Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu

NN 27/2019 (20.3.2019.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu

Ministarstvo financija

555

Na temelju članaka 7., 10., 17., 22., 25., 27., 30. i 31. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/17) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD OVLAŠTENOM REVIZORU I REVIZORSKOM DRUŠTVU

I. UVODNE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva, način podnošenja zahtjeva i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu, ovlaštenom revizoru iz druge države članice, ovlaštenom revizoru iz treće zemlje, dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za registraciju revizorskog društva iz druge države članice, registraciju revizora u trećoj zemlji i subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji te iznos naknade.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državljane Republike Hrvatske, na državljane drugih država članica i državljane trećih zemalja kojima je Ministarstvo financija izdalo odobrenje za rad za obavljanje revizorskih usluga, na revizorsko društvo iz druge države članice koje je Ministarstvo financija registriralo za obavljanje zakonske revizije te subjekt za obavljanje revizije u trećoj zemlji i revizora u trećoj zemlji koje je Ministarstvo financija registriralo.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na revizorsko društvo na odgovarajući način primjenjuju se i na samostalnog revizora, osim ako nije drukčije propisano.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu o reviziji (u daljnjem tekstu: Zakon).

Općenito o zahtjevu i dokumentaciji

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad ili zahtjev za registraciju podnositelj zahtjeva podnosi Ministarstvu financija na odgovarajućem obrascu, koji je priložen ovom Pravilniku i njegov je sastavni dio, neposredno u pisanom obliku ili isti može poslati poštom, dostaviti u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu kojim se uređuje elektronički potpis, ili usmeno izjaviti na zapisnik.

(2) Sva dokumentacija koja se prilaže zahtjevu mora biti na hrvatskom jeziku.

(3) Fizička osoba iz treće zemlje i pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi članici i trećoj zemlji dostavljaju potrebnu dokumentaciju (uvjerenja ili potvrde) izdanu od nadležnog tijela iz matične države članice ili od nadležnog tijela iz treće zemlje.

(4) Ako je izvorna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu na stranom jeziku, zahtjevu se prilaže prijevod te dokumentacije nahrvatski jezik.

(5) Obrasci zahtjeva i upitnika potrebnih za provedbu ovoga Pravilnika objavljuju se na internetskoj stranici Ministarstva financija i na stranici Jedinstvene kontaktne točke za usluge.

(6) Naknada za izdavanje odobrenja za rad i naknada za registraciju plaća se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

II. ODOBRENJE ZA RAD OVLAŠTENOM REVIZORU

Odobrenje za rad ovlaštenom revizoru

Članak 4.

(1) Sukladno odredbama članka 7. stavka 1. Zakona, Ministarstvo financija izdat će odobrenje za rad za obavljanje revizorskih usluga fizičkoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima položen revizorski ispit i

2. ima dobar ugled.

(2) Izdavanjem odobrenja za rad fizička osoba stječe naziv ovlaštenog revizora.

Revizorski ispit

Članak 5.

Ispunjavanje uvjeta iz članka 4. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika fizička osoba dokazuje potvrdom o položenom revizorskom ispitu koju izdaje Hrvatska revizorska komora i koja je upravni akt.

Dobar ugled

Članak 6.

(1) Prilikom procjene dobrog ugleda, u smislu utjecaja okolnosti iz članka 10. stavka 3. Zakona, osobito će se uzeti u obzir je li pravnoj ili fizičkoj osobi zbog nepoštivanja propisa oduzeta odgovarajuća suglasnost ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema propisima kojima se uređuje revizorska, bankovna, financijska djelatnost, djelatnost osiguranja i reosiguranja, tržište kapitala, financijski instrumenti ili instrumenti platnog prometa, pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih propisa relevantnih za obavljanje revizorskih usluga, odnosno je li joj od strane nadzornog tijela iz druge države članice ili od strane nadzornog tijela iz treće zemlje oduzeta suglasnost ili izrečena kakva mjera zabrane obavljanja odgovarajućih poslova prema navedenim propisima.

(2) Dodatno, pri procjeni uvjeta za fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo financija će analizirati informacije koje upućuju na nekorektno ponašanje u dosadašnjem profesionalnom radu, poput netransparentnog postupanja, nesuradnje s nadležnim tijelima ili nepostupanja po izrečenim mjerama Ministarstva finacija ili drugog nadzornog tijela.

(3) Ministarstvo financija ovlašteno je podatke o pravomoćnoj osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje u Republici Hrvatskoj pribaviti iz kaznene, odnosno prekršajne evidencije na temelju obrazloženog zahtjeva i za djela koja po svom opisu odgovaraju djelima iz članka 10. stavaka 1. do 4. Zakona pribaviti iz Europskog sustava kaznenih evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija.

(4) Ministarstvo financija ovlašteno je pribaviti podatke o tome je li nad imovinom fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka pokrenut ili proveden izvansudski postupak ili postupak stečaja potrošača koji su uređeni zakonom kojim se uređuje stečaj potrošača.

(5) Ministarstvo financija ovlašteno je provjeriti u Informacijskom sustavu Porezne uprave ima li podnositelj zahtjeva nepodmireni dospjeli dug po osnovi javnih davanja kako su određena poreznim propisima.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev

Članak 7.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje revizorskih usluga fizička osoba iz članka 4. ovoga Pravilnika podnosi na Obrascu I. koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad fizička osoba prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. potvrdu o položenom revizorskom ispitu

2. presliku osobne iskaznice ili putovnice podnositelja zahtjeva

3. potvrdu o plaćenoj naknadi za provedbu postupka izdavanja odobrenja za rad.

(3) Sve okolnosti koje bi mogle utjecati na dobar ugled, fizička osoba obavezno navodi u upitniku za fizičku osobu iz Priloga I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, a koji se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje revizorskih usluga.

(4) Naknada za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje revizorskih usluga fizičkoj osobi iznosi tisuću i dvjesto (1.200,00) kuna i plaća se u korist državnog proračuna.

III. ODOBRENJE ZA RAD REVIZORSKOM DRUŠTVU

Zahtjev za izdavanje privremenog rješenja o odobrenju za rad revizorskom preddruštvu i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev

Članak 8.

