

(1) Uvjeti, datum početka i završetka početne ponude udjela otvorenog AIF-a s privatnom ponudom i zatvorenog AIF-a bez pravne osobnosti s privatnom ponudom utvrđuju se pravilima AIF-a, u skladu s člankom 212. Zakona.

(2) Početna ponuda udjela otvorenog AIF-a s javnom ponudom i zatvorenog AIF-a bez pravne osobnosti s javnom ponudom smije započeti tek po objavljivanju prospekta AIF-a s javnom ponudom.

(3) Početna ponuda udjela otvorenog AIF-a s javnom ponudom i zatvorenog AIF-a bez pravne osobnosti s javnom ponudom mora se javno objaviti na jedan od sljedećih načina:

1. na mrežnim stranicama UAIF-a,

2. objavom u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske, odnosno države u kojoj će udjeli biti ponuđeni javnosti,

3. u tiskanom obliku koji je besplatno dostupan u službenim prostorijama UAIF-a i u uredima pravnih osoba s kojima je UAIF sklopio ugovor o poslovnoj suradnji za obavljanje poslova nuđenja udjela AIF-a.

(4) Prilikom objave početne ponude udjela AIF-a, UAIF je dužan navesti datume početka i završetka početne ponude, kao i datum do kojega će ulagateljima vratiti uplaćena novčana sredstva u slučaju da okončanjem razdoblja za početnu ponudu nisu prikupljena sredstva u skladu s pravilima ili prospektom AIF-a.

Uplata u AIF bez pravne osobnosti u financijskim instrumentima

Članak 3.

(1) Uplata u AIF bez pravne osobnosti s javnom ponudom u financijskim instrumentima, sukladno članku 213. stavku 3. Zakona točki a), može se izvršiti isključivo u prenosivim vrijednosnim papirima ili instrumentima tržišta novca, pod uvjetom da su navedeni prenosivi vrijednosni papiri ili instrumenti tržišta novca:

a) uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj i/ili državi članici, ili

b) njima se trguje na drugom uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj i/ili državi članici, koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost, ili

c) uvršteni su u službenu kotaciju burze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u trećoj državi koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost, pod uvjetom da je takvo ulaganje predviđeno prospektom AIF-a s javnom ponudom.

(2) Uplate u AIF bez pravne osobnosti s javnom ponudom mogu se izvršiti isključivo u prenosivim vrijednosnim papirima ili instrumentima tržišta novca u koje je tom AIF-u dozvoljeno ulaganje sukladno prospektu i/ili pravilima i čije su cijene neposredno i redovito raspoložive na aktivnim tržištima u skladu s pravilnikom kojim se uređuje vrijednost neto imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a, na kojima su uvršteni ili na kojima se njima trguje, u skladu s investicijskim ciljevima, strategijom ulaganja i ograničenjima ulaganja AIF-a.

(3) Dodjeljivanje udjela u AIF-u bez pravne osobnosti s javnom ponudom na temelju uplate u financijskim instrumentima u skladu s ovim člankom izvršava se po cijenama po kojima se financijski instrumenti vrednuju u skladu s pravilnikom kojim se uređuje vrijednost neto imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a, nakon što je sve financijske instrumente koji su predmetom plaćanja depozitar pohranio na skrbništvo u skladu s člankom 192. stavkom 1. točkom 1. Zakona.

(4) Mogućnost uplata u financijskim instrumentima ili drugim oblicima imovine u AIF bez pravne osobnosti s privatnom ponudom, u skladu s člankom 213. stavkom 3. točkama a) i b) Zakona, UAIF propisuje pravilima AIF-a.

(5) UAIF je dužan dokumentirati ispunjavanje uvjeta o uplati u AIF bez pravne osobnosti u financijskim instrumentima iz ovoga članka i čuvati dokumentaciju na način propisan Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

(6) Troškove uplate u AIF bez pravne osobnosti u financijskim instrumentima snosi ulagatelj.

