Uredba o snimanju iz zraka

NN 28/2019 (22.3.2019.), Uredba o snimanju iz zraka

Vlada Republike Hrvatske

572

Na temelju članka 100. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 30/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine donijela

UREDBU

O SNIMANJU IZ ZRAKA

Opća odredba

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se uvjeti za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka državnog područja Republike Hrvatske koje obavljaju pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost snimanja iz zraka, te uvjeti za izdavanje odobrenja za umnožavanje, objavljivanje i iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske, kao i način pregledavanja zračnih snimaka prije njihovog korištenja.

Pojmovnik

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi koji se koriste u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. ciljano snimanje iz zraka je snimanje izdvojenih lokacija i građevina

2. državno područje Republike Hrvatske obuhvaća kopnene i vodene površine, podmorje i morsko dno te zračni prostor iznad tog područja u Republici Hrvatskoj

3. industrijske lokacije i građevine su: tvornice, skladišta, silosi, elektrane, transformatorske stanice, građevine za vađenje nafte i plina, rezervoari, radarski i telekomunikacijski objekti

4. inozemne osobe su naručitelj snimanja, operator zrakoplova i snimatelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj

5. mjerilo snimanja (MS) osnovni je faktor kojim je definirana točnost snimanja iz zraka analognom kamerom

6. naručitelj snimanja je pravna ili fizička osoba za koju snimatelj obavlja snimanje iz zraka za potrebe izmjere zemljišta, istraživanja i prostornog uređenja, te za druge gospodarstvene i znanstvene potrebe

7. oblik zapisa zračnih snimaka može biti analogni ili digitalni (prihvatljivi oblik zapisa zračnih snimaka koji se dostavlja na pregled nakon snimanja je digitalni zapis u čitljivom slikovnom formatu)

8. operator snimanja je fizička osoba koja upravlja uređajem za snimanje

9. operator zrakoplova je pravna ili fizička osoba koja je odgovorna za upravljanje zrakoplovom

10. područje razgraničenja sa susjednim državama je područje u neposrednoj blizini državne granice Republike Hrvatske i crta državne granice

11. prostorna veličina slikovnog elementa na terenu (GSD) osnovni je faktor kojim je definirana točnost snimanja iz zraka digitalnom kamerom

12. snimatelj je pravna ili fizička osoba koja ima registriranu djelatnost snimanja iz zraka

13. uređaj za snimanje je kamera ili senzor koji se nalazi na ili u zrakoplovu

14. vodene površine su sve vodene površine na kontinentalnom i morskom području Republike Hrvatske

15. zaštićeni dijelovi prirode su: nacionalni parkovi i parkovi prirode, strogi i posebni rezervati

16. zračni snimak je zapis podataka o elektromagnetskom zračenju zemljine površine i objekata na njoj, u analognom ili digitalnom obliku, dobiven različitim tehnikama snimanja iz zraka (fotografiranjem, skeniranjem i sl.) i

17. zrakoplov za snimanje iz zraka (u daljnjem tekstu: zrakoplov) je svaka letjelica koja se može koristiti u operacijama snimanja iz zraka u skladu s propisima koji uređuju zračni promet u Republici Hrvatskoj.

(2) Pojedine kratice koje se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. GSD (Ground Sampling Distance) – prostorna veličina slikovnog elementa na terenu

2. MS mjerilo snimanja i

3. OIB osobni identifikacijski broj.

Snimanje iz zraka

Članak 3.

(1) Snimanje iz zraka je posebna operacija radova iz zraka kod koje se uređaj za snimanje nalazi na ili u zrakoplovu.

(2) Snimati iz zraka državno područje Republike Hrvatske, za potrebe izmjere zemljišta, istraživanja, prostornog uređenja te za druge gospodarstvene i znanstvene potrebe, mogu pravne i fizičke osobe koje su registrirane za snimanje iz zraka pri nadležnim tijelima država u kojima imaju poslovni nastan.