(1) Radi upisa osnivanja revizorskog društva u sudski, odnosno odgovarajući poslovni registar Ministarstvo financija izdat će privremeno rješenje revizorskom preddruštvu.

(2) Ispunjavanje uvjeta iz članka 17. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona u vezi glasačkih prava i članstva u upravi odnosno upravnom odboru revizorskog preddruštva dokazuje se izjavom o osnivanju revizorskog preddruštva ili društvenim ugovorom ili statutom.

(3) Odredbe stavka 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na revizorska društva iz druge države članice, koja ispunjavanje uvjeta iz članka 17. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona u vezi glasačkih prava i članstva u upravi odnosno upravnom odboru revizorskog preddruštva dokazuju odgovarajućim aktom društva propisanim pravom matične države članice.

(4) Radi provjere ispunjava li član uprave odnosno upravnog odbora, osnivač revizorskog preddruštva i njegov stvarni vlasnik uvjete iz članka 10. Zakona, Ministarstvo financija ovlašteno je podatke o pravomoćnoj osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje u Republici Hrvatskoj pribaviti iz kaznene odnosno prekršajne evidencije na temelju obrazloženog zahtjeva i za djela koja po svom opisu odgovaraju djelima iz članka 10. stavaka 1. do 4. Zakona pribaviti iz Europskog sustava kaznenih evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija ili na drugi odgovarajući način.

(5) Ministarstvo financija ovlašteno je pribaviti podatke o tome je li nad članom uprave odnosno upravnog odbora, osnivačem preddruštva i njegovim stvarnim vlasnikom pokrenut ili proveden postupak izvansudski postupak ili postupak stečaja potrošača koji su uređeni zakonom kojim se uređuje stečaj potrošača.

(6) Ministarstvo financija ovlašteno je provjeriti u Informacijskom sustavu Porezne uprave ima li član uprave odnosno upravnog odbora, osnivač preddruštva i njegov stvarni vlasnik dospjeli dug po osnovi javnih davanja kako su određena poreznim propisima.

(7) Uz zahtjev za izdavanje privremenog rješenja revizorskom preddruštvu osnivač ili uprava, odnosno upravni odbor revizorskog preddruštva prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. izjavu o osnivanju revizorskog preddruštva ili društveni ugovor ili statut

2. dokaz o ispunjenju uvjeta iz članka 17. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona prema stavku 3. ovoga članka, u slučaju ovlaštenog revizora ili revizorskog društva iz druge države članice

3. potvrdu o plaćenoj naknadi.

(8) Zahtjev za izdavanje privremenog rješenja revizorskom preddruštvu podnosi se na Obrascu II. koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(9) Sve okolnosti koje bi mogle utjecati na dobar ugled, član uprave odnosno upravnog odbora, fizička i pravna osoba koja je osnivač društva i stvarni vlasnik obavezno navode u upitnicima iz Priloga I., Priloga II. i Priloga III. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika, a prilažu se uz zahtjev za izdavanje privremenog rješenja.

(10) Naknada za izdavanje privremenog rješenja revizorskom preddruštvu iznosi četiri tisuće (4.000,00) kuna i plaća se u korist državnog proračuna.

Upis djelatnosti obavljanja revizorskih usluga u sudski, odnosno odgovarajući poslovni registar

Članak 9.

(1) Radi upisa djelatnosti obavljanja revizorskih usluga u sudski, odnosno odgovarajući poslovni registar, Ministarstvo financija izdat će privremeno rješenje trgovačkom društvu koje ispunjava uvjete iz članka 17. stavka 2. Zakona.

(2) Ispunjavanje uvjeta iz članka 17. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona u vezi glasačkih prava i članstva u upravi odnosno upravnom odboru društva dokazuje se izjavom o osnivanju trgovačkog društva ili društvenim ugovorom ili statutom.

(3) Odredbe stavka 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na društva iz druge države članice, koja ispunjavanje uvjeta iz članka 17. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona u vezi glasačkih prava i članstva u upravi odnosno upravnom odboru društva dokazuju odgovarajućim aktom društva propisanim pravom matične države članice.

(4) Radi provjere ispunjavaju li trgovačko društvo, njegov stvarni vlasnik, članovi uprave, odnosno upravnog odbora trgovačkog društva uvjete iz članka 10. Zakona, Ministarstvo financija ovlašteno je podatke o pravomoćnoj osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje u Republici Hrvatskoj pribaviti iz kaznene odnosno prekršajne evidencije na temelju obrazloženog zahtjeva i za djela koja po svom opisu odgovaraju djelima iz članka 10. stavaka 1. do 4. Zakona pribaviti iz Europskog sustava kaznenih evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija ili na drugi odgovarajući način.

(5) Ministarstvo financija ovlašteno je pribaviti podatke o tome je li nad trgovačkim društvom pokrenut ili proveden stečajni postupak.

(6) Ministarstvo financija ovlašteno je pribaviti podatke o tome je li nad stvarnim vlasnikom, članom uprave, odnosno upravnog odbora trgovačkog društva pokrenut ili proveden izvansudski postupak ili postupak stečaja potrošača koji su uređeni zakonom kojim se uređuje stečaj potrošača.

(7) Ministarstvo financija ovlašteno je provjeriti u Informacijskom sustavu Porezne uprave imaju li trgovačko društvo, njegov stvarni vlasnik, članovi uprave, odnosno upravnog odbora dospjeli dug po osnovi javnih davanja kako su određena poreznim propisima.

(8) Uz zahtjev za izdavanje privremenog rješenja trgovačko društvo prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. izjavu o osnivanju trgovačkog društva ili društveni ugovor ili statut

2. dokaz o ispunjenju uvjeta iz članka 17. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona prema stavku 3. ovoga članka, u slučaju ovlaštenog revizora ili revizorskog društva iz druge države članice

3. potvrdu o plaćenoj naknadi.

(9) Zahtjev za izdavanje privremenog rješenja podnosi se na Obrascu II. koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(10) Sve okolnosti koje bi mogle utjecati na dobar ugled, trgovačko društvo i njegov stvarni vlasnik, članovi uprave, odnosno upravnog odbora obavezno navode u upitnicima iz Priloga I., Priloga II. i Priloga III. koji su priloženi ovom Pravilniku i njegov su sastavni dio, a prilažu se uz zahtjev za izdavanje privremenog rješenja.