III. OTKUP I ZAMJENA UDJELA U AIF-u BEZ PRAVNE OSOBNOSTI

Otkup »in specie« u AIF-u bez pravne osobnosti

Članak 4.

Otkup »in specie«, odnosno otkup prijenosom odgovarajućeg postotka svake vrste imovine AIF-a bez pravne osobnosti u ukupnoj vrijednosti jednakoj vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, moguć je samo uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

1. mogućnost takvog otkupa i sve bitne pojedinosti u vezi s njim (primjerice učestalost otkupa) predviđene su prospektom i/ili pravilima AIF-a,

2. imatelj udjela u AIF-u pristao je na takav otkup,

3. zahtjev za otkup udjela predstavlja najmanje 5 posto vrijednosti neto imovine AIF-a,

4. razlika između ukupne vrijednosti odgovarajućeg postotka svake vrste imovine AIF-a koja se prenosi i ukupne vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, isplaćuje se u novcu,

5. prijenos odgovarajućeg postotka svake vrste imovine AIF-a na podnositelja zahtjeva kontrolira depozitar AIF-a.

Zamjena udjela u otvorenim AIF-ovima

Članak 5.

(1) U skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, prospektom i/ili pravilima otvorenog AIF-a, UAIF koji upravlja s više otvorenih AIF-ova može ulagatelju u otvoreni AIF na njegov zahtjev omogućiti zamjenu svih ili dijela udjela otvorenog AIF-a za udjele u drugim otvorenim AIF-ovima kojima upravlja.

(2) Zamjenu udjela iz stavka 1. ovoga članka UAIF ne smije provesti ako je onemogućen izračun neto vrijednosti imovine bilo kojeg od otvorenih AIF-ova čijim se udjelima namjerava izvršiti zamjena.

(3) UAIF može, ako je to predviđeno prospektom i/ili pravilima otvorenih AIF-ova kojima upravlja, prilikom zamjene udjela u otvorenom AIF-u obračunavati izlaznu naknadu za otvoreni AIF čije udjele otkupljuje, odnosno ulaznu naknadu za otvoreni AIF čije udjele izdaje.

(4) Zamjena udjela u otvorenim AIF-ovima ne smije trajati dulje niti financijski opteretiti ulagatelja više od provedbe prodaje udjela u jednom i kupnje udjela u drugom otvorenom AIF-u kojima upravlja isti UAIF.

(5) Zamjena udjela se obavlja na temelju podnošenja zahtjeva za zamjenu udjela koji predstavlja istovremeni zahtjev za otkup udjela u otvorenom AIF-u i zahtjev za izdavanjem udjela u drugom otvorenom AIF-u kojim upravlja isti UAIF, od strane istog ulagatelja i to za novčana sredstva koja se ulagatelju isplaćuju na ime otkupa udjela u otvorenom AIF-u, pri čemu se novčana sredstva doznačuju izravno u korist drugog otvorenog AIF-a u kojem se zahtijeva izdavanje udjela. Na zamjenu udjela se primjenjuju ista pravila propisana Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, prospektom i/ili pravilima AIF-a s javnom ponudom koja se primjenjuju i na pojedinačne transakcije otkupa i izdavanja udjela.

(6) Zamjena udjela otvorenog AIF-a s javnom ponudom moguća je samo za udjele u drugom otvorenom AIF-u s javnom ponudom, kojim upravlja isti UAIF.

(7) Zamjena udjela otvorenog AIF-a s privatnom ponudom moguća je samo za udjele u drugom otvorenom AIF-u s privatnom ponudom, kojim upravlja isti UAIF.

IV. OBUSTAVA IZDAVANJA I OTKUPA UDJELA OTVORENOG AIF-a

Članak 6.

(1) UAIF koji upravlja otvorenim AIF-om s javnom ponudom je dužan pri ispunjavanju obveza iz članka 162. stavaka 3. i 5. Zakona, Hanfi pisanim putem navesti razloge koji su doveli do obustave izdavanja i otkupa udjela, te o tome bez odgode izvijestiti javnost na svojim mrežnim stranicama.

