Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2019.

NN 27/2019 (20.3.2019.), Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2019.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

566

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/17 – u daljnjem tekstu: ZOHBDR) i članka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 14. ožujka 2019., donosi

ODLUKU

O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2019.

Članak 1.

Najniža mirovina hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata određuje se od 1. siječnja 2019. u svoti od 2.558,25 kn mjesečno.

Članak 2.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, starosne ili invalidske mirovine, kao i korisniku obiteljske mirovine nakon smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu prema ZOHBDR-u ili Zakonu o mirovinskom osiguranju, a mirovina mu je manja od najniže mirovine, određuje se najniža mirovina u svoti od 2558,25 kn i povećava prema članku 4. ove Odluke ako ispunjava uvjet iz članka 49. stavka 4. ZOHBDR.

Članak 3.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, koji je navršio životnu dob iz članka 26. ZOHBDR-a, a ne ispunjava uvjete mirovinskog staža za starosnu mirovinu prema ZOHBDR-u ni prema Zakonu o mirovinskom osiguranju te nije stekao uvjete za neku drugu mirovinu u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti, pripada pravo na mirovinu u visini najniže mirovine, koja od 1. siječnja 2019. iznosi 2.558,25 kn mjesečno, ako ispunjava uvjet iz članka 49. stavka 4. ZOHBDR-a.

Članak 4.

Najniža mirovina iz članka 1. ove Odluke korisnicima iz članka 1. do 3. povećava se za 0,015% od utvrđene proračunske osnovice predviđene propisom kojim se uređuje izvršavanje državnog proračuna Republike Hrvatske odnosno za 0,4989 kn za svaki dan sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru, uz primjenu odgovarajućeg mirovinskog i polaznog faktora prema kojemu je mirovina određena, odnosno mirovinskog i polaznog faktora iz članka 50. i 51. ZOHBDR-a.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Klasa: 041-01/19-02/3

Urbroj: 341-99-01/01-19-7

Zagreb, 14. ožujka 2019.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.