Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva

NN 26/2019 (15.3.2019.), Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

543

Na temelju članka 632. stavka 9. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. ožujka 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA I POSTUPKU IZDAVANJA SUGLASNOSTI ČLANU UPRAVE SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:

1. uvjeti za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva, postupak za izdavanje suglasnosti i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje suglasnosti za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva

2. sadržaj programa vođenja poslova središnjeg klirinškog depozitarnog društva, postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa i kandidata za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva koji predstavlja program

3. sadržaj politika za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta i dinamika procjene ispunjenja uvjeta za članove uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva

4. postupak za izdavanje prethodne suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva za člana uprave trgovačkog društva unutar iste grupe i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18).

3. Središnje klirinško depozitarno društvo je središnje klirinško depozitarno društvo osnovano kao dioničko društvo ili kao Europsko društvo – Societas Europea sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama članka 628. stavaka 1. i 2. Zakona.

4. Kandidat je osoba koja je podnijela Hanfi zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje na dužnost člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

5. Povezane osobe su osobe koje su usko povezane u skladu s člankom 3. točkom 145. Zakona.

6. Sukob interesa su okolnosti kada su privatni interesi osobe u suprotnosti s interesom središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a posebice kada privatni interes osobe utječe ili može utjecati na njezinu nepristranost u obavljanju dužnosti.

II. UVJETI ZA ČLANSTVO U UPRAVI SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA

Članak 3.

(1) Član uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva može biti osoba koja dobije suglasnost Hanfe za imenovanje člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva sukladno članku 633. Zakona i koja trajno ispunjava uvjete propisane odredbama članka 632. u vezi s člankom 636. Zakona.

(2) Hanfa će izdati prethodnu suglasnost za obavljanje dužnosti člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva osobi koja:

1. ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, dobar ugled, sposobnost i iskustvo za vođenje poslovanja središnjeg klirinškog depozitarnog društva pažnjom dobrog stručnjaka

2. ispunjava uvjete propisane člankom 632. Zakona i

3. programom iz članka 9. Pravilnika dokaže da će osigurati zakonito, sigurno i stabilno poslovanje središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(3) Hanfa će pri procjeni primjerenosti kandidata za člana uprave voditi računa i o raznolikosti strukture uprave s obzirom na potrebna znanja, sposobnosti i iskustvo te o vrsti, opsegu i složenosti poslova koje središnje klirinško depozitarno društvo obavlja i rizicima kojima je ili kojima će biti izloženo.

Stručne kvalifikacije i sposobnost

Članak 4.

(1) Stručne kvalifikacije u skladu s odredbama 632. stavka 1. Zakona potrebne za obavljanje dužnosti člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva ima osoba, koja je završila jedan od sljedećih studija:

1. preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekla najmanje 300 ECTS bodova ili

2. stručni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu.

(2) Odredbe iz stavka 1. točke 2. ovog članka primjenjuju se na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« broj 107/07 i 118/2012), u skladu s člankom 120. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

(3) Hanfa može pri procjeni stručnog znanja kandidata osim postignutog stupnja obrazovanja u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka, provjeravati:

1. kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima:

a) financijskim tržištima

b) uslugama depozitorija, sustava poravnanja i namire

c) računovodstvenom okviru

d) regulatornom okviru

e) strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja

f) upravljanju rizicima

g) korporativnom upravljanju, uključujući i sustav internih kontrola i

h) analizi financijskih podataka.

2. sposobnost strateškog razmišljanja i kreiranja kratkoročnih i dugoročnih poslovnih planova, prosuđivanja rizika i upravljanja istima, sposobnost organiziranja poslovanja i vođenja središnjeg klirinškog depozitarnog društva, neovisnost u mišljenju te sposobnost i spremnost kandidata za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

Dobar ugled

Članak 5.

(1) Dobar ugled u smislu odredbi članka 632. stavka 1. Zakona nema osoba:

1. kojoj je zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa oduzeta ili uskraćena odgovarajuća suglasnost za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Hanfe ili drugoga nadležnog tijela

2. protiv koje je pokrenuta istraga odnosno protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine« broj 152/08) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15)

3. protiv koje je pokrenuta istraga ili protiv koje je potvrđena optužnica odnosno protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kaznena djela sukladno članku 632. stavku 5. Zakona u vezi s člankom 636. stavkom 1. točkom 6. Zakona

4. protiv koje je pokrenuta istraga ili protiv koje je potvrđena optužnica odnosno protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine« broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11) s kojima su u pravnom kontinuitetu kaznena djela iz točke 3. ovoga stavka

5. koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom

6. čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled osobe

7. čija financijska stabilnost ugrožava ugled osobe i

8. za koju postoji neki drugi razlog za sumnju da nema dobar ugled.