(2) Za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela, UAIF koji upravlja otvorenim AIF-om s javnom ponudom je dužan na svojim internetskim stranicama objaviti podatke koji prosječnom ulagatelju moraju omogućiti razumijevanje okolnosti nastanka obustave izdavanja i otkupa udjela, kao i vrste i značaj rizika koji iz toga proizlaze.

(3) UAIF koji upravlja otvorenim AIF-om s privatnom ponudom će u pravilima AIF-a propisati način obavještavanja ulagatelja o obustavi izdavanja i otkupa udjela AIF-a.

Izračun neto vrijednosti imovine i cijene udjela za vrijeme trajanja obustave

Članak 7.

(1) Kada je to primjenjivo, UAIF je dužan za cijelo vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela izračunavati neto vrijednost imovine i cijenu udjela AIF-a u skladu s člankom 152. Zakona.

(2) U slučaju nastupa okolnosti u kojima bi za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela izračun neto vrijednosti imovine i cijene udjela AIF-a bio onemogućen, UAIF je o istome dužan bez odgode obavijestiti Hanfu i ulagatelje, uz naznaku razloga zbog kojih nije moguće izračunati točnu neto vrijednost imovine i cijenu udjela AIF-a.

(3) Obavijest Hanfi iz stavka 2. ovog članka UAIF može dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za UAIF-ove.

(4) Smatra se da je UAIF dostavio obavijest Hanfi iz stavka 2. ovog članka u trenutku kada je obavijest zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

Utvrđivanje cijene udjela za zahtjeve za otkupom zaprimljene za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela i rokovi isplate

Članak 8.

(1) Zahtjeve za otkup udjela zaprimljene za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela, UAIF će izvršiti po cijeni udjela AIF-a utvrđenoj za dan prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela.

(2) Po nastupu obustave izdavanja i otkupa udjela, UAIF je dužan, kada je to primjenjivo, bez odgode na svojim internetskim stranicama objaviti da ulagatelji koji za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela podnesu zahtjev za otkup udjela AIF-a imaju za vrijeme obustave mogućnost povući zahtjev ili će se otkup izvršiti u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(3) Rok za isplatu iznosa od otkupa udjela u AIF-u iz članka 117. stavka 3. Zakona određuje se pravilima AIF-a i prospektom, kada je primjenjivo.

(4) O uvjetima iz stavka 2. ovoga članka, UAIF je dužan obavijestiti ulagatelje u okviru obavijesti iz članka 162. stavka 5. Zakona.

Način zaprimanja zahtjeva za izdavanje ili otkup udjela za vrijeme trajanja obustave

Članak 9.

(1) UAIF je dužan odbiti sklapanje ugovora o ulaganju za zahtjeve za izdavanje udjela AIF-a, izuzev AIF-a osnovanog u obliku dioničkog društva, zaprimljene za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela, a sve eventualne zaprimljene uplate bez odgode vratiti ulagateljima AIF-a.

(2) Zahtjeve za otkup udjela za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela UAIF je dužan evidentirati prema redoslijedu zaprimanja, pri čemu se niti jedan imatelj udjela otvorenog AIF-a ne smije staviti u povlašteni položaj.

(3) Prava imatelja udjela AIF-a, propisana člankom 114. stavkom 1. Zakona, kao i prava i tereti na udjelima AIF-a u korist trećih osoba propisana člankom 116. stavkom 1. Zakona, za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela miruju do datuma prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela.

(4) Za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela zabranjeno je nuđenje udjela AIF-a.

V. KLASE UDJELA AIF-ova

Klase udjela AIF-a i njihovo uvođenje

Članak 10.

(1) Društvo za upravljanje može pravilima AIF-a predvidjeti različite klase udjela u AIF-u, koje se međusobno razlikuju s obzirom na prava koja pripadaju imateljima udjela, primjerice, ali ne isključivo:

a) mogućnost isplate prihoda i/ili dobiti AIF-a, prema propisanim uvjetima

b) denominaciju udjela (različite valute)

c) pravo na izdavanje i/ili otkup udjela

d) iznos, način i obračun naknada plativih UAIF-u

e) početnu cijenu udjela.

