Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina

NN 28/2019 (22.3.2019.), Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

573

Na temelju članka 56. stavka 3. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine donijela

UREDBU

O MASOVNOJ PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se metoda masovne procjene vrijednosti nekretnina, razrada modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, te nužni podaci, postupci korištenja i evaluacije podataka za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina na području Republike Hrvatske.

Sadržaj Uredbe

Članak 2.

Ova Uredba sadržava pojmove čije je značenje određeno zakonom kojim se uređuje područje procjene vrijednosti nekretnina (u daljnjem tekstu: Zakon).

Primjena Uredbe

Članak 3.

Ova Uredba primjenjuje se prilikom masovne procjene vrijednosti nekretnina, za procjenu vrijednosti neizgrađenih i izgrađenih zemljišta, zgrada i njihovih posebnih dijelova koje se koriste za stanovanje ili najam te za poslovne zgrade i prostore.

Osnove za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina

Članak 4.

(1) Osnovica za vrednovanje nekretnina prema ovoj Uredbi je tržišna vrijednost nekretnina.

(2) Identifikacija nekretnina utvrđuje se pomoću zemljišnih knjiga i katastra, informacijskog sustava eNekretnine i drugih službenih registara.

(3) Procijenjene vrijednosti nekretnina koje su dobivene primjenom metode za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina predstavljaju prilagođene tržišne vrijednosti nekretnina.

Metoda za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina

Članak 5.

Za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina koristi se metoda višestruke regresijske analize koja podrazumijeva rješavanje jednadžbi matematičko-statističkih modela kojima se s primjerenom točnošću procjenjuju odnosi između pojava i karakteristika na tržištu nekretnina.

Modeli za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina

Članak 6.

(1) Modeli za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina temelje se na tri pristupa vrijednosti nekretnina: troškovnoj, poredbenoj i prihodovnoj, sukladno pravilniku kojim se propisuju metode procjene vrijednosti nekretnina.

(2) Za nekretnine kod kojih nije moguće primijeniti metodologiju i modele masovnih procjena, primjenjuju se metode za pojedinačnu izradu procjene vrijednosti nekretnina, propisane odredbama Zakona i pravilnicima kojima se propisuju metode procjene vrijednosti nekretnina i uređuje informacijski sustav tržišta nekretnina.

Nužni podaci za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina

Članak 7.

(1) Nužni podaci za primjenu metode masovne procjene vrijednosti nekretnina obuhvaćaju: obilježja vrste nekretnine, podatke o realiziranom prometu nekretnina, lokaciju, ploštinu, predvidivi ostatak održivog vijeka korištenja i infrastrukturu.

(2) Obilježja vrste nekretnine su: namjena, položaj u zgradi, katnost, dizalo i grijanje.

(3) Za podatke o lokaciji nekretnine koriste se podaci iz plana približnih vrijednosti, a za podatke o realiziranom prometu nekretnina koriste se podaci iz zbirke kupoprodajnih cijena sukladno pravilniku koji uređuje informacijski sustav tržišta nekretnina kojim su propisani postupci izrade plana približnih vrijednosti, uspostave, vođenja i održavanja zbirke kupoprodajnih cijena, te način dostupnosti istih kroz informacijski sustav eNekretnine.

(4) Pod ploštinom se podrazumijeva ukupna neto podna površina zgrade koja odgovara namjeni uporabe zgrade, a koja se računa prema točki 5.1.7. HRN EN ISO 9836:2011.

(5) Infrastruktura je komunalna infrastruktura i uslužne komunalne djelatnosti prema posebnom zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Postupci korištenja i evaluacije podataka za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina

Članak 8.

Postupci korištenja i evaluacije podataka za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina provode se prema odredbama Zakona i pravilnika kojima se propisuju metode procjene vrijednosti nekretnina i uređuje informacijski sustav tržišta nekretnina.

Provedba Uredbe

Članak 9.

Za provedbu ove Uredbe nadležno je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Primjena metode masovne procjene vrijednosti nekretnina

Članak 10.

(1) Primjena metode masovne procjene vrijednosti nekretnina će započeti nakon potpune uspostave informacijskog sustava eNekretnine, kompletiranjem nužnih podataka iz članka 7. ove Uredbe i na temelju njih provedene kalibracije modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina.

(2) Po ispunjenju pretpostavki iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će objaviti modele za masovnu procjenu nekretnina na svojim mrežnim stranicama.

Završna odredba

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/94

Urbroj: 50301-27/20-19-8

Zagreb, 21. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.