(2) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točaka 1. do 4. Hanfa će uzeti u obzir sve dostupne informacije vezane uz vrstu presude, stupanj u kojemu se postupak nalazi, izjavljene pravne lijekove, izrečenu sankciju, postojeće okolnosti, značaj prijestupa ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Hanfa će voditi računa i o većem broju lakših kaznenih ili prekršajnih djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled osobe.

(3) Dodatno, pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točke 1. ovoga članka Hanfa će analizirati informacije koje upućuju na nekorektno ponašanje kandidata u dosadašnjem profesionalnom radu, poput netransparentnog postupanja, nesuradnje s nadležnim tijelima ili nepostupanja po izrečenim mjerama Hanfe ili drugoga nadležnog tijela.

(4) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točaka 6. i 7. ovoga članka Hanfa će uzeti u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem kandidat ima značajni udio i/ili rukovodeću funkciju.

(5) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točke 7. uzet će se u obzir financijska stabilnost kandidata i njezin moguć utjecaj na ugled kandidata. Pritom će Hanfa analizirati:

1. dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti

2. nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista i sl.)

3. je li nad imovinom kandidata proveden postupak osobnog bankrota

4. je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv kandidata kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 632. stavku 5. u vezi s člankom 636. stavkom 1. točkom 6. Zakona

5. podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata i vodi li se protiv kandidata prekršajni postupak.

Iskustvo

Članak 6.

(1) Iskustvom na rukovodećim položajima u smislu članka 632. stavka 5. Zakona, smatra se:

1. iskustvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva, burze, investicijskog društva, kreditne institucije ili druge financijske institucije i/ili

2. iskustvo rukovođenja organizacijskim jedinicama središnjeg klirinškog depozitarnog društva, burze, investicijskog društva, kreditne institucije ili druge financijske institucije, bitnim za obavljanje njihove djelatnosti.

(2) Iskustvom u vođenju drugih usporedivih poslova u smislu članka 632. stavka 5. Zakona smatra se:

1. iskustvo rukovođenja poslovima na razini uprave ili neposredno ispod uprave u drugim institucijama ili pravnim osobama, na kojima se osoba imala prilike upoznati s poslovanjem na financijskim tržištima

2. rad na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u tijelu državne uprave, odnosno u tijelu nadležnom za nadzor središnjeg klirinškog depozitarnog društva, burze, investicijskog društva, kreditne institucije ili druge financijske institucije ili

3. iskustvo prokurista ili savjetnika uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva, burze, investicijskog društva, kreditne institucije ili druge financijske institucije.

(3) Pri procjenjivanju trajanja iskustva kandidata Hanfa može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova ako utvrdi da je zajedno s ostalim prijašnjim poslovima koje je obavljao, kandidat stekao najmanje šest godina kontinuiranog iskustva na poslovima iz stavaka 1. i 2. ovog članka Pravilnika.

Sukob interesa članova uprave

Članak 7.

(1) U skladu s odredbom članka 632. stavka 5. u vezi s člankom 636 stavkom 1. točkom 3. Zakona, smatra se da postoji sukob interesa:

1. ako kandidat za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos sa središnjim klirinškim depozitarnim društvom (primjerice, ako društvo povezano s članom uprave ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga središnjem klirinškom depozitarnom društvu u kojem je ta osoba član uprave i dr.)

2. ako druge okolnosti upućuju na sukob interesa.

(2) Hanfa će pri procjenjivanju drugih okolnosti koje upućuju na to da je kandidat u sukobu interesa uzeti u obzir:

1. prijašnja i sadašnja radna mjesta na kojima je kandidat radio u središnjem klirinškom depozitarnom društvu ili drugim trgovačkim društvima

2. osobne, profesionalne i druge poslovne odnose s članovima uprave, članovima nadzornog odbora, višim rukovodstvom središnjeg klirinškog depozitarnog društva te društva unutar iste grupe te

3. osobne, profesionalne ili druge poslovne odnose s imateljima kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

III. POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI TE DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU

Članak 8.

(1) Kandidat za člana uprave dužan je dobiti suglasnost Hanfe u skladu s odredbama članka 633. Zakona te je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za imenovanjem dužan priložiti pisanu suglasnost nadzornog odbora središnjeg klirinškog depozitarnog društva, odnosno organa nadležnog za imenovanje članova uprave u središnjem klirinškom depozitarnom društvu i dokumentaciju propisanu ovim člankom Pravilnika.

