Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

NN 26/2019 (15.3.2019.), Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE

546

Na temelju članka 117. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 67/2018), Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske proširen sa županijskim i općinskim državnim odvjetnicima i predstavnicima kolegija županijskih i općinskih državnih odvjetništava, na sjednici održanoj 1. ožujka 2019., donio je

ETIČKI KODEKS

DRŽAVNIH ODVJETNIKA I ZAMJENIKA DRŽAVNIH ODVJETNIKA

I. OPĆE ODREDBE

PODRUČJE PRIMJENE I SADRŽAJ

Članak 1.

Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (u daljnjem tekstu: Kodeks) sadržava načela profesionalne etike te opća načela i pravila ponašanja kojima se u obnašanju državnoodvjetničke dužnosti i svakodnevnom ponašanju trebaju ravnati državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika (u daljnjem tekstu: državnoodvjetnički dužnosnici).

Obveza je svakog državnoodvjetničkog dužnosnika poštivanje Kodeksa.

Izraz državnoodvjetnički dužnosnik koristi se rodno neutralno.

SVRHA KODEKSA

Članak 2.

Svrha je Kodeksa očuvanje i promicanje osobnog i profesionalnog integriteta državnoodvjetničkih dužnosnika u samostalnom i neovisnom državnom odvjetništvu, učvršćivanje svijesti o njihovoj osobnoj i profesionalnoj odgovornosti, savjesnosti i učinkovitosti radi boljeg rada državnog odvjetništva i jačanja povjerenja javnosti u državno odvjetništvo.

II. TEMELJNA NAČELA

NAČELA OBNAŠANJA DRŽAVNOODVJETNIČKE DUŽNOSTI

Članak 3.

Državnoodvjetnički dužnosnik u obnašanju svoje dužnosti dužan je pridržavati se osobito sljedećih načela:

1. Zakonitosti

Državnoodvjetnički dužnosnik dužan je postupati sukladno Ustavu Republike Hrvatske, ratificiranim međunarodnim ugovorima, zakonima i drugim na zakonu utemeljenim propisima te svoje odluke donositi transparentno i argumentirano tako da se njihova zakonitost i pravilnost uvijek može provjeriti.

2. Nepristranosti

Državnoodvjetnički dužnosnik dužan je svoju dužnost obnašati objektivno, nepristrano i neovisno, bez predrasuda, bez straha, ne dopuštajući bilo kakve neprimjerene vanjske utjecaje, izbjegavajući svaku mogućnost sukoba interesa, štiteći Ustavom i međunarodnim konvencijama zajamčena temeljna ljudska prava i slobode te uvijek poštujući dostojanstvo drugih bez diskriminacije u bilo kojem obliku.

3. Stručnosti i marljivosti

Državnoodvjetnički dužnosnik dužan je svoju dužnost obnašati pozorno, brižljivo i strpljivo s visokom razinom poznavanja prava i pravila struke te državnoodvjetničke odluke donositi promišljeno, bez nepotrebnog odugovlačenja, vodeći računa o redoslijedu primitka predmeta u rad i o zadanim rokovima, uvijek dajući prednost državnoodvjetničkoj dužnosti pred svim svojim drugim poslovima i pritom se trajno stručno educirati i obrazovati.

4. Lojalnosti

Državnoodvjetnički dužnosnik dužan je u obnašanju svoje dužnosti odnositi se čestito i otvoreno prema drugim državnoodvjetničkim dužnosnicima, prema svojim nadređenima, kao i podređenima poštujući hijerarhijsku organizaciju i jedinstvenost državnog odvjetništva kao pravosudnog tijela.

OPĆA NAČELA PONAŠANJA

Članak 4.

Državnoodvjetnički dužnosnik unutar i izvan okvira državnoodvjetničke dužnosti dužan je pridržavati se osobito sljedećih načela:

1. Poštenja i nepodmitljivosti

Državnoodvjetnički dužnosnik dužan je pridržavati se zakona i društvenih normi, ne smije se radi koristi pozivati na svoj službeni i društveni položaj te treba izbjegavati svako primanje darova i besplatnih usluga ako bi se time mogli dovesti u pitanje njegova nepristranost i objektivnost ili stvoriti takva percepcija.