(2) Pojedinosti vezane uz prava koja daje svaka klasa udjela AIF-a moraju biti detaljno objašnjene svim ulagateljima i potencijalnim ulagateljima u pravilima i/ili prospektu AIF-a u trenutku stjecanja udjela u AIF-a.

(3) Ako se klase udjela uvode naknadno, ulagatelji s time moraju biti pravovremeno i na primjeren način upoznati te im moraju biti pojašnjena njihova prava, kao i eventualne promjene njihovih prava i stanja u odnosu na situaciju kada su stekli udjele u AIF-u.

Izračun cijene udjela pojedine klase

Članak 11.

(1) Prava iz pojedine klase udjela moraju biti u skladu s pravilima i/ili prospektom AIF-a i ne smiju uzrokovati štetu imateljima drugih klasa udjela istog AIF-a.

(2) Kada prava iz pojedine klase udjela mogu rezultirati različitom cijenom udjela, cijena udjela računa se odvojeno za svaku klasu udjela AIF-a uzimajući u obzir specifična prava koja proizlaze iz pojedine klase udjela AIF-a u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona kojima se propisuje izračun cijene udjela AIF-a.

VI. REGISTAR UDJELA AIF-a BEZ PRAVNE OSOBNOSTI

Članak 12.

(1) Udjel u AIF-u bez pravne osobnosti, osim na imatelja udjela, može glasiti na investicijsko društvo ili kreditnu instituciju koja pruža usluge poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući poslove skrbništva i s tim povezane usluge i poslove upravljanja portfeljem ili društvo za upravljanje koje obavlja poslove upravljanja portfeljem, pri čemu će se u registru udjela zabilježiti da investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje udjel drži za račun treće osobe.

(2) Podaci koji se upisuju u registar udjela AIF-a bez pravne osobnosti moraju omogućiti nedvojbenu identifikaciju osobe na koju glase udjeli (imatelja udjela ili drugih osoba iz stavka 1. ovoga članka), a najmanje uključuju sljedeće:

1. Za poslovni subjekt:

– tvrtka,

– adresa (sjedište), mjesto, država,

– podaci o zakonskom zastupniku (jednaki podacima navedenim za fizičke osobe iz točke 2. ovoga članka),

– podaci o osobi koja je ovlaštena zadavati zahtjeve za izdavanje ili otkup udjela,

– ako se radu o investicijskom društvu ili kreditnoj instituciji koja udjele drži za račun trećih osoba, naznaku da se udjeli drže za račun trećih osoba.

2. Za fizičku osobu:

– ime i prezime,

– adresa (prebivalište), mjesto, država.

Članak 13.

(1) UAIF, odnosno voditelj registra udjela AIF-a bez pravne osobnosti dužan je za svakog imatelja udjela AIF-a u registru udjela, kada je to primjenjivo, minimalno evidentirati sljedeće podatke:

– datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva za izdavanje ili otkup udjela,

– datum izvršenja zahtjeva,

– vrstu zahtjeva (izdavanje ili otkup),

– broj izdanih ili otkupljenih udjela,

– cijenu udjela po kojoj se izvršio zahtjev za izdavanje ili otkup udjela,

– datum cijene udjela,

– prava ili terete na udjelu u korist trećih osoba,

– ukupan iznos zahtjeva, u koji je u slučaju zahtjeva za izdavanje udjela uključena ulazna naknada ili u slučaju zahtjeva za otkup udjela po odbitku izlazne naknade,

– ukupan iznos naknada naplaćenih prilikom izdavanja ili otkupa udjela,

– iznos konverzije, u slučaju da su udjeli denominirani u valuti različitoj od valute uplate,

– stanje udjela nakon svakog izdavanja ili otkupa udjela.