(2) Pisana suglasnost nadzornog odbora središnjeg klirinškog depozitarnog društva, odnosno organa nadležnog za imenovanje članova uprave u središnjem klirinškom depozitarnom društvu mora sadržavati obrazloženje koje obuhvaća bitne razloge koji su utjecali na izdavanje suglasnosti za imenovanjem kandidata članom uprave i ciljeve koji se žele postići imenovanjem kandidata za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Za potrebe pribavljanja pisane suglasnosti od strane nadzornog odbora, odnosno organa nadležnog za imenovanje članova uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao i za potrebe procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave iz stavka 4. točke 8. ovog članka, kandidat za člana uprave dužan je nadzornom odboru središnjeg klirinškog depozitarnog društva odnosno organu nadležnom za imenovanje članova uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva odnosno središnjem klirinškom depozitarnom društvu, dostaviti na uvid dokumentaciju iz stavka 3. i stavka 4. točke 1. do 7. ovog članka Pravilnika.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati dužnost i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati te najmanje sljedeće:

1. osobne podatke osobe koja se imenuje uključujući ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo i druge osobne podatke

2. informacije o obrazovanju uključujući kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem

3. informacije o stručnom usavršavanju uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licenca i slično

4. za strane državljane informacije o razini znanja hrvatskog jezika

5. informacije o radnom iskustvu, uključujući navođenje kronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljali pojedine funkcije

6. za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio odnosno koje je obnašao u posljednjih deset godina, navodi se:

a) opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji

b) organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu, osim ako kandidat izjavi da bi to predstavljalo povredu njegove obveze na čuvanje poslovne tajne te ako mu je ista dostupna

c) opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te

d) broj radnika kojima je kandidat za člana uprave rukovodio

7. pri inicijalnom imenovanju u tom središnjem klirinškom depozitarnom društvu informaciju o preporuci koju daje izravno nadređena osoba, odnosno kod članova uprave član nadzornog odbora, u poslodavcu kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine ako su dostupne odnosno, ako nisu dostupne, obrazloženje razloga njihove nedostupnosti

8. informaciju o tome vodi li se protiv osobe postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 636. stavku 1. točki 6. u svezi s člankom 632. stavkom 5. Zakona odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo

9. informaciju o tome je li kandidat pravomoćno osuđen, je li protiv njega izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja Zakona i podzakonskih, odnosno bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljna djelatnost ili kojima se uređuju instrumenti platnog prometa ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata

10. informaciju o tome vodi li se protiv kandidata postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja koji nisu navedeni u točki 9. ovog stavka Pravilnika, a koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled

11. informaciju o financijskom stanju kandidata uključujući i informaciju o tome dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista i sl.) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota

12. informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odobrenje za rad

13. informaciju o tome je li procjenu ispunjenja uvjeta za člana uprave osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene)

14. informaciju o svim poslovnim odnosima osobe i s njom povezane osobe sa središnjim klirinškim depozitarnim društvom, članovima uprave, nadzornog odbora, višim rukovodstvom središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao i trgovačkog društva unutar iste grupe te kvalificiranim imateljem u središnjem klirinškom depozitarnom društvu i

15. informaciju o rezultatu procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave, koja je provedena u skladu s politikom za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za člana uprave, donesenom sukladno članku 632. stavku 5. u vezi s člankom 636. stavkom 4. Zakona i članku 16. Pravilnika.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu iz Priloga ovog Pravilnika, kojem se prilažu:

1. ovjerena preslika osobne iskaznice (odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane)

2. ovjerena preslika diplome (odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač)

3. za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju dužnost člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva, potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao potrebno radno iskustvo iz članka 6. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika, pri čemu valja navesti njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj zaposlenika kojima je rukovodio

4. ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu za posljednje tri godine

5. izjavu o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 636. stavku 1. točki 6. u vezi s člankom 632. stavkom 5. Zakona, odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo, je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja te vodi li se protiv njega postupak

6. uvjerenja odnosno podaci o kaznenoj i prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, i to:

a) za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca te

b) za strane državljane podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca

7. program vođenja poslovanja iz članka 9. ovog Pravilnika

8. obrazložena procjena ispunjenja uvjeta za člana uprave koju je prije podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka Pravilnika provelo središnje klirinško depozitarno društvo u skladu s člankom 17. Pravilnika

9. pisana suglasnost nadzornog odbora središnjeg klirinškog depozitarnog društva, odnosno organa nadležnog za imenovanje članova uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva iz stavka 2. ovog članka Pravilnika

10. dokaz o plaćenoj naknadi Hanfi.