(11) Naknada za izdavanje privremenog rješenja trgovačkom društvu iznosi četiri tisuće (4.000,00) kuna i plaća se u korist državnog proračuna.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad revizorskom društvu i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev

Članak 10.

(1) Nakon upisa revizorskog društva ili djelatnosti obavljanja revizorskih usluga u sudski, odnosno odgovarajući poslovni registar, podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad revizorskom društvu za obavljanje revizorskih usluga prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o osiguranju odgovornosti za štetu koju bi trećim osobama moglo počiniti revizorsko društvo obavljanjem revizorskih usluga (preslika police osiguranja)

2. popis i uvjerenje o radnom statusu ovlaštenih revizora u revizorskom društvu i njihov registarski broj.

(2) Trgovačko društvo ne smije započeti obavljati djelatnost revizorskih usluga prije nego mu Ministarstvo financija izda rješenje o odobrenju za rad iz članka 17. stavka 10. Zakona.

(3) Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad revizorskom društvu iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na Obrascu III. koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad samostalnom revizoru

Članak 11.

(1) Ovlašteni revizor podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje revizorskih usluga u obliku samostalne djelatnosti na Obrascu IV. koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Uz zahtjev za izdavanje rješenja za odobrenje za rad u obliku samostalne djelatnosti ovlašteni revizor prilaže dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi trećim osobama mogao počiniti samostalnim obavljanjem revizorskih usluga (preslika police osiguranja).

(3) Naknada za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje revizorskih usluga samostalnom revizoru iznosi tisuću i dvjesto (1.200,00) kuna i plaća se u korist državnog proračuna.

Promjena uvjeta pod kojima je izdano odobrenje za rad

Članak 12.

Nakon izdavanja odobrenja za rad za obavljanje revizorskih usluga, ovlašteni revizor i revizorsko društvo dužno su kontinuirano ispunjavati uvjete pod kojima im je odobrenje za rad izdano, a o svakoj nastaloj promjeni dužni su obavijestiti Ministarstvo financija u roku od osam dana od datuma promjene uvjeta.

IV. ODOBRENJE ZA RAD OVLAŠTENOM REVIZORU IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE

Ispit osposobljenosti

Članak 13.

Ministarstvo financija izdat će odobrenje za rad za obavljanje zakonske revizije fizičkoj osobi iz druge države članice kojoj je odobrenje za rad ovlaštenog revizora izdalo nadležno tijelo njezine matične države članice, pod uvjetom da položi ispit osposobljenosti koji provodi Ministarstvo financija, u skladu s člankom 23. Zakona i temeljem njega donesenim podzakonskim aktom.

Zahtjev za odobrenje za rad ovlaštenom revizoru iz druge države članice i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev

Članak 14.

(1) Fizička osoba iz druge države članice podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje zakonske revizije na Obrascu V. koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad fizička osoba iz druge države članice prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. potvrdu o položenom ispitu osposobljenosti u Republici Hrvatskoj

2. presliku osobne iskaznice ili putne isprave

3. potvrdu o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad.

(3) Ministarstvo financija temeljem zahtjeva fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka pribavlja potvrdu nadležnog tijela iz njezine matične države članice o izdanom odobrenju za rad ovlaštenog revizora te drugu potrebnu dokumentaciju.

(4) Naknada za izdavanje odobrenja za rad ovlaštenom revizoru iz druge države članice za obavljanje zakonske revizije iznosi tisuću i dvjesto (1.200,00) kuna i plaća se u korist državnog proračuna.

V. REGISTRACIJA REVIZORSKOG DRUŠTVA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE

Zahtjev za registraciju revizorskog društva iz druge države članice

Članak 15.

Zahtjev za registraciju za obavljanje zakonske revizije revizorsko društvo iz druge države članice podnosi Ministarstvu financija na Obrascu VI. koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za registraciju revizorskog društva iz druge države članice

Članak 16.

(1) Uz zahtjev za registraciju za obavljanje zakonske revizije revizorskog društva iz druge države članice podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. odobrenje za rad ili potvrdu nadležnog tijela matične države članice, ne stariju od tri mjeseca

2. potvrdu o radnom statusu glavnog revizijskog partnera

3. dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi revizorsko društvo moglo počiniti trećim osobama obavljanjem revizorskih usluga u Republici Hrvatskoj

4. poslovnu adresu u Republici Hrvatskoj, ako je primjenjivo

5. potvrdu o plaćenoj naknadi za registraciju.

(2) Naknada za registraciju revizorskog društva iz druge države članice iznosi četiri tisuće (4.000,00) kuna i plaća se u korist državnog proračuna.

VI. ODOBRENJE ZA RAD OVLAŠTENOM REVIZORU IZ TREĆE ZEMLJE

Odobrenje za rad ovlaštenom revizoru iz treće zemlje

Članak 17.

Na osnovi reciprociteta Ministarstvo financija može izdati odobrenje za rad za obavljanje zakonske revizije fizičkoj osobi iz treće zemlje kojoj je odobrenje za rad izdalo nadležno tijelo treće zemlje ako je dostavila zahtjev uz dokaz o ispunjavanju uvjeta jednakovrijednih onima utvrđenima u člancima 7., 10. i 11. Zakona i ako položi ispit osposobljenosti iz članka 23. Zakona.

Zahtjev za odobrenje za rad ovlaštenom revizoru iz treće zemlje

Članak 18.

(1) Fizička osoba iz treće zemlje podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje zakonske revizije na Obrascu VII. koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje zakonske revizije fizička osoba iz treće zemlje prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o državljanstvu

2. odobrenje za rad ili potvrdu nadležnog tijela, strukovne organizacije ili drugog odgovarajućeg tijela iz treće zemlje o izdanom odobrenju za rad, ne stariju od tri mjeseca

3. potvrdu o položenom ispitu osposobljenosti u Republici Hrvatskoj

4. ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putne isprave

5. dokaz o poštivanju etičkih zahtjeva struke odnosno potvrdu nadležnog tijela ili strukovnog udruženja iz treće zemlje da se protiv ovlaštenog revizora u matičnoj zemlji ne vodi disciplinski postupak te da nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja revizorskih usluga, ne stariju od tri mjeseca

6. dokaz o ispunjavanju uvjeta jednakovrijednih onima utvrđenima u člancima 7., 10. i 11. Zakona

7. potvrdu o nekažnjavanju ili drugu odgovarajuću potvrdu

8. potvrdu o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad.