(3) Ova Uredba se ne primjenjuje na snimanja iz zraka koja provode ministarstva nadležna za obranu i unutarnje poslove prilikom obavljanja redovitih poslova i druga tijela državne uprave te lokalne i područne (regionalne) samouprave, prilikom obavljanja poslova u cilju prevencije i za vrijeme kriza, katastrofa i velikih nesreća.

(4) Ova Uredba se ne primjenjuje na snimanja iz zraka koja se obavljaju sustavima bespilotnih zrakoplova isključivo za osobne potrebe vlasnika, odnosno korisnika lokacije i/ili građevine, a ne provodi se u svrhu ciljanog snimanja iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe.

Ciljano snimanje

Članak 4.

(1) Ciljano snimanje iz zraka vojnih i civilnih lokacija i građevina posebno važnih za obranu obavlja se na temelju suglasnosti vlasnika, odnosno korisnika.

(2) Ciljano snimanje iz zraka industrijske lokacije i građevine za potrebe vlasnika, odnosno korisnika koje se obavlja u svrhu praćenja stanja izgrađenosti, oštećenosti odnosno zaštite, može se obaviti sustavima bespilotnih zrakoplova u skladu s propisima o sustavima bespilotnih zrakoplova, bez odobrenja Državne geodetske uprave za snimanje iz zraka.

(3) Ciljano snimanje iz zraka koje provodi tijelo nadležno za obavljanje inspekcijskih poslova u području građenja može se obaviti sustavima bespilotnih zrakoplova u skladu s propisima o sustavima bespilotnih zrakoplova bez odobrenja Državne geodetske uprave za snimanje iz zraka.

(4) Snimljeni materijal koji nastane ciljanim snimanjem iz stavaka 2. i 3. ovoga članka može se koristiti za interne potrebe vlasnika, odnosno korisnika, a za njegovo javno objavljivanje podnosi se zahtjev Državnoj geodetskoj upravi.

(5) Ciljano snimanje iz zraka je i snimanje za potrebe izvještavanja o kulturnim i sportskim priredbama/manifestacijama te izvanrednim događajima, kao što su prometne gužve, prometne nesreće, prirodne nepogode (poplave, požari, potresi i sl.), koje smiju snimati isključivo televizijske kuće s nacionalnom koncesijom te pravne ili fizičke osobe koje obavljaju snimanja za njih, na temelju izdanog odobrenja za snimanje iz zraka u kojem slučaju se iznimno pribavlja jedno odobrenje za snimanje iz zraka.

(6) Snimke iz stavka 5. ovoga članka mogu se iznimno koristiti bez prethodnog pregleda Državne geodetske uprave isključivo radi prijenosa uživo i izvještavanja javnosti, a snimljeni materijal dostavlja se na pregled naknadno u Državnu geodetsku upravu odmah po obavljenom snimanju, a najkasnije u roku od osam dana od završetka snimanja.

(7) Operator snimanja koji upravlja bespilotnim zrakoplovom dužan je prilikom obavljanja ciljanog snimanja pridržavati se odredaba propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Odobrenje za snimanje iz zraka

Članak 5.

Primjerak odobrenja za snimanje iz zraka Državna geodetska uprava odmah po izdavanju dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove obrane i Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe, a u slučaju iz članka 7. ove Uredbe i ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.

Zahtjev za odobrenje za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka

Članak 6.

(1) Zahtjev za odobrenje za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka podnosi se Državnoj geodetskoj upravi i mora sadržavati sljedeće podatke:

1. podatke o naručitelju snimanja (naziv, adresa sjedišta i OIB)

2. podatke o snimatelju (naziv, adresa sjedišta i OIB) i dokaz o registriranoj djelatnosti snimanja iz zraka izdanog od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, odnosno nadležnog inozemnog tijela. Dokaz o registriranoj djelatnosti inozemnog snimatelja prilaže se u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik

3. podatke o operatoru snimanja (ime, prezime, adresa, zanimanje i OIB)

4. podatke o zrakoplovu (proizvođač, tip/model, registracijska oznaka ako je primjenjivo)

5. podatke o operatoru zrakoplova (naziv, adresa sjedišta, OIB, osoba za kontakt, telefon, fax, e-mail)