(2) UAIF odnosno voditelj registra je dužan registar udjela AIF-a bez pravne osobnosti voditi u elektronskom obliku i na način koji omogućava da se za svakog imatelja udjela u predmetnom AIF-u mogu utvrditi podaci iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Pored minimalnih podataka koji se upisuju u registar udjela, UAIF odnosno voditelj registra udjela je dužan osigurati da raspolaže i ostalim podacima potrebnim za neometano provođenje izdavanja i otkupa udjela AIF-a bez pravne osobnosti i osiguranje plaćanja imateljima udjela predmetnog AIF-a.

Članak 14.

UAIF će s podacima iz registra udjela prikupljenih na temelju ovoga pravilnika postupati u skladu s propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

Članak 15.

UAIF može objavljivati samo one podatke iz registra udjela AIF-a bez pravne osobnosti koji se odnose na ukupnu imovinu AIF-a, ukupan broj imatelja udjela te općenite podatke o strukturi imatelja udjela u pojedinom AIF-u.

VII. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA NUĐENJA UDJELA AIF-a S PRIVATNOM PONUDOM NA TEMELJU UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI

Ugovor o poslovnoj suradnji o nuđenju udjela AIF-a s privatnom ponudom

Članak 16.

(1) S pravnom osobom iz članka 147. Zakona UAIF sklapa ugovor o poslovnoj suradnji, predmet kojeg je nuđenje udjela AIF-a s privatnom ponudom profesionalnim ulagateljima.

(2) Prije potpisivanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka UAIF je dužan primjenom dužne pažnje:

1. utvrditi da je pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena za pružanje investicijskih usluga prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala,

2. osigurati da je ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklopljen u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala a koje uređuju međusobne odnose između proizvođača i distributera investicijskih proizvoda,

3. osigurati da fizičke osobe koje djeluju za račun pravne osobe iz točke 1. ovoga stavka u dijelu nuđenja udjela AIF-a s privatnom ponudom ispunjavaju uvjete propisane člankom 17. ovog Pravilnika.

Uvjeti koje moraju zadovoljavati fizičke osobe koje nude udjele AIF-a s privatnom ponudom

Članak 17.

(1) Osoba koja za račun pravne osobe iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika obavlja poslove nuđenja udjela AIF-a s privatnom ponudom u Republici Hrvatskoj mora imati odgovarajuće kvalifikacije u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala i podzakonskih propisa donesenim na temelju istog.

(2) Kvalifikacije i radno iskustvo osoba iz stavka 1. ovoga članka mora biti primjereno poslu koje obavljaju, a posebno moraju obuhvaćati općenita znanja o kompleksnim financijskim proizvodima te znanja o bitnim karakteristikama AIF-a s privatnom ponudom čije udjele nudi i značaju svih rizika povezanih s ulaganjem u udjele konkretnog AIF-a.

Popis osoba koje nude udjele AIF-a s privatnom ponudom

Članak 18.

(1) UAIF je dužan jednom godišnje, do kraja siječnja tekuće godine, Hanf i dostaviti popis pravnih osoba iz članka 16. stavka 1. ovog Pravilnika, sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o tvrtki i sjedištu pravne osobe iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika, datum sklapanja ugovora i naznaku jednog ili više AIF-a s privatnom ponudom čiji će se udjeli nuditi temeljem predmetnog ugovora.

Uvjeti poslovanja osoba koje nude udjele AIF-a s privatnom ponudom

Članak 19.

(1) Pravna osoba iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika ne smije primati novčana sredstva u svrhu izdavanja udjela AIF-a s privatnom ponudom, već se ista doznačuju na za to predviđeni račun AIF-a s privatnom ponudom.

(2) Osoba koja djeluje za račun pravne osobe iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika dužna je u odnosu na nuđenje udjela svakom potencijalnom ulagatelju dati na uvid:

1. pravila AIF-a s privatnom ponudom,

2. kada je to primjenjivo, promidžbeni materijal AIF-a s privatnom ponudom.