(3) Sve okolnosti koje bi mogle utjecati na dobar ugled, fizička osoba obavezno navodi u upitniku iz Priloga I. koji je priložen ovom Pravilniku i njegov je sastavni dio, a koji se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje zakonske revizije.

(4) Naknada za izdavanje odobrenja za rad fizičkoj osobi iz treće zemlje iznosi tisuću dvjesto (1.200,00) kuna i plaća se u korist državnog proračuna.

VII. REGISTRACIJA REVIZORA U TREĆOJ ZEMLJI I SUBJEKTA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE U TREĆOJ ZEMLJI

Zahtjev za registraciju revizora u trećoj zemlji i subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji

Članak 19.

(1) Sukladno odredbama članka 29. Zakona, Ministarstvo financija će na njegov zahtjev registrirati subjekt za obavljanje revizije u trećoj zemlji kojem je odobrenje za rad izdalo nadležno tijelo treće zemlje ako ispunjava uvjete iz članka 30. stavka 1. Zakona, i ako je utvrđena jednakovrijednost iz članka 32. Zakona.

(2) Sukladno odredbama članka 29. Zakona, Ministarstvo financija će registrirati revizora u trećoj zemlji kojem je odobrenje za rad izdalo nadležno tijelo treće zemlje ako ispunjava uvjete iz članka 30. stavka 1. točaka 2., 3. i 4. Zakona, i ako je utvrđena jednakovrijednost iz članka 32. Zakona.

(3) Zahtjev za registraciju revizora u trećoj zemlji odnosno subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji podnosi se Ministarstvu financija na Obrascu VIII. koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev

Članak 20.

(1) Uz zahtjev za registraciju subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji i revizora u trećoj zemlji iz članka 19. ovoga Pravilnika prilaže se sljedeća dokumentacija:

1. odobrenje za rad ili potvrda nadležnog tijela, strukovne organizacije ili drugog odgovarajućeg tijela iz treće zemlje o izdanom odobrenju za rad subjektu za obavljanje revizije u trećoj zemlji, ne starija od tri mjeseca

2. odobrenje za rad ili potvrda o izdanom odobrenju za rad nadležnog tijela, strukovne organizacije ili drugog odgovarajućeg tijela iz treće zemlje revizoru u trećoj zemlji koji obavlja reviziju u ime subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji, ne starija od 3 mjeseca

3. odgovarajući akt o osnivanju subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji iz kojeg je vidljivo da su većina članova uprave ili upravnog odbora subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji ovlašteni revizori i/ili revizorska društva i preslika odobrenja za rad ovlaštenom revizoru izdanog od nadležnog tijela ili strukovne organizacije iz matične zemlje

4. popis i uvjerenje o radnom statusu ovlaštenih revizora kod subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji i registarski broj

5. dokaz da revizor u trećoj zemlji, odnosno subjekt za obavljanje revizije u trećoj zemlji i većina članova uprave ili upravnog odbora subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji imaju dobar ugled iz članka 10. Zakona

6. uvjerenje nadležnog tijela da nad imovinom revizora u trećoj zemlji, odnosno subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji nije otvoren ili proveden stečajni ili sličan postupak

7. uvjerenje o nepostojanju nepodmirenog dospjelog duga po osnovi javnih davanja subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji

8. dokaz o poštivanju etičkih zahtjeva struke odnosno potvrda da se protiv revizora u trećoj zemlji i subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji ne vodi disciplinski postupak i da nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja revizijske djelatnosti, ne starija od tri mjeseca

9. potvrda o nekažnjavanju ili druga odgovarajuća potvrda

10. odgovarajući dokaz o osiguravanju uvjeta da se revizije godišnjih financijskih izvještaja ili godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja iz članka 29. stavka 1. Zakona obavljaju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (ISA), Međunarodnim standardom kontrole kvalitete (ISQC 1) i drugim povezanim standardima koje je izdala Međunarodna federacija računovođa (IFAC) putem Odbora za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB), u mjeri u kojoj su oni relevantni za zakonsku reviziju, koje je donijela Europska komisija za potrebe primjene tih standarda u Europskoj uniji te o osiguravanju neovisnosti, ili jednakovrijednim standardima i zahtjevima

11. dokaz da je subjekt za obavljanje revizije u trećoj zemlji na svojoj internetskoj stranici objavio godišnje izvješće o transparentnosti koje obuhvaća informacije iz članka 13. Uredbe (EU) br. 537/2014 ili ispunjava jednakovrijedne uvjete za objavljivanje

12. potvrda o plaćenoj naknadi za registraciju.

(2) Sve okolnosti koje bi mogle utjecati na dobar ugled, revizor u trećoj zemlji, subjekt za obavljanje revizije u trećoj zemlji i njegov stvarni vlasnik te članovi uprave odnosno upravnog odbora subjekta, obavezno navode u upitnicima iz Priloga I., Priloga II. i Priloga III. koji su priloženi ovom Pravilniku i njegov su sastavni dio, a koji se prilažu uz zahtjev za registraciju subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji, odnosno revizora u trećoj zemlji.

(3) Naknada za registraciju subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji, odnosno revizora u trećoj zemlji iznosi četiri tisuće (4.000,00) kuna i plaća se u korist državnog proračuna.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 21.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 450-01/18-01/220

Urbroj: 513-06-03-19-4

Zagreb, 8. ožujka 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG I

UPITNIK ZA FIZIČKU OSOBU

1. Je li protiv Vas pokrenuta istraga odnosno je li u tijeku kazneni postupak ili ste pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 10. stavka 1. točke 1. Zakona?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

2. Je li protiv Vas u tijeku prekršajni postupak ili ste u posljednje 3 (tri) godine kažnjavani za prekršaje iz područja obavljanja revizorskih usluga?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

3. Jeste li član nadzornog, upravnog ili revizijskog odbora drugog trgovačkog društva, odnosno sudjelujete li na neki drugi način u stvaranju i provedbi poslovne politike drugog trgovačkog društva ili pravne osobe?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Pravna osoba/tvrtka društva:

Sjedište:

Funkcija koju obavljate:

4. Jeste li imatelj udjela/dioničar ili imate bilo koji drugi financijski interes u drugom trgovačkom društvu ili pravnoj osobi?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Pravna osoba/tvrtka društva:

Sjedište:

Oblik povezanosti:

5. Je li nad Vašom imovinom otvoren ili proveden postupak stečaja potrošača?

DA

NE

6. Jesu li trgovačka društva ili pravne osobe u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije (primjerice kao član uprave ili nadzornog ili upravnog ili revizijskog odbora ili kao izvršni direktor, prokurist) ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike, imala financijske poteškoće koje su dovele do pokretanja postupka sanacije, predstečajne nagodbe ili stečaja?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Pravna osoba/tvrtka društva:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

7. Jesu li u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (primjerice kao član uprave, nadzornog ili upravnog ili revizijskog odbora ili prokurist ili izvršni direktor, ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), nadležna državna tijela utvrdila nepravilnost u poslovanju ili povredu zakona iz područja obavljanja revizorskih usluga, zakona koji reguliraju trgovačka društva ili druge financijske institucije (u odnosu na vremenski period obavljanja rukovodeće funkcije)?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Pravna osoba/tvrtka društva:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

Nadzorno tijelo:

Primijenjene mjere:

8. Je li Vam izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja određenog zanimanja?

DA

NE

Ako DA, navedite koja:

9. Je li od strane nadležnih tijela zaduženih za nadzor financijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i primjerenost (engl. fit & proper test), odnosno je li Vam neko od tih tijela već uskratilo ili oduzelo suglasnost/odobrenje za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanje djelatnosti na dotičnom području?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka:

10. Nalazite li se na popisu neurednih dužnika (npr. »crnoj listi«, listi poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditnom registru)?

DA

NE

Ako da, upišite na kojem popisu:

11. Opišite svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini i financijskim obvezama

Kratki opis:

12. Jeste li pravomoćno osuđeni ili se protiv Vas vodi kazneni ili prekršajni postupak za bilo koje od djela koja nisu navedena u članku 10. stavku 1. Zakona?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

13. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu Vašeg dobrog ugleda propisanog člankom 10. Zakona (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, sukob interesa)?

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da ispunjava uvjete iz članka 10. stavka 1. Zakona.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost istih, te da nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Ministarstva financija. Također se obvezuju Ministarstvo financija neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja, odnosno koje bi predstavljale razloge za ukidanje rješenja kojim je izdano odobrenje za rad.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je upoznat s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čini kazneno djelo.

Potpis na ovom Upitniku mora biti javnobilježnički ovjeren.

Ime i prezime podnositelja zahtjeva:

Vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva:

Mjesto:

Datum:

PRILOG II

UPITNIK ZA PRAVNU OSOBU

1. Je li protiv pravne osobe pokrenuta istraga odnosno je li u tijeku kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz članka 10. stavka 1. točke 1. Zakona?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

2. Je li protiv pravne osobe u tijeku prekršajni postupak ili je u posljednje 3 (tri) godine kažnjavana za prekršaje iz područja obavljanja revizorskih usluga?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

3. Je li pravna osoba imatelj udjela/dioničar ili ima bilo koji drugi financijski interes u drugom trgovačkom društvu ili pravnoj osobi?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Pravna osoba/tvrtka društva:

Sjedište

Oblik povezanosti:

4. Je li nad imovinom pravne osobe otvoren ili proveden ovršni ili stečajni postupak?

DA

NE

5. Nalazi li se pravna osoba na popisu neurednih dužnika (npr. »crnoj listi«, listi poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditnom registru)?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

6. Opišite financijsko stanje pravne osobe uključujući i informaciju o imovini i financijskim obvezama

Kratki opis

7. Je li pravna osoba pravomoćno osuđena ili se protiv nje vodi kazneni ili prekršajni postupak za bilo koje od djela koja nisu navedena u članku 10. stavku 1. Zakona?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

8. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu dobrog ugleda pravne osobe propisanog člankom 10. Zakona (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane sukob interesa, eventualne financijske poteškoće)?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da ispunjava uvjete iz članka 10. stavka 2. Zakona.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost istih, te da nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Ministarstva financija. Također se obvezuju Ministarstvo financija neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja, odnosno koje bi predstavljale razloge za ukidanje rješenja kojim je izdano odobrenje za rad.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je upoznat s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čini kazneno djelo.

Potpis na ovom Upitniku mora biti javnobilježnički ovjeren.

Ime i prezime odgovorne osobe pravne osobe, podnositelja zahtjeva:

Vlastoručni potpis odgovorne osobe pravne osobe, podnositelja zahtjeva:

Mjesto:

Datum:

PRILOG III

UPITNIK ZA STVARNOG VLASNIKA
PRAVNE OSOBE

1. Je li protiv Vas pokrenuta istraga odnosno je li u tijeku kazneni postupak ili ste pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 10. stavka 1. točke 1. Zakona?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

2. Je li protiv Vas u tijeku prekršajni postupak ili ste u posljednje 3 (tri) godine kažnjavani za prekršaje iz područja obavljanja revizorskih usluga?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

3. Jeste li član nadzornog, upravnog ili revizijskog odbora drugog trgovačkog društva, odnosno sudjelujete li na neki drugi način u stvaranju i provedbi poslovne politike drugog trgovačkog društva ili pravne osobe?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Pravna osoba/tvrtka društva:

Sjedište:

Funkcija koju obavljate:

4. Jeste li imatelj udjela/dioničar ili imate bilo koji drugi financijski interes u drugom trgovačkom društvu ili pravnoj osobi?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Pravna osoba/tvrtka društva:

Sjedište:

Oblik povezanosti:

5. Je li nad Vašom imovinom otvoren ili proveden postupak stečaja potrošača?

DA

NE

6. Jesu li trgovačka društva ili pravne osobe u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije (primjerice kao član uprave ili nadzornog ili upravnog ili revizijskog odbora ili kao izvršni direktor, prokurist) ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike, imala financijske poteškoće koje su dovele do pokretanja postupka sanacije, predstečajne nagodbe ili stečaja?