6. podatke o vremenskom razdoblju snimanja (dan, mjesec, godina)

7. svrhu snimanja (izmjera zemljišta, istraživanje, prostorno uređenje te druge gospodarstvene i znanstvene potrebe)

8. plan snimanja na karti u prikladnom mjerilu s označenim područjem snimanja, izuzev za bespilotne zrakoplove koji snimaju do radijusa 500 m od centra snimanja

9. podatak radi li se o ciljanom snimanju (priložiti popis lokacija i građevina) i

10. podatke o vrsti snimanja (analogno/digitalno), MS/GSD, kameri/senzoru, žarišnoj daljini objektiva, obliku zapisa (film ili format digitalnog zapisa snimke).

(2) Za snimanje područja zaštićenih dijelova prirode, pored podataka navedenih u stavku 1. ovoga članka, dostavlja se suglasnost javne ustanove koja je nadležna za upravljanjem tim područjem.

(3) Zahtjev za odobrenje za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka podnosi naručitelj snimanja, odnosno pravna ili fizička osoba po ovlasti naručitelja snimanja.

Snimanje u području razgraničenja sa susjednim državama

Članak 7.

Primjerak odobrenja za snimanje iz zraka područja Republike Hrvatske u području razgraničenja sa susjednim državama, Državna geodetska uprava će odmah po izdavanju dostaviti ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.

Pregled snimljenog materijala

Članak 8.

(1) Pravne i fizičke osobe koje su pribavile odobrenje za snimanje iz zraka dužne su zračne snimke dostaviti na pregled Državnoj geodetskoj upravi odmah po obavljenom snimanju, a najkasnije u roku od osam dana od završetka snimanja.

(2) U slučaju da snimanje nije izvršeno, pravne i fizičke osobe koje su pribavile odobrenje za snimanje iz zraka dužne su o tome obavijestiti Državnu geodetsku upravu najkasnije u roku od osam dana od isteka odobrenja za snimanje iz zraka.

(3) Iznositi iz Republike Hrvatske ili razmjenjivati putem interneta mogu se samo zračni snimci koji su pregledani sukladno članku 9. ove Uredbe.

Članak 9.

(1) Državna geodetska uprava i ministarstvo nadležno za poslove obrane zajednički osnivaju Povjerenstvo za pregled zračnih snimaka (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Članove Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka odlukom imenuje ravnatelj Državne geodetske uprave.

(3) Povjerenstvo će u roku od 15 dana od dana dostave originalnih i kompletnih zračnih snimaka iz članka 4. stavka 4. i članka 8. stavka 1. ove Uredbe odrediti snimke koje se mogu koristiti u skladu s podnesenim zahtjevom.

(4) Odredba stavka 3. ovoga članka sukladno se primjenjuje i za uporabu svih klasificiranih zračnih snimaka.

(5) Povjerenstvo donosi poslovnik o svome radu.

Članak 10.

(1) Naručitelj snimanja je vlasnik snimljenog materijala i odgovoran je za zaštitu i uporabu snimljenog materijala u skladu s izdanim odobrenjem.

(2) Naručitelj snimanja dužan je poduzeti sve mjere i postupke za zaštitu klasificiranih zračnih snimaka u skladu s propisima iz područja informacijske sigurnosti.

(3) Ukoliko naručitelj snimanja nije u mogućnosti poduzeti mjere i postupke iz stavka 2. ovoga članka dužan je uništiti sve klasificirane zračne snimke te o tome odmah izvijestiti Državnu geodetsku upravu i dostaviti izjavu.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 11.

(1) Poslovnik iz članka 9. stavka 5. ove Uredbe donijet će Povjerenstvo najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Do donošenja poslovnika iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi Poslovnik o radu Povjerenstva za pregled zračnih snimaka, klase: 804-07/13-06/02, urbroja: 541-02-02-02/1-17-110, od 24. ožujka 2017. godine.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o snimanju iz zraka (»Narodne novine«, broj 70/16).

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/38

Urbroj: 50301-27/20-19-7

Zagreb, 21. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.