(3) UAIF i pravna osoba iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika dužni su voditi i redovito ažurirati evidencije o stanju i transakcijama udjelima AIF-a s privatnom ponudom obavljenim posredstvom te pravne osobe, u skladu s odredbama o čuvanju poslovne dokumentacije iz Zakona i zakona kojim se uređuje tržište kapitala, te ih na zahtjev dostaviti Hanfi.

(4) Pravna osoba iz članka 16. stavak 1. ovoga Pravilnika dužna je osigurati da se udjeli u AIF-u s privatnom ponudom nude samo osobama koje su prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala razvrstali kao profesionalni ulagatelji.

(5) UAIF je dužan osigurati da pravna osoba iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika prikupljenu dokumentaciju čuva u skladu s odredbama Zakona, zakona kojim se uređuje tržište kapitala i Uredbe Europske komisije br. 231/2013.

Članak 20.

Kada UAIF nudi udjele AIF-ova kojima upravlja, dužan je, uz pridržavanje odredbi 16. – 19. ovog Pravilnika, primjenjivati odredbe zakona koji uređuje tržište kapitala kojima su regulirana opća pravila poslovnog ponašanja, kadrovski uvjeti za pružanje usluga, dodatni poticaji i podaci o uslugama, instrumentima, troškovima i naknadama.

VIII. UAIF KOJI NAMJERAVA MALIM ULAGATELJIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ NUDITI UDJELE AIF-a OSNOVANOG U REPUBLICI HRVATSKOJ ILI U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI

Zahtjev za izdavanje odobrenja za nuđenje udjela

Članak 21.

(1) UAIF iz Republike Hrvatske ili druge države članice koji namjerava malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj nuditi udjele AIF-a osnovanog u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici, mora dobiti prethodno odobrenje Hanfe u skladu s člankom 151. stavkom 1. Zakona.

(2) Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 151. stavka 1. Zakona za nuđenje udjela AIF-a osnovanog u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici malim ulagateljima prilažu se:

a) prospekt AIF-a,

b) pravila AIF-a,

c) ključni podaci za ulagatelje,

d) detaljan opis planiranih aktivnosti trgovanja udjelima AIF-a, koji obuhvaća sve usluge i aktivnosti na bilo koji način povezane s distribucijom udjela AIF-a od UAIF-a do ulagatelja, uključujući i aktivnosti povezane s oglašavanjem, obavještavanjem i nuđenjem udjela AIF-a,

e) za AIF iz druge države članice, potvrda nadležnog tijela da se udjeli AIF-a smiju nuditi malim ulagateljima u toj državi članici i posljednji revidirani godišnji izvještaji za AIF, kada je primjenjivo,

f) kada je primjenjivo, izjava o tome da su postojeći ulagatelji AIF-a upoznati s namjerom nuđenja udjela malim ulagateljima,

g) druga dokumentacija na zahtjev Hanfe.

(3) UAIF će dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka i sve njene promjene, za potrebe nuđenja udjela u Republici Hrvatskoj prevesti na hrvatski jezik.

(4) UAIF odgovara za vjerodostojnost i točnost prijevoda iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 22.

Kada se udjeli AIF-a nude malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, AIF mora ispunjavati uvjete propisane pravilnikom koji uređuje vrste i obilježja alternativnih investicijskih fondova, ograničenja ulaganja i uvjete pod kojima je pojedine vrste alternativnih investicijskih fondova dopušteno nuditi malim ulagateljima.

Članak 23.

Kada se udjeli AIF-a osnovanog u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici nude malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i propisa donesenih na temelju istog, a vezano za izradu i objavu prospekta i pravila, dostavljanje prospekta i pravila ulagatelju, nuđenje udjela i oglašavanje, te izradu, objavu i dostavu svih informacija, izvještaja i podataka, koji se trebaju učiniti dostupnima ulagateljima.

IX. UAIF KOJI NAMJERAVA MALIM ULAGATELJIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ NUDITI UDJELE AIF-a OSNOVANOG U TREĆOJ DRŽAVI

Uvjeti za nuđenje udjela

Članak 25.