(5) Kada se ista osoba ponovno imenuje za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva zahtjevu nije potrebno priložiti dokumente navedene u stavku 4. točkama 2., 3. i 4. ovoga članka.

(6) Osim dokumenata iz stavka 4. ovoga članka zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi dobar ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo kandidata.

(7) Hanfa može od podnositelja zahtjeva zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava propisane uvjete.

(8) Sve strane isprave koje se dostavljaju sukladno ovom Pravilniku moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka 4. točke 2. ovoga članka dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

(9) Ako utvrdi da je dokumentacija koja se prilaže zahtjevu nepotpuna, Hanfa će pozvati podnositelja zahtjeva da dopuni dokumentaciju u roku koji ne može biti kraći od osam (8) dana.

(10) Ako podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku ne dopuni dokumentaciju ili ne opravda kašnjenje u dostavi dokumenata, Hanfa će odlučiti temeljem dokumentacije kojom raspolaže.

Program vođenja poslova središnjeg klirinškog depozitarnog društva

Članak 9.

(1) Program vođenja poslova središnjeg klirinškog depozitarnog društva za mandatno razdoblje iz članka 633. stavka 9. Zakona dostavlja se Hanfi u pisanom i elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju i mora sadržavati:

1. opis temeljnih pretpostavki koje su uzete u obzir prilikom izrade programa

2. osnovne informacije o središnjem klirinškom depozitarnom društvu, uključujući informacije o djelatnostima koje obavlja i kratak opis stanja u središnjem klirinškom depozitarnom društvu (u mjeri u kojoj su relevantni podaci dostupni kandidatu)

3. opis okruženja u kojem središnje klirinško depozitarno društvo posluje i njegov položaj u odnosu na sektor u kojem posluje i u odnosu na konkurenciju (poželjno je navesti uočene prednosti, ali i određene slabosti u odnosu na usporedive grupe)

4. detaljan opis planirane aktivnosti u mandatnom razdoblju (po mogućnosti navesti planiranu dinamiku realizacije) te istaknuti značajne promjene u odnosu na postojeće stanje

5. financijski plan s podrobnim opisom svih planiranih aktivnosti za projicirana razdoblja, s projekcijom bilance i računa dobiti i gubitaka za mandatno razdoblje

6. plan korporativnog upravljanja, provođenja internih procedura i politika

7. detaljan opis aktivnosti koje će biti podrška planiranim osnovnim aktivnostima, a sve u cilju adekvatnog prepoznavanja, praćenja i upravljanja svim rizicima koji iz poduzetih aktivnosti mogu proizaći, opis sustava upravljanja rizicima (strategije, politike, postupke, mjere upravljanja rizicima, tehnike mjerenja rizika i podjele odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima) te opis aktivnosti kojima će se poboljšati postojeće stanje u središnjem klirinškom depozitarnom društvu

8. razgraničenja ovlasti među članovima uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva, s istaknutim promjenama u odnosu na postojeće stanje

9. opis predviđene politike sprječavanja sukoba interesa

10. plan predviđenog postupanja za slučaj insolventnosti središnjeg klirinškog depozitarnog društva koji namjerava provoditi

11. opis predviđenog sustava interne revizije te sustava unutarnjih kontrola i nadzora usklađenosti postupanja (compliance) središnjeg klirinškog depozitarnog društva sa zakonskim i podzakonskim odredbama

12. pregled nadzornih mjera koje je Hanfa eventualno naložila te postupanje po istima

13. opis plana izdvajanja poslovnih procesa

14. u zaključku treba sažeti sve navedeno pod prethodnim točkama.

(2) Prilikom izrade programa vođenja poslova središnjeg klirinškog depozitarnog društva iz stavka 1. ovoga članka kandidat za člana uprave dužan je posebno detaljno razraditi točke iz programa vođenja poslova koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovu djelokrugu budućeg rada i odgovornosti.

(3) U slučaju da kandidat nije u mogućnosti pribaviti koji od podataka navedenih u stavku 1. ovoga članka, potrebnih za izradu programa vođenja poslova središnjeg klirinškog depozitarnog društva, potrebno je u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka Pravilnika navesti razloge nemogućnosti pribavljanja podataka.

Postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa kandidata za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva

Članak 10.

(1) Kada Hanfa u postupku odlučivanja o izdavanju suglasnosti kandidatu za člana uprave zatraži da kandidat predstavi program vođenja poslova društva u skladu s člankom 633. stavkom 9. Zakona, pozvat će kandidata na predstavljanje programa.

