Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste

NN 27/2019 (20.3.2019.), Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

550

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 5. stavkom 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 2019. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU OVLAŠTENJA MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA DONOŠENJE ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI DIJELA JAVNE CESTE

I.

Ovlašćuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste.

II.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donosi odluke iz točke I. ove Odluke u slučaju ispunjenja sljedećih uvjeta:

– kada je trajno prestala potreba korištenja dijela javne ceste

– kada je površina dijela javne ceste za kojim je prestala potreba korištenja manja od 1.500 m².

III.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prije donošenja odluka iz točke I. ove Odluke dužno je, od državnog tijela ili pravne osobe koja preuzima na upravljanje nekretninu nad kojom se ukida statusa javnog dobra u općoj uporabi, zatražiti prethodnu suglasnost za troškove upravljanja i održavanja navedene nekretnine na teret svoga financijskog plana.

Prethodna suglasnost iz stavka 1. ove točke mora sadržavati dokaz da su u financijskom planu državnog tijela ili pravne osobe, osigurana sredstava za troškove upravljanja i održavanja takvih nekretnina.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/83

Urbroj: 50301-27/25-19-2

Zagreb, 15. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.