2. Dostojanstva

Državnoodvjetnički dužnosnik dužan je uvijek i svagdje ponašati se dostojanstveno i uljuđeno, čuvajući vlastitu čast i ugled te dostojanstvo državnoodvjetničkog poziva i kloniti se svih aktivnosti i postupanja koja mogu naštetiti njegovu dostojanstvu kao i dostojanstvu i ugledu državnog odvjetništva.

3. Suzdržanosti

Državnoodvjetnički dužnosnik dužan je unutar svoje slobode govora suzdržati se od izražavanja svih onih ocjena, mišljenja ili stajališta koje u javnosti mogu pobuditi sumnju u nepristranost, neovisnost i pravednost obnašanja državnoodvjetničke dužnosti te se ni na koji način ne smije koristiti niti drugima činiti dostupnim saznanja iz postupaka i aktivnosti državnog odvjetništva, osobito čuvajući tajnost osobnih podataka.

III. OPĆA PRAVILA PONAŠANJA

ODNOSI I SURADNJA U DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

Članak 5.

Međusobni odnosi između državnoodvjetničkih dužnosnika moraju se temeljiti na uzajamnom poštovanju, korektnosti, iskrenosti, suradnji i razmjeni stečenih iskustava i znanja u cilju postizanja što boljih radnih rezultata.

Državnoodvjetnički dužnosnik dužan je pomagati državnoodvjetničkim savjetnicima i vježbenicima te ih poticati u njihovu stručnom usavršavanju i razvijanju svijesti o važnosti ponašanja sukladno Kodeksu.

Državnoodvjetnički dužnosnik dužan je profesionalno i uljudno odnositi se prema svim zaposlenicima u državnom odvjetništvu.

ODNOSI PREMA DRUGIMA

Članak 6.

Odnos prema sudu

Državnoodvjetnički dužnosnik dužan je poštivati neovisnost i nepristranost suda i sudaca.

Državnoodvjetnički dužnosnik tijekom sudskog postupka dužan je postupati objektivno i zakonito.

Državnoodvjetnički dužnosnik prilikom zastupanja na sudovima dužan je poštovati i čuvati dostojanstvo suda, svoje osobno dostojanstvo i dostojanstvo državnog odvjetništva.

Članak 7.

Odnos prema strankama i sudionicima postupka

Državnoodvjetnički dužnosnik dužan je prema strankama i svim sudionicima postupka postupati nepristrano, profesionalno, uljudno i objektivno, poštujući njihova prava, dostojanstvo i integritet.

Državnoodvjetnički dužnosnik dužan je posvetiti osobitu pozornost žrtvi kaznenog djela, štititi njezine interese te joj pravodobno pružati potrebne informacije.

Članak 8.

Odnos prema državnim tijelima i osobama javnog prava

Državnoodvjetnički dužnosnik dužan je, kada za to postoji potreba državnog odvjetništva, na korektan i profesionalan način surađivati s državnim tijelima i osobama javnog prava, uvijek čuvajući samostalnost i neovisnost državnog odvjetništva.

Članak 9.

Odnos prema javnosti

Državnoodvjetnički dužnosnik dužan je u slučaju opravdanog interesa javnosti, u okviru zakona, dati objektivnu informaciju, pritom uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, a osobito probitke postupka, prava žrtve, oštećenika i okrivljenika ili stranke u sporu.

Državnoodvjetnički dužnosnik dužan je prilikom javnih ili medijskih nastupa biti jasan, korektan te politički i svjetonazorski neutralan, primarno se rukovodeći stajalištima državnog odvjetništva s ciljem nesmetanog, učinkovitog i kvalitetnog funkcioniranja pravosuđa u pravnoj državi.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovog Kodeksa prestaje važiti Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (»Narodne novine«, broj 25/2008).

Kodeks stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: A-103/2019
Zagreb, 1. ožujka 2019.

ZA KOLEGIJ DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA

Glavni državni odvjetnik
Republike Hrvatske
Dražen Jelenić, v. r.