(2) Hanfa provodi ocjenjivanje programa vođenja poslova središnjeg klirinškog depozitarnog društva vodeći računa osobito o:

1. realnosti pretpostavki programa

2. predstavljenim ciljevima i načinima za ostvarivanje ciljeva

3. planiranim aktivnostima u mandatnom razdoblju i

4. usklađenosti planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima i najboljom praksom.

(3) Hanfa provodi ocjenjivanje sposobnosti i stručnosti kandidata koji predstavlja program vođenja poslova središnjeg klirinškog depozitarnog društva vodeći osobito računa o:

1. poslovnom ugledu i radnom iskustvu kandidata

2. poznavanju propisa koji se primjenjuju na poslovanje središnjeg klirinškog depozitarnog društva i tržište kapitala

3. poznavanju rizika i načina upravljanja rizicima kojima je izloženo središnje klirinško depozitarno društvo

4. poznavanju vizije, strategije i ciljeva te poslovnih procesa središnjeg klirinškog depozitarnog društva

5. poznavanju sustava interne revizije i sustava unutarnjih kontrola poslovanja središnjeg klirinškog depozitarnog društva

6. poznavanju poslovanja središnjeg klirinškog depozitarnog društva i poznavanju gospodarskog okruženja.

Članak 11.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva na odgovarajući način se primjenjuju na izvršne direktore.

Zahtjev za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva

Članak 12.

(1) Zahtjev iz članka 8. stavka 1. Pravilnika mora u cijelosti biti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(2) Kandidat za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva dužan je istinito i potpuno navesti podatke u obrascu zahtjeva iz Priloga Pravilnika.

(3) Zahtjev potpisuje kandidat za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a potpis mora biti javnobilježnički ovjeren.

Odlučivanje Hanfe o zahtjevu

Članak 13.

(1) Na temelju dokumentacije i podataka kojima raspolaže, Hanfa donosi odluku o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(2) Hanfa će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva uzeti u obzir sve elemente koji mogu utjecati na ocjenu ispunjava li kandidat postavljene uvjete, a u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja središnjeg klirinškog depozitarnog društva u svim okolnostima.

(3) Pozitivno ocijenjen program iz članka 9. ovog Pravilnika predstavlja jedan od uvjeta za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Članak 14.

(1) Središnje klirinško depozitarno društvo je dužno kontinuirano pratiti i procjenjivati ispunjavanje uvjeta članova uprave sukladno članku 18. Pravilnika te Hanfu obavještavati o promjenama informacija na temelju kojih je nadzorni odbor izdao suglasnost iz članka 8. stavka 2. Pravilnika.

(2) Član uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva kojemu je Hanfa izdala suglasnost sukladno odredbama ovog Pravilnika i Zakona dužan je Hanfu obavještavati o promjenama informacija koje su dostavljene uz zahtjev, a na temelju kojih je Hanfa izdala suglasnost za imenovanje člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(3) Obavijest iz stavka 1. i 2. ovog članka središnje klirinško depozitarno društvo odnosno član uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva dužni su dostaviti Hanfi po svakoj promjeni bez odgode, a najkasnije osam (8) dana nakon utvrđivanja promjene.

IV. SADRŽAJ POLITIKE SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA I DINAMIKA PROCJENE ISPUNJENJA UVJETA ZA ČLANOVE UPRAVE

Interni akti središnjeg klirinškog depozitarnog društva

Članak 15.

(1) Središnje klirinško depozitarno društvo je dužno usvojiti i primjenjivati politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove uprave sukladno članku 632. stavku 5. u vezi s člankom 636. stavkom 3. Zakona, kojom će propisati ciljanu strukturu uprave s obzirom na:

1. vrstu, opseg i složenost poslova središnjeg klirinškog depozitarnog društva

2. profil rizičnosti središnjeg klirinškog depozitarnog društva i

3. poslovnu strategiju središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(2) Politiku iz stavka 1. ovoga članka donosi uprava. Središnje klirinško depozitarno društvo može svojim internim aktima predvidjeti da politiku iz stavka 1. ovog članka donosi uz suglasnost nadzornog odbora središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(3) Središnje klirinško depozitarno društvo može politikom, s obzirom na ciljanu strukturu uprave, detaljno propisati uvjete za članove uprave, uključujući:

1. njihovu specifičnu nadležnost

2. odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz njihove nadležnosti

3. zahtjev za kontinuiranu edukaciju i

4. zahtjev za posvećenost ispunjavanju obveza iz njihove nadležnosti.