☐ DA

☐ NE

Ako DA, navedite:

Pravna osoba/tvrtka društva:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

7. Jesu li u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (primjerice kao član uprave, nadzornog ili upravnog ili revizijskog odbora ili prokurist ili izvršni direktor, ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), nadležna državna tijela utvrdila nepravilnost u poslovanju ili povredu zakona iz područja obavljanja revizorskih usluga, zakona koji reguliraju trgovačka društva ili druge financijske institucije (u odnosu na vremenski period obavljanja rukovodeće funkcije)?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Pravna osoba/tvrtka društva:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

Nadzorno tijelo:

Primijenjene mjere:

8. Je li Vam izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja određenog zanimanja?

DA

NE

Ako DA, navedite koja:

9. Je li od strane nadležnih tijela zaduženih za nadzor financijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i primjerenost (engl. fit & proper test), odnosno je li Vam neko od tih tijela već uskratilo ili oduzelo suglasnost/odobrenje za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanje djelatnosti na dotičnom području?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka:

10. Nalazite li se na popisu neurednih dužnika (npr. »crnoj listi«, listi poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditnom registru)?

DA

NE

Ako DA, upišite:

11. Opišite svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini i financijskim obvezama

Kratki opis:

12. Jeste li pravomoćno osuđeni ili se protiv Vas vodi kazneni ili prekršajni postupak za bilo koje od djela koja nisu navedena u članku 10. stavku 1. Zakona?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

13. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu Vašeg dobrog ugleda propisanog člankom 10. Zakona (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, sukob interesa)?

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da ispunjava uvjete iz članka 10. stavka 2. Zakona.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost istih, te da nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Ministarstva financija. Također se obvezuju Ministarstvo financija neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja, odnosno koje bi predstavljale razloge za ukidanje rješenja kojim je izdano odobrenje za rad.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je upoznat s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čini kazneno djelo.

Potpis na ovom Upitniku mora biti javnobilježnički ovjeren.

Ime i prezime stvarnog vlasnika pravne osobe:

Vlastoručni potpis stvarnog vlasnika pravne osobe:

Mjesto:

Datum:

PRILOG IV

MINISTARSTVO FINANCIJA

OBRAZAC I.

Temeljem članaka 4. i 7. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu podnosim

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD OVLAŠTENOM REVIZORU

Ime i prezime
Ime i prezime punomoćnika (ako ga stranka ima)
OIB
Adresa
Broj i datum potvrde o položenom revizorskom ispitu
Datum polaganja revizorskog ispita
Podaci o svakoj drugoj registraciji kod nadležnih tijela drugih država članica i kao revizora kod nadležnih tijela u trećim zemljama – broj registracije i naziv nadležnog tijela

Podaci za kontakt:

Telefon/mob.

e-mail

Prilozi:

•     potvrda o položenom revizorskom ispitu

•     preslika osobne iskaznice ili putovnice

•     ispunjeni upitnik za fizičku osobu iz Priloga I. Pravilnika, u vezi dobrog ugleda

•     potvrda o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad

Svi prilozi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno moraju biti prevedeni na hrvatski jezik (članak 3. stavke 2. i 3. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu).

Mjesto i datum podnošenja zahtjevaIzjavljujem da su podaci u ovom dokumentu potpuni, istiniti i točni te da su priloženi dokumenti u preslikama identični izvorniku.

Potpis podnositelja zahtjeva:

_____________________

MINISTARSTVO FINANCIJA

OBRAZAC II.

Temeljem članka 8. i članka 9. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu podnosim

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRIVREMENOG RJEŠENJA REVIZORSKOM PREDDRUŠTVU/TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Naziv revizorskog preddruštva ili naziv trgovačkog društva koje upisuje djelatnost revizije
Stvarni vlasnik
Ime i prezime osobe koja podnosi zahtjev
Funkcija u revizorskom preddruštvu
OIB trgovačkog društva koje upisuje djelatnost revizije
Adresa sjedišta
Pravni oblik

Podaci za kontakt:

Ime i prezime glavne osobe za kontakt

Telefon

e-mail:

Adresa internetske stranice

Prilozi:

•     izjava o osnivanju revizorskog preddruštva ili društveni ugovor ili statut, odnosno trgovačkog društva koje upisuje djelatnost revizije

•     preslika odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu, odnosno ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu iz druge države članice u vezi ispunjenja uvjeta iz članka 17. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona

•     ispunjeni upitnik za fizičku i pravnu osobu osnivače društva i članove uprave odnosno upravnog odbora revizorskog preddruštva iz Priloga I. i Priloga II. Pravilnika, odnosno ispunjeni upitnik za stvarnog vlasnika trgovačkog društva iz Priloga III. Pravilnika, u vezi dobrog ugleda

•     potvrda o plaćenoj naknadi za izdavanje privremenog rješenja

Svi prilozi uz zahtjev za izdavanje privremenog rješenja moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno moraju biti prevedeni na hrvatski jezik (članak 3. stavke 2. i 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu).

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva


Izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu potpuni, istiniti i točni te da su priloženi dokumenti u preslikama identični izvorniku.

Potpis odgovorne osobe, podnositelja zahtjeva:

___________________________________

MINISTARSTVO FINANCIJA

OBRAZAC III.

Temeljem članka 10. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu podnosim

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD REVIZORSKOM DRUŠTVU

Naziv pravne osobe
Pravni oblik
Broj i datum privremenog Rješenja
Datum upisa u sudski registar
OIB/MBS pravne osobe
Adresa sjedišta
Članstvo u mreži – naziv i adresa sjedišta mreže
Registracija kod nadležnog tijela druge države članice i nadležnog tijela iz treće zemlje – broj registracije i naziv nadležnog tijela
Ime i prezime i funkcija podnositelja zahtjeva

Podaci za kontakt:

Ime i prezime glavne osobe za kontakt

Telefon

e-mail

Adresa internetske stranice

Prilozi:

•     rješenje o upisu revizorskog društva u sudski, odnosno odgovarajući poslovni registar

•     ime i prezime ili naziv svih članova društva i poslovne adrese

•     dokaz o osiguranju odgovornosti za štetu koju revizorsko društvo može počiniti trećim osobama obavljanjem usluga revizije (preslika police osiguranja)

•     popis i uvjerenje o radnom statusu ovlaštenih revizora u revizorskom društvu i njihov registarski broj

•     dokaz da se najmanje jedan član uprave, odnosno upravnog odbora revizorskog društva aktivno služi hrvatskim jezikom

Svi prilozi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno moraju biti prevedeni na hrvatski jezik (članak 3. stavke 2. i 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu).

