Odluka o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske

NN 28/2019 (22.3.2019.), Odluka o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

575

Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU DUGOROČNE STRATEGIJE ZA POTICANJE ULAGANJA U OBNOVU NACIONALNOG FONDA ZGRADA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Donosi se Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Dugoročna strategija), u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja aktom, klase: 361-01/17-02/1, urbroja: 531-04-2-19-37, od 1. ožujka 2019. godine.

II.

Zadužuje se Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja da o donošenju ove Odluke izvijesti nadležna tijela uključena u provedbu Dugoročne strategije.

III.

Zadužuje se Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja da Dugoročnu strategiju objavi na svojim internetskim stranicama.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 74/14).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/89

Urbroj: 50301-27/25-19-2

Zagreb, 21. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.