(4) Pri procjeni dobrog ugleda i sukoba interesa središnje klirinško depozitarno društvo je dužno voditi računa o tome da članovi uprave trebaju u svakom slučaju imati dobar ugled i ne smiju biti u sukobu interesa u odnosu na središnje klirinško depozitarno društvo, dioničare središnjeg klirinškog depozitarnog društva, članove nadzornog odbora i ostale članove uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva, više rukovodstvo središnjeg klirinškog depozitarnog društva te je dužno razmotriti sve dostupne informacije koje bi mogle dovesti u sumnju dobar ugled odnosno upućivati na potencijalni sukob interesa tih osoba.

(5) Središnje klirinško depozitarno društvo je dužno utvrditi postupak kontinuirane edukacije članova uprave kojim će osigurati da njihova stručna znanja budu trajno prikladna.

Politika o postupku procjene ispunjenja uvjeta i odluka o ispunjenju uvjeta za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva

Članak 16.

Središnje klirinško depozitarno društvo je dužno politikom najmanje propisati sljedeće:

1. postupak imenovanja komisije odgovorne za provedbu procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva

2. postupak procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva uključujući rokove dostave dokumentacije, rokove i način provedbe postupka, način očitovanja osobe koja se procjenjuje i izvješćivanje o rezultatima postupka

3. informacije i dokumentaciju koju član uprave treba dostaviti središnjem klirinškom depozitarnom društvu za provedbu procjene

4. način dostavljanja obrazložene procjene ispunjavanja uvjeta za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva nadzornom odboru središnjeg klirinškog depozitarnog društva radi davanja suglasnosti iz članka 8. stavka 2. Pravilnika

5. situacije i okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti izvanrednu procjenu ispunjenja uvjeta za pojedinog člana uprave i

6. oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Zahtjevi vezani uz postupak procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave

Članak 17.

(1) Središnje klirinško depozitarno društvo je dužno prije no što kandidat za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva podnese zahtjev Hanfi u skladu s odredbama članka 633. Zakona, provesti postupak procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave svakoga kandidata u skladu s politikom za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za člana uprave iz članka 16. Pravilnika.

(2) Pri provođenju redovne procjene ispunjenja uvjeta članova uprave, središnje klirinško depozitarno društvo je dužno voditi računa o primjerenosti uprave u cjelini.

(3) Središnje klirinško depozitarno društvo je dužno najmanje jednom godišnje provoditi postupak ponovne procjene ispunjenja uvjeta članova uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva s ciljem utvrđivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcija na koje su imenovani.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, središnje klirinško depozitarno društvo je dužno provesti izvanrednu procjenu ispunjenja uvjeta člana uprave kada nastupe okolnosti za provjeru ispunjavanja uvjeta za člana uprave propisane politikom iz članka 16. točke 5. Pravilnika.

(5) Pri provođenju postupka iz prethodnog stavka ovoga članka središnje klirinško depozitarno društvo može provesti samo djelomičnu procjenu utjecaja izmijenjenih okolnosti na ispunjavanje uvjeta člana uprave.

Aktivnosti koje slijede nakon provedenog postupka procjene ispunjavanja uvjeta za člana uprave

Članak 18.

(1) Nadzorni odbor izdaje pisanu suglasnost iz članka 8. stavka 2. Pravilnika kandidatu za člana uprave temeljem procjene koja mu je dostavljena u skladu s politikom o postupku procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva iz članka 16. Pravilnika.

(2) Ako središnje klirinško depozitarno društvo u postupku naknadne procjene ispunjavanja uvjeta članova uprave utvrdi da član uprave više nije primjeren, dužno je obavijestiti Hanfu. Ako središnje klirinško depozitarno društvo ocijeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, može poduzeti odgovarajuće mjere kojima će se ponovno uspostaviti primjerenost tog člana.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka središnje klirinško depozitarno društvo je dužno u roku iz članka 14. stavka 3. Pravilnika, računajući od dana završetka postupka procjene, obavijestiti Hanfu o rezultatima procjene i svojoj odluci te mjerama koje je odlučilo poduzeti radi uspostave njegove ponovne primjerenosti. Rezultate procjene i odluku središnje klirinško depozitarno društvo je dužno obrazložiti.

(4) Središnje klirinško depozitarno društvo je dužno sve postupke procjene ispunjavanja uvjeta pojedinih članova uprave adekvatno dokumentirati.