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva


Izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu potpuni, istiniti i točni te da su priloženi dokumenti u preslikama identični izvorniku.

Potpis odgovorne osobe, podnositelja zahtjeva:

___________________________________

MINISTARSTVO FINANCIJA

OBRAZAC IV.

Temeljem članka 11. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu podnosim

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD SAMOSTALNOM REVIZORU

Ime i prezime ovlaštenog revizora
OIB
Adresa
Registarski broj iz registra ovlaštenih revizora
Broj i datum potvrde o položenom revizorskom ispitu
Datum polaganja revizorskog ispita

Podaci za kontakt:

Ime i prezime glavne osobe za kontakt

Telefon

mob.

e-mail

Prilozi:

•     dokaz o osiguranju odgovornosti za štetu koju samostalni revizor može počiniti trećim osobama obavljanjem usluga revizije (preslika police osiguranja)

•     potvrda o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad

Svi prilozi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno moraju biti prevedeni na hrvatski jezik (članak 3. stavke 2. i 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu).

Mjesto i datum podnošenja zahtjevaIzjavljujem da su podaci u ovom dokumentu potpuni, istiniti i točni te da su priloženi dokumenti u preslikama identični izvorniku.

Potpis podnositelja zahtjeva:

_____________________

MINISTARSTVO FINANCIJA

OBRAZAC V.

Temeljem članka 13. i članka 14. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu podnosim

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD OVLAŠTENOM REVIZORU IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE

Ime i prezime
Državljanstvo
Adresa
Broj i datum odobrenja za rad izdanog od nadležnog tijela matične države članice
Naziv i adresa nadležnog tijela za izdavanje odobrenja za rad i registraciju matične države članice
Broj iz registra ovlaštenih revizora matične države članice
Broj i datum potvrde o položenom ispitu osposobljenosti u Republici Hrvatskoj
Telefon/mobitel
e-mail

Prilozi:

•     potvrda o položenom ispitu osposobljenosti u Republici Hrvatskoj

•     preslika osobne iskaznice ili putne isprave

•     potvrda nadležnog tijela ili strukovnog udruženja matične države članice da se protiv podnositelja zahtjeva u matičnoj državi članici ne vodi disciplinski postupak (tzv. good standing) i da nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja revizorskih usluga, ne starija od tri mjeseca

•     potvrda o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad

Svi prilozi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača (članak 3. stavke 2. i 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu).

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva


SUGLASNOST

Suglasan sam da nadležno tijelo može provesti provjeru autentičnosti priloženih dokumenata u državi koja ih je izdalaDA/NE


Izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu potpuni, istiniti i točni te da su priloženi dokumenti u preslikama identični izvorniku.

Potpis podnositelja zahtjeva:

______________________

MINISTARSTVO FINANCIJA

OBRAZAC VI.

Temeljem članka 15. i članka 16. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu podnosim

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU REVIZORSKOG DRUŠTVA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE

Naziv pravne osobe iz druge države članice
Adresa sjedišta
Pravni oblik
Ime i prezime punomoćnika (ako ga stranka ima)
Stvarni vlasnik pravne osobe
Broj i datum odobrenja za rad izdanog od nadležnog tijela matične države članice
Naziv i adresa nadležnog tijela za izdavanje odobrenja za rad i registraciju iz matične države članice
Broj iz registra revizorskih društava iz druge države članice
Registracija revizorskog društva kod nadležnih tijela drugih država članica i kod nadležnih tijela iz trećih zemalja – broj registracije i naziv nadležnog tijela
Članstvo u mreži/naziv i adresa mreže
Adresa svakog ureda
Ime i prezime glavnog revizijskog partnera
Broj i datum odobrenja za rad glavnom revizijskom partneru izdanog od Ministarstva financija
Registarski broj glavnog revizijskog partnera u Registru Ministarstva financija
Ime i prezime osobe koja podnosi zahtjev
Funkcija u pravnoj osobi iz druge države članice

Podaci za kontakt:

Ime i prezime glavne osobe za kontakt

Telefon/fax

e-mail

Adresa internetske stranice

Prilozi:

•     odobrenje za rad ili potvrda o izdanom odobrenju za rad od nadležnog tijela matične države članice, ne starija od tri mjeseca

•     potvrda nadležnog tijela ili strukovnog udruženja matične države članice da se protiv revizorskog društva u matičnoj državi članici ne vodi disciplinski postupak (tzv. good standing) i da nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja revizorskih usluga, ne starija od tri mjeseca

•     potvrda o radnom statusu glavnog revizijskog partnera

•     dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju revizorsko društvo može počiniti trećim osobama obavljanjem revizorskih usluga u Republici Hrvatskoj

•     poslovna adresa u Republici Hrvatskoj, ako je primjenjivo

•     potvrda o plaćenoj naknadi za registraciju

Svi prilozi uz zahtjev za registraciju moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno moraju biti prevedeni na hrvatski jezik (članak 3. stavke 2. i 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu).
Mjesto i datum podnošenja zahtjevaSUGLASNOST

Suglasan sam da nadležno tijelo može provesti provjeru autentičnosti priloženih dokumenata u državi koja ih je izdalaDA/NE


Izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu u potpunosti istiniti i da su priloženi dokumenti u preslikama identični izvorniku.

Potpis podnositelja zahtjeva/zastupnika revizorskog društva
_________________________

MINISTARSTVO FINANCIJA

OBRAZAC VII.