(1) UAIF iz Republike Hrvatske ili druge države članice koji namjerava malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj nuditi udjele AIF-a osnovanog u trećoj državi, mora dobiti prethodno odobrenje Hanfe u skladu s člankom 151. stavkom 1. Zakona.

(2) Pri procjeni razine zaštite iz stavka 151. stavka 4. Zakona, Hanfa može uzeti u obzir propise treće države koji reguliraju:

a) obvezu postupanja u najboljem interesu ulagatelja,

b) postojanje nezavisnog depozitara sa sličnim dužnostima i odgovornostima u odnosu na pohranu imovine AIF-ova i kontrolne poslove,

c) odvojenost imovine,

d) dostupnost informacija o cijenama udjela i obvezu izvještavanja ulagatelja,

e) mogućnost i učestalost otkupa udjela,

f) ograničenja vezana uz trgovanje s povezanim osobama,

g) zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca bez pokrića.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za nuđenje udjela

Članak 26.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 151. stavka 1. Zakona za nuđenje udjela AIF-a osnovanog u trećoj državi malim ulagateljima prilažu se:

a) prospekt AIF-a,

b) pravila AIF-a,

c) revidirani godišnji financijski izvještaji UAIF-a, revidirani godišnji izvještaji AIF-a za posljednje 2 poslovne godine,

d) ključni podaci za ulagatelje,

ili tome odgovarajuće dokumente, kada je to primjenjivo,

e) detaljan opis planiranih aktivnosti trgovanja udjelima AIF-a, koji obuhvaća sve usluge i aktivnosti na bilo koji način povezane s distribucijom udjela AIF-a od UAIF-a do ulagatelja, uključujući i aktivnosti povezane s oglašavanjem, obavještavanjem i nuđenjem udjela AIF-a, te druge podatke iz kojih je razvidno da UAIF ispunjava uvjete iz članka 151. stavka 3. Zakona za nuđenje udjela AIF-a iz treće države u Republici Hrvatskoj,

f) podaci o poslovima UAIF-a koji su delegirani na treću osobu, kao i identitet treće osobe,

g) druga dokumentacija koju odredi Hanfa, iz koje se može utvrditi da ulagatelji u AIF osnovan u trećoj državi na koji se zahtjev odnosi, imaju barem jednaku razinu zaštite kao ulagatelji u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i propisa donesenih na temelju istoga, sukladno članku 25. ovoga Pravilnika.

(2) Hanfa će izdati odobrenje za nuđenje udjela AIF-a iz treće države malim ulagateljima, ako na temelju podataka kojima raspolaže i dokumentacije priložene uz zahtjev utvrdi da:

a) će ulagatelji u AIF iz treće države imati barem jednaku razinu zaštite kao ulagatelji u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i propisa donesenih na temelju istoga,

b) se na udjele AIF-a iz treće države ne primjenjuje zabrana nuđenja udjela malim ulagateljima u državi u kojoj je taj AIF osnovan,

(3) Hanfa će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za nuđenje udjela AIF-ova iz treće države malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, ako utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Kada se udjeli AIF-a osnovanog u trećoj državi nude malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i propisa donesenih na temelju istog, a vezano uz izradu i objavu prospekta i pravila, dostavljanje prospekta i pravila ulagatelju, nuđenje udjela i oglašavanje, te izradu, objavu i dostavu svih informacija, izvještaja i podataka, koji se trebaju učiniti dostupnima ulagateljima.

X. DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Članak 27.

(1) UAIF može Hanfi dostavljati dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za UAIF-ove.

(2) Smatra se da je UAIF dostavio dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o udjelima AIF-ova (»Narodne novine« br. 16/14 i 41/17), Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela AIF-a s privatnom ponudom (»Narodne novine« br. 160/13, 26/15 i 41/17) i Pravilnik o izdavanju odobrenja za nuđenje udjela AIF-ova malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 105/13 i 41/17).

Klasa: 011-02/19-02/01
Urbroj: 326-01-70-72-19-16
Zagreb, 7. ožujka 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.