(5) Središnje klirinško depozitarno društvo je dužno obvezati članove uprave da ga obavijeste o svakom bitnom događaju ili okolnosti koja značajno utječe na njihovu primjerenost za obnašanje dužnosti na koju su imenovani, odnosno najmanje jednom godišnje da ga obavijeste o činjenici da su podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena ispunjavanja uvjeta za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva, nepromijenjeni.

V. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI ČLANU UPRAVE SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA ZA IMENOVANJE ČLANOM UPRAVE U TRGOVAČKOM DRUŠTVU UNUTAR ISTE GRUPE

Članak 19.

(1) Član uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva kojemu je Hanfa izdala suglasnost za imenovanje za člana uprave u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom dužan je, prije imenovanja za člana uprave u trgovačkom društvu unutar iste grupe, podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti, sukladno članku 632. stavku 2. Zakona i ovom Pravilniku.

(2) Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovog članka Pravilnika, dužan je:

1. u zahtjevu istinito i potpuno obrazložiti razloge iz kojih podnosi zahtjev iz stavka 1. ovog članka Pravilnika

2. u zahtjevu detaljno opisati svoj odnos s trgovačkim društvom u čiju upravu se predlaže imenovati za člana uprave te odnos s drugim osobama koje su financijski, upravljački ili na koji drugi način povezane s njim u smislu odredbe članka 2. točke 5. Pravilnika

3. u zahtjevu opisati politike sprječavanja sukoba interesa koje je donijelo središnje klirinško depozitarno društvo i društvo na koje se odnosi zahtjev te

4. zahtjev vlastoručno potpisati, a potpis mora biti javnobilježnički ovjeren.

(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovog članka Pravilnika potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju o trgovačkom društvu na koje se odnosi zahtjev:

1. statut društva s ispravom na temelju koje je usvojen

2. podaci o vlasničkoj strukturi

3. ovjereni izvadak iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca

4. detaljan prikaz organizacijske strukture

5. financijske izvještaje za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji

6. potvrda o plaćenim naknadama Hanfi

7. dodatna dokumentacija na zahtjev Hanfe.

(4) Hanfa će izdati prethodnu suglasnost podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovog članka Pravilnika pod uvjetom da na temelju zahtjeva iz stavka 2. i dokumentacije iz stavka 3. ovog članka Pravilnika, utvrdi:

1. da, uzimajući u obzir članak 7. Pravilnika, isti nije u sukobu interesa u odnosu na središnje klirinško depozitarno društvo, članove nadzornog odbora i članove uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva, više rukovodstvo središnjeg klirinškog depozitarnog društva, imatelje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu te

2. da će isti uz obavljanje dužnosti člana uprave trgovačkog društva unutar iste grupe, moći posvetiti dovoljno vremena kvalitetnom ispunjavanju dužnosti člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Klasa: 011-02/19-01/01
Urbroj: 326-01-70-71-19-7
Zagreb, 7. ožujka 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANA UPRAVE SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA

1. PODACI O SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU:

Tvrtka: ____________________________________________

Sjedište: ___________________________________________

OIB: ______________________________________________

2. ZAHTJEV SE PODNOSI RADI IZDAVANJA PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE NA DUŽNOST:

☐ predsjednika uprave

☐ člana uprave

3. PODACI O OSOBI KOJA PODNOSI ZAHTJEV:

Ime i prezime (djevojačko prezime):

Ime i prezime oca i majke:

Datum i mjesto rođenja:

Prebivalište ili boravište:

Državljanstvo:

OIB:

Telefon na radnom mjestu:

Telefaks na radnom mjestu:

Elektronička adresa:

4. OBRAZOVANJE (kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem)

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE (kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licencija i slično)

6. RAZINA ZNANJA HRVATSKOG JEZIKA (samo za strane državljane)

7. RADNO ISKUSTVO (kronološki popis svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje ste obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljane pojedine funkcije; za radna mjesta ili funkcije na kojima ste radili odnosno koje ste obnašali u posljednjih 10 godina, navodi se: a) opis poslova koje ste obavljali na tom radnom mjestu ili funkciji, b) organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala, osim ako kandidat izjavi da bi to predstavljalo povredu njegove obveze na čuvanje poslovne tajne, te ako mu je ista dostupna, c) opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te d) broj zaposlenika kojima ste rukovodili)

8. INFORMACIJA O PREPORUCI (navesti ime, funkciju i adresu izravno nadređene osobe kod poslodavca kod koje je kandidat radio u posljednje tri godine, a koja je dala preporuku) ILI RAZLOZIMA NEDOSTUPNOSTI PREPORUKE