Temeljem članka 17. i članka 18. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu podnosim

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD OVLAŠTENOM REVIZORU IZ TREĆE ZEMLJE

Ime i prezime
OIB
Državljanstvo
Adresa
Ime i prezime punomoćnika (ako ga stranka ima)
Broj i datum odobrenja za rad izdanog od nadležnog tijela iz treće zemlje
Naziv i adresa nadležnog tijela za izdavanje odobrenja za rad iz treće zemlje
Broj iz registra ovlaštenih revizora iz treće zemlje
Broj i datum potvrde o položenom ispitu osposobljenosti u Republici Hrvatskoj
Registracija ovlaštenog revizora kod nadležnog tijela druge države članice i nadležnog tijela treće zemlje – naziv nadležnog tijela i broj registracije
Telefon/mob.
e-mail

Prilozi:

•     dokaz o državljanstvu

•     odobrenje za rad ili potvrda izdana od nadležnog tijela, strukovne organizacije ili drugog odgovarajućeg tijela iz treće zemlje za izdavanje odobrenja za rad, ne starija od tri mjeseca

•     ovjerena preslika osobne iskaznice ili putne isprave

•     potvrda o položenom ispitu osposobljenosti u Republici Hrvatskoj

•     potvrda nadležnog tijela ili strukovnog udruženja iz treće zemlje da se protiv podnositelja zahtjeva u matičnoj zemlji ne vodi disciplinski postupak (tzv. good standing) i da nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja revizorskih usluga, ne starija od tri mjeseca

•     dokaz o ispunjavanju uvjeta jednakovrijednih onima utvrđenima u člancima 7., 10. i 11. Zakona o reviziji

•     potvrda o nekažnjavanju ili druga odgovarajuća potvrda

•     ispunjeni upitnik za fizičku osobu iz Priloga I. Pravilnika, u vezi dobrog ugleda

•     potvrda o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad

Svi prilozi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača (članak 3. stavke 2. i 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu).
Mjesto i datum podnošenja zahtjevaSUGLASNOST

Suglasan sam da nadležno tijelo može provesti provjeru autentičnosti priloženih dokumenata u državi koja ih je izdalaDA/NE


Izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu potpuni, istiniti i točni te da su priloženi dokumenti u preslikama identični izvorniku.

Potpis podnositelja zahtjeva:

_____________________

MINISTARSTVO FINANCIJA

OBRAZAC VIII.

Temeljem članka 19. i članka 20. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu podnosim

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU REVIZORA U TREĆOJ ZEMLJI I SUBJEKTA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE U TREĆOJ ZEMLJI

Naziv revizorskog društva
Adresa sjedišta
OIB
Pravni oblik
Stvarni vlasnik pravne osobe
Registarski broj u registru revizora iz treće zemlje
Broj i datum odobrenja za rad izdanog od nadležnog tijela iz treće zemlje
Naziv i adresa nadležnog tijela za izdavanje odobrenja za rad iz treće zemlje
Ime i prezime odgovorne osobe
Ime i prezime i funkcija osobe u pravnoj osobi koja podnosi zahtjev
Članstvo u mreži – naziv i adresa sjedišta mreže

Podaci za kontakt:

Ime i prezime glavne osobe za kontakt

telefon/fax

e-mail

adresa internetske stranice

Prilozi:

•     odobrenje za rad ili potvrda nadležnog tijela, strukovne organizacije ili drugog odgovarajućeg tijela iz treće zemlje o izdanom odobrenju za rad subjektu za obavljanje revizije u trećoj zemlji, ne starija od tri mjeseca

•     odobrenje za rad ili potvrda nadležnog tijela, strukovne organizacije ili drugog odgovarajućeg tijela iz treće zemlje o izdanom odobrenju za rad ovlaštenom revizoru u trećoj zemlji koji obavlja reviziju u ime subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji, ne starija od tri mjeseca

•     odgovarajući akt o osnivanju subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji iz koje je vidljivo da su većina članova uprave ili upravnog odbora subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji ovlašteni revizori i/ili revizorska društva i preslika odobrenja za rad izdanih od nadležnog tijela ili strukovne organizacije iz matične zemlje

•     popis i uvjerenje o radnom statusu ovlaštenih revizora kod subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji i registarski broj

•     dokaz da revizor u trećoj zemlji, odnosno subjekt za obavljanje revizije u trećoj zemlji i većina članova uprave ili upravnog odbora subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji imaju dobar ugled iz članka 10. Zakona

•     uvjerenje nadležnog tijela da nad imovinom revizora, odnosno subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji nije otvoren ili proveden stečajni ili sličan postupak

•     uvjerenje o nepostojanju nepodmirenog dospjelog duga po osnovi javnih davanja subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji

•     dokaz o poštivanju etičkih zahtjeva struke odnosno potvrda da se protiv revizora u trećoj zemlji i subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji ne vodi disciplinski postupak (tzv. good standing) i da nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja revizorskih usluga, ne starija od tri mjeseca

•     potvrda o nekažnjavanju ili druga odgovarajuća potvrda

•     odgovarajući dokaz o osiguravanju uvjeta da se revizije godišnjih financijskih izvještaja ili godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja iz članka 29. stavka 1. Zakona obavljaju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (ISA), Međunarodnim standardom kontrole kvalitete (ISQC 1) i drugim povezanim standardima koje je izdala Međunarodna federacija računovođa (IFAC) putem Odbora za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB), u mjeri u kojoj su oni relevantni za zakonsku reviziju, koje je donijela Europska komisija za potrebe primjene tih standarda u Europskoj uniji te o osiguravanju neovisnosti, ili jednakovrijednim standardima i zahtjevima

•     dokaz da je subjekt za obavljanje revizije u trećoj zemlji na svojoj internetskoj stranici objavio godišnje izvješće o transparentnosti koje obuhvaća informacije iz članka 13. Uredbe (EU) br. 537/2014 ili ispunjava jednakovrijedne uvjete za objavljivanje

•     ispunjeni upitnik za pravnu osobu, upitnik za stvarnog vlasnika revizorskog društva i upitnik za člana uprave odnosno upravnog odbora revizorskog društva iz Priloga I., Priloga II. i Priloga III. Pravilnika, u vezi dobrog ugleda

•     potvrda o plaćenoj naknadi za registraciju

Svi prilozi uz zahtjev za registraciju moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača (članak 3. stavke 2. i 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu).

Mjesto i datum podnošenja zahtjevaSUGLASNOST

Suglasan sam da nadležno tijelo može provesti provjeru autentičnosti priloženih dokumenata u državi koja ih je izdalaDA/NE


Izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu potpuni, istiniti i točni te da su priloženi dokumenti u preslikama identični izvorniku.

Potpis podnositelja zahtjeva/zastupnika revizorskog društva:
_______________________