9. FINANCIJSKO STANJE (opisati svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini i financijskim obvezama, dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazite li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. crnoj listi, listi poreznih dužnika Ministarstva financija i sl.) i je li nad njegovom imovinom pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota)

10. FINANCIJSKI I POSLOVNI REZULTATI (navesti informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat je ili je bio značajni dioničar ili u kojima ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nadležno tijelo utvrdilo da je to društvo počinilo veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona, je li nad tim društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji, je li mu oduzeto odobrenje za rad ili mu je izrečena mjera za poboljšanje stanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju)

11. PROCJENA ISPUNJENJA UVJETA ZA ČLANA UPRAVE OD STRANE DRUGOG NADLEŽNOG TIJELA (navesti je li procjenu ispunjenja uvjeta za člana uprave za kandidata već provelo neko drugo nadležno tijelo, uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene)

12. POSLOVNI ODNOSI SA SREDIŠNJIM KLIRINŠKIM DEPOZITARNIM DRUŠTVOM (navesti sve informacije o svim poslovnim odnosima te opisati poslovne odnose kandidata i s kandidatom povezanih osoba sa središnjim klirinškim depozitarnim društvom, članovima uprave, članovima nadzornog odbora i višim rukovodstvom središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao i trgovačkog društva unutar iste grupe te kvalificiranim imateljem u središnjem klirinškom depozitarnom društvu, informacije o dionicama, poslovnim udjelima ili drugim financijskim interesima koje kandidat ili s njim povezane osobe imaju u središnjem klirinškom depozitarnom društvu i u trgovačkom društvu unutar iste grupe)

13. Navesti sve druge činjenice i okolnosti za koje kandidat smatra da bi mogle biti važne za ocjenu njegove primjerenosti za obavljanje dužnosti predsjednika ili člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

14. IZJAVA DA KANDIDAT ZA ČLANA UPRAVE SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA NIJE POČINIO KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ NITI SE PROTIV NJEGA VODI KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK (podaci dani u Izjavi poslovna su tajna Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga)

(zaokružiti željeni odgovor)

1. Jeste li pravomoćno osuđeni za jedno ili više kaznenih dijela navedenih u članku 636. stavku 1. točki 6. Zakona u vezi s člankom 632. stavkom 5. Zakona? DA/NE

2. Jeste li pravomoćno osuđeni za bilo koje drugo kazneno djelo? DA/NE

3. Jeste li pravomoćno osuđeni za neki od prekršaja? DA/NE

4. Je li protiv Vas pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak? DA/NE

5. Vodi li se protiv Vas prekršajni postupak? DA/NE

6. Je li protiv Vas izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv Vas zbog nepravilnosti ili nepridržavanja ovog Zakona i podzakonskih akata ili bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljna djelatnost ili kojima se uređuje tržište vrijednosnih papira, vrijednosni papiri ili instrumenti platnog prometa ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa? DA/NE

7. Vodi li se protiv Vas neki drugi postupak koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost i Vaš dobar ugled? DA/NE

Ako je na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovor potvrdan, molimo Vas da navedete pojedinosti:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti za imenovanje.

Mjesto i datumPotpis kandidata


PRILOZI ZAHTJEVU:

1) ovjerena preslika osobne iskaznice odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane

2) ovjerena preslika diplome odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač

3) za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju dužnost člana uprave u središnjem klirinškom depozitarnom društvu u Republici Hrvatskoj, potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao iskustvo iz članka 6. stavka 1. i 2. Pravilnika, pri čemu je potrebno navesti njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj zaposlenika kojima je rukovodio

4) ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu barem za posljednje tri godine

5) izjavu o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 636. stavku 1. točki 6. u vezi s člankom 632. stavkom 5. Zakona, odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo, je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja te vodi li se protiv njega postupak

6) uvjerenja odnosno podaci o kaznenoj i prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, i to:

• za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca i

• za strane državljane podaci o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca

7) program vođenja poslova središnjeg klirinškog depozitarnog društva iz članka 9. ovog Pravilnika

8) obrazložena procjena ispunjenja uvjeta za člana uprave koju je prije podnošenja zahtjeva iz članka 8. stavka 1. Pravilnika provelo središnje klirinško depozitarno društvo u skladu s člankom 17. Pravilnika

9) pisana suglasnost nadzornog odbora središnjeg klirinškog depozitarnog društva odnosno organa nadležnog za imenovanje članova središnjeg klirinškog depozitarnog društva u središnjem klirinškom depozitarnom društvu iz članka 8. stavka 2. Pravilnika

10) dokaz o plaćenoj naknadi Hanfi.